Doniosła rola wzorowego czytania

  • Wanda Grelowska
Słowa kluczowe: głośne czytanie nauczyciela, czytelnictwo, dobór, tekstu, formy wspomagające czytanie, nauczyciel bibliotekarz, katalogi biblioteczne

Abstrakt

Inspiracją do napisania artykułu stały się niepokojące wyniki aktualnych badań nad stanem  czytelnictwa w Polsce. Katastrofalna sytuacja powinna skłonić do refleksji zarówno nauczycieli, jak i  rodziców. Podążając za organizatorami akcji „Cała Polska czyta dzieciom” należy podejmować działania zmierzające do poprawy zaistniałego stanu rzeczy. Idąc w kierunku osiągnięcia dojrzałości czytelniczej, konieczne jest podjęcie planowych i systematycznych przedsięwzięć. W tekście publikacji dokonano próby wyeksponowania znaczącej roli głośnego czytania nauczyciela. Przypomniane zostały zasady wzorowego czytania. Zwrócono szczególną uwagę na dobór odpowiedniego tekstu, by za jego pośrednictwem rozwijać czynności intelektualne, wrażliwość na piękno i kształtowanie pożądanych społecznie postaw. Przegląd wybranych form działalności edukacyjnej z pewnością przyczyni się do wspomagania procesu czytania. Na uwagę zasługuje aktywny udział nauczyciela – bibliotekarza, który może zaoferować ciekawe metody pracy z książką. Wydaje się, że zestaw proponowanych zabiegów edukacyjnych już od najmłodszych lat zachęci do obcowania z literaturą.

Bibliografia

Brzózka J., Harmak K., Izbińska K., Jasiocha A., Went W., Razem w szkole. Edukacja wczesnoszkolna w klasie 1. Zeszyt 1., WSiP, Warszawa 2009.

Czyżewska B., Funkcjonowanie bibliotek szkolnych w obliczu nowej podstawy programowej, "Biblioteka - czasopismo dla nauczycieli bibliotekarzy" 13(2010)1.

Ilg F.L., Bates Ames L., Baker S.M., Rozwój psychiczny dziecka od 0 do 10 lat, Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006.

Kłosiński W., Pierwszy rok nauki szkolnej. Przewodnik metodyczny, Skład Główny w Księgarniach GEBETHNERA i WOLFFA, Warszawa-Kraków 1929.

Lemańska W., O sile emocji pozytywnych. Zapobieganie depresji dzieci i młodzieży, PSYCHOLGIA. PEDAGOGIKA, WSiP, Warszawa 2005.

Malmquist E., Nauka czytania w szkole podstawowej, WSiP, Warszawa 1982.

Rembowski J., Empatia, PWN, Warszawa 1989.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, (Dz. U. z dnia 15 stycznia 2009 r.).

Sikorska-Celejewska A., Porozmawiajmy o... - przewodnik po książkach na tematy trudne, "Biblioteka - czasopismo dla nauczycieli bibliotekarzy" 16(2010)4.

Steiner R., Ogólna wiedza o człowieku jako podstawa pedagogiki, Wydawnictwo Genesis, Gdynia 2008.

Szczerbacz M., Katalog ilustrowany, "Biblioteka - czasopismo dla nauczycieli bibliotekarzy" 16(2010)4.

Szurmiak M., Podstawy reedukacji uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu, WSiP, Warszawa 1987.

Opublikowane
2016-07-08
Jak cytować
Grelowska, W. (2016). Doniosła rola wzorowego czytania. Edukacja Elementarna W Teorii I Praktyce, (24/2), 11-26. Pobrano z https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/eetp/article/view/349