Zasady

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Kwartalnik "Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce" podejmuje dyskurs nad problemami edukacji dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Edukacja elementarna jest pierwszym i najważniejszym ogniwem oraz etapem w strukturze współczesnego systemu szkolnego. Jej priorytetowe znaczenie wynika z tego, że stanowi szczebel fundamentalny i propedeutyczny, zapewniający ciągłość procesów dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolu i szkole podstawowej oraz przygotowujący do dalszych etapów edukacyjnych. 

Każdy numer kwartalnika "Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce" proponuje inne zagadnienie. Czasopismo publikuje artykuły naukowe - przeglądowe (teoretyczne) oraz raporty z badań, a także recenzje nowości wydawniczych oraz sprawozdania z konferencji naukowych.

Ponadto w dziale "Nauczanie dzieci języków obcych" zamieszczamy propozycje zajęć oraz informacje związane z tym zagadnieniem. Dział ten zostanie podzielony na część teoretyczną (artykuły naukowe-recenzowane) oraz praktyczną.

Celem kwartalnika jest upowszechnianie wyników prowadzonych badań naukowych w zakresie wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej w Polsce i Europie. Czasopismo współpracuje z ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą. 

 Od roku 2016 artykuły są publikowane w systemie open access.

 

 

Działy

Introduction

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Scientific articles

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Teaching Foreing Languages to Children - Scientific articles

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Teaching Foreing Languages to Children - Practice

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Reviews

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Conference Reports

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane
 

Proces recenzji

Wszystkie nadesłane teksty poddawane są recenzji wewnętrznej (tak zwanej preselekcji). Tekst może być zaakceptowany, odrzucony lub odesłany w celu naniesienia poprawek merytoryczno-formalnych.

Po dokonaniu ich wstępnej merytorycznej i redakcyjnej oceny teksty poddawane są procedurze recenzowania zewnętrznego według wytycznych MNiSW.

  1. Redaktor naukowy wraz z zespołem redakcyjnym powołuje niezależnych recenzentów, którzy otrzymują teksty bez podawania danych autora.
  2. Treść recenzji nie jest ujawniana osobom trzecim zgodnie z zasadami etycznymi.
  3. Po otrzymaniu recenzji redaktor naczelny podejmuje ostateczną decyzję o publikacji. 
  4. Autorzy są informowani przez sekretarza redakcji lub redaktora o ostatecznej decyzji.
Alfabetyczna lista recenzentów za dany rok zamieszczana jest na stronie internetowej czasopisma w ostatnim, czwartym numerze danego roku oraz na stronie internetowej czasopisma.

Autorzy otrzymują informacje po ostatecznej ocenie wszystkich tekstów. 

Recenzenci zewnętrzni dokonują oceny artykułów w ciągu czterech tygodni po ich otrzymaniu. 

 

 

Polityka Open Access

Periodyk oferuje dostęp do zawartości w systemie Open Access na zasadach licencji niewyłącznej Creative Commons (CC BY-ND 3.0).

 

Punktacja i indeksacja czasopisma

Kwartalnik "Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce" jest indeksowane w trzech bazach naukowych:  

CEJSH http://cejsh.icm.edu.pl

CEEOL: https://ceeol.com 

Index Copernicus - ocena z roku 2015 wynosi 56,49 informacje na stronie http://journals.indexcopernicus.com/Elementary+Education,p2042,3.html

BazHum: http://www.bazhum.pl/bib/journal/367/

oraz w bazie Biblioteki Narodowej: https://depozyt.bn.org.pl

Czasopismo znajduje się na ministerialnej liście czasopism punktowanych (lista B - w roku 2013 otrzymało 4 punkty, w roku 2015 - 9 punktów).

 

Lista recenzentów za lata 2013-2015

Lista recenzentów - 2015 rok

Dr hab. Jolanta Andrzejewska
Dr hab. prof. WSA w Bielsku-Białej, Jadwiga Hanisz
PaedDr. Monika Krajcovicova, PhD
Dr hab.  prof. UZ, Marzenna Magda-Adamowicz
Dr hab. prof. AJD, Arkadiusz Marzec
Prof. dr hab. Bożena Muchacka
Dr hab. Urszula Ordon
Dr hab. prof. UŚ, Urszula Szuścik
Dr hab.  prof. UP, Ireneusz Świtała,
Dr Andrzej Paweł Bieś
Dr Laszlo Varga

Lista recenzentów - rok 2014

Prof. dr hab. Irena Adamek, Akademia Tech.-Hum. w Bielsku-Białej (Polska)
Dr hab. Jolanta Andrzejewska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Polska)
Dr hab. Józefa Bałachowicz, prof. APS, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie (Polska)
Dr hab. Iwona Czaja-Chudyba, prof. UP, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie (Polska)
Prof. PhDr. Bronislava Kasáčová, CSc.; Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica (Słowacja)                          
Prof. dr hab. Bożena Muchacka, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie (Polska)
Dr hab. Urszula  Ordon, prof. AJD, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie (Polska)
Dr hab. Jolanta Szempruch, prof.UJK, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (Polska)
Dr hab. Danuta Wajsprych, prof. OSW, Olsztyńska Szkoła Wyższa w Olsztynie (Polska)

Lista recenzentów - 2013 rok

Ks. Prof. nadzw. dr hab. Andrzej Gretkowski, Katolicki Uniwersytet w Lublinie
Prof. nadzw. dr Elizawieta Griniewa, Ulianowski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny
Prof. nadzw. dr. hab. Jerzy Kochanowicz, Dolnośląska Szkoła Wyższa
Prof. nadzw.dr hab. Wiesław Kowalski, Wyższa Szkoła Innowacji w Lublinie
Prof. nadzw. dr hab. Urszula Ordon, Akademia im Jana Długosza w Częstochowie
Prof. nadzw. dr hab. Grażyna Rygał, Akademia im Jana Długosza w Częstochowie
Prof. nadzw. dr hab. Józef Sowa, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu
Prof. nadzw. dr hab. Janina Uszyńska-Jarmoc, Uniwersytet w Białymstoku

 

Alfabetyczna lista recenzentów - 2016 rok

doc. PaedDr. Beáta Akimjaková, PhD. – Katolicki Uniwersytet Ružomberku, Słowacja

Dr hab. Józefa Bałachowicz, prof. APS – Akademia Pedagogiki Specjlanej w Warszawie

Dr hab. Anna Gaweł – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Prof. dr hab. Krzysztof Jakubiak – Uniwersytet Gdański

Dr hab. Elżbieta Jaszczyszyn, prof. UwB – Uniwersytet w Białymstoku

Prof. dr hab. Maria Kielar-Turska – Akademia Ignatianum w Krakowie

Prof. dr. hab. Lidia Khomych – Narodowa Akademia Nauk Pedagogicznych Ukrainy, Ukraina

Dr hab. Kinga Kuszak, prof. UAM – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr hab Lidia Marszałek, prof. Pedagogium – Pedagogium WSNS w Warszawie

Dr hab. Marek Pokutycki, prof. AWF – Akademia Wychowania Fizycznego  im. B. Czecha w Krakowie

Prof. Juan Carlos Torre Puente – Universidad Ponificia Comillas, Hiszpania

Dr Jolanta Sajdera – Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Ks dr hab. Marian Stepulak, prof. WSEI – Wyższa Szkoła Ekonimii i Innowacji w Lublinie

Dr hab. Małgorzata Suświłło, prof. UWM – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

dr hab. Urszula Szuścik, prof. UŚ – Uniwersyetet Śląski

Prof. dr hab. Maria Shved - Ukraiński Uniwersytet Katolicki we Lwowie, Ukraina

dr hab. Alicja Ungeheuer-Gołąb, prof. UR – Uniwersytet Rzeszowski

Dr hab. Agnieszka Wałęga, prof. UMK - Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu