The Dramatization of Stories and Role-play in the School Environment

Božena Švábová

Abstract


The aim of this paper is to highlight the important position of methods of creative drama with a focus on dramatization and role-play which enable a child to acquire new knowledge and skills through personal, emotional and practical experience in the educational process in active drama activities. Creative drama is based on experiential learning and it enables creative work with kids, builds their confidence, creates a space for self-fulfillment and builds on the creative potential of the child. Activities which create space for self-expression of a child and bring joy and a sense of accomplishment are proposed at the end of the article.

Full Text:

PDF

References


Bekéniová, Ľ. (2012). Tvorivá dramatika v edukačnom proces [Creative Drama in the Educational Process]. Bratislava.

Benešová, M., Kollárová, D. (2000). Metóda tvorivej dramatiky na 1. stupni základnej školy [Mathods of Creative Drama on the First Level of Primary School]. Bratislava.

Ďuríčková, M. (1990). Danka a Janka v rozprávke [Danka and Janka in a Fairy Tale]. Bratislava.

Hašková, V. (2014). Inkluzívna edukácia v školských kluboch detí z pohľadu vychovávateľov [Inclusive Education of School Children from the Teachers’ Perspective]. Naša škola [Our School] 18, 3 - 4, 6 - 16.

Hlaváčová, Z. (2014). Syntéza výrokov o hre ako edukačného prostriedku v predprimárnom vzdelávaní [Synthesis Statements about the Game as an Educational Means in Preschool Education. Proceedings from Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učiteľov IX [Tradition and Innovation in the Education of Modern Generation of Teachers IX]. Ružomberok, pp. 31–45.

Horňáková, M. (Ed.), (2010). Včasná intervencia orientovaná na rodinu [Family-oriented Early Intervention]. Bratislava.

Janoško, P., Neslušanová, S. (2014). Faktory ovplyvňujúce úspešnú inklúziu v materských školách na Slovensku [Factors Affecting Successfull Inclusion in Kindergartens in Slovakia]. Proceedings from Proinkluzívna klíma školy [Pro-inclusive School Climate]. Ružomberok, pp. 53–62.

Kollárová, D. (2005). Metóda tvorivej dramatiky a výchova detského čitateľa [A Method of Creative Drama and Child Reader Education]. Bratislava.

Lysáková, M. (Ed.). (1989). Piesne, hry a riekanky detí predškolského veku [Songs, Games and Rhymes of Preschool Children]. Bratislava.

Machková, E. (1998). Úvod do studia dramatické výchovy [Introduction to Study Drama in Education]. Praha.

Machková, E. (2005). Metodika dramatické výchovy. Zásobník dramatických her, cvičení a improvizací [Methodics of Drama Education. A Package of Dramatic Games, Exercises and Improvization]. Praha.

Machková, E. (2007). Jak se učí dramatická výchova. Didaktika dramatické výchovy [How to Teach Drama Education. Didactics of Drama Education]. Praha.

Petlák, E. (2006). Klíma školy a klíma triedy [School and Clasroom Climate]. Bratislava.

Rochovská, I., Krupová, D. (2015). Využívanie metód zážitkového učenia v materskej škole [Using Method of Experiential Learning in Kindergarten]. Ružomberok.

Rochovská, I. (2011). Využívanie bádateľských aktivít v materskej škole [Use of Research Activities in Kindergarten]. Ružomberok.

Švábová, B. (2007). Zážitkové učenie [Experiential Learning]. In V. Trubíniová, (Ed.), Predškolská pedagogika. Terminologický a výkladový slovník [Preschool Pedagogy. Terminology and Explanatory Vocabulary]. Ružomberok, p. 575.

Švábová, B. (2008). Metódy tvorivej dramatiky v edukačnom procesev predprimárnom a primárnom vzdelávaní [Methods of Creative Drama in the Process of Preschool and Early School Education]. Ružomberok.

Švábová, B., (2013). Wykorzystanie metod dramatyzacji twórczej w procesie wychowawczo-dydaktycznym w przedszkolu i w klasach początkowych [Use of Creative Dramatization in Educational Process in Kindergarten and Early School Education]. Łódź.

Švábová, B. (2014). Fenomén rozprávky v detskom svete a tvorivá dramatika [Phenomenon of a Fairy Tale in a Child‘s World and Creative Playwright]. Ružomberok.

Valenta, J. (2008). Metody a techniky dramatické výchovy [Methods and Techniques in Drama Education]. Praha.

Way, B. (1996). Výchova dramatickou improvizací [Dramatic Improvisation in Education]. Praha.

Zelina, M. (2000). Alternatívne školstvo [Alternative Schooling]. Bratislava.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.