Prymas Hlond wobec emigracji – osobiste doświadczenie, próby rozwiązania problemu, propozycja duchowa

  • Bogusław Kozioł T.Chr. Ośrodek Postulatorski Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu

Abstrakt

Prymas August Hlond był przekonany, że prosta, a zarazem zdrowa duchowość polskich emigrantów będzie mieć wymiar profetyczny, czyli stanie się pewnego rodzaju świadectwem. Wychodźcy są przedstawicielami Polski w obcych krajach i to według zachowania emigrantów – jak uważał – będzie oceniany cały naród. Co więcej, Polacy żyjący na emigracji swoją wiarą i wartościami z niej wypływającymi będą niejako z natury spełniać misję ewangelizacyjną i apostolską.

Bibliografia

Berlik F., Historia Towarzystwa Chrystusowego dla Wychodźców. 1932–1939, Poznań 1987.

Czafurski Ł., Opieka nad rodakami na obczyźnie – Prymas Polski kard. August Hlond, troskliwy opiekun Polonii Zagranicznej, [w:] Prymas Polski kard. August Hlond – Bogu i Ojczyźnie, red. J. Olbert, t. 1, Gdańsk-Rumia 2009.

Hlond A., List do rodaków na obczyźnie, [w:] AH, III, 1.

Hlond A., Odezwa do księży polskich we Francji, [w:] AH, III, 3.

Hlond A., Odezwa do młodzieży polskiej na wygnaniu, [w:] AH, III, 3.

Hlond A., Odezwa do polskiej młodzieży uchodźczej napisana na prośbę gen. J. Hallera, [w:] AH, III, 4.

Hlond A., Odezwa do polskiej młodzieży uchodźczej, „Acta Hlondiana”, red. S. Kosiński, t. III, cz. 4, Ląd 1972.

Hlond A., Odezwa na dzień Opieki Polskiej nad Rodakami na Obczyźnie, „Przewodnik Katolicki” 38 (1932).

Hlond A., Odezwa w sprawie budowy Seminarium Zagranicznego w Poznaniu, „Przewodnik Katolicki” 33 (1932).

Hlond A., Orędzie na Kongres Polaków w Berlinie, 7 marca 1938, [w:] AH, III, 1.

Hlond A., Przemówienie podczas obrad sekcji polskiej w sali Kolegium Matki Boskiej z Guadalupe w Buenos Aires z okazji Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego, 11 X 1934, [w:] AH, II, 2.

Hlond A., Przemówienie wigilijne (1938), „Miesięcznik Kościelny Archidiecezyj Gnieźnieńskiej i Poznańskiej” 11–12 (1938).

Kołodziej B., August Kardynał Hlond – opiekun Emigracji Polskiej i Założyciel Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, [w:] Prymas Polski August kardynał Hlond. Materiały z sesji historycznej zorganizowanej przez władze miasta Mysłowice z okazji setnej rocznicy urodzin wybitnego Syna Ziemi Mysłowickiej Prymasa Polski, kardynała Hlonda, Katowice 1992.

Necel W., Posługa kapłana wobec Polaków na obczyźnie w ujęciu kardynała Augusta Hlonda, [w:] Kapłaństwo w posłudze i nauczaniu kard. A. Hlonda 1881–1948. Materiały z sesji naukowej z okazji Roku Kapł., red. J. Kubicki, Poznań 2011, s. 62–63.

Orczykowski A., Opiekun polskich emigrantów; https://opoka.org.pl/biblioteka/T/TH/THO/msc_hlond.html [dostęp: 6.11.2018].

Pietrzak J., Pełnia prymasostwa. Ostatnie lata prymasa Polski kardynała A. Hlonda. 1945–1948, t. II, Poznań 2009.

Posadzy I., Sylwetka duchowa kard. A. Hlonda, [w:] Nasza przeszłość. Studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce, red. A. Schletz, t. 42, Kraków 1974.

Rosoli G., Impegno missionario e assistenza agli emigranti nella vision e nell’opera di don Bosco e dei Salesiani, [w:] Don Bosco nella storia della cultura popolare, red. F. Tranitello, Turyn 1988.

Wilk S., Rys biograficzny kardynała Augusta Hlonda, [w:] Prymas Polski August kardy­nał Hlond. Materiały z sesji historycznej zorganizowanej przez władze miasta Mysłowice z okazji setnej rocznicy urodzin wybitnego Syna Ziemi Mysłowickiej Prymasa Polski, kardynała Hlonda, Katowice 1992.

Z notatnika kardynała Augusta Hlonda, opr. W. Necel, Poznań 1995.

Zimniak S., Dusza wybrana. Rys salezjańskich korzeni myślenia i działania kardynała Augusta Hlonda, Prymasa Polski (1881–1948), Rzym – Warszawa 2000.

Opublikowane
2019-12-08
Jak cytować
Kozioł T.Chr., B. (2019). Prymas Hlond wobec emigracji – osobiste doświadczenie, próby rozwiązania problemu, propozycja duchowa. Nauczyciel i Szkoła, 2(70). https://doi.org/10.14632/NiS.2019.70.53
Dział
ROZPRAWY I ARTYKUŁY NAUKOWE