(1)
Dacka, M. Rola Inteligencji Moralnej W Wychowaniu Do wartoĊ›ci Moralnych. EETP 2022, 17, 19-36.