Zasady

Cel, tematyka i reguły publikacji

Deklaracja wydawnicza:
W ciągu roku ukazują się dwa zeszyty Rocznika (styczeń-czerwiec, lipiec-grudzień). Wersja drukowana ("papierowa") jest oryginałem publikowanym w nakładzie 150 egz. Wersja cyfrowa spełnia założenia Public Knowledge Project - Open Science: [Open Journal Systems] - [CC-BY].

Kategorie wg Thomson Reuters:
History & Philosophy of Science, Humanities, Multidisciplinary, Philosophy

Dyscypliny naukowe:
Humanities -- Philosophy -- Ethics

 • W Roczniku są publikowane prace filozoficzne rozumiane szeroko, tj. obejmujące także zagadnienia z pogranicza filozofii i innych nauk, zwłaszcza matematyczno-przyrodniczych, humanistycznych i społecznych. Ponadto są zamieszczane teksty informujące o naukowej działalności Wydziału Filozoficznego Ignatianum oraz współpracujących z nim osób i instytucji.
 • Wszystkie materiały składane do druku muszą być oryginalne, tzn. nie były jeszcze publikowane, ani nie są złożone do publikacji. Oczekując na decyzję dotyczącą publikacji w Roczniku, nie można podejmować prób publikacji gdzie indziej.
 • Języki publikacji: polski, angielski i inne języki kongresowe.
 • W Roczniku mogą być publikowane prace zgodne z [Aktami Prawnymi Ignatianum].
 • Rocznik wprowadza zasady wymagane przez [władze RP].
 • Materiały dostarczone do Redakcji nie są zwracane. Redakcja nie ma żadnych obowiązków (np. druku czy opiniowania) w zakresie dostarczanych materiałów.
 • Redakcja przyjmuje materiały w formie cyfrowej, przesyłane głównie pocztą Email. Utworzenie konta w systemie OJS jest możliwe dla doświadczonych użytkowników.
 • Każdy materiał ma swoją Stronę Przewodnią, zawierającą informacje o Autorach, załącznikach, deklaracje, uwagi itp. Tyko Strona Przewodnia identyfikuje Autorów.
 • Wszystkie osoby współpracujące z Rocznikiem (Autorzy, Recenzenci itd.) zapewniają tym samym o swojej rzetelności akademickiej, wykluczającej m.in. jakikolwiek konflikt interesów, szanują prawa innych i dokumentują źródła finansowania publikowanych prac.
 • Wszyscy publikujący w Roczniku muszą posiadać zdolność do przekazania swoich praw autorskich (prawa te nie mogą zależeć od innych). Po uzyskaniu zgody na druk, Autorzy przekazują [Wydawnictwu] nieodpłatnie prawa licencyjne, określone w pisemnej Umowie (Publication Agreement and Copyright Assignment), co pozwala Wydawnictwu na wydanie i rozpowszechnianie dzieła oraz zwalnia Autorów z kosztów i prac, których chcą uniknąć osobiście. Po zawarciu Umowy utwór może być określony mianem "w druku". Autorzy otrzymują bezpłatnie jeden egz. Rocznika ze swoimi dziełami, nie pobierając wynagrodzenia za publikacje.
 • Prace odrzucone lub wycofane z druku wolne są od zawieszenia praw autorskich - Autorzy mogą nimi swobodnie dysponować. Wycofanie przez Autora pracy: już przyjętej do publikacji lub nieodrzuconej przez Recenzentów (np. skierowanej do poprawy) może wiązać się ze zwrotem kosztów poniesionych przez Wydawnictwo.

 

Działy

Artykuły recenzowane

Artykuły filozoficzne

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Art. rec. specjalne

Artykuły z pogranicza filozofii i innych nauk

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Refleksje filozoficzne

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Sylwetki filozofów

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Komentarze i polemiki

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Sprawozdania i referaty

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Przekłady

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Instrumenta Laboris

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Recenzje

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Dokumentacja

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Informacje

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane
 

Proces recenzji

Artykuły dopuszczone (w wyniku oceny wewnętrznej) do recenzji są przesyłane do dwóch Recenzentów zewnętrznych. Recenzje są podwójnie anonimowe (Double-Blind Review): żaden Recenzent nie wie, czyj artykuł recenzuje (pomija się Stronę Przewodnią z nazwiskami i notkami o Autorach i ew. inne informacje identyfikujące) oraz  żaden Autor nie wie, kto recenzował jego artykuł.

Zasady szczegółowe:

 1. Redaktorzy pytają specjalistów (Professional Peer-Review) o zgodę na recenzję wydawniczą danego tytułu i, gdy jest to możliwe,
 2. przesyłają im zanonimizowany tekst oraz stosowne informacje redakcyjne, zadając kilka pytań pomocnych do oceny treści.
 3. Recenzent, przyjmując pracę do oceny, zobowiązuje się do rzetelności naukowej i zachowania wszystkich praw przynależnych Autorom artykułów, które ocenia. Jego opinie nie mają charakteru decyzyjnego.
 4. Następnie Redaktorzy przesyłają Autorom do wglądu właściwe recenzje bez nazwisk Recenzentów i bez uwag przeznaczonych dla Redaktorów.
 5. Na podstawie recenzji Redakcja, w dialogu z Autorami (i ew. Radą oraz Recenzentami), decyduje o druku, korekcie albo wycofaniu artykułu z Rocznika. Jedna recenzja negatywna (także - recenzja wewnętrzna) wystarcza na odmowę publikacji.

 

Polityka Open Access

Czasopismo działa na zasadach Open Access pozwalających na swobodny i globalny dostęp do treści.

 

Archiwizowanie

W celu dystrybucji zasobów wykorzystujemy system LOCKSS, pozwalający bibliotekom na dostęp i trwałą replikę czasopisma, aby zachować jego teści [Link].

 

Punktacja