Психологический анализ половых различий негативных поведенческих проявлений у подростков

Tatiana Senko

Abstrakt


Celem przedstawionego w artykule badania jest analiza empiryczna różnic
płciowych w kontekście negatywnych form zachowań u nastolatków. Analiza
czynnikowa pokazuje, że 1) istnieje korelacja pomiędzy płcią a agresją
fizyczną, werbalną oraz motywacją agresywną, 2) istnieje korelacja pomiędzy
sytuacyjnymi charakterystykami osobowości oraz konkretnymi formami zachowań osobowościowych. Prowadzi to do ogólnego wniosku, że nastolatki
obojga płci w większości przypadków nie mają zrozumienia swej negatywnej
roli w sytuacjach interakcji, nie mają świadomości i umiejętności, by właściwie
ocenić swoje zachowanie i zastanowić się nad stanem swych emocji. To często sprawia, że młodzież jest społecznie niekompetentna.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Tsirigotis K., Lewek-Tsirigotis E., Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży. Próby rozwiązywania. Nauczyciel i Szkoła, 1-2 (26-27), 2005, c. 51-66.

Senko T., Diagnoza zachowań osobowościowych. Legnica: PWSZ im. Witelona w Legnicy, 2014.

Szamne A., Predykatory kryzysu rozwoju normatywnego w okresie dojrzewania i we wczesnej dorosłości. Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, 16(3), 2015, c. 59-72.

Венгер Л.А., Психологические рисуночные тесты. Москва: Владос-Пресс, 2003.

Диагностика агрессивности: Тест руки Вагнера: Учеб. пособие / Сост. Т.В.Сенько. Минск: Д-Р КАРА, 1996, с. 6-31.

Методика самооценки эмоциональных состояний (А. Уэссмон и Д. Рикс)

[в:] Сонин В.А., Психодиагностическое познание профессиональной

деятельности. Санкт Петербург: Питер, 2004, с. 94-96.

Райс Ф., Психология подросткового и юношеского возраста. Санкт Петербург: Питер, 2000, с. 18-19.

Опросник интерперсонального диагноза [в:] Сенько Т.В. Психология

взаимодействия: Часть первая: Базисная структура межличностного

взаимодействия. Минск: Карандашев, 1999, с. 81-87.

Сенько Т.В., Психология взаимодействия: Часть вторая: Диагностика и коррекция личностного поведения. Минск: Карандашев, 1998.

Сенько Т.В., Психология взаимодействия: Часть четвертая: Истоки

агрессивного поведения детей. Минск: Карандашев, 2002.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.