1988-2012

1988 [t.I] [cover] [remote] DOI:10.5281/zenodo.50745 ~27MB graf.
1989 [t.II] [cover] [remote] DOI:10.5281/zenodo.50746 ~40MB graf.
1990 [t.III] [cover] [remote] DOI:10.5281/zenodo.50747 ~7MB graf.
1991-1992 [t.IV] [cover] [remote] DOI:10.5281/zenodo.50748 ~14MB graf.
1993-1994 [t.V] [cover] [remote] DOI:10.5281/zenodo.50749 ~17MB graf.
1995-1996 [t.VI] [cover] [remote] DOI:10.5281/zenodo.50750 ~13MB graf.
1997-1998 [t.VII] [cover] [remote] DOI:10.5281/zenodo.50751 ~11MB graf.
1999 [t.VIII] [cover] [remote] DOI:10.5281/zenodo.50752 ~9MB graf.
2000-2001 [t.XIX] [cover] [remote] DOI:10.5281/zenodo.50753 ~9MB graf.
2002-2003 t.X [cover] [remote] DOI:10.5281/zenodo.50754 ~15MB graf.
2004-2005 t.XI [cover] [remote] DOI:10.5281/zenodo.50755 ~17MB graf.
2006 t.XII [cover] [remote] DOI:10.5281/zenodo.50756 ~1MB tekst
2007 t.XIII [cover] [remote] DOI:10.5281/zenodo.50758 ~17MB graf.
2008 t.XIV [cover] [remote] DOI:10.5281/zenodo.50759 ~1MB tekst
2009 t.XV [cover] [remote] DOI:10.5281/zenodo.50760 ~2MB tekst
2010 t.XVI [cover] [remote] DOI:10.5281/zenodo.50761 ~2MB tekst
2011 t.XVII [cover] [remote] DOI:10.5281/zenodo.50762 ~3MB tekst
2012 t.XVIII [cover] [remote] DOI:10.5281/zenodo.50763 ~2MB tekst

Rocznik Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie, [t. I] (1988)

[The Yearbook of the Philosophical Faculty of the Society of Jesus in Cracow, vol. I (1988)]

Treść w obrazie graficznym, optymalizacja dla ekranu

[Okładka]

[Str. wyd.]

Bogusław Steczek SJ, 3

 • Słowo wstępne
 • Foreword

[Historia, dokumenty i sprawozdania * History, Documents and Reports]

Roman Darowski SJ, 5

 • Wydział Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego w Krakowie 1932-1988
 • The History of the Philosophical Faculty of the Society of Jesus in Cracow 1932-1988

[Towarzystwo Naukowe], 41
[The Scientific Society]

 • Towarzystwo Naukowe Księży Jezuitów w Krakowie 1951-1988
 • The Scientific Society of Jesuits in Cracow 1951-1988 ??

[Towarzystwo Naukowe], 47
[The Scientific Society]

 • Statut Towarzystwa Naukowego Księży Jezuitów w Krakowie przyjęty na posiedzeniu w dniu 22 X 1976 roku
 • The Statute of the Scientific Society of Jesuit in Cracow Accepted at its Meeting on 22 October 1976 ??

Czesław Michalunio SJ, 49

 • Sprawozdanie z działalności Biblioteki Wydziału Filozoficznego
 • The Report on the Activity of the Library of the Philosophical Faculty

Antoni Jarnuszkiewicz SJ, 55

 • Sprawozdanie z pracy Wydziału Filozoficznego w roku akad. 1987/88
 • The Report on the Activity of the Philosophical Faculty in the Academic Year 1987/88

Rok akademicki 1988/89. [Struktura Wydziału Filozoficznego] * The Academic Year 1988/89. [Structure of the Philosophical Faculty]

Wykaz pracowników naukowych Wydziału, 57
The List of the Staff of the Faculty

Wykaz studentów, 60
The List of Students

Program triennium filozoficznego, 63
General Program of Studies

[Artykuły * Articles]

Antoni Jarnuszkiewicz SJ, 67

 • Enigma metafizyki
 • The Enigma of Metaphysics

Roman Darowski SJ, 77

 • Uwagi na temat filozofii jezuitów w Polsce w XVI wieku
 • Remarks on the Philosophy of Jesuits in Poland in the XVIth Century

Jakub Gorczyca SJ, 105

 • Oblicza odpowiedzialności
 • Aspects of Responsibility

Stanisław Opiela SJ, 115

 • Punkt wyjściowy filozofii według Hegla
 • The Starting Point of the Philosophy according to Hegel

Tadeusz Rostworowski SJ, 125

 • Zagadnienie poznania w pracy ks. kard. K. Wojtyły „Osoba i czyn”
 • The Problem of Knowledge in Cardinal K. Wojtyła`s "The Acting Person"

Stanisław Ziemiański SJ, 135

 • Prawo wzrostu entropii w kosmologii relatywistycznej
 • The Principle of Increasing Entropy in the Relativistic Cosmology

Bibliografia pracowników naukowych Wydziału Filozoficznego * Bibliography of the research staff of the Philosophical Faculty

 • [Jan Popiel SJ, 155]
 • [Jan Sieg SJ, 158]
 • [Tadeusz Ślipko SJ, 160]
 • [Roman Darowski SJ, 167]
 • [Ludwik Piechnik SJ, 173]
 • [Ludwik Grzebień SJ, 175]
 • [Władysław Kubik SJ, 186]
 • [Piotr Lenartowicz SJ, 190]
 • [Bolesław Dyduła SJ, 191]
 • [Jakub Gorczyca SJ, 192]
 • [Antoni Jarnuszkiewicz SJ, 193]
 • [Lech Kontkowski SJ, 194]
 • [Stanisław Kuczkowski SJ, 195]
 • [Mieczysław Lubomirski SJ, 196]
 • [Henryk Pietras SJ, 195]
 • [Stanisław Pyszka SJ, 197]
 • [Stanisław Ziemiański SJ, 199]
 • [Adam Żak SJ, 202]
 • [Czesław Michalunio SJ, 203]
 • [Stanisław Musiał SJ, 204]
 • [Tadeusz Roztworowski SJ, 205]
 • [Józef Sikorski SJ, 206]

[Publikacje Wydziału Filozoficznego * Publications of the Philosophical Faculty]

 • [Lista publikacji (1972-1988), 207]
 • [List of Publications (1972-1988)]

[Spis treści], 209

[Contents], 211


Rocznik Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie, [t. II] (1989)

[The Yearbook of the Philosophical Faculty of the Society of Jesus in Cracow, vol. II (1989)]

[Okładka]

[Str. wyd.]

Wydział Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego w ustawodawstwie państwowym * The Philosophical Faculty of the Society of Jesus in the Polish State Legislation

 • [Ustawa o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (23 maja 1989 r.), 5]
 • [Act on the Relation of the State to the Catholic Church in the People's Republic of Poland (23 May 1989)]
 • [Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 czerwca 1989 r., 6]
 • [Statement of the Minister of National Education of 30 June 1989]

[Sprawozdania z działalności Wydziału Filozoficznego TJ * The report on the Activity of the Philosophical Faculty SJ]

Stanisław Ziemiański SJ, 19

 • Sprawozdanie z pracy Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w roku akademickim 1988/89
 • The report on the Activity of the Philosophical Faculty of the Society of Jesus in the Academic Year 1988/89

Czesław Michalunio SJ, 23

 • Sprawozdanie z działalności Biblioteki Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie w roku akademickim 1988/89
 • The Report on the Activity of the Library of the Philosophical Faculty of the Society of Jesus in Cracow in the Academic Year 1988/89

Jerzy Oleksy SJ, 25

 • Instytut Kultury Religijnej przy Wydziale Filozoficznym Towarzystwa Jezusowego w Krakowie
 • The Institute of Religious Culture of the Philosophical Faculty of the Society of Jesus in Cracow

[Pracownicy Wydziału Filozoficznego TJ * The Staff of the Philosophical Faculty SJ]

Wykaz profesorów Wydziału, 29
The Staff of the Faculty

Streszczenia rozpraw doktorskich * The Summary of the PhD Theses

F. Bargieł SJ, 33

 • Problem ateizmu i nieśmiertelności duszy ludzkiej w pracach Jerzego Gengella SJ (1657-1727)
 • The Problem of the Atheism and the Immortality of Human Soul in the works of Jerzy Gengell SJ (1657-1727)

S. Głaz SJ, 42

 • Poczucie zmiany siebie w okresie tworzenia się osobowości dojrzałej. Studium empiryczne nad młodzieżą akademicką
 • The Awareness of the Self-Change During the Maturation of Personality. Empirical Study on the Udergraduates

Prace naukowe na Wydziale Filozoficznym 1987-1989 * Scientific dissertations on the Philosophical Faculty 1987-1989

[Rozprawy doktorskie, Prace licencjackie, Prace dyplomowe, 47]
[PhD Theses, Bachelor Works, Graduate Works]

[Artykuły * Articles]

J. Sieg SJ, 53

 • Filozoficzne przesłanki Deklaracji Kolońskiej
 • Philosophical Premises of the Cologne Declaration

J. Dorda SJ, 69

 • Krytyka tłumaczenia efektów ruchowych za pomocą specjalnej teorii względności
 • Critical Remarks on the Special Relativity Explanations of the Local Motion Effects

S. Ziemiański SJ, 107

 • Spór między kreacjonizmem a ewolucjonizmem
 • The Controversy Between Creationism and Evolutionism

S. Ziemiański SJ, 125

 • Problem ruchu lokalnego u Arystotelesa
 • The Problem of the Local Motion in Aristotle

A. Jarnuszkiewicz SJ, 137

 • Symptom rozwarstwienia Ja-metafizycznego od ja-psychologicznego
 • The Symptom of Split Between the Metaphysical Ego and the Psychological Ego

T. Rostworowski SJ, 149

 • Refleksje nad pojęciem „solidarność”
 • Some Thoughts on the Concept of "Solidarity"

S. Głaz SJ, 163

 • Kryteria dojrzałej osobowości w psychologii humanistycznej
 • The Criteria of the Mature Persolnality in the Humanist Psychology

T. Sierotowicz SJ, 179

 • O koherencyjnej teorii prawdy kilka uwag krytycznych
 • On the Coherence Theory of Truth - Some Critical Remarks

H. Pietras SJ, 197

 • Oszustwo użyteczne według Orygenesa
 • The Helpful Swindle According to Origen

R. Darowski SJ, 207

 • Początki nauczania filozofii w kolegium jezuitów w Poznaniu (w. XVI)
 • The Beginnings of the Teaching of Philosophy in the Jesuit College of Poznań (16th century)

M. Salamon, 235

 • Zarys myśli absurdalnej w utworach młodzieńczych Alberta Camusa
 • The Outline of the Absurd Thinking in the Juvenile Works of Albert Camus

Nekrologi * Obituary Notices

 • Bronisław Natoński SJ (1914-1989), 255

[Spis treści], 279

[Contents], 281


Rocznik Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie, [t. III] (1990)

[The Yearbook of the Philosophical Faculty of the Society of Jesus in Cracow, vol. III (1990)]

[Okładka]

[Strony wydawnicze]

[Informacje o Wydziale Filozoficznym TJ * Information about the Philosophical Faculty SJ]

 • Informacje ogólne, 5
 • General information
 • Rok akademicki 1990/91. Władze Wydziału, 7
 • The Academic Year 1990/91. The Authorities of the Faculty
 • (1) Filozofia systematyczna. Wykaz profesorów, 8
 • (1) Systematic Philosophy. The Staff
 • (2) Pedagogika religijna. Studium podstawowe. Wykaz wykładowców i przedmiotów w roku akademickim 1990/91, 10
 • (2) Religious Pedagogics. List of Professors and Courses in the Academic Year 1990/91
 • Program studium podstawowego pedagogiki religijnej, 11
 • The program for Basic Study of Religious Pedagogics
 • (3) Instytut Kultury Religijnej. Wykładowcy i przedmioty w IKR w latach 1989-1991, 12
 • (3) The Institute of Religious Culture. Professors and Courses in the Years 1989-1991

[Sprawozdania z działalności Wydziału Filozoficznego TJ * The Report on the Activity of the Philosophical Faculty SJ]

Stanisław Ziemiański SJ, 14

 • Sprawozdanie z działalności Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie w roku akademickim 1989/90
 • The Report on the Activity of the Philosophical Falulty of the Society of Jesus in Cracow in the Academic Year 1989/90

Jerzy Oleksy SJ, 19

 • Sprawozdanie z działalności Instytutu Kultury Religijnej w roku akademickim 1989/90
 • The Report on the Activity of the Institute of Religious Culture in the Academic Year 1989/90

Michalunio Czesław SJ, 20

 • Sprawozdanie z działalności Biblioteki Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie w roku akademickim 1989/90
 • The Report on the Activity of the Library of the Philosophical Faculty of the Society of Jesus in Cracow in the Academic Year 1989/90

Stopnie naukowe uzyskane na Wydziale Filozoficznym TJ w roku 1989/90 * Academic Degrees obtained at the Philosophical Faculty SJ in the Year 1989/90

 • [Habilitacje, 22]
 • [Postdoctoral (Habilitation) Theses]
 • [Doktoraty, 22]
 • [PhD Theses]
 • [Licencjaty, 23]
 • [Bachelor Works]

Artykuły * Articles

Stanisław Ziemiański SJ, 25

 • Problem złożenia bytów z substancji i przypadłości w świetle współczesnej fizyki
 • The Substance-Accidents Relationship and the Modern Physics (Summary in English, p. 35)

Piotr Lenartowicz SJ, 37

 • The Reconstruction of the Genealogy Homo sapiens: a Case Study in the Theory of Evolution
 • [Rekonstrukcja rodowodu Homo sapiens. Refleksja nad empirią i teorią ewolucji gatunku (Streszczenie polskie, p. 51-52)]

Tadeusz M. Sierotowicz SJ, 53

 • O kosmologicznych programach badawczych
 • Cosmological Research Programs

Stanisław Głaz SJ, 73

 • Pozytywna rola postaw i wartości w wychowaniu i nauczaniu
 • The Importance of Attitudes and Values in Education

Jakub Gorczyca SJ, 85

 • Na drogach prawdy. Kilka słów o pewnym aspekcie życia i twórczości Dietricha von Hildebranda
 • On the Ways of Truth: An Aspect of the Life and Activity of Dietrich von Hildebrand

Roman Darowski SJ, 91

 • Stanisław Śmiałkowicz SJ (1592-1648), wykładowca filozofii we Lwowie i Krakowie
 • Stanisław Śmiałkowicz SJ (1592-1648), Professor of Philosohpy in Lwów and Cracow (Summary in French, p. 100)

Franciszek Bargieł SJ, 101

 • Geneza i przyczyny ateizmu według Jerzego Gengella SJ (1657-1727)
 • The Genesis and Causes of Atheism according to Jerzy Gengell SJ (1657-1727)

Roman Darowski SJ, 129

 • Jana Kowalskiego SJ rękopiśmienne wykłady z filozofii przyrody (Ostróg, 1747/48)
 • Jan Kowalski`s SJ Handwritten Lectures on the Natural Philosophy (Ostróg, 17747/48)

[Konferencje naukowe * Scientific Conferences]

Piotr Lenartowicz SJ, 135

 • I Europejski zjazd jezuitów przyrodników - Aix-en-Provence we Francji, 26-30 września 1989 r.
 • The Ist European Meeting of Jesuit Scientists - Aix-en-Provence (France), 26-30 September 1989

[Dokumenty * Documents]

 • Pismo Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie w sprawie projektu ustawy ,,O ochronie dziecka poczętego'', skierowane do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, 143
 • Letter of the Philosophical Faculty of the Society of Jesus in Cracow on a Draft Act "On Protection of the Conceived Child", Addressed to Parliament of the Republic of Poland

[Spis treści], 153

[Contens], 155


Rocznik Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie, [t. IV] (1991-1992)

[The Yearbook of the Philosophical Faculty of the Society of Jesus in Cracow, vol. IV (1991-1992)]

[Okładki]

[Strony wydawnicze]

 • Reprodukcja Błogosławieństwa Papieża Jana Pawła II dla Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie z okazji 50-lecia jego istnienia (1982), 5
 • Copy of the Blessing of the the Pope John Paul II given to the Philosophical Faculty of the Society of Jesus in Cracow on the 50th Anniversary of Its Existence (1982)

[Informacje o Wydziale Filozoficznym TJ * Information about the Philosophical Faculty SJ]

 • Informacje ogólne, 7
 • General Information
 • Statut Wydziału, 9
 • Statute of the Faculty

Rok akademicki 1992/93 * The Academic Year 1992/93

 • Władze Wydziału, 27
 • The Governing Body of the Faculty
 • (1) Filozofia Systematyczna
 • (1) Systematic Philosophy
 • Wykaz profesorów, 29
 • List of Professors
 • (2) Pedagogika Religijna
 • (2) Religious Pedagogies
 • Wykaz profesorów, 32
 • List of Professors
 • Program ramowy pierwszych trzech lat studiów, 35
 • General Program of the First Year of Studies
 • Szczegółowy program przedmiotów realizowany w latach 1991-1993, 39
 • Detailed Program Implemented in the Years 1991-993
 • (3) Instytut Kultury Religijnej
 • (3) The Institute of Religious Culture
 • Wykładowcy i przedmioty w latach 1991-1993, 89
 • Professors and Course Subjects in the Years 1991-1993

[Sprawozdania z działalności Wydziału Filozoficznego TJ * The report on the Activity of the Philosophical Faculty SJ]

Stanisław Ziemiański SJ, 91

 • Sprawozdanie z działalności Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie w roku ak. 1990/91
 • The Report on the Activity of the Faculty in the Academic Year 1990/91

Stanisław Ziemiański SJ, 96

 • Sprawozdanie z działalności Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie w roku akademickim 1991/92
 • The Report on the Activity of the Faculty in the Academic Year 1991/92

[Nowo mianowani wykładowcy * Newly Appointed Lecturers]

Dr hab. Czesław Drążek SJ, 101

 • Curriculum vitae i Bibliografia
 • Curriculum vitae and Bibliography

Artykuły * Articles

Jan Sieg SJ, 119

 • Trzy modele postawy obywatelskiej
 • Three Models of the Attitude of the Citizen to the State

Jerzy Machnacz SDB, 131

 • O filozofii Edyty Stein. Oceny i opinie; najnowsza literatura
 • Edith Stein`s Pholosophy. Evaluations and Opinions; Recent Literature (Summary in German, p. 143)

Adam Żak SJ, 145

 • Odnowa myślenia poprzez dialog. Korespondencja Eugena Rosenstocka-Huessy z Franzem Rosenzweigiem
 • The Renewal of Thought through Dialogue. The Correspondence between Eugen Rosenstock-Huessy and Franz Rosenzweig

Stanisław Ziemiański SJ, 157

 • Czy istnieje więcej niż jeden Bóg?
 • Is there more than one God? (Summary in English, p. 172)

Stanisław Głaz SJ, 173

 • Nakazy i zakazy w życiu jednostki
 • Commands and Prohibitions in the Life of Individual

Antoni Jarnuszkiewicz SJ, 183

 • „Od dialogu do etyki” - Paradoks systemowy. Z filozofii koncepcji systemowej walki z lękiem
 • "From Dialogue to Ethics" - The System Paradox. A Contribution to the Philosophy of the System Concept of the Struggle against Fear

Piotr Lenartowicz SJ, 203

 • Fundamental Patterns of Biological Integration

Piotr Lenartowicz SJ, 219

 • Molecular Codes and Signals

Tadeusz M. Sierotowicz SJ, 245

 • O kosmologicznych programach badawczych (II)
 • Cosmological Research Programs (II)

Roman Darowski SJ, 255

 • Marcin Łubieński SJ (1586-1653), profesor filozofii w Kaliszu i Lwowie
 • Marcin Łubieński SJ (1586-1653), Professor of Philosophy in Kalisz and Lwów (Summary in French, p. 266)

Ludwik Piechnik SJ, 267

 • Wykłady Jana Kormana na Katedrze Polityki Uniwersytetu Wileńskiego (druga połowa XVII wieku)
 • Jan Korman`s Lectures at the University of Vilnius (second half of the XVII Century)

Robert Janusz SJ, 277

 • Poczta elektroniczna EARN
 • Electronic Mail EARN

Publikacje Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie * Books published by the Philosophical Faculty of the Society of Jesus in Cracow

 • [Seria: Teksty i Studia, 305]
 • [Series: Texts and Studies]
 • [Publikacje Instytutu Kultury Religijnej przy Wydziale Filozoficznym Towarzystwa Jezusowego w Krakowie, 307]
 • [Publications of the The Institute of Religious Culture at the Philosophical Faculty of the Society of Jesus in Cracow]

[Spis treści], 299

[Contents], 302


Rocznik Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie, [t. V] (1993-1994)

[The Yearbook of the Philosophical Faculty of the Society of Jesus in Cracow, vol. V (1993-1994)]

[Okładki]

[Strony wydawnicze]

[Artykuły * Articles]

Jakub Gorczyca SJ, 7

 • Wartości i ethos społeczny
 • Valori ed ethos sociale [(Summary in Italian, 16)]

Jan Sieg SJ, 17

 • Obywatelska odpowiedzialność katolików za dobro wspólne
 • Die bürgerliche Verantwortung der Katholiken für das Gemeinwohl [(Summary in German, 34-35)]

Stanisław Pyszka SJ, 37

 • Na marginesie nauczania katolickiej nauki społecznej w uczelnich kościelnych w Polsce
 • Ai margini dell'insegnamento della dottrina sociale della Chiesa cattolica negli atenei cattolici in Polonia d'oggi [(Summary in Italian, 53-55)]

Jakub Gorczyca SJ, 57

 • E. Levinas albo myślenie o człowieku inaczej
 • E. Levinas ovvero pensare sull'uomo diversamente [(Summary in Italian, 64)]

Stanisław Głaz SJ, 65

 • Poczucie zmiany własnej religijności
 • The Feeling of Changes in one's own Religiousness [(Summary in English, 78-79)]

Stanisław Głaz SJ, 81

 • Rola używek w życiu jednostki
 • The Role of Stimulants in the Life of the Individual [(Summary in English, 97-98)]

Piotr Lenartowicz SJ, 99

 • O ,,cudanch'' probablistycznych, czyli fakt selekcji i odmowa poznania tego faktu
 • Probabilistic "Miracles", i.e. the Fact of Selection and the Negation of this Fact [(Summary in English, 147)]

Stanisław Ziemiański SJ, 149

 • Wprowadzenie do filozofii przyrody nieożywionej
 • Introduction to the Philosophy of Inanimate Nature [(Summary in English, 189)]

Roman Darowski SJ, 191

 • Początki filozofii na Litwie
 • The Origins of Philosophy in Lithuania [(Summary in English, 205-207)]

Roman Darowski SJ, 209

 • Marcina Śmigleckiego SJ traktat O lichwie (1596)
 • Le Traité de Martin Śmiglecki [Smiglecius] "De l'usure" (1596) [(Summary in French, 226-228)]

Stanisław Pyszka SJ, 229

 • Jana Chądzyńskiego SJ (1600-1660) trzy koncepcje reformy państwa
 • Tre concetti della riforma di stato in Jan Chądzyński SJ (1600-1660) [(Summary in Italian, 244-245)]

[Konferencje naukowe * Scientific Conferences]

Piotr Lenartowicz SJ, 247

 • III Europejski Zjazd Jezuitów Przyrodników - Gdynia, 8-12 września 1993
 • The IIIrd European Meeting of Jesuit Scientists - Gdynia (Poland), 8-12 September 1993 [(Summary in English, 250)]

Recenzje * Book Reviews

[Henryk Piszkalski CSSR, 251]

 • [Stanisław Głaz SJ, Poczucie zmiany siebie w okresie tworzenia się osobowości dojrzałej. Studium empiryczne młodzieży akademickiej, Wydział Filozoficzny TJ, Kraków 1993]
 • [Stanisław Głaz SJ, The Sense of Self Change During the Formation of a Mature Personality. The Empirical Study of Students, Cracow 1993]

[Stanisław Głaz SJ, 254]

 • [Carl Gustav Jung, Symbol przemiany w mszy, Wydawnictwo Sen, Warszawa 1992]
 • [Carl Gustav Jung, Transformation Symbolism in the Mass, Warsaw 1992]

[Stanisław Głaz SJ, 258]

 • [Anna Gałdowa, Powszechność i wyjątek, Wydawnictwo Platan, Kraków, 1992]
 • [Anna Gałdowa, The Universality and an Exception, Cracow, 1992]

[Informacje o Wydziale Filozoficznym TJ * Information about the Philosophical Faculty SJ]

 • Informacje ogólne o Wydziale Filozoficznym TJ w Krakowie, 261
 • General Information on the Philosophical Faculty SJ in Cracow [(in English)], 263
 • Bibliografia pracowników naukowych Wydziału Filozoficznego TJ w Krakowie, 1989-1993, 265
 • Bibliography of the Academic Staff of the Philosophical Faculty SJ in Cracow, 1989-1993, 265
 • Publikacje Wydziału Filozoficznego TJ w Krakowie, 323
 • Publications of the Philosophical Faculty SJ in Cracow

Rocznik Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie, [t. VI] (1995-1996)

[The Yearbook of the Philosophical Faculty of the Society of Jesus in Cracow, vol. VI (1995-1996)]

[Okładki]

[Strony wydawnicze]

Roman Darowski SJ

 • Wstęp, 7
 • Foreword, 9

[Status wyższych uczelni papieskich * Status of the Pontifical Universities]

 • Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej, 11
 • Announcement by Ministry of National Education

[Informacje o Wydziale Filozoficznym TJ * Information about the Philosophical Faculty SJ]

 • Regulamin studiów na Wydziale Filozoficznym Towarzystwa Jezusowego w Krakowie, 13
 • Regulations of Studies at the Jesuit Philosophical Faculty in Cracow
 • Wydział Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego w Krakowie, Rok akademicki 1995/96, 32
 • The Jesuit Philosophical Faculty in Cracow, The Academic Year 1995/96
 • Sekcja Filozofii Systematycznej, 33
 • Department of Systematic Philosophy
 • Sekcja Pedagogiki Religijnej, 34
 • Department of Religious Pedagogics
 • Zajęcia dydaktyczne prowadzone na Wydziale w roku akad. 1995/96, 37
 • Courses at The Faculty in 1995/96
 • Prace napisane na Wydziale w latach 1976-1995, 41
 • Works written at the Faculty in the Years 1976-1995
 • Absolwenci Sekcji Pedagogiki Religijnej w roku 1995, 54
 • Graduates of the the Department of Religious Pedagogics
 • Absolwenci Instytutu Kultury Religijnej w latach 1991-1995, 57
 • Graduates of the the Institute of Religious Culture in the Years 1991-1995
 • Studenci Wydziału w roku akademickim 1995/96, 59
 • Register of Students in the Academic Year 1995/96
 • Sekcja FIlozofii Systematycznej, 59
 • Department of Systematic Philosophy
 • Sekcja Pedagogiki Religijnej, 60
 • Department of Religious Pedagogics
 • Instytut Kultury Religijnej, 65
 • Institute of Religious Culture

Stanisław Ziemiański SJ

 • Sprawozdanie z działalności Wydziału Filozoficznego TJ w Krakowie w roku akad. 1993/94, 70
 • The Report on the Activity of the Philosophical Faculty SJ in the Academic Year 1993/94

[Inauguracja roku akademickiego 1995/96 * Inauguration of the Academic Year 1995/96]

Roman Darowski SJ, 75

 • Powitanie
 • Greeting

Stanisław Ziemiański SJ, 78

 • Sprawozdanie z działalności Wydziału w Krakowie w roku akademickim 1994/95
 • The Report on the Activity of the Philosophical Faculty in the Academic Year 1994/95

[Artykuły * Articles]

Aleksander Posacki SJ, 83

 • New Age jako wyzwanie filozoficzne
 • "New Age" as a Philosophical Challenge

Roman Darowski SJ, 92

 • Sylwetka naukowa ks. prof. dra hab. Jana Siega SJ
 • Scientific Activity of the prof. dr hab. Jan SIeg S.J.
  • Biografia * Biography, 92
  • Bibliografia * Bibliography, 94
 • Filozofia a świat współczesny: Jan Sieg SJ odpowiada na pytania Romana Darowskiego SJ, 100
 • Philosophy and Modern World: Roman Darowski S.J. interviewing John Sieg S.J.

[Konferencje naukowe * Scientific Conferences]

 • VI Polski Zjazd Filozoficzny, Toruń 5-9 września 1995
 • VIth Polish Philosophical Congress, Toruń (Poland), 5-9 September 1995
 • [Roman Darowski SJ ,,Filozofia jezuitów w Polsce od XVI do XVIII wieku: Wybrane elementy syntezy'' (streszczenie wystąpienia), 120]
 •  [Roman Darowski SJ "The Philosophy of the Jesuits in Poland from the XVIth to the XVIIIth century: Selected Elements of Synthesis" (Summary)]
 • [Piotr Lenartowicz SJ ,,Zjawisko biologiczne a pojęcie racjonalności: Problem pojęć teleologicznych'' (streszczenie wystąpienia), 121]
 •  [Piotr Lenartowicz SJ "Biological Phenomenon and the Concept of Rationality: The Problem of Theological Concepts" (Summary)]
 •  [Jan Sieg SJ ,,Pokój jako problem filozoficzny'' (streszczenie wystąpienia), 122]
 •  [Jan Sieg SJ "The Peace as a Philosophical Problem" (Summary)]
 •  [Tadeusz Ślipko SJ ,,Czym są i gdzie bytują absolutne wartości moralne?'' (streszczenie wystąpienia), 123]
 • [Tadeusz Ślipko SJ "What they are and where Dwell Absolute Moral Values?" (Summary)]
 •  [Stanisław Ziemiański SJ ,,Ruch przestrzenny jako stan'' (streszczenie wystąpienia), 124]
 • [Stanisław Ziemiański SJ "Spatial Movement as a State" (Summary)]
 • [Zebranie naukowe w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa, 23 czerwca 1995]
 • [Scientific Meeting at the Institute of Philosophy and Sociology PAS, Warsaw, 23 June 1995]
 • Roman Darowski SJ, ,,Moja życiowa przygoda z filozofią jezuitów w Polsce'', 125
 •  Roman Darowski SJ, "My Experiences with the Jesuit Philosophy in Poland"

Tezy do egzaminu z całości filozofii, r. 1995 * The Points for the Comprehensive Exsams at the Philosophical Faculty in Cracow, 131

Publikacje Wydziału * Publications of Faculty, 139

Publikacje Instytutu Kultury Religijnej * Publications of the Institute of Religious Culture, 141

Prezentacja najnowszych publikacji Wydziału * Presentation of the Books Recently edited by the Faculty

 • Roman Darowski SJ, Filozofia w szkołach jezuickiech w Polsce w XVI wieku, Wydział Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego w Krakowie, Kraków 1994, 143
 • [Roman Darowski SJ, The Philosophy in the Jesuit Schools in Poland in the XVIth Century, Cracow 1994]
 • Piotr Lenartowicz SJ, Elementy teorii poznania (Szkice wykładów), Wydział Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego w Krakowie, Kraków 1995, 148
 • [Piotr Lenartowicz SJ, Elements of the Theory of Knowledge (Sketches of Lectures), Cracow 1995, 148]
 • Roman Darowski SJ, Wojciech Sokołowski SJ (1586-1631) i jego filozofia, Wydział Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego w Krakowie, Kraków 1995, 154
 • [Roman Darowski SJ, Wojciech Sokołowski SJ (1586-1631) and His Philosophy, Cracow 1995]
 • Stanisław Ziemiański SJ, Teologia naturalna. Filozoficzna problematyka Boga, Wydział Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego w Krakowie, Kraków 1995, 157
 • [Stanisław Ziemiański SJ, Natural theology. The Philosophical Issues of God, Cracow 1995]
 • Henryk Benisz SJ, Filozofia i sztuka u Nietzschego. Od krytyki filozofii wystrzegającej się sztuki do pochwały sztuki stającej się filozofią, Wydział Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego w Krakowie, Kraków 1995, 162
 • [Henryk Benisz SJ, The Philosophy and Art in Nietzsche. From Criticism of Philosphy which Eschew of Art to the Praise of Art Becoming a Philosophy, Cracow 1995]
 • Stanisław Głaz SJ, Zagadnienie doświadczenia religijnego (próba syntezy), Wydział Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego w Krakowie, Kraków 1995, 163
 • [Stanisław Głaz SJ, The question of the religious experience (an Attempt to Synthesis), Cracow 1995]
 • Roman Darowski SJ, Filozofia człowieka. Zarys problematyki, Wydział Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego w Krakowie, Kraków 1995, 165
 • [Roman Darowski SJ, Philosophy of Human Being. The Outline of Issues, Cracow 1995]
 • Tadeusz Loska SJ, Heurystyka integralna. Próba syntezy zasad rozumienia i wyjaśniania Pisma Świętego w Kościele. Studium z zakresu heurystyki duchowości biblijnej, Wydział Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego w Krakowie, Instytut Kultury Religijnej, Kraków 1995, 168
 • [Tadeusz Loska SJ, Integral Heuristics. An Attempt to Synthesis the Principles of Understanding and Explaining the Scriptures in the Church. Studies on Heuristics of the Biblical Spirituality, Cracow 1995]
 • Stanisław Obirek SJ, Wizja państwa w nauczaniu jezuitów polskich w latach 1564-1668, Wydział Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego w Krakowie, Kraków 1995, 171
 • [Stanisław Obirek SJ, The Vision of the State in the Polish Jesuit Education in the Years 1564-1668, Cracow 1995]
 • Krzysztof Rachański, Ks. Roman Darowski SJ. Biografia, Bibliografia. 1935-1995, Kraków 1995, 172
 • [Krzysztof Rachański, Fr. Roman Darowski SJ. Biography, Bibliography. 1935-1995, Cracow 1995]

[Polemiki * Polemics]

Stanisław Ziemiański SJ, 173

 • Uwagi na temat krytyki dowodów na istnienie Boga w Książce L. Kołakowskiego Jeśli Boga nie ma...
 • Coments on L. Kołakowski's Book "If God does not exist..."

Krzysztof Homa SJ, 186

 • Wybrane elementy filozofii Arnobiusza z Sicca. Analiza filologiczno-filozoficzna Adversus nationes ze szczególnym uwzględnieniem księgi drugiej
 • The main Points of the Philosophy of Arnbius from Sicca. Philoslogican and philosophical Analysis of "Adversus nationes", particularly the Book two

[Horyzonty Wiary 1990-1995 * Horizons of Faith 1990-1995]

 • Spis treści, 250
 • Table of Contents

[Rocznik Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie, 1988-1994 * The Yearbook of the Philosophical Faculty of the Society of Jesus in Cracow, 1988-1994]

 • Spis treści, 262
 • Table of Contents

Rocznik Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie, [t. VII] (1997-1998)

[The Yearbook of the Philosophical Faculty of the Society of Jesus in Cracow, vol. VII (1997-1998)]

[Okładki]

[Strony wydawnicze]

[Informacje o Wydziale Filozoficznym TJ * Information about the Philosophical Faculty SJ]

Roman Darowski SJ, 7

 • Wydział Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego w Krakowie: Przeszłość i teraźniejszość
 • The Philosophical Faculty of the Society of Jesus in Cracow: General information, 19

Struktura Wydziału - Rok akademicki 1997/98 * [The Faculty structure - The Academic Year 1997/98], 21

 • Sekcja Filozofii Systematycznej * [Department of Systematic Philosophy], 22
 • Sekcja Pedagogiki Religijnej * [Department of Religious Pedagogics], 23

Doktoraty * PhD Theses

Piotr Aszyk SJ, 27

 • Konflikty moralne a etyka
 • [Moral Conflicts and Ethics]

Zdzisław Śmierzchalski, 31

 • Fizyka doświadczalna jako dziedzina filozofii w okresie oświecenia w Polsce na przykładzie dzieł Józefa Rogalińskiego SJ (1728-1802)
 • [Experimental Physics as a Discipline of Philosophy during the Enlightenment in Poland on the Example of Józef Rogaliński SJ (1728-1802) works]

Krzysztof Dyrek SJ, 35

 • Formacja ludzka w wychowaniu seminaryjnym do kapłaństwa w świetle dokumentów posoborowych kościoła i literatury teologicznej (1967-1997)
 • [Human Formation During Education for the Priesthood in Seminary in Light of Documents of the Post-Conciliar Church and Theological Literature (1967-1997)]

Bogdan Lisiak SJ, 44

 • Pojęcie piękna w ,,Adventures of Ideas'' i ,,Process and Reality'' Alfreda Northa Whiteheada
 • [The Concept of Beauty in "Adventures of Ideas" and "Process and Reality" of Alfred North Whitehead]

Habilitacje * Postdoctoral (Habilitation) Theses

Stanisław Głaz SJ, 47

 • Intensywność doświadczenia religijnego a koncepcja siebie
 • [The Intensity of Religious Experience and Self-Concept]

Stanisław Obirek SJ, 60

 • Jezuici w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w latach 1564-1668
 • [The Jesuits in the Polish-Lithuanian Commonwealth in the Years 1564-1668]

Prace napisane na Wydziale w latach 1996-1998 * Works written at the Faculty in the Years 1996-1998

 • [Prace magisterskie i licencjackie], 73
 • [MA Theses and Bachelor works]
 • [Prace dyplomowe], 74
 • [Graduate Works]

Inauguracja Roku Akademickiego 1996/97 * Inauguration of the Academic Year 1996/97

[Roman Darowski SJ, 77]

 • [Powitanie]
 • [Greeting]

Stanisław Ziemiański SJ, 81

 • Sprawozdanie z działalności Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie ogólnie, a Sekcji Filozofii Systematycznej w szczególności w roku akad. 1995/96
 • [The Report on the Activity of the Philosophical Faculty of the Society of Jesus in Cracow with particular emphasis on the Department of Systematic Philosophy in the Academic Year 1995/96]

Inauguracja Roku Akademickiego 1997/98 * Inauguration of the Academic Year 1997/98

[Roman DarowskiSJ, 87]

 • [Wprowadzenie]
 • [Introduction]

Zenomena Płużek, 89

 • Krzywda i przebaczenie (wykład inauguracyjny)
 • [Hurt and Forgiveness (Inaugural Lecture)]

Stanisław Ziemiański SJ, 97

 • Sprawozdanie z działalności Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie w roku akademickim 1996/97, 97
 • [The Report on the Activity of the Philosophical Faculty of the Society of Jesus in Cracow in the Academic Year 1996/97]

Tezy do egzaminu z całości filozofii w 1998 roku * [The Points for the Comprehensive Exsams in Philosophy in 1998], 101

Charakterystyka kursów prowadzonych nw Wydziale * [Courses taught at the Faculty], 109

Sylwetki pracowników Wydziału * [Information about the Scientific Staff of the Faculty]

Roman Darowski SJ, 143

 • Ks. Tadeusz Tomasz Ślipko SJ jako filozof. W osiemdizesiątą rocznicę urodzin
 • [Fr. Tadeusz Tomasz Ślipko SJ as a Philosopher. In the Eightieth Anniversary of his Birth]

Roman Darowski SJ, 163

 • Ks. Franciszek Bargieł SJ: Biografia - bibliografia. W osiemdziesiątą rocznicę urodzin, 163
 • [Fr. Franciszek Bargieł SJ: Biography - Bibliography. In the Eightieth Anniversary of his Birth]

Ludwik Grzebień SJ, 191

 • Sylwetka i działalność naukowa ks. Henryka Ludwika Frosa SJ (1922-1998)
 • [Fr. Henryk Ludwik Fros SJ (1922-1998) - His Character and Scientific Activity]

[Konferencje naukowe * Scientific Conferences]

[Zebranie naukowe w Zakładzie Historii Nauk Społecznych PAN, Warszawa, 26 września 1996]
[Scientific Meeting at the Department of the History of Social Sciences PAS, Warsaw, 26 September 1996]

 • Roman Darowski SJ ,,Z doświadczeń historyka filozofii jezuitów w dawnej Polsce'', 215
 • [Roman Darowski SJ "The Experience of Historian of the Jesuit Philosophy in Former Poland"]

Prezentacja nowszych publikacji Wydziału * [The Presentation More Recent Publication of the Faculty]

 • [Roman Darowski SJ, Poglądy filozoficzne Antoniego Skorulskiego SJ (1715-1777), Wydział Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego, Kraków 1996, 225]
 • [Stanisław Obirek SJ, Jezuici na dworach Batorego i Wazów 1580-1672, Instytut Kultury Religijnej przy Wydziale Filozoficznym Towarzystwa Jezusowgo w Krakowie, Kraków 1996, 229]
 • Publikacje Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie (kolejność chronologiczna) * [Publications of the Philosophical Faculty of the Society of Jesus in Cracow (Chronological Order)], 231
 • Rocznik Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie. Spis treści 1988-1996 * [The Yearbook of the Philosophical Faculty of the Society of Jesus in Cracow. Table of Contents 1988-1996], 239

Rocznik Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie, [t. VIII] (1999)

[The Yearbook of the Philosophical Faculty of the Society of Jesus in Cracow, vol. VIII (1999)]

[Okładki]

[Strony wydawnicze]

Dokumenty * [Documents]

Congregatio de Institutione Catholica, 7

Polski przekład Pisma Kongregacji, 9

 • Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych o wykonaniu Konkordatu między Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą Polską, 10
 • [Statement of the Minister of Foreign Affairs on the Implementation of the Concordat between the Holy See and the Republic of Poland]
 • Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Konferencją Episkopatu Polski w sprawie statusu prawnego szkół wyższych zakładanych i prowadzonych przez Kościół Katolicki, 11
 • [Agreement Between the Government of the Republic of Poland and Polish Episcopal Conference on the Legal Status of Universities Created and Run by the Catholic Church]
 • List z Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej, 15
 • The Letter from the Secretariat of State of the Holy See

Inauguracja Roku Akademickiego 1998/1999 * [Inauguration of the Academic Year 1998/1999]

 • Przemówienie Ojca Prowincjała dra Adama Żaka SJ, 16
 • [Speech of the Provincial Father dr Adam Żak SJ]
 • Homilia Ojca Generała Petera-Hansa Kolvenbacha SJ, 18
 • [Homily of the Superior General Peter-Hans Kolvenbach SJ]
 • Wykład inauguracyjny Ojca Generała Petera-Hansa Kolvenbacha, 20
 • [Inaugural Lecture of the Superior General Peter-Hans Kolvenbach SJ]

Sesje i sympozja * [Sessions and Symposia]

 • Sympozjum naukowe z okazji 150-lecia śmierci O. Maksymiliana Ryłło SJ, 29
 • [Maksymilian Ryłło SJ Symposium on the 150th Anniversary of His Death]
 • Pierszy Międzynarodowy Jezuicki Kongres ,,Jezuici i Żydzi: Ku większemu zbrataniu i zaangażowaniu'', 30
 • [First International Congress of Jesuits "Jesuits and Jews: Towards Greater Fraternity and Commitment"]
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa ,,Inkulturacja u progu trzeciego tysiąclecia'', 31
 • [International Scientific Conference "Inculturation at the Threshold of the Third Millennium"]
 • Wykłady rabina Dow Marmura z synagogi Holy Blossom Temple w Toronto, 32
 • [Lectures of Rabbi Dow Marmur at Toronto's Holy Blossom Temple]
 • Sesja naukowa ,,Władysław Gurgacz SJ, kapelan Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej (1948-1949)'', 33
 • [Scientific Sessions "Władysław Gurgacz SJ, the Chaplain of the Polish Underground Independency Army (1948-1949)"]
 • Konferencja naukowa ,,Procesy transformacyjne w Kościele katolickim w Polsce w okresie postkomunistycznym'', 34
 • [Scientific Conference "Transformation processes in the Catholic Church in Poland in the Post-communist Period"]

Doktoraty * [PhD Theses]

Dr Tomasz Grodecki, 35

 • Jedność i różnica. Koncepcja ούσϊα i ύπόσταστς w De differentia essentiae et hypostaseos św. Grzegorza z Nyssy i jej geneza
 • [The unity and Difference. The concept ούσϊα and ύπόσταστς in De differentia essentiale et hypostaseos of St. Gregory of Nyssa and its genesis]

Prace napisane na Wydziale w latach 1988-1999 * [Works written at the Faculty in the Years 1996-1998], 38

Sylwetki pracowników Wydziału * [Information about the Scientific Staff of the Faculty]

Stanisław Cieślak SJ, 67

 • Ks. profesor dr Jan Popiel SJ
 • [Fr. Professor Dr. Jan Popiel]

Artykuły * [Articles]

Janusz Salamon SJ, 74

 • Dylemanty analitycznej filozofii religii
 • [Dilemmas of the Analytic Philosophy of Religion]

Stanisław Ziemiański SJ, 102

 • Czas i jego implikacje filozoficzne
 • [Time and Its Philosophical Implications (Summary in German)]

Robert Janusz SJ, 116

 • Przewrót kopernikański w dziejach nauki i cywilizacji
 • [Copernican Revolution in the History of Science and Civilization]

Roman Darowski SJ, 124

 • "Forum Philosophicum"

Polemiki * [Polemics]

Eugeniusz Bobula, 138

 • Wprowadzienie Autora, 138
 • [Authors Introduction]
 • O logicznych podstawach teorii względności, 139
 • [The Logical Foundations of the Theory of Relativity]
 • O błędach interpretacji własności równań falowych jako antycypacji teorii względności, 145
 • [The interpretation errors of properties of wave equations as the anticipation of the theory of relativity]

Recenzje * [Book Reviews]

Janusz Salamon SJ, 149

 • Wprowadzenie w analityczną filozofię religii, Recenzja: B.R. Tilghman, Wprowadzenie w filozofię religii, PWN, Warszawa 1998
 • [Introduction to the Analytical Philosophy of Religion, Review of: B.R. Tilghman, An Introduction to the Philosophy of Religion, Warsaw 1998]

Wykaz publikacji pracowników naukowych Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie * [List of Publications of the Scientific Staff of the Philosophical Faculty of the Society of Jesus in Cracow], 155

Publikacje Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie * [Publications of the Faculty of Philosophy of the Society of Jesus in Cracow], 189


Rocznik Wydziału Filozoficznego Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie, [t. IX] (2000-2001)

[The Yearbook of the Philosophical Faculty of the University of Philosophy and Education Ignatianum in Cracow, vol. IX (2000-2001)]

[Okładki]

[Strony wydawnicze]

Roman Darowski SJ, 7

 • Wybory władz Uczelni - 2002
 • [Election of authorities of the College - 2001 ??]

Sesje i sympozja * [Sessions and Symposia]

 • Interdyscyplinarna Sesja Naukowa połączona z inauguracją Roku Akademickiego 1999/2000: Aniołowie. Duchowa osnowa świata, 11
 • [Interdisciplinary Scientific Session Linked with the Inauguration of the Academic Year 1999/2000: Angels. Spiritual Warp of the World]
 • Konferencja Międzynarodowa pt.: 400-lecie Ratio Studiorum - przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, 17
 • [International Conference Entitled: 400-anniversary Ratio Studiorum - Past, Present and Future*]

Ojciec Generał [the Superior General] Peter-Hans Kolvenbach SJ, 18

 • Przesłanie do uczestników Konferencji
 • [The Message to the Participants of the Conference]

Alaina Besançon, 22

 • Art et christianisme
 • Sesja naukowa pt.: Ku lepszemu poznaniu, czyli o stosunkach polsko-izraelskich, 23
 • [Scientific Session Entitled: Towards a Better Understanding, ie Polish-Israeli Relations]
 • Konferencja naukowa pt.: Jan Paweł II pielgrzym solidarności, 24
 • [Scientific Conference Entitled: John Paul II the Pilgrim of Solidarity]
 • Sympozjum połączone z uroczystością otwarcia nowych pomieszczeń Ignatianum pt.: Uczelnia jezuicka wobec współczesności, 26
 • [Symposium Linked to the Opening Ceremony of the New Rooms of Ignatianum Entitled: Jesuit College in the Face of the Present Days]
 • Cykl wykładów wygłoszonych przez prof. Abrahama Cykierta pt.: Żydowskie rozumienie Pięcioksięgu Mojżesza, 27
 • [A Series of Lectures Delivered by Prof. Abraham Cykiert Entitled: The Jewish Understanding of the Torah of Moses]
 • Sympozjum filozoficzne pt.: Przedmiot metafizyki i sposób jego wyodrębnienia
 • [Philosophical Symposium Entitled: The Subject of Metaphysics and How to Extract It]

Jarosław Paszyński SJ, Jacek Poznański SJ, 27

 • Sprawozdanie
 • [Report]

Referaty * [Lectures]:

Andrzej Maryniarczyk SDB, 30

 • Spór o przedmiot filozofii: byt czy pojęcie bytu
 • [Dispute over the Subject of Philosophy: Being whether the concept of being]

Dariusz Oko, 51

 • Przedmiot metafizyki jako korelat świdomości intencjonalnej
 • [The Subject of Metaphysics as a Correlate of the intentional consciousness]

Stanisław Ziemiański SJ, 61

 • Abstrakcja czy separacja?
 • [Abstraction or Separation?]

Prace przedstawione w roku 2000 na Wydziale Filozoficznym WSF-P Ignatianum * [Works written at the Philosophical Faculty of the UPE Ignatianum], 67

Sylwetki pracowników WSF-P Ignatianum * [Information about the Scientific Staff of the UPE Ignatianum]

Ludwik Grzebień SJ, 71

 • Naukowa sylwetka ks. profesora Ludwika Piechnika SJ
 • [Scientific Profile of Fr. Prof.Ludwik Piechnik SJ ??]

Stanisław Ziemiański SJ, 91

 • Jan Dorda jako filozof
 • [Jan Dorda as a Philosopher]

Roman Darowski SJ, 100

 • Śp. O. Stanisław Kuczkowski SJ
 • [By the late Fr. Stanisław Kuczkowski SJ]

Artykuły * [Articles]

Robert Janusz SJ, 103

 • Internetowy serwis Wyższej Szkoły Filozfoczno-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie
 • [Internet Service of the University of Philosophy and Education Ignatianum in Cracow]

Stanisław Pyszka SJ, 106

 • Problem więzi społecznej. Przyczyny dezintegracji społeczeństwa polskiego po 1989 roku
 • [The Problem of Social Bonds. The causes of Disintegration of Polish Societies after 1989]

Tomasz Homa SJ, 127

 • Rozum i wiara w egzystencji jednostki według ,,Bojaźni i drżenia'' Sørena Kierkegaarda
 • [Reason and Faith in the existence of the unit according to "Fear and Trembling" of Søren Kierkegaard]

Jacek Poznański SJ, 141

 • Wybrane aspekty metaprzedmiotowe nieliniowej termodynamiki procesów nieodwracalnych
 • [Selected Metasubjective Aspects of Nonlinear Thermodynamics of the Irreversible Processes]

Eugeniusz Bobula, 152

 • Mechanika kwantowa i jej miejsce w historii poznania
 • [Quantum Mechanics and its Place in the History of Knowledge]

Eugueniusz Bobula, 157

 • Dedukowane universum materialne
 • [Deduced Material Universe]

Jan Czerniawski, 161

 • Bobula obala teorię względności
 • [Bobula Refutes the Theory of Relativity]

Dariusz Kostrz, 167

 • Józefa Tischnera ,,Spór o istnienie człowieka''
 • [Józef Tischner "Dispute over the Existence of Man"]

Publikacje Ignatianum * [Publication of Ignatianum], 171

Instrumenta laboris

Robert Janusz SJ, 1-39

 • CDS-ISIS. Procedury dostępu do zbioru głównego w języku C
 • Master File Access Procedures for CDS-ISIS in the C Programming Language

Rocznik Wydziału Filozoficznego Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie, t. X (2002-2003)

[The Yearbook of the Philosophical Faculty of the University of Philosophy and Education Ignatianum in Cracow, vol. X (2002-2003)]

[Okładki]

[Strony wydawnicze]

Artykuły * Articles

Janusz Salamon SJ, 9

 • Mit hermetyczności filozofii Johna Henry'ego Newmana
 • Is John Henry Newman`s Philosophy Hermetic?

Jadwiga Skrzypek-Faluszczak, 38

 • Temat miłości w «Uczcie» i «Fajdrosie» Platona
 • Love in Plato's dialogues: «Symposium» i «Phaedrus»

Stanisław Pyszka SJ, 55

 • "Przestało już istnieć społeczeństwo chrześcijańskie''?
 • "The Christian Community Got Lost"?

Stanisław Ziemiański SJ, 67

 • Stosunek nauk przyrodniczych do filozofii Boga
 • Sciences and Philosophy of God (Summary in English, p. 77-79)

Bogdan Lisiak SJ, 81

 • Korespondencja jezuitów polskich z Atanazym Kircherem SJ (1601-1680)
 • Correspondence of Polish Jesuits and Athanasius Kircher SJ (1601-1680)

[Konferencje naukiwe * Scientific Conferences]

 • Konferencja Naukowa: Dyskusja wokół projektu metafizyki klasycznej (WSF-P Ignatianum, 21 stycznia 2004 r.), 96
 • Scientific Conference: On a Project of the Classical Metaphysics (UPE Ignatianum, 21 January 2004)

Piotr Duchliński, 98

 • Kilka uwag o projekcie metafizyki klasycznej
 • Some Comments on a Project of the Classical metaphisics

Stanisław Ziemiański SJ, 110

 • Priorytet teorii poznania czy metafizyki?
 • Does Gnoseology or Metaphysics have Priority?

Stanisław Ziemiański SJ, 116

 • Czy Mieczysław Albert Krąpiec OP jest nominalistą?
 • Is Mieczysław Albert Krąpiec OP a Nominalist?

Tadeusz Biesaga SDB, 130

 • Bonum est faciendum czy Persona est affirmanda?
 • Bonum est faciendum or Persona est affirmanda?
 • Seminarium Filozoficzne: ,,Filozoficzna jesień'' (Ustroń, 15-17 listopada 2002 r.), 138
 • Philosophical Seminary: "Philosophy in Autumn" (Ustroń, Poland, 15-17 November 2002)

Paweł Urgacz, 140

 • Film ,,The Matrix'' - ,,Czy miałeś kiedyś taki sen, który wydawał się być realny? Co by się stało, gdyby trwał? Jak rozpoznałbyś różnicę pomiędzy snem a jawą?'' (streszczenie)
 • Movie "The Matrix" - "Have you ever had a Dream that Seemed to be Real? What would have Happened had Lasted? How do You Recognize the Difference Between Dream and Reality?" (Summary)

Jakub Oblizajek, 142

 • Poznanie zmysłowe i umysłowe w myśli św. Tomasza z Akwinu (streszczenie)
 • Sensitive and Mental Cognition in the Thought of St. Thomas Aquinas (Summary)

Łukasz Sroka, 144

 • Niekończące się spotkanie życia i snu
 • An Endless Meeting of Life and a Dream

Marek Kruszczyński SJ, 149

 • Percepcja - tworzenie świata iluzji czy opisywanie rzeczywistości? (streszczenie)
 • Perception - the Creating the world of illusion or Description of Reality? (Summary)

Paweł Urgacz, 152

 • Platon - scenarzysta filmu "The Matrix" (streszczenie)
 • Plato - a Screenwriter of the film "The Matrix" (Summary)

Józef Bremer SJ, 154

 • Osoba: iluzja czt rzeczywistość? Krytyka współczesnych funkcjonalistycznych teorii osoby (streszczenie)
 • The Person: an Illusion or Reality? The criticism of the Contemporary Functionalist Theories of the Person (Summary)

Dyskusje * Discussions

Jan Czerniawski, 157

 • Skrócenie Lorentza, skrócenie Einsteina i Jan Dorda SJ
 • The Lorentz Contraction, the Einstein Contraction and Jan Dorda SJ

Eugeniusz Bobula, 170

 • Odpowiedź na artykuł: ,,Bobula obala teorię względności''
 • Replay to the Paper: "Bobula Explodes the Theory of Relativity"

Sprawozdania * Reports

Piotr Lenartowicz SJ, 188

 • Działalność Ignatianum w roku akademickim 2002/2003
 • Activities of the Ignatianum in the Academic Year 2002/2003

Piotr Janik SJ, 196

 • European Jesuits in Science, Rzym, 10-14 września 2003
 • European Jesuits in Science, Rome, 10-14 September 2003

Michał Gierat SJ, 198

 • ,,Błąd antropologiczny'' w kulturze. Refleksje na temat V Międzynarodowego Sympozjum Metafizycznego, KUL, Lublin, 12 XII 2002
 • "Antropological Error" in the Culture. Reflections on the Vth International Metaphisical Symposium, KUL, Lublin, 12 XII 2002

Doktoraty w latach 1998-2002 * PhD Theses in 1998-2002

[Zdzisław Śmierzchalski, 201]

 • [Fizyka doświadczalna jako dziedzina filozofii w okresie oświecenia w Polsce na przykładzie dzieł Józefa Rogalińskiego SJ (1728-1802)]
 • [Experimental Physics as a Discipline of Philosophy during the Enlightenment in Poland on the Example of Józef Rogaliński SJ (1728-1802) works]

[Tomasz Grodecki, 202]

 • [Jedność i różnica. Koncepcja ούσϊα i ύπόσταστς w De differentia essentiae et hypostaseos św. Grzegorza z Nyssy i jej geneza]
 • [The unity and Difference. The concept ούσϊα and ύπόσταστς in De differentia essentiale et hypostaseos of St. Gregory of Nyssa and its genesis]

[Andrzej Rekiel, 203]

 • [Myśl społeczno-polityczna ,,Tygodnika Powszechnego'' w latach 1945-1953]
 • [The Socio-political Thought of "Tygodnik Powszechny" in 1945-1953]

[Anna Błasiak, 205]

 • [Wartości przyjmowane przez młodzież na przykładzie badań przeprowadzonych w wybranych klasach maturalnych szkół krakowskich]
 • [The values Accepted by Adolescents on the Example of Studies Conducted in Selected Final Classes of Cracow Schools]

[Grzegorz Grzybek, 206]

 • [Nauczanie społeczne arcybiskupa Józefa Bilczewskiego (1860-1923)]
 • [Social Teaching of Archbishop Józef Bilczewski (1860-1923)]

[Tomasz Homa SJ, 207]

 • [Chrześcijańska formacja społeczeństwa polskiego w okresie przemian ustrojowych na przykładzie działalności Stowarzyszenia Chrześcijańskich Dzieł Wychowania]
 • [Christian Formation of the Polish Society During Political Transformations on the example of the Association of Christian Educational Works]

[Paweł Kaźmierczak, 209]

 • [Personalistyczna koncepcja wychowania w nauczaniu Jana Pawła II]
 • [The Personalistic Concept of Education in the Teaching of John Paul II]

[Katarzyna Wojtasik, 211]

 • [Antropologiczne aspekty modlitwy chrześcijańskiej]
 • [Anthropological Aspects of the Christian Prayer]

[Robert Janusz SJ (PAT), 212]

 • [Filozoficzne aspekty języków obiektowych]
 • [Philosophical Aspects of the Object-Oriented Languages]

[Mieczysław Kożuch SJ, 214]

 • [Antropologiczne podstawy i przebieg kolokwiów wzrostu]
 • [Anthropological Bases and the Course of the Conversations of Growth]

[Janusz Salamon SJ (UJ)]

 • [Newmanowska epistemologia religii. Między brytyjskim empiryzmem i filozofią analityczną]
 • [Newman's Epistemology of Religion. Between British Empiricism and Analytical Philosophy]

Prace magisterskie w latach 2001-2003 * MA Theses in 2001-2003, 219

Licencjaty w latach 2001-2003 * Bachelor Works in 2001-2003, 221

[Sylwetki pracowników WSF-P Ignatianum * Information about the Scientific Staff of the UPE Ignatianum]

[Roman Darowski SJ], 226

 • Prof. Jan Sieg SJ (1919-2001)

[Roman Darowski SJ], 232

 • Prof. Jan Popiel SJ (1914-2003)

Recenzje * Book Reviews

[Paweł Stanisław Czarnecki, 239]

 • [Wojciech Słomski, Szkice o filozofii polskiej XX wieku, Wydawnictwo CMIX, Warszawa 2002]
 • [Wojciech Słomski, Sketches on the Polish Philosophy of the XXth Century, Warsaw 2002]

[Tadeusz Biesaga SDB, 243]

 • [Tadeusz Ślipko SJ, Zarys etyki ogólnej, Ignatianum - WAM, Kraków 2002]
 • [Tadeusz Ślipko SJ, An Outline of General Ethics, Cracow 2002]

[Robert Janusz SJ, 246]

 • [Bogdan Lisiak SJ, Nauczanie matematyki w polskich szkołach jezuickich od XVI do XVIII wieku, Ignatianum - WAM, Kraków 2003]
 • [Bogdan Lisiak SJ, Teaching Math in the Polish Jesuit Schools from the XVIth to the XVIIIth Century, Cracow 2003]

[Robert Janusz SJ, 247]

 • [Stanisław Janeczek, Logika czy epistemologia? Historyczno-filozoficzne uwarunkowania nowożytnej koncepcji logiki, Wydawnictwo KUL, Lublin 2003]
 • [Stanisław Janeczek, Logic or Epistemology? Historio-Philosophical Conditions of the Modern Concept of Logic, Lublin 2003]

[Stanisław Ziemiański SJ, 249]

 • [Roman Darowski SJ, Filozofia jezuitów w Polsce w XX wieku. Próba syntezy. Słownik autorów, Ignatianum - WAM, Kraków 2001]
 • [Roman Darowski SJ, The Philosophy of the Jesuits in Poland in the XX century. Attempt of a Synthesis. Dictionary of Writers, Cracow 2001]

[Stanisław Ziemiański SJ, 252]

 • [Roman Darowski SJ, Filozofia człowieka: zarys problematyki - antologia tekstów, wyd. 3 rozszerzone, Ignatianum - WAM, Kraków 2002]
 • [Roman Darowski SJ, Philosophy of Human Being. The Outline of Issues - the Anthology of Texts, 3rd Edition, Expanded, Cracow 2002]

[Paweł Stanisław Czarnecki, 257]

 • [Wojciech Słomski, W stronę człowieka. Wokół koncepcji filozofii Antoniego Kępińskiego, Wydawnictwo CMIX, Warszawa 2001]
 • [Wojciech Słomski, Towards the Man. Around the Antoni Kępiński's Philosophy , Warsaw 2001]

Bibliografia pracowników Wydziału Filozoficznego Ignatianum za lata 1999–2003 * Bibliography of the Scientific Staff of the Philosophical Faculty Ignatianum

 • [Franciszek Bargieł SJ, 260]
 • [Tadeusz Biesaga SDB, 262]
 • [Józef Bremer SJ, 266]
 • [Roman Darowski SJ, 266]
 • [Czesław Drążek SJ, 271]
 • [Robert Janusz SJ, 279]
 • [Piotr Lenartowicz SJ, 283]
 • [Stanisław Obirek SJ, 285]
 • [Henryk Pietras SJ, 287]
 • [Stanisław Pyszka SJ, 289]
 • [Stanisław Ziemiański SJ, 293]

Rocznik Wydziału Filozoficznego Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie, t. XI (2004-2005)

[The Yearbook of the Philosophical Faculty of the University of Philosophy and Education Ignatianum in Cracow, vol. XI (2004-2005)]

[Okładki]

[Strony wydawnicze]

Artykuły *Articles

Radosław Rabiański, 9

 • Poznanie przez przyczyny a sylogistyka według Arystotelesa
 • Cognition through Causes in Aristotle's Syllogistics

Stanisław Ziemiański SJ, 41

 • Αἰτία a poznanie naukowe w systemie Arystotelesa
 • Αἰτία and the Scientific Cognition in the System of Aristotle

Franciszek Bargieł SJ, 113

 • Opatrzność Boża a zło według św. Augustyna i św. Tomasza
 • God's Providence and the Problem of Evil acording to St. Augustin and St. Thomas

Tadeusz Ślipko SJ, 145

 • Bibliotekarz wobec wartości, ale jakich?
 • Librarian and Values

Piotr Aszyk SJ, 151

 • Sytuacjonizm etyczny Josepha Fletchera wobec problemu eutanazji
 • The Problem of Euthanasia and the Ethical Situationism in Joseph Fletcher

Jerzy Lech Kontkowski SJ, 161

 • Wartości i antywartości w estetyce
 • Values and Anti-values in Aesthetics

Norbert Frejek SJ, 169

 • Problematyka ,,być i mieć'' u Jana Pawła II
 • The Problematics of "to be and to have" in John Paul II' Philosophy

Janusz Salamon SJ, 181

 • Spór o ewidencjalizm w analitycznej filozofii religii
 • The Debate about Evidentialism in the Analytic Philosophy of Religion

Roman Darowski SJ, 207

 • Filozofia jezuitów na ziemiach polskich pod koniec XIX wieku. Tezy z całej filozofii z Krakowskiego Kolegium Jezuitów (1894)
 • The Philosophy of the Jesuits in Poland towards the End of XIX Century. The Theses of the Philosophy Taught in the Jesuit College in Cracow (for 1894)

Robert Janusz SJ, 212

 • Wyszukiwanie koniunkcji terminów w rodzinie wzorców przy użyciu języka PHP
 • Finding the Conjuction of the Terms in the Family of Patterns by the Means of the PHP Language

[Konferencje naukowe * Scientific Coference]

Roman Darowski SJ, 229

 • Prezentacja dzieła Wkład jezuitów do nauki i kultury w Rzeczypospolitej Obojga Narodów i pod zaborami (Warszawa, 10 stycznia 2005 r.)
 • Contribution of Jesuits to Science and Culture of the Polish and Lithuanian Natioin under Prtition. Presentation of the Book (Warsaw, 10 January 2005)

Stanisław Ziemiański SJ, 233

 • Relatywizm w etyce. Sprawozdanie ze spotkania jezuitów-filozofów (JESPHIL) w Pieszczanach w dniach 28-31 sierpnia 2004 r.
 • Relativism in Ethics. Notes form the Meeting of the European Jesuit Philosophers (JESPHIL) in Pieszczany (Poland), 28-31 August, 2004

Recenzje * Book Reviews

Robert Janusz SJ, 241

 • Józef W. Bremer, Wprowadzenie do logiki, Ignatianum - WAM, Kraków 2004
 • [Józef W. Bremer, An Introduction to the Logic, Cracow 2004]

Robert Janusz, 242

 • Georg Schuppener, Karel Mačák, Stanislaw Vydra (1741-1804). Zwischen Elementarmathematik und nationaler Wiedergeburt, Leipziger Universitätsverlag - Technische Universität Liberec 2004
 • [Georg Schuppener, Karel Mačák, Stanislaw Vydra (1741-1804). Between Elementary Mathematics and National Rebirth, Leipzig, 2004]

Jarosław Charchuła SJ, 244

 • Ks. Stanisław Kowalczyk, Idee filozoficzne postmodernizmu, Polwen, Radom 2004
 • [Ks. Stanisław Kowalczyk, Philosphical Ideas of Postmodernism, Radom 2004]

Cezary Kacper, 246

 • Michael White, Leonardo Da Vinci - pierwszy uczony, Wydawnictwo Amber, Warszawa 2000
 • [Michael White, Leonardo Da Vinci - The First Scientist, Warsaw 2000]

Stanisław Ziemiański SJ, 263

 • Władysław Stróżewski, Ontologia, Wydawnictwo Aureus - Znak, Kraków 2004
 • [Władysław Stróżewski, Ontology, Cracow 2004]

Roman Dolny SJ, 278

 • Philosophia rationis magistra vitae, (red.) J. Bremer SJ, R. Janusz SJ, Ignatianum - WAM, Kraków 2005
 • [Philosophia rationis magistra vitae, (ed.) J. Bremer SJ, R. Janusz SJ, Cracow 2005]

Paweł Michalczyk, 282

 • Stanisław Wszołek, Wprowadzenie do filozofii religii, WAM, Kraków 2004
 • [Stanisław Wszołek, An Introduction to the Philosophy of Religion, Cracow 2004]

Uzupełnienie bibliografii pracowników Wydziału Filozoficznego Ignatianum za lata 1999–2004 * Supplement to the Bibliography of the Scientific Staff of the Philosophical Faculty Ignatianum

 • [Czesław Drążek SJ, 292]
 • [Tomasz Homa SJ, 293]
 • [Stanisław Głaz SJ, 295]
 • [Jerzy Lech Kontkowski SJ, 298]
 • [Jolanta Koszteyn, 300]
 • [Bogdan Lisiak SJ, 301]
 • [Stanisław Łucarz SJ, 302]
 • [Hans-Dietrich Mutschler, 305]
 • [Aleksander Posacki SJ, 307]
 • [Jacek Prusak SJ, 310]
 • [Robert Janusz SJ, 313]
 • [Janusz Salamon SJ, 315]
 • [Tadeusz Tomasz Ślipko SJ, 315]
 • [Kazimierz Trojan SJ, 324]

[Errata, 327]


Rocznik Wydziału Filozoficznego Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie, t. XII (2006)

[The Yearbook of the Philosophical Faculty of the University of Philosophy and Education Ignatianum in Cracow, vol. XII (2006)]

[Okładki]

[Strony wydawnicze]

Roman Darowski SJ, 9

 • List z okazji 60-lecia święceń kapłańskich O. Franciszka Bargieła SJ
 • Letter to Fr. Franciszek Bargieł SJ on the Occasion of 60th Anniversary of His Ordination

Artykuły * Articles

Jan Karol Dorda SJ, 13

 • Predestynacja a plan elastyczny
 • Predestination and God`s Flexible Plan

Stanisław Ziemiański SJ, 35

 • Naród
 • Nation [(Summary in English, p. 47-48)]

Stanisław Głaz SJ, Agnieszka Kozik, 49

 • Struktura osoby ludzkiej w rozumieniu V.E. Frankla
 • The Structure of Human Person According to V.E. Frankl

Remigiusz Kalski SJ, 69

 • Koncepcje filozofii przyrody. Między tradycją a współczesnością
 • The Conception of the Philosophy of Nature. Between the Past and the Present

Paweł Cząstka, 91

 • Tożsamość narodowa w myśli Jana Pawła II
 • National Identity According to John Paul II

Franciszek BargieŁ SJ, 105

 • Filozofia społeczna Eliasza Downarowicza SJ (1625-1669)
 • Elias Downarowicz`s SJ (1625-1669) Social Philosophy

Roman Darowski SJ, 127

 • Camillo Tedeschi SJ (1822-1895), profesor filozofii w Krakowie, Śremie i Starej Wsi
 • Camillo Tedeschi SJ (1822-1895), Professor of Philosophy in Cracow, Śrem and Stara Wieś

Wiesław Szuta, 135

 • Myśl etyczna Tadeusza Ślipki SJ
 • Tadeusz Ślipko`s Ethical Views

Jadwiga Skrzypek-Faluszczak, 143

 • Είδος w horyzoncie poznania duszy ludzkiej
 • Plato`s είδος and the Notion of Soul

Janusz Sytnik-Czetwertyński, 157

 • Ruđera Josipa Boškovicia (1711-1787) wybrane elementy systemu filozofii natury
 • Ruđer Josip Bošković`s (1711-1787) Philosophy of Nature. Selected Elements [(Summary in French, p. 167-168; Summary in English, p. 168)]

Marek Sołtysiak, 169

 • Etyka jako retoryka dobra
 • Ethics as a Rhetoric of Good

[Konferencje naukowe * Scientific Conference]

Stanisław Ziemiański SJ, 189

 • Filozofia wobec tajemnicy śmierci. Sprawozdanie ze spotkania jezuitów filozofów (JESPHIL) w Cluj (Rumunia) w dniach 31 VIII - 4 IX 2006 r.
 • Philosophy in the Face of the Mystery of Death. The Meeting of Jesuit Philosophers in Cluj (Romania), 31 VIII - 4 IX 2006

[Recenzje * Book Reviews]

Jakub Biela SJ, 205

 • Myślę i śpiewam Bogu, Recenzja: Philosophiae et musicae. Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu 75-lecia urodzin księdza profesora Stanisława Ziemiańskiego SJ, (red.) R. Darowski SJ, Ignatianum - WAM, Kraków 2006
 • I Think and Sing to my God. Review of: Philosophiae et musicae. Commemorative Book on the Occasion of Father Professor Stanisław Ziemiański`s 75th Birthday, (ed.) R. Darowski SJ, Cracow 2006

Jarosław Charchuła SJ, 211

 • Stanisław Kowalczyk, Człowiek w poszukiwaniu wartości. Elementy aksjologii personalistycznej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006
 • Stanisław Kowalczyk, Man in the Search of Values. Elements of Personalist Axiology, Lublin 2006

Piotr Duchliński, 212

 • Przekroczenie metaetyki, Recenzja: B. Williams, Moralność. Wprowadzenie do etyki, Fundacja Aletheia, Warszawa 2000
 • Transcending the Metaethics, Review of: B. Williams, Morality: An Introduction to Ethics, Warsaw 2000

Rastislav Nemec, 221

 • L'uboš Rojka SJ, The Eternity of God, Dobrá Kniha, Trnava 2005

Marek Rosłoń SJ, 223

 • Philosophia vitam alere. Prace dedykowane Profesorowi Romanowi Darowskiemu SJ z okazji 70-lecia urodzin, (red.) S. Ziemiański SJ, Ignatianum - WAM, Kraków 2005
 • Philosophia vitam alere. Papers Dedicated to Professor Roman Darowski SJ on the Occasion of His 70th Birthday, (ed.) S. Ziemiański SJ, Cracow 2005

Stanisław Ziemiański SJ, 225

 • VII tom Powszechnej Encyklopedii Filozofii, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2006
 • Universal Encyclopedia of Philosophy, vol. 7, Lublin 2006

Prace napisane na Wydziale Filozoficznym WSF-P Ignatianum w latach 2004-2006 * Works written at the Philosophical Faculty of the UPE Ignatianum

 • Prace magisterskie, 229
 • MA Theses
 • Prace licencjackie, 233
 • Bachelor Works

Rocznik Wydziału Filozoficznego Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie, t. XIII (2007)

[The Yearbook of the Philosophical Faculty of the University of Philosophy and Education Ignatianum in Cracow, vol. XIII (2007)]

[Okładki]

[Strony wydawnicze]

Artykuły * Articles

Jan Karol Dorda SJ, 11

 • Skąd się bierze i co oznacza pojęcie nieskończoności?
 • The Concept of Infinity: What it means and how it is formed?

Marcin Kochanek, 23

 • Etyczne granice uporczywej terapii
 • Ethical Limits of the Persistent Therapy

Barbara Krasoń, 121

 • Etyczna ocena diagnostyki prenatalnej
 • The Ethical Evaluation of Prenatal Diagnostics

Cezary Kacprzak, 189

 • Charakterystyczne motywy filozofii Leonarda da Vinci
 • The Characteristic Traits of Leonardo's da Vinci Philosophy

Stanisław Łucarz SJ, 243

 • Problematyka cielesności w antropologii Klemensa Aleksandryjskiego
 • The Human Body Problems in the Clemens' of Alexandria Anthropology

Wiesław Szuta, 256

 • Człowiek w ujęciu ks. Tadeusza Ślipki SJ oraz wybranych polskich tomistów współczesnych - podobieństwa i różnice
 • Human Being according to Fr. Thadeusz Ślipko SJ and few other Contemporary Polish Thomists

Jarosław Paszyński SJ, 277

 • Verborgene Gottheit. Inhalt und Struktur des ersten Kapitels Pseudo-Dionysius' Über die Namen Gottes
 • The Hidden Divinity according to 1st Chapter of Pseudo-Dionysius' "De Divinis Nominibus"

Miklós Maróth, 287

 • Wpływ kultury islamskiej na Europę Środkową
 • The Influence of Islam Culture in the Middle Europe

Recenzje * Book Reviews

Piotr Duchliński, 305

 • Religia z empirycznego punktu widzenia. Kilka uwag, Recenzja: B. Chwedeńczuk, Przekonania religijne, Fundacja Aletheia, Warszawa 2000
 • Empirical Approach to Religion. A few comments, Review of: B. Chwedeńczuk, A Religious Beliefs, Warsaw 2000

Jerzy Machnacz, 315

 • Edith Stein und Hedwig Conrad-Martius, Übersetzung von Alexandre Koyrém "Descartes und die Scholastik", ESGA Bd. 25, Verlag Herder, Freiburg im Breisgau 2005
 • Edith Stein and Hedwig Conrad-Martius, Translation of Alexandre Koyrém "Descartes and scholasticism", ESGA Bd. 25, Freiburg im Breisgau 2005

Jerzy Machnacz, 319

 • Edith-Stein-Jahrbuch, Echter Verlag, Würzburg 2006
 • Edith-Stein-Yearbook, Würzburg 2006

Stanisław Ziemiański SJ, 323

 • Walter Brugger, Summe einer philosophischen Gotteslehre, Johannes Berchmans Verlag, München 1979
 • Walter Brugger, The Summa of Philosophical Theology, München 1979

Stanisław Ziemiański SJ, 327

 • VIII tom Powszechnej Encyklopedii Filozofii, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2007
 • Universal Enyclopedia of Philosophy, vol. 8, Lublin 2007

Rocznik Wydziału Filozoficznego Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie, t. XIV (2008)

[The Yearbook of the Philosophical Faculty of the University of Philosophy and Education Ignatianum in Cracow, vol. XIV (2008)]

[Okładki]

[Strony wydawnicze]

Artykuły * Articles

Tadeusz T. Ślipko SJ, 11

 • Prawo naturalne a prawo pozytywne: Dylemat czy symbioza?
 • Natural Law versus Positive Law: Dilemma or Symbiosis?

Stanisław Ziemiański SJ, 23

 • Historia filozofii czy sama filozofia?
 • History of Philosophy or Philosophy itself?

Stanisław PyszkA SJ, 31

 • L'insegnamento della "Filosofia moralis" nei ginnasi accademici e nelle università dello Stato Polacco-Lituano nel XVII secolo alla luce dei manuali. Tentativo d'una sintesi
 • Teaching Moral Philosophy in the High Schools and Universities of the Polish-Lithuanian State in the XVII C. in the Light of the Handbooks. An Attempt of a Synthesis [(Streszczenie polskie, p. 95-96)]

Stanisław Głaz SJ, Michał Leżo, 97

 • Dynamika urzeczywistniania bytu ludzkiego w poglądach V.E. Frankla
 • The Dynamics of the Realization of Human Being According to V.E. Frankl

Wiesław Szuta, 115

 • Szukający prawdy o dobru moralnym. W 90. rocznicę urodzin ks. profesora Tadeusza Tomasza Ślipki SJ
 • Searching for the Truth about the Moral Good. On the Occasion of Fr. Professor Tadeusz Ślipko's 90th Birthday

Tadeusz T. Ślipko SJ, 141

 • Studia jezuitów w PRL-u
 • Jesuit Studies in the Polish People’s Republic

Roman Darowski SJ, 159

 • Zagadnienia ateizmu w badaniach nad filozofią Boga
 • The Problems of Atheism in the Investigations on the Philosophy of God

Roman Darowski SJ, 167

 • Heinrich Thiemann SJ (1829-1889), Profesor filozofii w Maria Laach i Stonyhurst, w Chyrowie i Tarnopolu
 • Heinrich Thiemann SJ (1829-1889), a Professor of Philosophy in Maria Laach, Stonyhurst, Chyrów and Tarnopol

Jarosław Charchuła SJ, 179

 • ,,Klucz'' do filozofii politycznej Thomasa Hobbesa
 • The "Key" to the Thomas Hobbes’ Political Philosophy

Jarosław Charchuła SJ, 195

 • Zarys rozwoju polskiej myśli liberalnej
 • An Outline of the Development of the Polish Liberal Thought

Tłumaczenia * Translations

Dorota Leszczyna, 211

 • José Lasheras Hellín, Princeps suarezianorum

José Hellín, 217

 • Suarezjanizm, przeł. z hiszpańskiego D. Leszczyna
 • Suarezianismus, transl. from Spanish Dorota Leszczyna

Sprawozdania * Reports

Robert Grzywacz SJ, 229

 • Sprawozdanie z konferencji jubileuszowej Żyć etycznie - żyć etyką, poświęconej o. prof. dr. hab. Tadeuszowi Ślipce SJ
 • Report on the Conference in Honour of Fr. Prof. Tadeusz Ślipko SJ To Live Ethically - to Live with Ethics

Piotr Janik SJ, 233

 • Rozprawa doktorska magistra Piotra Janika SJ (autoreferat)
 • The Doctoral Dissertation of Piotr Janik, SJ (Author`s Review)

Tadeusz Rostworowski SJ, 237

 • Założenia filozoficzne dialogu międzyreligijnego. Sprawozdanie ze spotkania jezuitów filozofów (JESPHIL) w Ludwigshafen, Niemcy, w dniach 28 VIII - 1 IX 2008 r.
 • Philosophical Assumptions of the Interreligious Dialogue. Report on the JESPHIL Conference in Ludwigshafen, Germany, Aug. 28 - Sep. 1, 2008

Recenzje * Book Reviews

Henryk Machoń SJ, 249

 • Volker Drehsen, Wilhelm Gräb, Birgit Weyel (red.), Filozofia religii od Schleiermachera do Eco, WAM, Kraków 2008
 • Volker Drehsen, Wilhelm Gräb, Birgit Weyel (eds.), The Philosophy of Religion from Schleiermacher to Eco, Cracow 2008

Stanisław Ziemiański SJ, 253

 • Mikuláš Blažek, Karol Ďurček, L'uboš Rojka, Filozofický a fyzikálny pohľad na vesmír, Vydavateľstvo Trnavskej Univerzity, Bratislava 2006
 • Mikuláš Blažek, Karol Ďurček, L'uboš Rojka, Philosophical vs. Physical View of the World, Bratislava 2006

Stanisław Ziemiański SJ, 261

 • Mistyfikacja kosmosu. Recenzja: Henry A. Garon, The Cosmic Mystique, Orbis Book, New York 2006
 • Mystifying of the Cosmos. Review of: Henry A. Garon, The Cosmic Mystique, New York 2006

Rocznik Wydziału Filozoficznego Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie, t. XV (2009)

[The Yearbook of the Philosophical Faculty of the University of Philosophy and Education Ignatianum in Cracow, vol. XV (2009)]

[Okładki]

[Strony wydawnicze]

Uroczystości uczelniane * Academic Celebrations, 9

 • Prof. Romanas Plečkaitis Honorowym Profesorem Ignatianum w Krakowie
 • Romanas Plečkaitis Became Honour’s Professor at Ignatianum in Cracow

Konferencje naukowe * Scientific Conference, 16

 • Problem człowieczeństwa ludzkiego zarodka a nowoczesne techniki zapłodnienia i selekcji embrionów (WSF-P Ignatianum, Kraków, 22 stycznia 2009 r.)
 • Problem of Humanity of Human Embryo vs. Modern Methods of Artificial Fertilization and Selection of Embryos (UPE Ignatianum, Cracow, 22 January 2009)

Tadeusz Biesaga SDB, 18

 • Status osobowy człowieka w okresie prenatalnym i jego prawa
 • The Personal Status of Human Being in the Prenatal Period and his Rights [(Summary in English, p. 29)]

Grzegorz Hołub SDB, 30

 • Status antropologiczny życia prenatalnego w bioetyce naturalistycznej
 • Anthropological Status of Prenatal Life According to the Naturalistic Bioethics [(Summary in English, p. 43)]

Piotr Duchliński, 44

 • Natura ludzka, prokreacja in vitro w perspektywie metafizycznej i postmetafizycznej. Próba metateoretycznej analizy stanowisk
 • Human Nature, Procreation and the Method in vitro from the Metaphysical and Postmetaphysical Perspective [(Summary in English, p. 70)]
 • Dyskusja, 71
 • Discussion

Artykuły * Articles

Joanna Mysona-Byrska, 91

 • O in vitro od innej strony. Głos w dyskusji
 • On the in vitro from the Other Side. Voice in the Debate [(Summary in English, p. 97)]

Piotr Duchliński, 99

 • Metanaukowa charakterystyka etyki w ujęciu Romana Ingardena
 • Roman Ingarden’s Metascientific Evaluation of Ethics [(Summary in English, p. 138-139)]

Wiesław Szuta, 141

 • Znaczenie sumienia dla przedsiębiorczości
 • Importance of the Moral Consciousness for the Businessmen [(Summary in English, p. 152)]

Jarosław Charchuła SJ, 153

 • Ontologiczno-strukturalne elementy państwa w koncepcji Thomasa Hobbesa
 • Ontological and Structural Elements of the State According to Hobbes [(Summary in English, p. 182)]

Piotr Stanisław Mazur, 183

 • O racjonalne przewidywanie przyszłości
 • For the Rational Prevision of the Future [(Summary in German, p. 203-204)]

Maria Spišiaková, 205

 • Teleologiczny argument Paleya
 • The Paley’s Teleological Argument [(Summary in English, p. 224)]

Henryk Machoń SJ, 225

 • Die Rolle der Emotionen in der Psychotherapie. Eine Analyse ausgewählter Werke von Leslie S. Greenberg
 • The Role of Emotions in the Psychotherapy. The Analyse of the Selected Works of Leslie S. Greenberg [(Streszczenie polskie, p. 246-247)]

Roman Darowski SJ, 249

 • Filozofia jezuitów na Litwie od XVI do XVIII wieku
 • The Jesuit Philosophy in Lithuania in the XVI-XVIII Centuries [(Summary in English, p. 256)]

Sprawozdania * Reports

Wiesław Szuta, 259

 • Historia i przyszłość bioetyki
 • History and the Future of Bioethics [(Summary in English, p. 269)]

Jerzy Sadowski, 271

 • Refleksje na marginesie debaty pt. ,,Wolność w sztuce''
 • The Debate on "Art and Freedom". Afterthought [(Summary in English, p. 276)]

Recenzje * Book Reviews

Jarosław Charchuła, 279

 • Stanisław Kowalczyk, Zarys filozofii i polityki, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008
 • [Stanisław Kowalczyk, An Outline of the Philosophy and Politics, Lublin 2008]

Piotr Duchliński, 283

 • O prekursorskim badaniu duszy tłumu, Recenzja: Gustaw Le Bon, Psychologia tłumu, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2009
 • [About the pioneering study of the soul of the crowd, Review of: Gustave Le Bon, The Crowd Psychology, Kęty 2009]

Łukasz Tadeusz Sroka, 299

 • Żyć etycznie – żyć etyką. Prace dedykowane Ks. Tadeuszowi Ślipko SJ z okazji 90-lecia urodzin, (red.) R. Janusz SJ, Ignatianum - WAM, Kraków 2009
 • [To Live Ethically - to Live with Ethics. Papers Dedicated to Fr. Prof. Tadeusz Ślipko SJ on the Occasion of His 90th Birthday, (ed.) R. Janusz SJ, Cracow 2009]

Wiesław Szuta, 303

 • Roman Darowski, Filozofia człowieka. Zarys problematyki - Antologia tekstów, wyd. 4, Ignatianum - WAM, Kraków 2008
 • [Roman Darowski, Philosophy of Human Being. The Outline of Issues - the Anthology of Texts, 4th Edidion, Cracow 2008]

Mirosław Zuber, 307

 • Georg Scherer, Filozofia śmierci. Od Anaksymandra do Adorno, WAM, Kraków 2008

Rocznik Wydziału Filozoficznego Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie, t. XVI (2010)

[The Yearbook of the Philosophical Faculty of the University of Philosophy and Education Ignatianum in Cracow, vol. XVI (2010)]

[Okładki]

[Strony wydawnicze]

[PDF, skrócone]

[Okładka]

[Str. wyd.]

[Spis treści; Contents], 5

Artykuły * Articles

Tadeusz Tomasz Ślipko SJ, 11

 • Etyka chrześcijańska w kontekście współczesnych kontrowersji filozoficzno-etycznych
 • Christian Ethics in the Contex of Contemporary Controversies [(Summary in English, p. 34)]

Stanisław Ziemiański SJ, 35

 • Relacja według Franciszka Suáreza SJ
 • Relation According to Francis Suárez SJ [(Summary in English, p. 69-70)]

Stanisław Pyszka SJ, 71

 • Nauczanie filozofii moralnej w Uniwersytecie Jagiellońskim od XV do XVII wieku
 • Moral Philosophy at Jagiellonian University in the XV-XVII Centuries [(Summary in English, p. 102-103)]

Jarosław Paszyński SJ, 105

 • Weisheit als Tugend nach Thomas von Aquin
 • Mądrość jako cnota wg Tomasza z Akwinu [(Streszczenie polskie, p. 118)]

Dariusz Szkutnik, 119

 • Hans Driesch o teleologii Immanuela Kanta
 • Hans Driesch on Kant`s Teleology [(Summary in English, p. 136)]

Ewa Żołyńska, 137

 • Karen Horney antropologiczne założenia psychoanalizy
 • Anthropological Presuppositions of Karen Horney`s Psychoanalisis [(Summary in English, p. 169)]

Piotr Mazur, 171

 • O sposobie uwyraźnienia pojęcia duszy ludzkiej
 • The Human Soul and its Comprehension [(Summary in English, p. 191)]

Jarosław Charchuła SJ, 193

 • Aksjologiczno-jurydyczne podstawy państwa w klasycznym liberalizmie angielskim. Refleksje na kanwie teorii politycznej Hobbesa
 • Axiological abd Juridical Foundations of a State According to the Classical English Liberalism. Reflections on the Hobbes` Political Theory [(Summary in English, p. 219)]

Roman Darowski SJ, 221

 • Zachariasz Modzelewski SJ (1648-1710) i jego filozofia
 • Zachariasz Modzelewski SJ (1648-1710) and His Philosophy [(Summary in English, p. 236-237)]

Konferencje naukowe * Scientific Conference

Wiesław Szuta, 241

 • Sprawozdanie z konferencji pt. ,,Cywilizacja życia i cywilizacja śmierci'' (Politechnika Śląska w Zabrzu, 28 listopada 2009 r.)
 • Report on the Coference "Civilization of Life and Civilization of Death" (Silesian University of Technology, Zabrze, 28 November 2009)

Rafał Kupczak, Łukasz Sroka, 245

 • Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiej Konferencji Doktorantów ,,Kierunki badawcze filozofii'', Kraków, 13-14.05.2010 r., Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Report on the IVth National Conference of PhD Students "Research Directions of Philosophy", Cracow, 13-14.05.2010, Institute of Philosophy, Jagiellonian University

Recenzje * Book Reviews

Piotr Duchliński, 253

 • Dariusz Łukasiewicz, Bóg, wszechwiedza, wolność, Oficyna Wydawnicza Epigram, Bydgoszcz 2007
 • Dariusz Łukasiewicz, Gog, Omniscience, Freedom, Bydgoszcz 2007

Jacek Klęczar, 259

 • Wojciech Słomski, Człowiek poród dylematów i wyzwań etycznych współczesności, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Warszawa 2009
 • Wojciech Słomski, Man Among Dilemmas and Ethical Challenges of the Present Time, Warsaw 2009

Rafał Kupczak, 265

 • Towarzystwo Naukowe Księży Jezuitów w Krakowie. Prace 1950-2008, (red.) R. Janusz SJ, WAM, Kraków 2008
 • Scientific Society of Jesuit in Cracow. Scientific Papers 950-2008, (ed.) R. Janusz SJ, Cracow 2008

Rafał Kupczak, 269

 • W stronę szczęścia. Szkice i studia filozoficzne, (red.) W. Słomski, Wydawnictwo Heliodor, Warszawa 2010
 • Towards happiness. Philosophical Essays and Studies, (ed.) W. Słomski, Warsaw 2010

Łukasz Tomasz Sroka, 273

 • Żyć etycznie ­- żyć etyką. Prace dedykowane Ks. Prof. Tadeuszowi Ślipko SJ z okazji 90-lecia urodzin, (red.) R. Janusz SJ, Ignatianum - WAM, Kraków 2009
 • To Live Ethically - to Live with Ethics. Papers Dedicated to Fr. Prof. Tadeusz Ślipko SJ on the Occasion of His 90th Birthday, (ed.) R. Janusz SJ, Cracow 2009

Wiesław Szuta, 277

 • Szukając Mistrza. Życie ­- duchowość - przesłanie Edyty Stein. Wykłady w Roku Świętej w Lublińcu, Tom II, (red.) A. Pyttlik, Wydawnictwo WEST, Lubliniec 2008
 • Looking for Master. Life - Spirituality - the Message of Edith Stein. Lectures on the Occasion of the Edith Stein's Year in Lubliniec, vol. II, (ed.) A. Pyttlik, Lubliniec 2008

Wiesław Szuta, 281

 • Roman Darowski, Filozofia człowieka. Zarys problematyki - antologia tekstów, wyd. 4, Ignatianum - WAM, Kraków 2008
 • Roman Darowski, Philosophy of Human Being. The Outline of Issues - the Anthology of Texts, 4th ed., Cracow 2008

Dariusz Szkutnik, 285

 • W stronę filozofii autorskiej. Kolokwia filozoficzne, (red.) M. Oziębłowski, M. Woźniczka, A. Zalewski, Wydawnictwo Scriptum, Kraków 2009
 • Towards the Author`s Philosophy. Philosophical Colloquia, (ed.) M. Oziębłowski, M. Woźniczka, A. Zalewski, Cracow 2009

Marta Uszko, 289

 • Etyka jako styl życia, Recenzja: Arno Anzenbacher, Wprowadzenie do etyki, WAM, Kraków 2008
 • Ethics as a Lifestyle, Review of: Arno Anzenbacher, Introduction to Ethics, Cracow, 2008

Stanisław Ziemiański SJ, 293

 • Kardynał Zenon Grocholewski, Refleksje na temat prawa. Prawo naturalne. Filozofia prawa, Wydawnictwo Homo Dei, Kraków 2009
 • Cardinal Zenon Grocholewski, Reflections on the Law. The Natural Law. Philosophy of Law, Cracow 2009

Stanisław Ziemiański SJ, 299

 • Zenon Cardinal Grocholewski, Universitatea Azi ­- Universität heute, Editura Fundaţiei Pentru Studii Europene, Cluj-Napoca 2010
 • Zenon Cardinal Grocholewski, Universitatea Azi ­- University Today, Cluj-Napoca 2010

Nekrologi * Obituary Notices

Profesorowie zmarlii w roku 2009
Professors died in 2009

 • [Franciszek Bargieł SJ, 307]
 • [Jerzy Perzanowski, 307]

Rocznik Wydziału Filozoficznego Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie, t. XVII (2011)

[The Yearbook of the Philosophical Faculty of the University of Philosophy and Education Ignatianum in Cracow, vol. XVII (2011)]

[Okładki]

[Strony wydawnicze]

[PDF, skrócone]

[Okładka]

[Str. wyd.]

[Spis treści * Contents]

Artykuły * Articles

Piotr Duchliński, 11

 • Badania nad stylem filozofii klasycznej
 • The Style of Philosophizing in the Classical Philosophy [(Summary in English, p. 51)]

Rafał Kupczak, 53

 • Działalność narzędziowa szympansów i wron brodatych a scenariusz ewolucjonizmu
 • Tool Manufacturing Acivity of Chimpanzees and Caledonian Crows [(Summary in English, p. 85)]

Stanisław Pyszka SJ, 87

 • Akademia Rakowska (1602-1638)
 • Arian Academy in Raków (1602-1638) [(Summary in English, p. 109)]

Wiesław Szuta, 111

 • Etyka ogólna ks. prof. Tadeusza Ślipko SJ
 • Prof. Thaddaeus Ślipko`s SJ General Ethics [(Summary in English, p. 142)]

Kinga Kwinta-Pietuszko, 143

 • Postawa solidarności w personalizmie
 • The Spirit of Solidarity in Personalism [(Summary in English, p. 169)]

Piotr Mazur, 171

 • Specyfika klasycznej filozofii człowieka w ujęciu Stanisława Kamińskiego
 • Specific Features of Classical Philosophy Concening a Human Being According to Stanisław Kamiński [(Summary in English, p. 186-187)]

Lucyna Skraba, 189

 • Rola przesądu i autorytetu w rozumieniu według hermeneutyki filozoficznej Hansa-Georga Gadamera
 • Contribution of Presuppsition and of Authority to Understanding, According to Hans-Georg Gadamer [(Summary in English, p. 210-211)]

Kazimierz Gryżenia SDB, 213

 • O filozofii Piotra Fonseki SJ uwag kilka
 • Briefly on Peter Fonseca`s Philosophy [(Summary in English, p. 224-225)]

Anna Marek-Bieniasz, 227

 • Spór o kompetencję nauki i religii w wyjaśnianiu świata wg Alistera McGratha
 • The Problem of Competence of Science and Religion in Explanation of the Living Creatures According to Alister McGrath [(Summary in English, p. 238)]

Roman Darowski SJ, 239

 • Heinrich Schaaf SJ (1860-1936). Koleje życia i poglądy filozoficzne
 • Heinrich Schaaf`s SJ Biography and His Philosophy [(Summary in English, p. 247)]

Agnieszka Smolińska, 249

 • Antropologia w myśli filozoficznej Hugona Kołłątaja
 • Philosophical Anthropology of Hugo Kołłątaj [(Summary in English, p. 263)]

[Konferencje naukowe * Scientific Conference]

Wiesław Szuta, 267

 • Metafilozofia - ślepy zaułek czy szansa filozofii? (Częstochowa, 13-14 października 2010 r.)
 • Is Metaphilosophy a Blind Alley or a Chance for Philosophy? (Częstochowa, 13-14 October 2010)

Sprawozdania * Reports

Wiesław Szuta, 273

 • Autoreferat z obrony rozprawy doktorskiej
 • Author`s Review of His Own PhD Dissertation

Recenzje * Book Reviews

Roman Darowski SJ, 279

 • Sławomir Dąbrowski, PT., L'uomo ­- prima e fondamentale via del filosofare. La dimensione etica dello „sviluppo umano” nel pensiero di Felice Balbo, Pontificia Studiorum Universitas a S. Thoma Aquinate in Urbe, Roma 2009
 • Sławomir Dąbrowski, PT., The Human Being, the Main and Fundamental Object of Philosophy. The Ethical Dimension of the Human Progress Accordin to Felice Balbo, Rome 2009

Bogdan Koperski, 281

 • Antropologia, (red.) Stanisław Janeczek, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010
 • Anthropology, (ed.) Stanisław Janeczek, Lublin 2010

Kinga Kwinta-Pietuszko, 287

 • Godność człowieka wczoraj i dziś. Wokół zagadnień antropologicznych, (red.) Agnieszka Smolińska, Wydawnictwo „Stemag”, Kielce - Busko Zdrój 2009
 • The Dignity of Human Being in the Past and Now. The Anthropological Problems, (ed.) Agnieszka Smolińska, Kielce - Busko Zdrój 2009

Dariusz Szkutnik, 291

 • Grzegorz Hołub SDB, Problem osoby we współczesnych debatach bioetycznych, Księgarnia Akademicka, Kraków 2010
 • Grzegorz Hołub SDB, The Problem of Person in the Contemporary Bioethical Controversies, Cracow 2010

Dariusz Szkutnik, 295

 • Wkład osiągnięć polskiej nauki i techniki do dziedzictwa światowego, (red.) Irena Stasiewicz-Jasiukowa, Komitet Historii Nauki i Techniki Polskiej Akademii Nauk, Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum, Wydawnictwo WAM, Kraków - Warszawa 2009
 • The Contribution of Polish Science and Technology to the World Heritage, (ed.) Irena Stasiewicz-Jasiukowa, Cracow - Warsaw 2009

Stanisław Ziemiański SJ, 299

 • Robert Goczał, Onto-teologia. Status bytu realnego i myślnego w metafizyce Francisco Suáreza, Warszawska Firma Wydawnicza, Warszawa 2010
 • Robert Goczał, *Onto-theo-logia. The Status of Real and Mental Being in Francis Suárez`s Metaphysics, Warsaw 2010

Rocznik Filozoficzny Ignatianum, t. XVIII (2012)

[The Ignatianum Philosophical Yearbook, vol. XVIII (2012)]

[Okładki]

[Strony wydawnicze]

[okładka]

[Str. wyd.]

[Spis treści * Contents]

[Adam Jonkisz, Robert Janusz, 9]

 • Od Redakcji
 • [From the Editors]

Artykuły recenzowane * Peer-Reviewed Articles

Krzysztof Śnieżyński, 13

 • Próba uzgodnienia filozofii greckiej z żydowską ortodoksją w filozofii Mojżesza Majmonidesa
 • An Attempt to Reconcile Greek Philosophy with Jewish Orthodoxy in the Philosophy of Moses Maimonides [(Summary in English, p. 53)]

Jakub Jonkisz, 55

 • Geneza i status współczesnej filozofii umysłu
 • Contemporary Philosophy of Mind - Its Genesis and Status [(Summary in English, p. 74-75)]

Józef Bremer, 77

 • Czy patrząc na twój mózg, mogę powiedzieć, o czym myślisz?
 • Can I Tell What You are Thinking by Looking at Your Brain? [(Summary in English, p. 89)]

Robert Janusz, 91

 • Roberto Busa i humanistyczna informatyka
 • Roberto Busa and the Humanistic Approach to Information Science [(Summary in English, p. 106)]

Dariusz Szkutnik, 107

 • Metoda fenomenologiczna w podstawach neowitalizmu Hansa Driescha
 • The Role of the Phenomenological Method in the Foundations of Hans Driesch’s Neo-Vitalism [(Summary in English, p. 148)]

Halina Šimo, 151

 • Typy sprawiedliwości
 • Types of Justice [(Summary in English, p. 188)]

Piotr S. Mazur, 189

 • Błąd antropologiczny w świetle klasycznego obrazu człowieka
 • Anthropological Error, Seen in the Light of the Classical Picture of Man [(Summary in English, p. 210)]

Piotr Lenartowicz SJ, 211

 • Rekonstrukcja biologii i psychologii hominidów
 • Reconstruction of the Biology and Psychology of Hominids [(Summary in English, p. 234)]

Marek Rembierz, 239

 • Określanie granic nauki: kolektywy i style myślowe. W kręgu refleksji metanaukowej Ludwika Flecka
 • Defining the Limits of Science: Collectives and Styles of Thought. Considerations Pertaining to the Metascientific Reflections of Ludwik Fleck [(Summary in English, p. 268)]

Piotr Duchliński, 269

 • Stanisława Kamińskiego epistomologiczno-metodologiczna charaktyerystyka etyki klasycznej
 • Stanisław Kamiński’s Epistemologico-Methodological Characterization of Classical Ethics [(Summary in English, p. 309-310)]

Sylwetki filozofów * Information about the Philosophers

Roman Darowski, Jolanta Koszteyn, 313

 • Profesor Piotr Lenartowicz SJ (1934-2012). Biografia – Bibliografia – Filozofia
 • Professor Piotr Lenartowicz SJ (1934-2012). Biography – Bibliography – Philosophy

Refleksje filozoficzne * Philosophical Reflections

Tadeusz Ślipko SJ, 343

 • Istota i przejawy wolności
 • The Essence and the Indicators of Freedom

Sprawozdania i referaty * Reports and Papers

Rafał Kupczak, 351

 • Autoreferat: ,,Przedrozumność'' i ,,Rozumność'' człowieka a narzędzia paleolityczne
 • Paleolithic Tools, Rationality and the Pre-Rationality of Man - A Research Summary

[Konferencje naukowe * Scientific Conference]

Piotr S. Mazur, 367

 • Sprawozdanie z II Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu W kręgu pytań o człowieka: Spór o genezę bytu ludzkiego (Akademia Ignatianum, Kraków, 19-20 kwietnia 2012 r.)
 • Report from the 2nd International Research Conference in the Cycle Exploring the Questions Pertaining to Man The Conflict over the Genesis of Human Beings (Jesuit University Ignatianum, Cracow, 19-20 April 2012)

Jerzy Sadowski, 371

 • Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Metafizycznej pt. Możliwość metafizyki we współczesnym świecie, Akademia Ignatianum, Kraków, 8.12.2011
 • Report from the Polish National Interdisciplinary Conference in Metaphysics, entitled “The Possibility of Metaphysics in the Contemporary World”, Jesuit University Ignatianum, Cracow, 8.12.2011

Recenzje * Reviews

Stanisław Ziemiański SJ, 381

 • Jacek Wojtysiak, Spór o istnienie Boga. Analityczno-intuicyjny argument na rzecz teizmu, Wykłady otwarte z teologii naturalnej im. J.M. Bocheńskiego OP, n. 3, Poznań 2012
 • Jacek Wojtysiak, The Conflict over the Existence of God. The Analytico-Intuitive Argument for Theism, Bocheński Open Lectures in Natural Theology, no. 3, Poznań 2012

Wiesław Szuta, 389

 • Tomasz Trębacz, Być człowiekiem pełniej w myśli Edyty Stein, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2010
 • Tomasz Trębacz, The Conception of What It Means to be a Complete Human Being, in the Thought of Edith Stein, Cracow 2010

Robert Janusz, 393

 • Pojęcia. Jak reprezentujemy i kategoryzujemy świat, (red.) J. Bremer, A. Chuderski, Universitas, Kraków 2011
 • Concepts. How We Represent and Categorize the World, (ed.) J. Bremer, A. Chuderski, Cracow 2011