Globalne i polisensoryczne wzmacnianie aktywności uczniów klas początkowych szkoły podstawowej

Abstrakt

Nadaktywność uczniów, ich niski poziom uwagi, często brak czasu rodziców na prace z dzieckiem, wypalenie zawodowe nauczycieli, zmiany organizacyjne i systemowe szkolnictwa zasadniczo wpływają na jakość procesu edukacyjnego.

Przegląd literatury podmiotu i przedmiotu badań świadczy o zgromadzeniu rozległych przedzałożeń globalnego i polisensorycznego wzmacniania aktywności uczniów klas początkowych szkoły podstawowej. Dlatego w planowanym pedagogicznym eksperymencie naturalnym celem optymalizacji aktywności uczniów klas początkowych szkoły podstawowej w badaniach autor postara się szukać sprawdzenia przyjętych hipotez o znajomości wielkich teorii uczenia się, o doborze odpowiedniej metodyki kształcenia ogólnego, o skuteczniejszych metodach wzmacniania aktywności uczniów.

Opracowanie zintegrowanego systemu oddziaływania na aktywność uczniów, przez ich wspieranie wykorzystujące najnowsze rozwiązania technologiczne w pracy nauczyciela w czasie rzeczywistym, może być odpowiedzią na naglące potrzeby zmian w dobie dzisiejszych i przyszłych wyzwań edukacyjnych.

Bibliografia

Bereźnicki F. Dydaktyka kształcenia ogólnego, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2001.

Bogdanowicz M., Integracja percepcyjno-motoryczna teoria – diagnoza – terapia, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, Warszawa 1997.

Brezinka W., Wychowanie i pedagogika w dobie przemian kulturowych, Wydawnictwo WAM, Kraków 2005.

Brzezińska A., Społeczna psychologia rozwoju. Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa 2000.

Brzeziński J., Metodologia badań psychologicznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014.

Davis R.H., Konstruowanie systemu kształcenia, przeł. J. Łaszcz, PWN, Warszawa 1983.

Denek K., Edukacja pozalekcyjna i pozaszkolna, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I, Poznań 2011.

Donaldson M., Myślenie dzieci, przeł. A. Hunca-Bednarska, E.M. Hunca, Wydawnictwo WP, Warszawa 1986.

Duraj-Nowakowa K., Integrowanie edukacji wczesnoszkolnej: modernizacja teorii i praktyki, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, wydania I–IX, Kraków 1997–2007.

Duraj-Nowakowa K., Planowanie integrowania edukacji wczesnoszkolnej: założenia i scenariusze zajęć, Wydawnictwo Uczelniane WŚ, Kielce 2001.

Goriszowski W., P. Kowolik, Metodologiczno-metodyczne problemy wychowania muzycznego w zarysie, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce 1994.

Juszczyk S., Badania ilościowe w naukach społecznych: szkice metodologiczne, Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach, Katowice 2005.

Juszczyk S., Człowiek w świecie elektronicznych mediów – szanse i zagrożenia: (o problemach tworzącego się społeczeństwa informacyjnego), Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2000.

Kisiel M., Pedagogiczno-dydaktyczne aspekty wykorzystania muzyki w stymulacji rozwoju dziecka, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu, Dąbrowa Górnicza 2007.

Kołodziejczyk W., Polak M., Jak będzie zmieniać się edukacja? Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia, Raport, Instytut Obywatelski, Warszawa 2011.

Konstruowanie systemu kształcenia: jak doskonalić nauczanie?, red. R.H. Davis, L.T. Alexander, S.L. Yelon [przeł. J. Łaszcz; red. K. Kruszewski], Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1983.

Kowolik P., Organizacja i planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej w klasach początkowych, Wyd. UŚ, Katowice 1992.

Kupisiewicz C., M. Kupisiewicz, Słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

Kształcenie i wychowanie, red. K. Denek, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Sosnowiec 2011.

Lewowicki T., Indywidualizacja kształcenia: dydaktyka różnicowa, PWN, Warszawa 1977.

Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2007.

Edukacja jutra. Od tradycji do nowoczesności. Aksjologia w edukacji jutra, red. K. Denek, A. Kamińska, P. Oleśniewicz, Wyd. WS „Humanitas”, Sosnowiec 2014.

Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. PWN, Warszawa 1995.

Parafiniuk-Soińska J., Zarys pedagogiki wczesnoszkolnej, Archiwum Państwowe: TWP, Oddział Regionalny, Szczecin 1996.

Piaget J., B. Inhelder, Psychologia dziecka, przeł. A. Hunca-Bednarska, Wydawnictwo „Siedmioróg”, Wrocław 1993.

Puślecki W., Wspieranie elementarnych zdolności twórczych uczniów, Wydawnictwo WSP, Opole 1994.

Sośnicki K., Teoria środków wychowania, Wydawnictwo „NK”, Warszawa 1973.

Świrko-Pilipczuk J., Dydaktyka ogólna i nauki z nią współdziałającej, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Pedagogiki, Szczecin 2007.

Vasta R., M. Heith, S.A. Miller, Psychologia dziecka. Ujęcie systemowe, przeł. Babich M., WSiP, Warszawa 2004.

W kręgu edukacji przedszkolnej i szkolnej, red. Barczyk P. i Kowolik P., Wyd. Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Kardynała Augusta Hlonda, Mysłowice 2012.

Wygotski L.S., Wybrane prace psychologiczne, przeł. E. Flesznerowa, J. Fleszner, PWN, Warszawa 1978.

Zaczyńaki W., Rozwój metody eksperymentalnej. Jej zastosowanie w dydaktyce, PWN, Warszawa 1967.

Zaczyński W., Praca badawcza nauczyciela, WSiP, Warszawa 1995.

Zimbardo P.G., R.L. Johnson, V. Mccann, Psychologia: kluczowe koncepcje, t. 2: Motywacja i uczenie się, przeł. M. Guzowska-Dąbrowska, J. Radzicki, E. Czerniawska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.

Opublikowane
2019-12-07
Jak cytować
Aleksandrowicz, R. (2019). Globalne i polisensoryczne wzmacnianie aktywności uczniów klas początkowych szkoły podstawowej. Nauczyciel i Szkoła, 1(69). https://doi.org/10.14632/NiS.2019.69.35
Dział
DOŚWIADCZENIA I PROPOZYCJE NAUKOWO-METODYCZNE