Wychowanie do miłości

  • Piotr Mazur Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum” w Krakowie
Słowa kluczowe: miłość, wartość, wychowanie, pedagogika pastoralna

Abstrakt

Wychowanie do miłości jest jednym z najważniejszych zadań współczesnej pedagogiki pastoralnej. Zdaniem autora powinna nastąpić konsolidacja wysiłków głównych środowisk wychowawczych (rodziny, szkoły i Kościoła) w procesie wychowania ku miłości. Wspólnym zadaniem – rodziców, nauczycieli i duszpasterzy
– powinno być wspomaganie dzieci i młodzieży w kreowaniu swojego życia według wartości oraz wspomagania ich do urzeczywistniania miłości.

Bibliografia

Bieleń R., Duszpasterstwo rodzin we współczesnej Polsce, Lublin 2001.

Gajda J., Wartości w życiu człowieka, Lublin 1997.

Chałas K., Wychowanie ku wartościom. Elementy teorii i praktyki, t. 1, Godność, wolność, odpowiedzialność, tolerancja, Lublin – Kielce 2003.

Jan Paweł II, Familiaris consortio, Watykan 1981.

Jan Paweł II, List do rodzin Gratissimam sane, Watykan 1994.

Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Odkupienie ciała a sakramentalność małżeństwa, Watykan 1986.

Komisja Episkopatu Polski ds. Wychowania Katolickiego, Przygotowanie do życia w małżeństwie i rodzinie. Wychowanie seksualne, Sandomierz 1997.

Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego, Wytyczne wychowawcze w odniesieniu do ludzkiej miłości, Watykan 1983.

Korczak J., Jak kochać dziecko?, Warszawa 1998.

Kowalczyk S., Zarys filozofii człowieka, Sandomierz 2002.

Merska K., Prawo do wolności, „Wychowawca” 1995 nr 2, s. 36.

Papieska Rada ds. Rodziny, Ludzka płciowość: prawda i znaczenie. Wytyczne dla wychowania w rodzinie, Watykan 1985.

Papieska Rada ds. Rodziny, Przygotowanie do sakramentu małżeństwa, Watykan 1996.

Paweł VI, Humane vitae, Watykan 1968.

Słomka W., Miłość, [w:] Leksykon duchowości katolickiej, red. M. Chmielewski, Lublin – Kraków 2002, s. 524–526.

Solak A., Człowiek i jego wychowywanie. Zagadnienia wybrane, Tarnów 2004.

Sorkowicz A., Przygotowanie do małżeństwa w ramach duszpasterstwa rodzin jako przykład działalności edukacyjnej adresowanej do dorosłych, [w:] Aksjologia edukacji dorosłych, red. J. Kostkiewicz, Lublin 2004, s. s. 373–384.

Żardecka M., Miłość, w: Leksykon filozofii klasycznej, red. J. Herbut, Lublin 1997, s. 368–371.

Zuberbier A., Miłość, w: Katolicyzm A–Z, red. Z. Pawlak, Poznań 2004, s. s. 266–269.

Opublikowane
2017-03-06
Jak cytować
Mazur, P. (2017). Wychowanie do miłości. Edukacja Elementarna W Teorii I Praktyce, (17-18/3-4), 9-13. Pobrano z https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/eetp/article/view/761