August Hlond biskupem. Vir Ecclesiasticus według Pastores gregis

Abstrakt

Papież Jan Paweł II w adhortacji apostolskiej Pastores gregis określił zadania biskupa w naszych czasach. Jedną z zasadniczych cech posługi biskupiej jest dawanie nadziei swojemu ludowi. Kardynał August Hlond jako biskup i Prymas Polski, tworząc nowe instytucje i nową strukturę Kościoła w Polsce, a także nauczając, dawał nadzieję i był prawdziwie mężem Kościoła. Owocem jego działalności pasterskiej była poniekąd duchowość papieża Jana Pawła II. 

Bibliografia

Baraniak A., W stulecie Lourdes. Ze wspomnień własnych, „Przewodnik Katolicki” 1958, nr 6.

Bednorz H., Homilia na 100-lecie urodzin A. Hlonda, „Gość Niedzielny” 54 (1981) nr 50.

Blet P., Pius XII i druga wojna światowa w tajnych archiwach watykańskich, Katowice 2000.

Drzyżdżyk S., Chrześcijaństwo i liberalizm Mirosława Dzielskiego. Koncepcja liberalizmu chrześcijańskiego, Bielsko-Biała 2000.

Gawlina J., Ks. Prymas Hlond jako Biskup Śląski, „Duszpasterz Polski za Granicą” 3 (1952), nr 1.

„Gość Niedzielny” 1 (1923) nr 1; 2 (1924) nr 21.

Hlond A., Na straży sumienia narodu. Wybór pism i przemówień, Warszawa 1999.

Hlond A., W służbie Boga i Ojczyzny. Wybór pism i przemówień, Warszawa 1988.Janeczek Z., Społeczno-polityczny wymiar nauczania kard. Augusta Hlonda, [w:] Ks. kard. August Hlond – społeczny wymiar nauczania, red. G. Polok, Katowice 2006.

Jan Paweł II, Testament, Katowice 2005.

Jan Paweł II, Pastores gregis. Posynodalna adhortacja apostolska o biskupie, słudze Ewangelii Jezusa Chrystusa dla nadziei świata, Kraków 2003.

Kołodziej B., Dzieje Towarzystwa Chrystusowego dla Wychodźców 1939–1948, Poznań 1983.

Kosiński S., Ks. August Hlond na Śląsku. W 60. rocznicę erygowania diecezji katowickiej, Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne XVIII, Katowice 1985.

Luber D., Pedagogiczne aspekty nauczania Augusta kard. Hlonda, [w:] W 140. rocznicę utworzenia dekanatu mysłowickiego (1868–2008). Problematyka społeczno-oświatowa – przeszłość i teraźniejszość, red. A. Lipski, Mysłowice 2008.

Necel W. (oprac.), Kardynał August Hlond Prymas Polski. Współcześni wspominają, Poznań 1993.

Necel W. (oprac.), Z notatnika kardynała Augusta Hlonda, Poznań 1995.

Necel W. (oprac.), Z głęboką perspektywą w dal. Przemówienia, kazania i wspomnienia, Szczecin 1998.

„Nostra. Biuletyn salezjański”, Kraków 1981 (208–209).

Serafin F., Kardynał August Hlond – prymas Polski i mąż stanu, [w:] Prymas Polski August Kardynał Hlond. Materiały z sesji historycznej zorganizowanej przez władze miasta Mysłowice z okazji setnej rocznicy urodzin wybitnego Syna Ziemi Śląskiej, Katowice 1992.

Słomka A., Od wydawcy, [w:] A. Hlond, Na straży sumienia narodu, Warszawa 1999.

Wilk S., Rys biograficzny kard. Augusta Hlonda, [w:] Prymas Polski August Kard. Hlond, Katowice 1992.

„Wiadomości Diecezjalne. Organ Urzędowy Kurii Katowickiej” 1 (1926), nr 12.

Włosek J., Kard. August Hlond Prymas Polski a Kościół, [w:] Tradycje i współczesność edukacji mysłowickiej, red. M. Wójcik, Mysłowice 2013.

Włosek M., Maryjny wymiar duszpasterskiej posługi kard. Augusta Hlonda, Kraków 2004.

Zimniak S., Miłość – słowo – czyn, Warszawa 2009.

Zimoń D., Słowo Metropolity Katowickiego na rozpoczęcie sympozjum poświęconego pamięci Kardynała Augusta Hlonda. Katowice 24.10.1998 r., [w:] Ksiądz Kardynał dr August Hlond Prymas Polski. Działalność i dzieła. Materiały posesyjne, red. J. Śliwiok, Katowice 1998.

Opublikowane
2019-12-08
Jak cytować
Włosek, M. (2019). August Hlond biskupem. Vir Ecclesiasticus według Pastores gregis. Nauczyciel i Szkoła, 2(70). https://doi.org/10.14632/NiS.2019.70.37
Dział
ROZPRAWY I ARTYKUŁY NAUKOWE