Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
 • Ten artykuł nie był wcześniej opublikowany, ani też nie jest rozpatrywany do publikacji w innym czasopiśmie ( lub wyjaśnienie zostało przedstawione w komentarzu do redakcji )
 • Zdeponowany plik jest w formacie Microsoft Word.
 • Adresy URL do referencji zostały dodane we wszystkich miejscach, w których te adresy są znane.
 • W tekście odstępy miedzy wierszami wynoszą 1,5 jest on napisany czcionką 12-punktową, z wykorzystaniem kursywy zamiast podkreśleń (z wyjątkiem adresów URL), a wszystkie ilustracje, rysunki i tabele są umieszczone w tekście w odpowiednich miejscach lub w oddzielnych plikach.
 • Tekst spełnia wymagania stylistyczne i bibliograficzne określone w Wytycznych dla autorów, które znajdują się w zakładce  „o czasopiśmie”.
 • Jeśli zgłoszony artykuł ma zostać poddany recenzji, należy spełnić zalecania.

Wytyczne dla autorów

Zgłaszane do opublikowania teksty powinny się mieścić w jednym z działów czasopisma:

 • ROZPRAWY I ARTYKUŁY NAUKOWE
 • KOMUNIKATY I SPRAWOZDANIA Z BADAŃ
 • DOŚWIADCZENIA I PROPOZYCJE NAUKOWO-METODYCZNE
 • RECENZJE I SPRAWOZDANIA
 • SYLWETKI PEDAGOGÓW

Struktura tekstu:

- Imię i nazwisko Autora

- Afiliacja (Nazwa Uczelni, Wydziału, Instytutu)

- Tytuł artykułu w języku polskim ( „pogrubiona” czcionka)

- Tytuł artykuły w języku angielskim 

- Abstrakt w języku polsku (od 150 do 200 słów) i słowa kluczowe

- Abstrakt w języku angielskim i słowa kluczowe w języku angielskim

- Tekst podzielony śródtytułami (bez zaznaczania nagłówków, bez numeracji) napisany zgodnie z wymaganiami redakcyjnymi (bez twardych spacji, podwójnych spacji)

- Bibliografia 

- Informacje o autorze, które zostaną umieszczone pod tekstem: tytuł naukowy, Imię i Nazwisko, Afiliacja (Nazwa Uczelni, Wydziału, Instytutu), e-mail.

Wymagania redakcyjne:

 • Objętość nadsyłanych tekstów powinna wynosić od 20 tys. do 40 tys. znaków.
 • Tekst zapisany czcionką – Times New Roman, rozmiar 12, interlinia 1,5.
 • W tekście zaleca się nie używać: spacji przed kropkami, przecinkami, średnikami; podwójnych spacji; klawisza spacji do przeniesienia wyrazu do następnej linii lub zrobienia wcięć.
 • Stosujemy skróty w języku polskim - dz. cyt. Tamże, Tenże
  • Przypisy dolne (czcionka Times New Roman, rozmiar 10, odstępy 1). System przecinkowy.
  • W przypisach nie podajemy wydawnictw. (inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł pracy (kursywą), miejsce i rok wydania, strona.

Przykład:
J. Charytański, Zmagania o kształt katechezy w Polsce, Kraków 2008, s. 120.

Prace zbiorowe (tzn. powyżej trzech autorów lub pod redakcją naukową) opisujemy jak w poniższym przykładzie:
Etyczny wymiar tożsamości kulturowej. Studia z antropologii społecznej, red. M. Flis, Kraków 2006, s. 163.

Przykład powołania się na rozdział w pracy zbiorowej:
J. Mirski, Dusza teatru, w: Wprowadzenie do nauki o teatrze, red. J. Degler, Wrocław 1976, s. 231.

W przypadku powoływania się na artykuły w czasopismach lub seriach naukowych należy podać:

 • inicjał i nazwisko imienia autora
 • tytuł artykułu (kursywą)
 • tytuł czasopisma (w cudzysłowie)
 • rok wydania
 • numer zeszytu
 • stronę

Przykład:
A. Kowal, Perspektywy integracji europejskiej, „Teraźnejszość i Przyszłość” 2003, nr 4, s. 24.

Jeśli wydawnictwa stosują inną numerację, podajemy sposób numerowania przyjęty przez wydawnictwo, np.:
S. Gajda, Nasz język powszedni, „Horyzonty Wychowania” 7/2008(14), s. 19.

Cytując artykuły zamieszczone w Internecie, należy podać pełny adres strony wraz z datą dostępu on-line (w nawiasie):

Przykład:
K. Samela, Choreoterapia. Praktyczne wykorzystanie artystycznych walorów tańca w rehabilitacji ludzi starszych, http://www.artefakt.info.pl/doc/Choreoterapia.doc (dostęp: 06.02.2010).
Vox Domini, http://www.voxdomini.com.pl (dostęp: 12.10.2010).

Tytuły dzieł obcojęzycznych i nazwy miejsca wydania podaje się w języku oryginału.

Do oznaczania numeru wydania, tomu, części itd. stosuje się liczby arabskie.

Uwaga:

Jeśli autor powołuje się na pracę już wcześniej opisywaną w przypisie, to jej miejsce i rok wydania należy zastąpić skrótem dz. cyt. Zawsze jednak w takim przypisie musi pojawić się autor i tytuł (nie należy stosować skrótu dz. cyt. zaraz po nazwisku).

BIBLIOGRAFIA

Zapis monografii i prac zbiorowych w bibliografii powinien zawierać WYDAWNICTWA

ZAPIS BIBLIOGRAFICZNY

Przykład:

Arystoteles, Konstytucja ateńska, w: Pisma wybrane, tłum. L. Piotrowicz, PWN, Warszawa 1956.

Bartmiński J., Wprowadzenie, w: Encyklopedia kultury polskiej XX wieku. Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Wiedza o Kulturze, Wrocław 1993.

Czaja-Chudyba I., Możliwości i ograniczenia wielorakiego wspierania inteligencji dziecka – koncepcja Howarda Gardnera w praktyce szkolnej, w: Dylematy edukacji artystycznej, t. 1, red. W. Limonit, K. Nielek-Zawadzka, Wydawnictwo AP, Kraków 2005.

Langacker R., Wykłady z gramatyki kognitywnej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2001.

 • Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania niezbędnych poprawek, uzupełniania i skracania artykułów oraz nadawania własnych tytułów bez naruszania zasadniczych myśli autorów.
 • Nadesłane materiały są publikowane bez honorariów dla ich autorów.
 • Autorzy artykułów otrzymują autorski egzemplarz czasopisma.

W przypadku pytań możliwy kontakt z Redakcją Czasopisma: redakcja.nis@ignatianum.edu.pl

Polityka prywatności

Czasopismo publikowane jest na zasadach otwartego dostępu  (open access), by można było swobodnie korzystać z jego zasobów, przy zachowaniu poszanowania praw autorskich twórców, zatem czytelnicy zobowiązani są do stosowania powszechnych zasad powoływania się na źródło i cytacji, jak w przypadku publikacji w formie wydrukowanej.

Wersja elektroniczna czasopisma zamieszczana jest na stronie internetowej natychmiast po wydaniu wersji drukowanej (pierwotnej).