Między tradycją a zmianą. 50 lat z historii dekanatu Mysłowice (1968–2018)

  • Leszek Szewczyk Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Teologiczny

Abstrakt

Celem niniejszego opracowania jest spojrzenie z perspektywy pastoralnoteologicznej na najważniejsze wydarzenia z życia dekanatu mysłowickiego w ostatnim półwieczu jego funkcjonowania. Po wstępnym wyjaśnieniu pojęć omówione zostało zagadnienie znaczenia dekanatu w strukturze Kościoła lokalnego. Wskazano kolejne etapy powstawania nowych parafii oraz rozwój budownictwa sakralnego na terenie dekanatu mysłowickiego. W dalszej kolejności omówiono dane statystyczne odnoszące się do duchownych i wiernych świeckich dekanatu. Zaprezentowano również najważniejsze wydarzenia z najnowszej historii omawianego dekanatu. Na końcu przedstawiono wnioski i postulaty odnoszące się do dalszego jego funkcjonowania.

Bibliografia

Adamczyk J., Urząd dziekana w aspekcie prawnokanonicznym, „Annales Canonici” 13 (2017).

Bednorz H., Dekret w sprawie podziału dekanatu mysłowickiego na dekanaty Mysłowice i Katowice-Wschód, „Wiadomości Diecezjalne” (katowickie) 37, 9/10 (1969).

Dragan W., Międzynarodowa ranga Mysłowic w 1913 r. jako wyraz centralnych funkcji granicznych, „Studia Miejskie” 18 (2015).

Drews K., Posługa kapłana w nauczaniu Jana Pawła II w czasie pielgrzymek do Ojczyzny, „Studia Gdańskie” 30 (2012).

Duksa P., Rola i zadania świeckich we współczesnej parafii, „Studia Redemptorystowskie” 13 (2015).

Franciszek, Przemówienie do uczestników II fazy Międzynarodowego Kongresu Duszpasterstwa Wielkich Miast; http://dde.warszawa.pl/index.php/materialy/czytelnia/464–qmusimy-nauczy-si-wzbudza-wiarq-duszpasterstwo-wielkich-miast

[dostęp: 9.10.2018].

Fryzeł K., Kapłan przewodnikiem w wierze, „Homo Dei” 82, 2 (2013).

Jan Paweł II, Adhortacja apostolska o powołaniu i misji świeckich w Kościele i w świecie „Christifideles laici”, Wrocław 1989.

Jan Paweł II, Listy Ojca Świętego do wszystkich kapłanów Kościoła na Wielki Czwartek (1979–1997), Kraków 1998.

Kamiński R., Diecezja i dekanat miejscem realizacji duszpasterstwa, [w:] Teologia pastoralna, t. 2, red. tegoż, Lublin 2002.

Kongregacja ds. Biskupów, Instrukcja na temat pasterskiej posługi biskupów „Ecclesiae imago”, Watykan 1973.

Majka J., Historyczno-kulturowe uwarunkowania katolicyzmu polskiego, „Chrześcijanin w Świecie” 12, 10 (1980).

Mariański J., Religijność młodzieży polskiej w procesie przemian, „Zeszyty Naukowe KUL” 53, 2 (2010).

Maroń F., Stulecie Dekanatu Mysłowickiego na tle problemów narodowych i społecznych, związanych z rozwojem przemysłowym, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 3 (1970).

Mysłowice w liczbach,http://www.myslowice.pl/page/2260,myslowice-w-liczbach-.html [dostęp: 20.09.2018].

Obrzędy poświęcenia kościoła i ołtarza, Katowice 2001.

Obrzędy święceń biskupa, prezbiterów i diakonów, Katowice 1999.

Ostrowski J., Dekanat, [w:] Leksykon teologii pastoralnej, red. R. Kamiński, Lublin 2006.

Przeliorz R., Rewitalizacja Mysłowic w kontekście przemian historycznych i strukturalnych, Katowice 2015; http://mdhmyslowice.pl/index.php/login/ciekawe-artykuly/429–praca-licencjacka-rewitalizacja-myslowic-w-kontekscie-przemian-historycznych-i-strukturalnych?bDVhTUcxa2JXaHdZMjA1YW1GSGJIcGhSemwzVERKdmVVMUVSVEZNVkVGNFRVUktkekpvcXBz [dostęp: 19.10.2018].

Religijność w Europie; http://info.wiara.pl/doc/2095874.Religijnosc-w-Europie [dostęp: 25.07.2017].

Ryszka R., Dekanat Mysłowice – lata powojenne. Wykład w czasie otwarcia wystawy w Muzeum Miasta Mysłowice pt. „Dekanat Mysłowice, historia i współczesność” [­dostęp: 5.04.2018].

Rzepka M., Dekanat Mysłowice, „Gość Niedzielny”, 71 (1998), nr 49 (dodatek katowicki).

Sekularyzacja, ale pełzająca – ks. prof. Zaręba o religijności Polaków; https://ekai.pl/ sekularyzacja-ale-pelzajaca-ks-prof-zareba-o-religijnosci-polakow/ [dostęp: 20.02.2017].

Skworc W., Salus animarum suprema lex! Homilia Arcybiskupa Katowickiego na 150-lecie dekanatu mysłowickiego (23.09.2018); https://www.archidiecezjakatowicka.pl/temat/archidiecezja/nauczanie-ks-arcybiskupa/Salus-animarum-suprema-lex [dostęp: 29.09.2018].

Śmigiel W., Nowa ewangelizacja wyzwaniem dla Kościoła w Polsce, „Roczniki Teologiczne” 61,6 (2014).

Wsłuchani w Ducha. Uchwały II Synodu Archidiecezji Katowickiej, Katowice 2016.

Zimoń D., List Metropolity do Rady i Władz Miasta Mysłowice z okazji ogłoszenia św. Jana Chrzciciela patronem miasta, „Wiadomości Archidiecezjalne” (katowickie) 68, 11 (2000).

Opublikowane
2019-12-08
Jak cytować
Szewczyk, L. (2019). Między tradycją a zmianą. 50 lat z historii dekanatu Mysłowice (1968–2018). Nauczyciel i Szkoła, 2(70). https://doi.org/10.14632/NiS.2019.70.171
Dział
ROZPRAWY I ARTYKUŁY NAUKOWE