Korona Polskiego Wychowania – propozycja programu kształtującego przystosowanie szkolne ucznia

  • Marta Szaro Katolicki Uniwersytet Lubelski

Abstrakt

Szkoła pełni bardzo ważną rolę w życiu ucznia. Zadaniem tej instytucji jest wyposażenie uczniów w wiedzę oraz przygotowanie do życia w społeczeństwie. Młody człowiek w okresie adolescencji spędza w szkole niemal połowę swojego życia, dlatego ważne jest, by miejsce to było dla ucznia przyjazne i stwarzało jak najlepsze warunki do rozwoju. Nie sposób mówić o sukcesie w szkole, odłączając od siebie sukcesy edukacyjne oraz inne sukcesy wynikające z życia szkolnego. Przystosowanie szkolne wydaje się najbardziej uniwersalnym terminem łączącym te zagadnienia, a jego kształtowanie jest koniecznością a nie wyborem. Jedną z propozycji metodycznych, kształtującą przystosowanie szkolne jest program Korona Polskiego Wychowania, realizowany od 2012 roku przez lubelską Fundację Szczęśliwe Dzieciństwo. W programie uczestniczyło już blisko 3000 uczniów 150 klas, a w roku szkolnym 2017/2018 realizuje go 14 szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu województwa lubelskiego. Niniejszy artykuł stara się podkreślić rangę przystosowania szkolnego dla kształtowania sukcesu ucznia, a także zaprezentować jeden z programów wpływających na to przystosowanie.

Bibliografia

Azpiazu L., Esnaola I., Ros I., Factores contextuales y variables individuales en el ajuste escolar, „International Journal of Developmental and Educational Psychology” 2017, 6(1).

Barani K., Aby przeszkoda nie była szkodą, „Edukacja i Dialog”, 7/2006.

Boryszewska J.K., Źródła sukcesu szkolnego młodzieży licealnej, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2008.

Brophy J., Motywowanie uczniów do nauki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.

Brzezińska A., Psychologia rozwoju człowieka, w: Psychologia. Podręcznik akademicki, t.1, red. J. Strelau, GWP, Gdańsk 2006.

Chen X., Chang L., Liu H., Effects of the peer group on the development of social functioning and academic achievement: A longitudinal study in Chinese children, „Child Development” 2008, 79.

Coplan K. Arbeau R., The stresses of a “brave new world”. Shyness and school adjustment in kindergarten, „Journal of Research in Childhood Education” 2008, 22.

Czakon W., Szaro M., Korona Polskiego Wychowania – program wychowawczy dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo, Lublin 2014.

Czakon W., Szaro M., Podręcznik programu Korona Polskiego Wychowania – program edukacji obywatelskiej młodzieży, Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo, Lublin 2016.

Denham S., Social-emotional competence as support for school readiness: What is it and how do we assess it?, „Early Education and Development” 2006, 1/7.

Gąsior H., Nauczanie społecznie niedostosowanych, Wydawnictwo UŚ, Katowice 1992.

Gondzik E., Uczniowie szkolni i ich kariera edukacyjna, w: Podstawy psychologii edukacyjnej, red: K.M. Czarnecki, Oficyna, Kraków 2011.

Harwas-Napierała B., Trempała J., Psychologia rozwoju człowieka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.

Iłendo-Milewska A., Wojtach A., Jakość funkcjonowania uczniów w środowisku szkolnym – poczucie bezpieczeństwa w percepcji uczniów, „Przegląd Badań Edukacyjnych”, 2/2014 (17).

Jarosz E., Wybrane obszary diagnozowania pedagogicznego, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2007.

Jaworowska A., Matczak A., Test Niedokończonych Zdań Rottera RISB, Podręcznik, Pracownia Testów Psychologicznych PTP, Warszawa 2008.

Karasowska A., Jak budować porozumienie i współpracę w szkole?, Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia, Warszawa 2009.

Kita S., Profilaktyka niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, seria: Pedagogika, XVIII, Częstochowa 2009.

Kowalska K., Zaburzenia przystosowania społecznego wywołane brakiem sukcesu szkolnego, w: Dziecko zagrożone wykluczeniem: elementy diagnozy, działania profilaktyczne i pomocowe, red. K. Biel, J. Kusztal, WAM Ignatianum, Kraków 2011.

Knyazev G., Slobodskaya H., Safronova M., Kinsht I., School adjustment and health in Russian adolescents, „Psychology, Health and Medicine” 2002, 7(2).

Lubowiecka J., Przystosowanie psychospołeczne dziecka do przedszkola, WSiP, Warszawa 2000.

Niemierko B., Ocenianie szkolne bez tajemnic, WSiP, Warszawa 2002.

Nowak-Starz G., Przystosowanie szkolne, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego, Kielce 1993.

Nyczaj-Drąg M., W poszukiwaniu teoretycznych podstaw badań nad samopoczuciem ucznia w szkole, w: Dziecko w codzienności szkolnej, „Rocznik Lubuski” tom 29, część 2, red. K. Ferenz, Zielona Góra 2003.

Ostaszewski K., Skuteczność profilaktyki używania substancji psychoaktywnych: podstawy opracowywania oraz ewaluacja programów dla dzieci i młodzieży, Scholar, Warszawa 2003.

Rembowski J., Rodzina w świetle psychologii, WSiP, Warszawa 1986.

Rubin K., Bukowski W., Bowker J., Children in peer groups. Handbook of child psychology and developmental science, „Ecological Settings and Processes in Developmental Systems” 2015, 7.

Salmela-Aro K., Kiuru K., Nurmi J., The role of educational track in adolescents school burnout: A longitudinal study, „British Journal of Educational Psychology” 2008, 78.

Sette S., Baumgartner E., Schneider B., Shyness, child–teacher relationships, and socioemotional adjustment in a sample of Italian preschool-aged children, „Infant and Child Development” 2014.

Sękowski A., Inteligencja, twórczość, mądrość a wybitne zdolności, w: Psychologia zdolności. Współczesne kierunki badań, red. A. Sękowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.

Szyling G., Nauczycielskie praktyki oceniania poza standardami, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011.

Tyszkowa M., Czynniki determinujące pracę szkolną dziecka, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1964.

Winga M., Agak J., The Relationship Between Coping Style and School Adjustment Amongst Secondary School Students in Kisumu East Subcounty, „European Scientific Journal” 2007, vol. 13.

Woynarowska-Sołdan M., Woynarowska B., Środowisko psychospołeczne szkoły i przystosowanie szkolne uczniów, w: Środowisko psychospołeczne szkoły i przystosowanie szkolne a zdrowie i zachowania zdrowotne uczniów w Polsce. Raport z badań, red. B. Woynarowska, Katedra Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Wychowania, Wydział Pedagogiczny UW, Zakład Epidemiologii Instytutu Matki i Dziecka, Warszawa 2003.

Zhang X., Nurmi J.E., Teacher–child relationships and social competence: A two-year longitudinal study of Chinese preschoolers, „Journal of Applied Developmental Psychology” 2012, 33.

Zińczuk M., Niskie oceny gimnazjalistów jako jeden z przejawów ich niepowodzeń szkolnych, w: Horyzonty rozwoju edukacji w dialogu i perspektywie, red. A. Karpińska, K. Borawska-Kalbarczyk, Difin, Warszawa 2011.

Opublikowane
2019-01-16
Jak cytować
Szaro, M. (2019). Korona Polskiego Wychowania – propozycja programu kształtującego przystosowanie szkolne ucznia. Nauczyciel i Szkoła, 1(65). https://doi.org/10.14632/NiS.2018.65.69
Dział
KOMUNIKATY I SPRAWOZDANIA Z BADAŃ