Sposób realizowania funkcji kierowniczej przez nauczyciela a przebieg procesu dydaktyczno-wychowawczego w szkole

  • Ewa Kos Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu

Abstrakt

Problem kierowania w szkole nie jest bezpośrednio związany z naukami
o wychowaniu. Mimo to jest bardzo istotną kwestią, nieco marginalizowaną
na gruncie pedagogiki. Niniejsze opracowanie odnosi się do tejże tematyki
a autor wyraża przekonanie, że ma ona bezpośrednie przełożenie na efektywność realizowanego w szkole procesu dydaktyczno-wychowawczego.
Celem artykułu jest zaprezentowanie podstawowych stylów kierowania
wdrażanych w szkole przez nauczycieli i zwrócenie uwagi na konsekwencje
realizacji poszczególnych z nich.

Bibliografia

Berkowitz J.L., Advances in Experimental Social Psychology, Academic Press, New York 1964.

Birkenbihl V.F., Komunikacja niewerbalna, Astrum, Wrocław 1998.

Gerstmann S., Psychologia na co dzień, Książka i Wiedza, Warszawa 1973.

Guba E.G., Getzels J.W., Personality and teachers effectiveness a problem in theoretical research, „Journal of Educational Psychology” 1955, t. 46, s. 330-344.

Janowski A., Kierowanie wychowawcze w toku lekcji, PWN, Warszawa 1970.

Kołodziejczyk W., Przywództwo oparte na zasadach, „Edukacja i Dialog” 2000/9.

Kowolik P., Wychowanie istotnym elementem wszechstronnego rozwoju ucznia, w: Wychowanie w zreformowanej szkole. Kierunki rozwoju, red. L. Pawelski, Szczecinek 2007.

Pietrasiński Z., Twórcze kierownictwo, PWN, Warszawa 1975.

Szczepański J., Elementarne pojęcia socjologii, PWN, Warszawa 1963.

Woźniak R., Zarys socjologii edukacji i zachowań społecznych, t. I, Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna, Koszalin 1997.

Opublikowane
2017-10-02
Jak cytować
Kos, E. (2017). Sposób realizowania funkcji kierowniczej przez nauczyciela a przebieg procesu dydaktyczno-wychowawczego w szkole. Nauczyciel I Szkoła, 2(62). Pobrano z https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/nis/article/view/919
Dział
ROZPRAWY I ARTYKUŁY NAUKOWE