Podstawa programowa a metodyka kształcenia

Bogdan Urbanek

Abstrakt


Zmieniający się świat modyfikuje oczekiwania społeczne wobec szkoły i nauczyciela, wyznaczając nowe zadania, obowiązki i prawa. Nauczyciel staje
w roli realizatora i kreatora zmian procesu edukacyjnego, od którego przygotowania, kwalifikacji osobowych i motywacji zależą treści i efekty pracy dydaktyczno- wychowawczej szkoły. W zreformowanym systemie edukacyjnym
nałożono na nauczycieli specyficzne obowiązki w zakresie pracy z programami
kształcenia. Dotyczą one zarówno konstrukcji tych programów, ich aplikacji,
jak i ewaluacji. Nauczyciel odpowiada za treść i formę ewaluacji, jej przebieg
i wszelkie konsekwencje dokonywanych ocen uczniów. Przyjęcie przez nauczyciela roli ewaluatora w obszarze programów kształcenia wiąże się
z podejmowaniem badań pozwalających przede wszystkim na ocenę tych
programów jako dokumentów, a także sprawdzenie, w jaki sposób program
założony przechodzi w realizowany, określenie czynników powodujących
różnice między założeniami a realizacją oraz ustalenie efektów realizacji programu. Autor powołuje się na swoje wieloletnie doświadczenia edukacyjne.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Denek K., Filozofia życia, Wydawnictwo Naukowe WSPiA, Poznań 2012.

Denek K., Uniwersytet w perspektywie społeczeństwa wiedzy. Dydaktyka akademicka i jej efekty, Wydawnictwo Naukowe WSPiA, Poznań 2011.

Gajdzica Z., Kategorie sukcesów w opinii nauczycieli klas integracyjnych jako przyczynek do poszukiwania koncepcji edukacji integracyjnej, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2014.

Kojs W., Dydaktyka ogólna jako nauka o teoriach i praktykach systemów kształcenia, w: Edukacja Jutra. Role nauczyciela w edukacji szkolnej, red. K. Denek, A. Kamińska, P. Oleśniewicz, Humanitas, Sosnowiec 2013.

Kupisiewicz Cz., Podstawy dydaktyki, PIW, Warszawa 2005.

Obywatele Europy. Integracja europejska w polskim życiu publicznym, red. M. Fałkowski, J. Kucharczyk, Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2005.

Palka S., Triangulacja w pedagogicznych badaniach edukacji szkolnej, w: Edukacja Jutra. XV Tatrzańskie Seminarium Naukowe, red. K. Denek, T. Koszczyc, P. Oleśniewicz, Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, Wrocław 2009.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.