Rola i znaczenie rodziców w życiu dziecka

Klaudia Żernik

Abstrakt


Rodzice pełnią niezwykle ważną rolę w życiu ich potomstwa. To dzięki nim dziecko może się rozwijać, przejmować wzory zachowań i wartości. Ich zadaniem jest zapewnienie mu bezpieczeństwa oraz stabilności psychicznej, materialnej, społecznej i emocjonalnej. Funkcjonowanie rodziny to znaczący czynnik wpływający na rozwój i dalsze życie dziecka. W artykule przybliżono pojęcie rodziny, ukazano role, jakie matka i ojciec powinni pełnić wobec swoich dzieci. Zamieszczono również klasyfikację postaw rodzicielskich oraz omówiono zaburzenia występujące w wypełnianiu ról matki i ojca.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Badora S., Czeredrecka B., Marzec D., Rodzina i formy jej wspomagania, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2001.

Bochniarz A., Postawy rodzicielskie a funkcjonowanie społeczne jedynaków, Wy-dawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2010.

Braun-Gałkowska M., Być ojcem, w: Oblicza ojcostwa, red. D. Kornas-Biela, Towa-rzystwo Naukowe KUL, Lublin 2001.

Cudak H., Znaczenie rodziny w rozwoju i wychowaniu małego dziecka, Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej, Warszawa 1999.

Dudak A., Samotne ojcostwo, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2006.

Gajewska G., Pedagogika opiekuńcza. Elementy metodyki, PEKW „GAJA”, Zielona Góra 2009.

Kawula S., Start społeczno-oświatowy młodego pokolenia i jego uwarunkowania rodzinne, w: Rodzina – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, red. A. Tchórzewski, Wydawnictwo WSP, Bydgoszcz 1988.

Kawula S., Więzi społeczne w rodzinie, w: Pedagogika rodziny, red. S. Kawula, J. Brągiel, A.W. Janke, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. (Dz.U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59, z późn. zm.).

Lacroix X., Naucz mnie żyć. Esej o ojcostwie, Wydawnictwo „W drodze”, Poznań 2007.

Maciarz A., Macierzyństwo w kontekście zmian społecznych, Wydawnictwo Aka-demickie „Żak”, Warszawa 2004.

Magda-Adamowicz M., Struktura rodziny a twórczość dzieci, w: Wokół problema-tyki zdolności, red. J. Łaszczyk, M. Jabłonowska, Wydawnictwo APS, Warszawa 2011.

Mądrzycki T., Psychologiczne prawidłowości kształtowania się postaw, PZWS, War-szawa 1970.

Nyczaj-Drąg M., Edukacja dziecka w narracjach rodziców z klasy średniej, Uniwer-sytet Zielonogórski, Zielona Góra 2015.

Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, War-szawa 2001.

Plopa M., Psychologia rodziny. Teoria i badania, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011.

Pospiszyl K., Ojciec a wychowanie dziecka, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2007.

Półtawska W., Wychowanie do ojcostwa, w: Oblicza ojcostwa, red. D. Kornas-Biela, ­Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2001.

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, art. 16, poz. 3.

Walesa Cz., Rola ojca w psychicznym rozwoju dziecka, w: Oblicza ojcostwa, red. D. Kornas-Biela, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2001.

Witczak J., Ojcostwo bez tajemnic, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1987.

Ziemska M., Postawy rodzicielskie, Wiedza Powszechna, Warszawa 2009.

Ziemska M., Rodzina a osobowość, Wiedza Powszechna, Warszawa 1979.

Żak D. G., Rola ojca w aspekcie kontroli rodzicielskiej, „Pedagogia Ojcostwa” 3 (2/2011), s. 211–217.

Żernik K., Wychowanie przez/w rodzinie, w: Dziedziny wychowania w klasach po-czątkowych, red. M. Magda-Adamowicz, E. Kobyłecka, Wydawnictwo Adam Mar-szałek, Toruń 2016.
DOI: https://doi.org/10.14632/NiS.2018.68.13

Refbacks

  • There are currently no refbacks.