Problemy wychowawczej współpracy na płaszczyźnie rodzina-szkoła w opinii studentów pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej

  • Jolanta Walaszek-Latacz Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie
Słowa kluczowe: dziecko-uczeń, nauczyciel-wychowawca, rodzic, dom rodzinny, skuteczna współpraca, opinia studentów pedagogiki, ranga współdziałania

Abstrakt

Współpraca w czasach współczesnych to nieodłączny element ludzkiego życia. Jednym z elementów tej współpracy jest współdziałanie wychowawców-nauczycieli dzieci młodszych z domem rodzinnym tych dzieci. Paradygmat rodzic-nauczyciel lub szerzej rodzina-szkoła wpisuje się w obecną konwencję nowoczesnej demokratycznej szkoły, chociaż działalność ta ma podłoże dobrej, wartościowej tradycji. Zaproponowane w tym temacie badania dotyczyły studentów pedagogiki, czyli przyszłych nauczycieli, ich opinii i wiedzy na temat współpracy z rodzicami. Artykuł wprowadza w zakres merytoryczny zagadnienia skupiając się jednakże na realiach naszych czasów. Analizowanie problemów, które dotyczą dzieci i najczęściej występują w naszej polskiej szkole, a także próby zapobiegania tym problemom leżą w najlepszym interesie zarówno szkoły, jak i domu rodzinnego uczniów, dlatego też podkreślanie wagi kwestii skutecznego współdziałania na tej płaszczyźnie w odniesieniu do przyszłych nauczycieli-wychowawców jest tak istotne z społecznego i pedagogicznego punktu widzenia. Rodzic funkcjonuje z dzieckiem zdecydowanie dłużej i częściej niż nauczyciel i dla wychowawcy jest on cennym źródłem informacji, natomiast nauczyciel może i powinien służyć rodzicowi wiedzą i umiejętnościami pomagającymi w wychowaniu dziecka na wszelkich płaszczyznach naszej rzeczywistości. Często to właśnie nauczyciele pierwsi dostrzegają jakiś ważny problem dziecka i poinformowanie o nim rodziców, podpowiedź, jak ten problem rozwiązać to właśnie zadanie skutecznego wychowawcy, bo przecież zarówno rodzic, jak i nauczyciel mają wspólny cel, którym jest dobro dziecka. Właściwy przepływ informacji w obu najważniejszych dla dziecka, zwłaszcza w młodszym wieku szkolnym, środowiskach pedagogicznych ma zasadniczy wpływ na jego rozwój społeczny i indywidualny. Oby przyszli nauczyciele zdawali sobie w pełni sprawę z rangi współpracy w paradygmacie rodzina- szkoła.

Bibliografia

Belcer A., Wojnarowska A., Rodzina jako środowisko życia i wychowania, [w:] Edukacja-wychowanie-oświata w perspektywie temporalnej (między przeszłością a współczesnością), red. A. Łacina Łanowski, J. Stanek, Wyd. AH-E w Łodzi, Łódź 2014.

Callo CH., Modele wychowania, [w:] Pedagogika podstawy nauk o wychowaniu, tom I, red. B. Śliwerski, GTP, Gdańsk 2005.

Denek K., Ku dobrej edukacji, Wyd. Edukacyjne Akapit, Toruń-Leszno 2005.

De Tchorzewski A. M., Megaewolucja w sposobach postrzegania i funkcjonowania współczesnych rodzin, [w:] Kompetencje, wiedza, umiejętności. Teoria i praktyka w rozwoju nauki, społeczeństwa i gospodarki, red. L. Woszczek, T. Grabiński, A. Tabor, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie, Chrzanów 2014.

Fazlagić J., Marketing szkoły, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.

Hollin C.R., Browne D, Palmer E. J., Przestępczość wśród młodzieży. Rozpoznanie zjawiska, diagnozowanie i profilaktyka, GTP, Gdańsk 2004.

Prejs B., Bunt nie przemija: bardzo podręczny słownik

subkultur młodzieżowych, Wyd. „Śląsk”, Katowice 2004.

Homplewicz J., Pedagogika rodziny, Instytut Teologiczno-Pastoralny, Rzeszów 2000.

Jakowicka M., Potrzeba metodologicznych podstaw oceny relacji nauczyciel-rodzice, [w:] Nauczyciele i rodzice: w poszukiwaniu nowych znaczeń i interpretacji współpracy, red. I. Nowosad, M.J. Szymański, Oficyn. Wyd. UZ, Zielona Góra-Kraków 2004.

Kraus I., A fresh look at family counselling: A family systems approach, “Professional School Counselling” 4(1998)1.

Kruszewski K., Sztuka nauczania Czynności nauczyciela, PWN, Warszawa 2009.

Modrzejewska J., Walaszek-Latacz J., Wychowawcza rola nauczyciela w „szkole jutra”, [w:] Edukacja-wychowanie-oświata w perspektywie temporalnej (między przeszłością a współczesnością), red. A. Łacina Łanowski, J. Stanek, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Łódź 2014.

Nowicka E., Współpraca szkoły i środowiska rodzinnego gwarancją sukcesu ucznia, „Nauczyciel i Szkoła” 36-37(2007)3-4.

Słowikowska M., Watoła A., Współpraca szkoły ze środowiskiem rodzinnym ucznia, [w:] Rynek pracy pedagogów Bariery i perspektywy, red. A. Watoła i K. Wójcik, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2012.

Śliwerski B., Pedagogika podstawy nauk o wychowaniu, tom I, GTP, Gdańsk 2005.

Opublikowane
2016-05-27
Jak cytować
Walaszek-Latacz, J. (2016). Problemy wychowawczej współpracy na płaszczyźnie rodzina-szkoła w opinii studentów pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Edukacja Elementarna W Teorii I Praktyce, 9(34/4), 105-120. https://doi.org/10.14632/eetp_34.6