Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym (teoria i empiria)

  • Piotr Kowolik Wydział Zamiejscowy Nauk Humanistycznych i Społecznych w Mysłowicach Akademia „Ignatianum” w Krakowie

Abstrakt

Autor wyjaśnił podstawowe terminy występujące na kartach artykułu w świetle dostępnej literatury. Scharakteryzował następujące sfery w ocenie stanu dziecka: ruchową, zmysłową, mowy, umysłową, emocjonalną i społeczną. Wyróżnił i opisał czynniki wpływające na rozwój człowieka takie, jak m.in. zadatki wrodzone, warunki środowiska naturalnego, własną aktywność i metody wychowania. Na podstawie klasyfikacji topograficznej wyróżnia się sześć postaci mózgowych porażeń dziecięcych: kwadriplegię, hemiplegię, hemiplegię obustronną, diplegię, paraplegię, triplegię i monoplegię. Usprawnianie dzieci z zaburzeniami rozwojowymi powinno być nie tylko wczesne, ale również kompleksowe i ciągłe. Jest wiele metod leczenia usprawniającego dzieci z porażaniem mózgowym. Rozwijają się one od ponad 40 lat. Znaczący wkład w rozwój wiedzy o mózgowym porażeniu dziecięcym i jego leczeniu wnieśli: Collis, Phelps, Fay, Bobath, Kabat, Rood, Patö, Vojt i wielu innych. Rozważania teoretyczne poparto badaniami empirycznymi.

Bibliografia

ABC rehabilitacji dzieci, cz. II, red. M. Borkowska, Wydawnictwo Pelikan, Warszawa 1989.

Abramowska B., Wczesna interwencja, Wydawnictwo PSOUU, Warszawa 2002.

Banaszek G., Rozwój niemowląt jego zaburzenia a rehabilitacja metoda Vojty, Alfa Medica Press, Bielsko-Biała 2002.

Błeszyński J.J., Rodzina jako środowisko osób z autyzmem. Aspekt wychowawczo-terapeutyczny, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2005.

Cytowska B., Winczura B., Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziec­ka, Impuls, Kraków 2008.

Gierok T., Wpływ metody integracji sensoryczno-motorycznej na usprawnianie dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym, w: Zmaganie z niepełnosprawnością – kolejne wyznaczniki, red. J. Rottermund, Impuls, Kraków 2009.

Gut J., Programy M. i Ch. Knillów w terapii dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, w: H. Mierzejewska, M. Przybysz-Piwkowa, Mózgowe porażenie dziecięce. Problemy mowy. Diagnozowanie i postępowanie usprawniające, DiG, Warszawa 1997.

Knill C., Knill M., Programy aktywności – świadomość ciała, kontakt i komunikacja, tłum. M. Piszczek, CMPP-P Ministerstwa Edukacji Narodowej, Warszawa 1995.

Levitt S., Rehabilitacja w porażeniu mózgowym i zaburzeniach ruchu, tłum. A. Cedro, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007.

Marcinkowska B., Wspomaganie rozwoju i rehabilitacja dzieci z genetycznie uwarunkowanymi zespołami zaburzeń, „Szkoła Specjalna” 2005, nr 2.

Marszałek L., Stan zaspokojenia potrzeb rozwojowych dziecka niepełnosprawnych jako wyznacznik jego odporności psychicznej, „Szkoła Specjalna”, 2006, nr 3.

Michałowicz R., Mózgowe porażenie dziecięce, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1986.

Mózgowe porażenie dziecięce: z doświadczeń trzyletniego programu rehabilitacyjnego, red. T. Bober, K. Kobel-Buys, AWF Wrocław, Wrocław 2006.

Pedagogika rewalidacyjna, red. A. Hulek, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1980.

Psychologia defektologiczna, red. A. Wyszyńska, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1987.

Sobol E., Podręczny słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.

Warsińska A., Błędy popełniane podczas wprowadzania programów M. i Ch. Knillów, „Rewalidacja” 2000, nr 1(7).

Zabłocki K.J., Mózgowe porażenie dziecięce w teorii i terapii, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 1998.

Netografia

Kowolik P., Dogoterapia dziecka chorego, w: Encyklopedia dzieciństwa, red. Danuta Waloszek, Zielona Góra 2015, www.encyklopediadziecinstwa.pl

Opublikowane
2019-01-16
Jak cytować
Kowolik, P. (2019). Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym (teoria i empiria). Nauczyciel i Szkoła, 1(65). https://doi.org/10.14632/NiS.2018.65.51
Dział
KOMUNIKATY I SPRAWOZDANIA Z BADAŃ