Wartość artystyczna i wychowawcza muzycznego projektu edukacyjnego w procesie nabywania przez uczniów kompetencji społecznych i kulturowych (na przykładzie projektu Przyjaźnię się z Fryderykiem Chopinem)

Urszula Słyk, Mirosław Kisiel

Abstrakt


W artykule zaprezentowano szkic projektu muzyczno-edukacyjnego pt. Przyjaźnię się z Fryderykiem Chopinem wdrażanego w szkole. Ukazano tło historyczne i charakter patriotyczny twórczości polskiego kompozytora. Zwrócono uwagę na wartość artystyczną i wychowawczą realizowanych koncepcji w procesie nabywania kompetencji społecznych i kulturowych. Dokonano opisu badań ukazujących opinie nauczycieli i uczniów w zakresie podejmowanych działań.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Chałas K., Metoda projektów i jej egzemplifikacja w praktyce: w poszukiwaniu strategii edukacyjnych zreformowanej szkoły, Wyd. Nowa Era, Warszawa 2000.

Czerwiński M., Kompetencja kulturowa a uczestnictwo w kulturze, [w:] Przestrzenie kultury – dyskursy teorii. W piętnastolecie kwartalnika, „Kultura Współczesna”, red. A. Gwóźdź, A. Zeidler- Janiszewska, Wyd. Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2008.

Daszczuk T, Gromek M., Musical Koncert życia Fryderyka Chopina na podstawie biografii kompozytora. Propozycja niekonwencjonalnych zajęć artystycznych dla uczniów wszystkich typów szkół – materiały dla nauczycieli, Wyd. Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES), Warszawa 2010.

Gapski W., Projekty edukacyjne. Praca z pojęciami kluczowymi, Wyd. FCEO, Warszawa 2015.

Gołębniak B.D. (red.), Uczenie metodą projektu, WSiP, Warszawa 2000.

Grążawska K., Fryderyk Chopin – scenariusz uroczystości z okazji dwusetnej rocznicy urodzin kompozytora, „Wychowanie Muzyczne w Szkole” 2010, nr 5.

Gwizdalanka D., Historia muzyki 2. Podręcznik dla szkół muzycznych, Kraków 2006.

Kisiel M., F. Chopin i jego twórczość w edukacji muzycznej dziecka, [w:] Mezinárodní webový sborník hudební výchovy. Aktuální trendy hudební psychologie, hudební pedagogiky a didaktiky hudební výchovy IV, red. J. Kusák, I. Kozelská, i in., Vyd. KHV PdF OU v Ostravě, Ostrava 2010.

Kubiczek B., Projekt „Szkoła Demokracji – Szkoła Samorządności”. Kompetencje społeczne i obywatelskie uczniów i nauczycieli. Materiały dla uczestników konferencji, Wyd. ORE, Sosnowiec 2012.

Mikina A., Jak wykonywać zadania metodą projektów: poradnik dla ucznia, WSiP, Warszawa 1997.

Mysłakowski P., Sikorski A., Fryderyk Chopin. Korzenie, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Warszawa 2003.

Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Wyd. „Żak”, Warszawa 2010.

Piotrowska E., Fryderyk Chopin i jego świat, Wyd. Arkady, Warszawa 2010.

Potocka B., Nowak L., Projekty edukacyjne: poradnik dla nauczycieli, Zakład Wyd. SFS, Kielce 2002.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Dz. U. poz. 803, MEN, Warszawa 2014.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej. Dz. U. poz. 356, MEN, Warszawa 2017.

Smoleńska-Zielińska B., Fryderyk Chopin i jego muzyka, Wyd. Muzyczne Triangiel, Warszawa-Otwock 2010.

Szymański M. S., O metodzie projektów: z historii, teorii i praktyki pewnej metody kształcenia, Wyd. Akademickie „Żak”, Warszawa 2010.

Twardowska A., Wieczorynki z Fryderykiem, Wyd. Pani Twardowska, Warszawa 2009.

Żurawska B., Kompetencje kluczowe. Informator dla rodziców i opiekunów, WSP TWP w Warszawie, Olsztyn 2010.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.