Perspektywy Kultury https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/pk <p class="p1"><strong>Czasopismo naukowe Instytutu Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie.<br></strong>Kwartalnik poświęcony problemom badawczym, metodologicznym i dydaktycznym kulturoznawstwa, pismo recenzowane.</p> pl-PL <p>Autor zgłaszając swój artykuł przenosi na Wydawnictwo Akademii Ignatianum &nbsp;majątkowe prawa autorskie do utworu na następujących polach eksploatacji:</p> <ol> <li>utrwalania utworu w formie papierowej, a także na nośniku cyfrowym lub magnetycznym;</li> <li>zwielokrotnienia utworu dowolną techniką, bez ograniczenia ilości wydań i liczby egzemplarzy;</li> <li>rozpowszechniania utworu i jego zwielokrotnionych egzemplarzy na jakimkolwiek nośniku, w tym wprowadzenia do obrotu, sprzedaży, użyczenia, najmu;</li> <li>wprowadzenia utworu do pamięci komputera;</li> <li>rozpowszechniania utworu w sieciach informatycznych, w tym w sieci Internet;</li> <li>publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.&nbsp;</li> </ol> <p>Wydawca zobowiązuje się szanować osobiste prawa autorskie do utworu.</p> lukasz.burkiewicz@ignatianum.edu.pl (dr Łukasz Burkiewicz) rafal.lesniak@ignatianum.edu.pl (Rafał Leśniak) wto, 30 cze 2020 00:00:00 +0200 OJS 3.1.2.4 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Od Redakcji https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/pk/article/view/1598 <p>Romantyzm, nazwany przez Alfreda de Musseta „chorobą wieku”, jest niesłychanie skomplikowanym paradygmatem kultury, a jego wielowątkowe dziedzictwo – „przeklęte i błogosławione” – inspiruje do ciągle nowych, nadal odkrywczych odczytań, naukowych badań, analizujących najrozmaitsze sensy epoki, będącej zarazem mentalną postawą, intelektualną formacją, artystycznym natchnieniem, dyskursem, sposobem odczytania i rozpoznawania świata.</p> Leszek Zinkow Copyright (c) 2020 Akademia Ignatianum w Krakowie https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/pk/article/view/1598 wto, 30 cze 2020 00:00:00 +0200 From the Editors https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/pk/article/view/1599 <p>Romanticism, which Alfred de Musset called the “disease of the century,” was an incredibly complex cultural paradigm, and its multi-threaded legacy, “blessed and cursed” at the same time, has inspired ever new exploratory readings and scientific research analyzing all sorts of meanings of the era, which was also a mental attitude, an intellectual formation, an artistic inspiration, a discourse, and a way to read and see the world.</p> Leszek Zinkow Copyright (c) 2020 Akademia Ignatianum w Krakowie https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/pk/article/view/1599 wto, 30 cze 2020 00:00:00 +0200 Nie tylko ksiądz Marek – kapłani w Pamiątkach Soplicy Henryka Rzewuskiego https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/pk/article/view/1601 <p>Romantyczna gawęda szlachecka jest szczególnym gatunkiem literackim, odsłaniającym specyfikę polskiej kultury sarmackiej, w której religijność i poczucie wspólnoty budzą kontrowersje. Kapłaństwo jako czynnik integrujący społeczność sarmacką i kapłan jako postać należąca do tej społeczności, a zarazem pełniąca w niej funkcje mentora i przewodnika, to temat omawiany w artykule. Kwestia postrzegania kapłana i jego roli w środowisku okazuje się skomplikowana, jej omówienie uzupełnia obraz sarmackiej szlachty i jej kultury.</p> Pelagia Bojko Copyright (c) 2020 Akademia Ignatianum w Krakowie https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/pk/article/view/1601 wto, 30 cze 2020 00:00:00 +0200 Bogdan Jański i jego współcześni https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/pk/article/view/1604 <p>Artykuł poświęcony jest postaci Bogdana Jańskiego – emigracyjnego działa­cza doby romantyzmu. Punkt wyjścia stanowi przedstawienie biografii zało­życiela zmartwychwstańców. Skonfrontowane zostały ze sobą różne wersje jego życiorysu: od hagiograficznej, poprzez popularną, aż po ściśle naukową. Przypomniana i wyjaśniona zostaje kwestia relacji Jańskiego z Adamem Mickiewiczem (osobista przyjaźń, wzajemne wpływy światopoglądowe). Ważny element wywodu stanowi ukazanie powiązań „apostoła emigracji” z innymi autorytetami duchowymi tego okresu. Artykuł ma na celu przypomnienie skomplikowanych i interesujących dziejów Jańskiego oraz miejsca, jakie zaj­muje on w historii Wielkiej Emigracji, a także wyjaśnienie pewnych kwe­stii spornych związanych z jego biografią (np. zakresu wpływu Jańskiego na twórczość poetycką Mickiewicza).</p> Melania Chotyńska Copyright (c) 2020 Akademia Ignatianum w Krakowie https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/pk/article/view/1604 wto, 30 cze 2020 00:00:00 +0200 Kardynał Charles Journet wobec mesjanizmu Mickiewicza https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/pk/article/view/1605 <p>Artykuł omawia główne tezy esejów Charles’a Journeta, poświęconych tema­tyce mesjanizmu oraz polskiej kulturze narodowej. Trzy z nich ujrzały światło dzienne w polskim tłumaczeniu po raz pierwszy w 2017 roku. Stanowią one ciekawy epizod pozytywnej recepcji polskiego romantyzmu, zwłaszcza nurtu myśli religijnej i politycznej, jakim był mesjanizm. Niniejszy szkic odsłania sposób lektury teologa i metody jego postępowania z tekstem prelekcji Adama Mickiewicza. Rekonstruując myśl Journeta, wskazuje się tu na podstawowe błędy romantycznego mesjanizmu. Równocześnie podkreśla się wiele przesła­nek świadczących o oryginalności założeń i postulatów zawartych w wykła­dach o literaturze słowiańskiej, z których najważniejsze dotyczą m.in. wątków obecnych we współczesnej społecznej nauce katolickiej.</p> Magdalena Woźniewska-Działak Copyright (c) 2020 Akademia Ignatianum w Krakowie https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/pk/article/view/1605 wto, 30 cze 2020 00:00:00 +0200 O ciemnych zaułkach miasta, czyli o XIX-wiecznej powieści tajemnic Eugeniusza Sue https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/pk/article/view/1606 <p>Artykuł podejmuje problematykę związaną z powieścią tajemnic – zapomnianym już dzisiaj gatunkiem, który zdominował rynek literacki w XIX wieku. Podstawą artykułu jest analiza archetypu gatunkowego, czyli <em>Tajemnic Paryża </em>Eugeniusza Sue. Autorka określa inspiracje tego typu powieściowego, jego cechy gatunkowe (nowi bohaterowie, nowe miejsca zdarzeń, nietypowy spo­sób prezentowania rzeczywistości, zjawisko inicjacji). Analizie poddane zostaje również nowoczesne miasto, które jest nową przestrzenią powieścio­wych zdarzeń. W tym artykule autorka zastanawia się również nad tym, jak powieści tajemnic, nazywane nawet powieściami rewolucyjnymi, oddziały­wały na społeczeństwo XIX wieku.</p> Ewelina Jurczenia Copyright (c) 2020 Akademia Ignatianum w Krakowie https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/pk/article/view/1606 wto, 30 cze 2020 00:00:00 +0200 Stanisława Brzozowskiego wadzenie się z Polską: niepodległość poprzez nowoczesność https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/pk/article/view/1607 <p>Artykuł poszukuje odpowiedzi na pytanie o psychologiczne konsekwencje i operacyjne korzyści afirmatywnej akceptacji nowoczesności przez Stani­sława Brzozowskiego w kontekście jego sporu z tradycyjnie pojmowaną pol­skością. Brzozowskiego metoda odwołania się do pism polskiego romantyzmu (<em>Filozofia romantyzmu polskiego</em>) została zilustrowana na podstawie przykła­dów zaczerpniętych z publicystyki (<em>Kultura i życie</em>), filozofii (<em>Idee</em>), powieści (<em>Płomienie</em>, <em>Sam wśród ludzi</em>), a także wspomnień (<em>Pamiętnik</em>).</p> Krzysztof Fiołek Copyright (c) 2020 Akademia Ignatianum w Krakowie https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/pk/article/view/1607 wto, 30 cze 2020 00:00:00 +0200 Kłopotliwe dziedzictwo wieszczów – romantyzm i paradoksy propagandy niepodległościowej w publicystyce (około)literackiej z lat 1914–1918 https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/pk/article/view/1608 <p>W artykule przedstawiono problem „kłopotliwych” związków między pol­skim romantyzmem a polityką obozu niepodległościowego w latach I wojny światowej. Na przykładzie dwóch polemik literackich toczonych między pub­licystami i pracownikami aparatu propagandy niepodległościowej a przed­stawicielami obozu pasywistów (Henryk Elzenberg i Ludwik Szczepań­ski, Julia Kisielewska i Wiktor Gomulicki) omówiono paradoksy dyskursu propagandowego tego obozu oraz strategie, za pomocą których publicyści radzili sobie z atakami ideologicznych przeciwników. Romantyzm i powią­zane z nim symbole oraz postawy okazują się w tych dyskusjach „kłopotli­wym dziedzictwem”, które zostaje poddane rewizji w perspektywie przyszło­ści i nowego kształtu polskiego patriotyzmu oraz w odniesieniu do realiów współczesnej polityki. Polemiki te obrazują, że romantyzm jest wciąż w dys­kursie narodowym słowem kluczem (ponieważ jest rodzajem metajęzyka tego dyskursu), jednak u progu niepodległości jego znaczenie staje się coraz bardziej rozmyte.</p> Joanna Niewiarowska Copyright (c) 2020 Akademia Ignatianum w Krakowie https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/pk/article/view/1608 wto, 30 cze 2020 00:00:00 +0200 O stylu autobiografii żołnierza‑inteligenta (przykład Jana Fudakowskiego) https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/pk/article/view/1609 <p>Artykuł jest efektem badań nad prozą niefikcjonalną, wspomnieniową z cza­sów wojny 1920 roku. Na podstawie książki autobiograficznej Jana Fudakow­skiego <em>Ułańskie wspomnienia z roku 1920 </em>autorka rozważa problem swoistości, indywidualności stylu autobiografii wojennej. Jest to autobiografia żołnierza‑inteligenta, gdyż Fudakowski konsekwentnie występuje w podwójnej roli, żołnierza i inteligenta, obydwu ważnych w jego widzeniu i sposobach zapisu rzeczywistości wojennej. W świetle narracji autor ujawnia się jako miłośnik prozy Henryka Sienkiewicza, baczny obserwator i uczestnik bitew kluczo­wych w kampanii wojennej, a także jako obywatel zaangażowany w sprawy niepodległej Rzeczpospolitej. Odsłaniając zrealizowany we wspomnie­niach styl autobiografii, autorka podejmuje następujące zagadnienia: (1) styl inteligenckiej tożsamości; (2) styl przedstawiania pól bitewnych; (3) styl myślenia o powojennej przyszłości. Podstawą teoretycznoliteracką rozważań są prace Philippe’a Lejeune’a i Jeana Starobinskiego.</p> Wiesława Maria Tomaszewska Copyright (c) 2020 Akademia Ignatianum w Krakowie https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/pk/article/view/1609 wto, 30 cze 2020 00:00:00 +0200 Boże klauny (u)topione w tradycji romantycznej https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/pk/article/view/1610 <p>Rdzeniem kulturowego mitu szaleństwa jest uprzywilejowanie poznawczej perspektywy szaleńca, który „krocząc przed poetą”, rozbija utrwalone kon­wencje myślowe, rozszerza granice poznania, odcina powiązania łączące słowa z rzeczami, jakie krępują literaturę. Dzięki dziełu Michela Foucaulta Autorka pokazuje zmiany w pojmowaniu szaleństwa i wykazuje pewne inter­pretacyjne przesunięcia między romantyzmem a nowoczesnością. Autorka stawia tezę, że tom <em>Boże klauny </em>Przemysława Dakowicza jest dewalua­cją romantycznej postaci „szaleńca bożego” zastępowanego przez zdegene­rowanego klauna. Dakowicz z upodobaniem sięga po biografie tych boha­terów nowoczesnego świata, którzy – angażując się bez reszty w sprawy sztuki, filozofii, religii – stanęli oko w oko z własnym szaleństwem: Wac­ława Niżyńskiego, żony Thomasa Stearnsa Eliota, Blaise’a Pascala, Friedri­cha Nietzschego, Gunthera Liebchena. Co istotne, współcześni szaleńcy nie transcendują w kierunku rzeczywistości duchowej, jak czynili to romantycy. Tom Dakowicza zostaje więc dociążony symbolicznym ciężarem nieobec­ności, pustki i milczenia. Celem artykułu jest ukazanie, że temat szaleństwa w <em>Bożych klaunach </em>rozbudowuje się na romantycznym fundamencie na zasa­dzie ogólnej, literackiej aluzyjności, odwołuje się w większym stopniu do modalności romantycznej niż konkretnych przykładów.</p> Justyna Pyzia Copyright (c) 2020 Akademia Ignatianum w Krakowie https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/pk/article/view/1610 wto, 30 cze 2020 00:00:00 +0200 Czy lektura czyni nas lepszymi ludźmi? Dyskusja o Weselu Wyspiańskiego i Na ustach grzechu Samozwaniec w krakowskim Dyskusyjnym Klubie Czytelniczym https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/pk/article/view/1611 <p>Przedstawione studium dyskusji o <em>Weselu </em>Wyspiańskiego i <em>Na ustach grzechu </em>Samozwaniec jest przykładem analizy recepcji literatury we współczesnych grupach czytelniczych. Autorkę interesuje sposób oddziałania tekstu na czy­telników i czytelniczki, co bada na drodze obserwacji uczestniczącej, poprzez analizę przebiegu dyskusji, sposobu interpretacji tekstu i negocjowania sen­sów w grupie, na podstawie wyrażonych werbalnie reakcji afektywnych (emo­cjonalnych) i stosowanych kryteriów estetycznej oceny tekstu. Autorka zadaje pytanie o metodologię badania grup czytelniczych.</p> Magdalena Stoch Copyright (c) 2020 Akademia Ignatianum w Krakowie https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/pk/article/view/1611 wto, 30 cze 2020 00:00:00 +0200 Zarządzanie międzykulturowe w organizacjach edukacyjnych https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/pk/article/view/1612 <p>Kapitał ludzki jest wyróżniającym się czynnikiem dla konkurencyjno­ści dowolnego kraju. Potwierdza to decydującą rolę edukacji w podnosze­niu narodowego dobrobytu gospodarczego i społecznego w przestrzeni mię­dzynarodowej. Reformowanie krajowego systemu szkolnictwa wyższego prowadzone jest w kierunku nowego wsparcia zarządzania edukacją, zarzą­dzania uczelniami, finansowania działalności naukowej i międzykultu­rowych interakcji uczelni z osobowościami, kulturami i biznesem. W tym kontekście większość organizacji edukacyjnych staje się organizacjami wie­lokulturowymi i wielonarodowymi. Dlatego właśnie uniwersytety jako prze­strzenie międzykulturowe są przedmiotem niniejszego opracowania. Współ­czesne uniwersytety stoją przed wieloma wyzwaniami, w tym przed zadaniem pozostania intelektualnie i kulturowo wiarygodnymi w szybko zmieniającym się świecie, kwestią przygotowania studentów do konkurowania na globalnym rynku pracy i interakcji z ludźmi z innych grup etnicznych, religijnych, kultu­rowych, narodowych i geograficznych. Zdefiniowano różne podejścia do poję­cia „zarządzania międzykulturowego w organizacjach edukacyjnych” i ziden­tyfikowano zasoby do jego doskonalenia w systemie szkolnictwa wyższego. Biorąc pod uwagę, że na zarządzanie międzykulturowe składają się kompe­tencje międzykulturowe, dokładnie przeanalizowano pojęcie kompetencji międzykulturowych. Stwierdzono, że zarządzanie międzykulturowe, oparte na różnych wymiarach wiedzy, postaw, zdolności i umiejętności, jest zasadni­czo definiowane jako zdolność do skutecznej komunikacji i wysokiej efektyw­ności organizacji we współpracy z innymi kulturami.</p> Olga Boyko, Rymma Mylenkova, Larysa Otroschenko Copyright (c) 2020 Akademia Ignatianum w Krakowie https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/pk/article/view/1612 wto, 30 cze 2020 00:00:00 +0200 Zagubione sensoria: antropologiczne badania nad doświadczeniem sensualnym w kontekście wielokulturowości https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/pk/article/view/1613 <p>Tematem niniejszego studium jest doświadczenie sensoryczne oraz jego spo­łeczne manifestacje. Wychodząc od klasycznego porządku pięciu zmysłów, przedstawione zostaną alternatywne porządki sensoryczne oraz ich spo­łeczne i kulturowe umocowanie. Językowe obrazy doświadczenia zmysło­wego, postulowana synchroniczność procesów sensorycznych oraz koncep­cja etnopoetyki stanowią podstawę prezentowanej koncepcji zagubionych sensoriów.</p> Dariusz Grzonka Copyright (c) 2020 Akademia Ignatianum w Krakowie https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/pk/article/view/1613 wto, 30 cze 2020 00:00:00 +0200 Maurycego Mochnackiego rozważania o kulturze i cywilizacji https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/pk/article/view/1615 <p>Pierwsze dziesięciolecia XIX wieku były istotnym okresem dla ówczes­nej myśli europejskiej, przeżywającej ponowne zainteresowanie m.in. pra­cami Johanna Gottfrieda Herdera. W tym samym czasie refleksja dotycząca pojęć takich jak kultura czy cywilizacja coraz wyraźniej była obecna na zie­miach polskich. Pojawiały się np. propozycje Jędrzeja Śniadeckiego czy Joa­chima Lelewela. Warunki panujące w podzielonych zaborami ziemiach pol­skich skłaniały również do rozwijania refleksji na temat tego, czym jest naród. Zachęcały do pytania o jego charakter, ale także do szukania pewnych roz­wiązań (zarówno teoretycznych, jak praktycznych) zmierzających do budze­nia poczucia przynależności narodowej. Artykuł stanowi próbę odtworzenia pewnej części emicznego aparatu pojęciowego i terminologicznego, który wprowadził do swoich rozważań Maurycy Mochnacki, niezwykle aktywny publicysta i działacz społeczny, w wydanym w 1830 roku dziele <em>O literaturze polskiey w wieku dziewiętnastym</em>.</p> Kamila Gęsikowska Copyright (c) 2020 Akademia Ignatianum w Krakowie https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/pk/article/view/1615 wto, 30 cze 2020 00:00:00 +0200 „Ćwicz oko i dłonie w Ojczyzny obronie”. Formy i rodzaje strojów bractw kurkowych w Polsce https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/pk/article/view/1616 <p>Analiza historii bractw kurkowych poprzez pryzmat noszonych w bractwach strojów ukazuje przeszłość, przeobrażenia i specyfikę tych konfraterni. Wyraź­nie podkreśla ich narodowy charakter, strzeleckie korzenie i elitarny charakter. Ma to miejsce niezależnie od formy stroju: kontuszowego, munduru czy klu­bowego. Bractwa kurkowe podtrzymując dawne tradycje, patriotyzm i dzia­łalność charytatywną, kultywują także zwyczaj noszenia określonych mundu­rów i strojów, propagując także w ten sposób owe ważne treści.</p> Lucyna Rotter Copyright (c) 2020 Akademia Ignatianum w Krakowie https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/pk/article/view/1616 wto, 30 cze 2020 00:00:00 +0200 Niezwykłe losy ścinawskiego retabulum. Z dziejów sztuki sakralnej w powojennej Polsce https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/pk/article/view/1617 <p>Artykuł ukazuje niezwykłe losy retabulum pochodzącego z miasta Steinau an der Oder – dzisiejszej Ścinawy. Ten wyjątkowy zabytek kilkakrotnie w swojej historii mógł ulec zniszczeniu, a jednak, jakby na przekór okolicznościom, przetrwał i cieszy oczy odwiedzających przepiękną bazylikę ojców cystersów w Mogile. Na przykładzie ścinawskiego retabulum można prześledzić dzia­łania powojennych rewindykatorów, którzy z jednej strony uratowali i zabez­pieczyli przed grabieżą lub dewastacją wiele cennych zabytków, szczególnie z Dolnego Śląska, a z drugiej strony, wskutek zbyt szybkich i chaotycznych działań doprowadzali do tego, że poszczególne fragmenty rozdzielone pod­czas transportów na wiele lat traciły swoją proweniencję.</p> Bernadeta Maj Copyright (c) 2020 Akademia Ignatianum w Krakowie https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/pk/article/view/1617 wto, 30 cze 2020 00:00:00 +0200 Życie sakramentalne katolików w dekanacie radoszyckim 1918–1939. Sakramenty powtarzalne https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/pk/article/view/1618 <p>W dekanacie radoszyckim wierni przystępowali do sakramentów stosunkowo regularnie. Miało to zapewne związek z typem religijności chłopskiej tamtego czasu, jak też było rezultatem troski duchownych o życie sakramentalne wier­nych. Duchowni szczególnie zabiegali o przystępowanie parafian do sakra­mentu pokuty i Eucharystii. Od 1932 r. w centrum uwagi księży w dekana­cie (Diecezjalny Kongres Eucharystyczny w Radomiu) było szerzenie kultu eucharystycznego, co nieodłącznie wiązało się też z korzystaniem ze spowie­dzi. Duchowni zachęcali na kazaniach i katechezie do przystępowania do sakramentu pokuty, jednocześnie stwarzając możliwości poprzez codzienne dyżury w konfesjonale i przy okazji świąt kościelnych (Boże Narodzenie, Wielkanoc) i uroczystości parafialnych (misje, wizytacje, odpusty). Wierni w dekanacie gremialnie przystępowali do spowiedzi wielkanocnej (średnio 98% podlegających obowiązkowi) i w czasie świąt parafialnych. Następstwem powszechnego korzystania z sakramentu pokuty było częste przy tych oka­zjach przyjmowanie Komunii św. Wówczas, w zależności od wielkości para­fii, liczba wiernych przyjmujących Eucharystię wynosiła od 2,5 do 19 tysięcy osób. Jednak poza okresami świątecznymi i uroczystościami, liczba przystę­pujących do komunii była mała, co było normą w okresie potrydenckim. Śred­nio katolik w dekanacie komunikował 4 razy do roku. Sakrament ostatniego namaszczenia był udzielany zgodnie z przyjętym rytuałem i obyczajem, brak jest jednak statystyk do zobrazowania skali zjawiska.</p> Jerzy Gapys, Zbigniew Kowalczyk Copyright (c) 2020 Akademia Ignatianum w Krakowie https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/pk/article/view/1618 wto, 30 cze 2020 00:00:00 +0200 Współczesny ruch Żydów mesjanistycznych: zarys historyczny i wierzenia https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/pk/article/view/1619 <p>Praca ma na celu przedstawienie najważniejszych zagadnień związanych z rozwojem współczesnego ruchu mesjanistycznego ze szczególnym odnie­sieniem do jego genezy oraz wierzeń. Zaprezentowana została w niej histo­ria i praktyki religijne Żydów mesjanistycznych, którzy stają się coraz bar­dziej widoczną częścią społeczności żydowskiej. W artykule wskazano także na niektóre z głównych wyzwań, przed jakimi stoi współczesny ruch mesja­nistyczny, który w unikatowy sposób łączy świat chrześcijaństwa i judaizmu. Niniejsza praca stawia sobie za cel częściowe wypełnianie luki w polskim śro­dowisku badawczym w odniesieniu do omawianego tematu, który dotychczas był prawie nieobecny.</p> Seweryn Osowski Copyright (c) 2020 Akademia Ignatianum w Krakowie https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/pk/article/view/1619 wto, 30 cze 2020 00:00:00 +0200 Otwarte konkursy ofert w dziedzinie kultury z perspektywy organizatora festiwalu muzycznego. Studium porównawcze https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/pk/article/view/1620 <p>Celem publikacji jest porównawcza analiza krytyczna otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego ogłaszanych przez podmioty pub­liczne, przeprowadzona na podstawie analizy dokumentów elektronicznych, takich jak treści ogłoszeń i regulaminy otwartych konkursów ofert oraz wyniki publikowane w postaci list rankingowych, wybranych konkursów ofert z lat 2011–2020, z perspektywy organizatora festiwalu muzyki poważnej z siedzibą w Krakowie.</p> Magdalena B. Król Copyright (c) 2020 Akademia Ignatianum w Krakowie https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/pk/article/view/1620 wto, 30 cze 2020 00:00:00 +0200 W cieniu orlich skrzydeł. Złożona symbolika orła na przykładzie wybranych godeł krakowskich kamienic https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/pk/article/view/1621 <p>W artykule przedstawiono najbardziej istotne i oryginalne z punktu widze­nia analizy symbolicznej możliwości interpretacji przedstawień białego i czar­nego orła, obecnych w godłach trzech wybranych kamienic starego Krakowa. We wstępie wyjaśniono istotę symbolu, zróżnicowanie jego recepcji w róż­nych kręgach kulturowych oraz ambiwalentny charakter i wynikające z niego szerokie możliwości interpretacyjne. Główna część tekstu prezentuje liczne sposoby odczytania symboliki białego i czarnego orła w literaturze, historii, tradycji i sztuce pogańskiej oraz chrześcijańskiej, polskiej i międzynarodo­wej, skupiając się następnie na analizie lokalnych, krakowskich przedstawień orłów, do których proponowane treści mogą mieć zastosowanie.</p> Karolina Janeczko Copyright (c) 2020 Akademia Ignatianum w Krakowie https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/pk/article/view/1621 wto, 30 cze 2020 00:00:00 +0200 Igersi – projekt społeczny, który stał się globalny https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/pk/article/view/1623 <p>W artykule zostało podjęte zagadnienie związane ze społecznością igersów – grupą fanów fotografii mobilnej i Instagrama, która działa na całym świecie od 2011 roku. Celem niniejszego artykułu jest ukazanie, w jaki sposób powstał ten projekt i jak jest realizowany, a także to, jaki ma wpływ zarówno na grupę, działania społeczne oraz marketingowe. W szczególności podjęta została tematyka funkcjonowania tej grupy społecznej. Podstawowym pytaniem jest to, w jaki sposób powstają lokalne społeczności igersów, mimo braku warun­ków do tworzenia społeczności na Instagramie. W badaniach zastosowano analizę profili i blogów prowadzonych przez grupy lokalne, których rezulta­tem było opisanie ich działalności zarówno w aspekcie globalnym, jak i lokal­nym, a także ukazanie, że pomimo oparcia społeczności na social mediach, kontakt rzeczywisty jest równie istotny.</p> Klaudia Chwastek Copyright (c) 2020 Akademia Ignatianum w Krakowie https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/pk/article/view/1623 wto, 30 cze 2020 00:00:00 +0200 To nie są światy równoległe https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/pk/article/view/1625 Radosław Kazibut Copyright (c) 2020 Akademia Ignatianum w Krakowie https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/pk/article/view/1625 wto, 30 cze 2020 00:00:00 +0200