W trosce o lepszą jakość kształcenia

  • Bogdan Urbanek Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych Stowarzyszenie Autorów Polskich o/Szczecinek

Abstrakt

Poprawa jakości edukacji szkolnej, od momentu wprowadzenia reformy
oświaty, odgrywa znaczącą rolę w życiu szkoły. Współczesna koncepcja jakości w hierarchii ważności zawsze jednak wysuwa na pierwsze miejsce człowieka, przed techniką i wynikami. Dlatego właśnie ukierunkowanie się szkół na diagnozowanie i satysfakcjonujące zaspokajanie potrzeb uczniów i nauczycieli określa jakość edukacji szkolnej i wpływa na jej poprawę. Autor artykułu podejmuje bardzo istotną problematykę dotyczącą roli współczesnego nauczyciela w edukacji. Wysoka jakość kształcenia zależy przede wszystkim od nauczyciela i ucznia. Jakość kształcenia jest też uwarunkowana przez wiele zróżnicowanych czynników, zarówno obiektywnych, jak i subiektywnych.
Nauczyciel zawsze jednak staje w roli realizatora i kreatora zmian procesu
edukacyjnego, od którego przygotowania, kwalifikacji osobowych i motywacji zależą treści i efekty pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły.

Bibliografia

Denek K., Nauczyciel. Między ideałem a codziennością, Wydawnictwo Naukowe WSPiA, Poznań 2012.

Denek K., Uniwersytet w perspektywie społeczeństwa wiedzy. Przyszłość kształcenia nauczycieli, Wydawnictwo Naukowe WSPiA, Poznań 2011.

Konarzewski K., Jak uprawiać badania oświatowe. Metodologia praktyczna, WSiP, Warszawa 2000.

Kotarbiński T., Prakseologia, PWN, Wrocław 1996.

Kwaśnica R., Wprowadzenie do myślenia o nauczycielu, w: Pedagogika, red. Z. Kwieciński, B. Śliwerski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Kwiatkowski S.M., Zawód nauczyciela – standardy kwalifikacji, w: Ku dobrej szkole. Nauczyciele. Technologie kształcenia, red. Cz. Plewka, Wydawnictwo TWP, Szczecin 2009.

Mastalski J., Dylematy współczesnego dyrektora szkoły, w: Kapitał ludzki w edukacji, red. L. Pawelski, Wydawnictwo PSNT, Szczecinek 2012.

Niemierko B., Ocenianie szkolne bez tajemnic, WSiP, Warszawa 2002.

Pawelski L., Urbanek B., Pedagogiczna trójjednia, Wydawnictwo PSNT, Szczecinek 2012.

Siek B., Urbanek B., Nasz wspólny świat – przewodnik metodyczny do nauczania języka polskiego w gimnazjum, Wydawnictwo Edukacyjne WIKING, Wrocław 2010.

Stróżyński K., Ocenianie. Poradnik dla polonistów w gimnazjach, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce 2004.

Szaleniec H., Jak wykorzystywać wyniki egzaminów zewnętrznych?, WSiP, Warszawa 2004.

Szempruch J., Działania innowacyjne nauczyciela warunkiem doskonalenia i rozwoju szkoły, w: Ewaluacja i innowacje w edukacji nauczycieli, red. J. Grzesiak, UAM, Kalisz 2007.

Urbanek B., Batalia o poprawę jakości kształcenia, w: Polityka, aksjologia i kreatywność edukacji jutra, red. K. Denek, A. Kamińska, W. Łuszczuk, P. Oleśniewicz, Humanitas, Sosnowiec 2012.

Urbanek B., Szkolna rzeczywistość w opiniach studentów praktykantów, Raport dla zespołu rzeczoznawców MEN, Szczecinek – Warszawa 2012.

Żegnałek K., Wypalenie zawodowe nauczycieli w edukacji wczesnoszkolnej, w: W obliczu ewaluacji i innowacji, red. K. Denek, L. Pawelski, B. Urbanek, K. Wenta, UAM, Kalisz – Szczecinek 2012.

Opublikowane
2017-03-25
Jak cytować
Urbanek, B. (2017). W trosce o lepszą jakość kształcenia. Nauczyciel I Szkoła, 1(61). Pobrano z https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/nis/article/view/909
Dział
KOMUNIKATY I SPRAWOZDANIA Z BADAŃ