Wczesna edukacja i opieka nad dzieckiem w pedagogice katolickiej w Polsce

  • s. Maria Loyola Opiela Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Abstrakt

Artykuł przedstawia podejście do wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem ujmowanej jako proces wzajemnych relacji, usług i opieki kierowanych do dzieci od urodzenia do rozpoczęcia obowiązkowej nauki szkolnej szczególnie ze względu na integralny stosunek do osoby wychowanka od początku życia. Opisuje podstawowe wymogi jakości wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem w teorii i praktyce edukacji katolickiej w jej aspekcie historycznym. Na tle strategii i wymogów stosowanych obecnie w Europie wskazuje na aktualność, potrzebę i wartość ich wykorzystania współcześnie. Jeżeli pod względem systemu, struktur, podstaw prawnych i organizacyjnych poziom i dostępność wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem będą takie, jak zakłada się w strategii, to należy w tych warunkach zrealizować wysokiej jakości pedagogię opartą na adekwatnej dla osoby ludzkiej pedagogice.

Bibliografia

Adamek I., Przygotowanie dzieci do szkoły w warunkach rozwijającego się wychowania przedszkolnego na ziemiach polskich (druga połowa XIX wieku – 1918 rok), Wyd. Naukowe WSP, Kraków 1999.

Chrześcijańskie inspiracje w pedagogice, red. J. Kostkiewicz, Wyd. UJ, Kraków 2011.

Jasiński W., Na przełomie myśli wychowawczej. Pedagogika współczesna a pedagogika chrześcijańska, Poznań 1936.

Katecheza wobec wyzwań współczesności, red. R. Czekalski, Płock 2001.

Komisja Europejska//EACEA/Eurydice, Raport Kluczowe dane dotyczące wczesnej edukacji i opieki w Europie, Luksemburg 2014.

Komisja Europejska, Komunikat Komisji EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Bruksela 2010, http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf [dostęp: 29.11.2017].

Kowalczyk S., Z refleksji nad człowiekiem. Człowiek – społeczność – wartość, TN KUL, Lublin 1995.

Krąpiec M.A., Człowiek jako osoba, PTTA, Lublin 2005.

Kunowski S., Podstawy współczesnej pedagogiki, Wyd. Salezjańskie, Warszawa 2007.

Lewinowa S., U początków polskiej teorii wychowania dziecka w wieku przedszkolnym, Nasza Księgarnia, Warszawa 1960.

Mazurkiewicz K., Wychowanie w świetle chrześcijańskiej prawdy, Potulice 1937.

Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Wyd. Akademickie Żak, Warszawa 2001.

Opiela M. L., Dynamika przemian działalności opiekuńczo – wychowawczej Sióstr Służebniczek BDNP w Ochronkach, Zgromadzenie SSł. BDNP, Dębica 2011.

Pedagogika ogólna. Tradycja – teraźniejszość – nowe wyzwania, red. T. Hejnicka- Bezwińska, WSP, Bydgoszcz 1995.

Pius IX, Encyklika Quanta Cura, 8 grudnia 1864 r., [w:] Breviarium fidei. Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła, opr. I. Bokwa, T. Gacia, S. Laskowski, H. Wójtowicz, Poznań 2007, s. 246-258.

Siemieńska L., Główne kierunki współczesnej pedagogiki. Pedagogika katolicka w świetle badań Fr. Hovre’a, Lwów 1936.

Wolicki, M., Wychowanie katolickie a wychowanie chrześcijańskie, „Pedagogika Katolicka” 2008, nr 2, s. 99–105.

Zimny J., Założenia pedagogiki katolickiej jako nowa forma propozycji edukacyjnej, „Pedagogika Katolicka” 2009, nr 1, s. 98-113.

Opublikowane
2019-01-16
Jak cytować
Opiela, s. M. L. (2019). Wczesna edukacja i opieka nad dzieckiem w pedagogice katolickiej w Polsce. Nauczyciel i Szkoła, 2(66). https://doi.org/10.14632/NiS.2018.66.13
Dział
ROZPRAWY I ARTYKUŁY NAUKOWE