Modelowanie – umiejętność, sztuka czy dar?

  • Krzysztof Kluszczyński Politechnika Śląska w Gliwicach

Abstrakt

Praca definiuje istotę procesu modelowania, który odgrywa tak ważną
i kluczową rolę w rozwoju nauki i techniki. Autor wskazuje na fundamentalne
cechy dobrego modelu oraz uwarunkowania oceny jego poprawności,
wynikające z przydatności modelu do rozwiązywania konkretnych planowanych zadań naukowych i inżynierskich. Aby uczynić rozważania i wnioski bardziej przekonującymi, autor wielokrotnie odwołuje się do różnych gatunków sztuki: malarstwa, grafiki, architektury, muzyki i sztuk użytkowych, dobitnie eksponując myśl przewodnią mówiącą o tym, że modelowanie w nauce jest procesem twórczym, charakteryzującym się tymi samymi cechami co proces twórczy związany z kreacją dzieła sztuki. Przykłady ilustrujące zasady modelowania oraz podobieństwa i analogie pomiędzy dziełami inżynierskimi o zróżnicowanym charakterze i dziełami sztuki zostały zaczerpnięte z różnych źródeł internetowych, Wikipedii, materiałów pochodzących ze zbiorów własnych autora oraz z biblioteki Akademii Muzycznej w Katowicach, z własnych prac naukowych autora z różnych okresów jego działalności oraz z wyników prac badawczych
udostępnionych przez innych naukowców, m.in. prof. Andrzeja Demenko
z Politechniki Poznańskiej. Niektóre z nich zostały specjalnie opracowane
na potrzeby artykułu przez dr. inż. Marcina Szczygła, dr. inż. Pawła Kowola,
mgr. inż. Marka Kluszczyńskiego oraz mgr. inż. arch. Wojciecha Pyttela.

Bibliografia

Eco U., Sztuka i piękno w średniowieczu, Znak, Kraków 2006.

Goźlińska E., Szlosek F., Podręczny słownik nauczyciela kształcenia zawodowego, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom 1997.

Jaroszyński P., Spór o piękno, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2002.

Pszczołowski T., Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1978.

Szuman S., O sztuce i wychowaniu estetycznym, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1962.

Wanielista K., Miłkowska I., Słownik menedżera, Fraktal, Wrocław 1998.

Wojnar I., Estetyka i wychowanie, PWN, Warszawa 1964.

Opublikowane
2018-01-30
Jak cytować
Kluszczyński, K. (2018). Modelowanie – umiejętność, sztuka czy dar?. Nauczyciel i Szkoła, 4(64). Pobrano z https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/nis/article/view/1003
Dział
ROZPRAWY I ARTYKUŁY NAUKOWE