Mentoring w pracy z uczniem zdolnym

  • Katarzyna Wasilewska-Ostrowska Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Abstrakt

Artykuł koncentruje się na jednej z metod pracy, jaką jest mentoring. Polega on na specyficznej relacji ucznia z mistrzem, w którym ten ostatni pomaga rozwijać potencjał adepta. Tekst został podzielony na dwie części. W pierwszej podjęto próbę zdefiniowania następujących pojęć: zdolność, uzdolnienia, talent, geniusz; ukazano cechy charakterystyczne osób zdolnych i trudności, z jakimi zmagają się w swoim życiu (zwłaszcza odrzucenie i samotność). Przedstawione zostały też formy wsparcia udzielane dzieciom zdolnym w świetle obowiązujących dokumentów prawnych. W dalszej części opisano mentoring, jego etapy, rodzaje i zadania. W zakończeniu zaprezentowano propozycje dotyczące wprowadzenia tej metody do polskiej edukacji.

Bibliografia

Boraczyńska M., Między taktyką kury a strategią orła. Utalentowany uczeń – jego wrogowie i przyjaciele, [w:] Uczeń zdolny – metody pracy, red. M. Boraczyńska, I. Dzierzgowska, L. Pasich, K. Łysak, B. Sadzińska, Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, Warszawa 2012.

Dzierzgowska I., Uczniowie wybitni w szkole – radość czy kłopot, [w:] Uczeń zdolny – metody pracy, red. M. Boraczyńska, I. Dzierzgowska, L. Pasich, K. Łysak, B. Sadzińska, Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, Warszawa 2012.

Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna. Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Przewodnik, Warszawa 2010, http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/Jak%20organizowa%E6%20edukacj%EA.pdf [dostęp: 10.09.2017].

http://forum.gazeta.pl/forum/w,46,112127363,112127363,Dziecko_zdolne_w_szkole_dziecko_zaniedbane.html [dostęp: 22.10.2017].

Karwala S., Mentoring jako strategia wspierająca wszechstronny rozwój osobisty, Nowy Sącz 2009, http://mentoring.com.pl/Mentoring_strategia_rozwoju.pdf [dostęp: 16.11.2017].

Limont W., Uczeń zdolny. Jak go rozpoznać i jak z nim pracować, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2010.

Low H., Ireland S., Hussain Z., (przekł. G. Skoczylas), Psychologia coachingu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.

Nowe sposoby nauczania – coaching, tutoring i mentoring, http://centrumngopoznan.pl/blog-13-05-2013-nowe-sposoby-nauczania-coaching-tutoring-i-mentoring/ [dostęp: 15.11.2017].

Panfil R., Pragmatyka współcześnie stosowanych metod nauczania – uczenia się, „Forum Oświatowe” 2013, nr 2 (49), http://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/86 [dostęp: 15.11.2017].

Reznitskaya A., Sternberg R.J., Jak nauczyć podopiecznych mądrego myślenia: program „Edukacja dla mądrości”, [w:] Psychologia pozytywna w praktyce, red. P.A. Linley, S. Joseph, przeł. A. Jaworska-Surma, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Rogers J., Coaching, podstawy umiejętności, red. K. Konarowska, D. Porażka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2010.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki, Dz.U. 2002 nr 3 poz. 28.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, Dz.U. 2013 poz. 532.

Thorpe S., Clifforg J., Podręcznik coachingu: podręcznik szkolenia, niezbędnik dla instruktorów i menedżerów, red. A. Sawicka-Chrapkiewicz, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2007.

Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 1991 r. w sprawie zasad i warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów na kierunkach zgodnych z uzdolnieniami oraz zasad zaliczania tych zajęć, M.P. 1991 nr 10 poz. 72.

Opublikowane
2019-01-16
Jak cytować
Wasilewska-Ostrowska, K. (2019). Mentoring w pracy z uczniem zdolnym. Nauczyciel i Szkoła, 2(66). https://doi.org/10.14632/NiS.2018.66.95
Dział
DOŚWIADCZENIA I PROPOZYCJE NAUKOWO-METODYCZNE