O czasopiśmie

Zakres i zasięg czasopisma

 „Nauczyciel i Szkoła” (ISSN 1426-9899) to recenzowane czasopismo naukowe Wydziału Zamiejscowego Nauk Humanistycznych i Społecznych w Mysłowicach Akademii Ignatianum w Krakowie wydawane w formie kwartalnika. Nasz periodyk otrzymał 6 punktów na liście B w wykazie czasopism Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na 2016 rok. 

W kwartalniku publikujemy oryginalne, autorskie opracowania z zakresu pedagogiki i nauk z nią współdziałających. Problematyka czasopisma oscyluje wokół zagadnień związanych z szeroko rozumianym procesem nauczania i uczenia się w odniesieniu do różnorodnych aspektów życia nauczyciela i ucznia. Celem wydawanego przez nas kwartalnika jest przekazanie naszym czytelnikom współczesnej, naukowej refleksji związanej z Nauczycielem i Szkołą, która jednocześnie będzie inspiracją do twórczej pracy i dalszych rozważań w tym zakresie. 

Kwartalnik wydawany jest w nakładzie 150 egzemplarzy; pierwotną wersją czasopisma jest wersja papierowa.

Proces recenzji

Zespół Redakcyjny kwartalnika „Nauczyciel i Szkoła” wszystkie nadesłane opracowania poddaje wstępnej ocenie (recenzja wewnętrzna). Biorąc pod uwagę kryteria formalne i ocenę merytoryczną, tekst może zostać zaakceptowany, odrzucony lub też odesłany do autora w celu odniesienia się do wskazówek i uwag redakcyjnych.

Po zakończeniu procesu wstępnej oceny, teksty zostają poddane dalszej procedurze recenzowania (recenzja zewnętrzna), która odwołuje się do zaleceń Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

  • Zespół Redakcyjny do recenzji tekstów powołuje dwóch niezależnych recenzentów.
  • W procedurze recenzowania zachowana zostaje zasada poufności na temat tekstów przed ich publikacją.
  • Recenzent nie może być autorem tekstu w kwartalniku na potrzeby, którego przygotowuje recenzję.
  • Przyjmuje się, że w innych przypadkach recenzent musi podpisać deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów. Przez konflikt interesów rozumie się zachodzące między recenzentem, a autorem:

-   bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt);
-   relacje podległości zawodowej;
-   bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzające przygotowanie recenzji.

Recenzja posiada formę pisemną, kończącą się jednoznacznym wnioskiem recenzenta na temat publikacji tekstu (dopuszczenie artykułu do publikacji lub jego odrzuceniu).

  • Autorzy otrzymują informację o wyniku recenzji, następnie ustosunkowują się do uwag autora recenzji i podpisują odpowiednie oświadczenie dla Redakcji Czasopisma.
  • W celu przeciwdziałania zjawiskom ghostwriting i guest authorship, Redakcja kwartalnika wprowadziła odpowiednie procedury, swoiste dla nauk pedagogicznych, oraz wdrożyła poniższe rozwiązania:

-   Redakcja wymaga od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (wraz z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod itp. wykorzystanych w trakcie przygotowywania tekstu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający tekst.
-   Ghostwriting i quest authorship są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).
-   Redakcja będzie dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.
-   Redakcja czuwa nad merytoryczną stroną kwartalnika, jednak za treść artykułów odpowiadają autorzy.
-   Rada Naukowa ani Wydawca nie ponoszą odpowiedzialności za skutki ewentualnych nierzetelności autorskich.

  • Lista recenzentów publikowana jest w ostatnim, czwartym numerze kwartalnika w danym roku oraz na stronie internetowej czasopisma.

Polityka otwartego dostępu

Czasopismo publikowane jest na zasadach otwartego dostępu  (open access), by można było swobodnie korzystać z jego zasobów, przy zachowaniu poszanowania praw autorskich twórców, zatem czytelnicy zobowiązani są do stosowania powszechnych zasad powoływania się na źródło i cytacji, jak w przypadku publikacji w formie wydrukowanej.

Wersja elektroniczna czasopisma zamieszczana jest na stronie internetowej natychmiast po wydaniu wersji drukowanej (pierwotnej).

Historia czasopisma

Periodyk naukowy "Nauczyciel i Szkoła" jest obecny na rynku od 1996 roku.

Do końca 2016 roku czasopismo było półrocznikiem Wydawnictwa Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach.

Od stycznia 2017 roku czasopismo "Nauczyciel i Szkoła" jest kwartalnikiem wydawanym przez Wydział Zamiejscowy Nauk Humanistycznych i Społecznych w Mysłowiacach Akademii Ignatianum w Krakowie.

Kwartalnik znajduje się na ministerialnej liście czasopism punktowanych - ocena 6 punktów.