Od edukacji regionalnej do kompetencji interkulturowej w kształceniu obcojęzycznym

  • Dagmara Grzybowska Szkoła Podstawowa, Gdynia

Abstrakt

Im tematyka bliższa uczniowi, tym efekty nauki wyższe. Ta prosta prawda legła u podstaw stworzenia programu nauczania języka angielskiego dla II etapu kształcenia: Program nauczania języka angielskiego dla klas IV–VI z elementami wiedzy o Gdyni, Polsce i Unii Europejskiej. Innowacja programowo-metodyczna. Edukując regionalnie i poszerzając stopniowo tę wiedzę, umożliwiło się uczniowi pełniejsze zrozumienie znaczenia procesu integracji europejskiej. Wybór metody projektu połączony z nowoczesnymi technologiami wydał się być trafnym i doprowadził do realizacji zamierzonych celów. Pracę tą metodą program zakładał w każdym roku nauki.

Bibliografia

Abbs, B., Freebairn, I., i Sapiejewska, D., Sky High 1, Sky High 2 Sky High 3, Pearson Education Limited, Edinburgh 2009.

Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie, Rada Europy, Warszawa 2013.

Komorowska H., Metodyka nauczania języków obcych, Warszawa 2002.

Komorowska H., O programach prawie wszystko, Warszawa 1999.

Mackiewicz M., Wiedza kulturowa i rozwój kompetencji interkulturowej jako cele i motywy uczących się języka niemieckiego, „Języki Obce w Szkole” 2014, nr 3, s. 88.

Mihułka J., Spotkania interkulturowe z perspektywy uczenia się języka obcego, „Języki Obce w Szkole” 2013, nr 2, s. 61.

Nikitorowicz J., Edukacja regionalna i międzykulturowa, Warszawa 2009.

Petrykowski P., Edukacja regionalna. Problemy podstawowe i otwarte, Toruń 2003.

Podstawa programowa określona w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17).

Podstawa programowa z komentarzami, t. 3, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa 2009.

Sołoma E., Tożsamość jednostki a zachowania społeczne na przykładzie funkcjonowania mniejszości etnicznych i emigranckich, [w:] Społeczeństwo i kultura. Rozprawy, red. M. Oficerska, Warszawa 1996.

Wilczyńska W., Czego potrzeba do udanej komunikacji, [w:] Dydaktyka języków obcych a kompetencja kulturowa i komunikacja interkulturowa, red. M. Mackiewicz, Poznań 2005.

Wilczyńska W., O postawie otwartości kulturowej, [w:] Nauka języków obcych w dobie integracji europejskiej, red. K. Karpińska-Szaj, Łask 2006.

Zator-Peljan J., Wpływ kultury własnej na postrzeganie innych obszarów kulturowych, „Języki Obce w Szkole” 2014, nr 1, s.34.

Źródła internetowe

www.staypoland.com

Opublikowane
2019-01-16
Jak cytować
Grzybowska, D. (2019). Od edukacji regionalnej do kompetencji interkulturowej w kształceniu obcojęzycznym. Nauczyciel i Szkoła, 2(66). https://doi.org/10.14632/NiS.2018.66.79
Dział
DOŚWIADCZENIA I PROPOZYCJE NAUKOWO-METODYCZNE