Doświadczanie przez uczniów muzyki na pozalekcyjnych zajęciach muzycznych w szkole

Abstrakt

Przedmiotem niniejszego artykułu są rozważania dotyczące pedagogicznych aspektów doświadczania muzyki poprzez uczestnictwo uczniów w chórze szkolnym w ramach pozalekcyjnych zajęć muzycznych. Doświadczanie, przeżywanie i poznawanie muzyki jest w całości wyrazem życia człowieka. Poza rozwijaniem zainteresowań i umiejętności wokalnych, chór szkolny w działaniu zespołowym kształci dyspozycje twórcze, emocjonalne i społeczne młodzieży, kulturalnie przy tym wypełniając ich czas wolny od obligatoryjnych zajęć. Przeprowadzone badania empiryczne wśród uczestników zajęć lokują się w paradygmacie interpretatywnym (wyniki badań są opisowe i przyjmują postać narracji, opartej na kategoriach pojęciowych właściwych badanym).

Bibliografia

Bauman T., Strategie jakościowe w badaniach pedagogicznych, [w:] Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, red. T. Pilch, T. Bauman, Wyd. Żak, Warszawa 2001.

Dymara B., Dziecko w świecie sztuki, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2000.

Jacques-Dalcroze E.J., Pisma wybrane, przeł. M. Bogdan i B. Wakar, Wyd. WSiP, Warszawa 1992.

Jakubowski W., Edukacja w świecie kultury popularnej, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2006.

Kargul J., Upowszechnianie, animacja, komercjalizacja kultury. Podręcznik akademicki, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2012.

Kisiel M., Pedagogiczno-dydaktyczne aspekty wykorzystania muzyki w stymulacji rozwoju dziecka, Wyd. Wyższa Szkoła Biznesu, Dąbrowa Górnicza 2007.

Kisiel M., Pedagogiczno-dydaktyczne implikacje dziecięcego przeżywania, doświadczania, poznawania i działania w obszarze muzyki, [w:] Edukacyjne inspiracje dziecięcego przeżywania, doświadczania i poznawania muzyki, red. M. Kisiel, Wyd. Wyższa Szkoła Biznesu, Dąbrowa Górnicza 2008.

Kisiel M., Rozwijanie zainteresowań muzycznych dzieci i młodzieży poprzez uczestnictwo w różnych formach zajęć pozalekcyjnych, [w:] Pedagogiczne aspekty rekreacji, turystyki i wypoczynku dzieci i młodzieży w przedszkolu, szkole i poza szkołą, red. M. Kisiel, Wyd. Wyższa Szkoła Biznesu, Dąbrowa Górnicza 2010.

Kisiel M., Język muzyki i mowa muzyczna w dialogu dziecka z dorosłym w edukacji elementarnej. Ścieżki edukacyjne – teoria w praktyce, Wyd. Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka, Katowice 2015.

Konaszkiewicz Z., Standardy edukacji muzycznej koniecznością naszych czasów, „Wychowanie Muzyczne w Szkole” 2009, nr 3.

Labiak D., Edukacja muzyczna a zainteresowania młodzieży (w opiniach gimnazjalistów), [w:] Muzyka w dialogu z edukacją. Wybrane konteksty aktywności i edukacji muzycznej, red. E. Kochanowska, R. Majzner, Wyd. LIBRON, Kraków 2015.

Laskowska H., Muzyka młodzieżowa w środowisku społecznym ludzi młodych, Wyd. Uczelniane WSP, Bydgoszcz 1999.

Lewandowska K., Rozwój zdolności muzycznych, WSiP, Warszawa 1978.

Lipska E., Przychodzińska M., Muzyka w nauczaniu początkowym. Metodyka, WSiP, Warszawa 1991.

Macioł-Kisiel U., M. Kisiel, Aplikacyjny wymiar edukacji estetycznej dziecka, [w:] Edukacyjne inspiracje dziecięcego przeżywania, doświadczania i poznawania muzyki, red. M. Kisiel, Wyd. Wyższa Szkoła Biznesu, Dąbrowa Górnicza 2008.

Malewski M., Metody ilościowe i jakościowe w badaniach nad edukacją. Spór o metodologiczną komplementarność, „Kultura i Edukacja” 1997, nr 1-2.

Malewski M., Badania jakościowe w naukach społecznych. O potrzebie metodologicznej wyobraźni, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja” 2017, Tom 20, nr 4(80).

Nowak-Dziemianowicz M., Doświadczenia rodzinne w narracjach. Interpretacja sensów i znaczeń, Wyd. Naukowe DSW TWP, Wrocław 2006.

Nowak-Dziemianowicz M., Walka o uznanie w narracjach. Jednostka i wspólnota w procesie poszukiwania tożsamości, Wyd. Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2016.

Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Wyd. Akademickie „Żak”, Warszawa 1996.

Parkita E., Rola środowiska rodzinnego w stymulowaniu aktywności muzycznej dziecka, [w:] Edukacyjne inspiracje dziecięcego przeżywania, doświadczania i poznawania muzyki, red. M. Kisiel, Wyd. Wyższa Szkoła Biznesu, Dąbrowa Górnicza 2008.

Pater K., Muzyka i jej formy aktywności a preferencje nauczycieli w nauczaniu zintegrowanym, [w:] Edukacyjne inspiracje dziecięcego przeżywania, doświadczania i poznawania muzyki, red. M. Kisiel, Wyd. Wyższa Szkoła Biznesu, Dąbrowa Górnicza 2008.

Przychodzińska M., Wychowanie muzyczne – idee, treści, kierunki rozwoju, WSiP, Warszawa 1989.

Rogalski E., Muzyka w pozaszkolnej edukacji estetycznej, Wyd. Uczelniane WSP, Bydgoszcz 1992.

Szubertowska E., Muzyczna aktywność własna a świadoma percepcja muzyki młodzieży szkół średnich, Wyd. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2002.

Szymańska G., Popularyzacja muzyki środkiem wychowania młodych, [w:] Muzyka środkiem wychowania młodych, red. J. Lach, Z. Nawrocka, M. Popielińska, Wyd. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2001.

Zieliński J., Przemiany w edukacji konsekwencją wyzwań wobec człowieka XXI wieku, [w:] Edukacja wobec wyzwań społeczeństwa informacyjnego, red. D. Morańska, M. Jędrzejko, Wyd. Wyższa Szkoła Biznesu, Dąbrowa Górnicza 2012.

Opublikowane
2019-12-07
Jak cytować
Chlasta-Obłąk, D. (2019). Doświadczanie przez uczniów muzyki na pozalekcyjnych zajęciach muzycznych w szkole. Nauczyciel i Szkoła, 1(69). https://doi.org/10.14632/NiS.2019.69.79
Dział
DOŚWIADCZENIA I PROPOZYCJE NAUKOWO-METODYCZNE