Korelowanie i integrowanie treści kształcenia edukacji społeczno-przyrodniczej i zajęć technicznych w klasach początkowych

  • Alina Budniak Katedra Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Pedagogiki Mediów, Uniwersytet Śląsk
  • Marcin Musioł Katedra Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Pedagogiki Mediów, Uniwersytet Śląsk

Abstrakt

Wprowadzenie do rzeczywistości szkolnej idei edukacji wczesnoszkolnej
z charakteryzującym ją przymiotnikiem „zintegrowana” było efektywnym
sposobem holistycznego (w miarę możliwości) ukazywania dzieciom wiedzy,
a tym samym dania im możliwości postrzegania świata w szerszej perspektywie niż to uzyskiwane poprzez uczestniczenie w zajęciach poszczególnych przedmiotów. W integrowaniu treści kształcenia poszczególnych edukacji nie ma z góry założonych wskazań ani ograniczeń, a od nauczyciela zależy, które obszary i w jakim wymiarze pokazać uczniom w sposób całościowy. Niektóre z zagadnień – ze względu na ich powiązanie treściowe oraz metody poznawania, a także aparaturę pojęciową – można łączyć w naturalny sposób. Należą do nich m.in. wymienione w tytule opracowania edukacja społeczno-przyrodnicza i zajęcia techniczne, których treści w wielu punktach się przenikają i uzupełniają.

Bibliografia

Budniak A., Doświadczenia przyrodnicze w poznawaniu środowiska przez uczniów klas początkowych. Poradnik metodyczny, Katowice 2009.

Budniak A., Edukacja społeczno-przyrodnicza dzieci w wieku przedszkolnym

i młodszym szkolnym. Podręcznik dla studentów, Kraków 2014.

Fenyvesiová L., Duchovičová J., Osobnost’ učitel’a a rozvoj interakčnej kompetencie žiakov. [w:] Veda – technika – vzdelávanie – MEDACTA´08 – (inovácie vo vede, technike a vzdelávaní). 1 część. Zbornik z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra 2009.

Gutowska H. (red.), Środowisko społeczno-przyrodnicze w klasach I-III. Książka przedmiotowo-metodyczna, Warszawa 1999.

Kazberuk J., Nauczanie pracy-techniki w klasach I-III. Zarys metodyki, Warszawa 1990.

Korczak E., Psychopedagogiczne podstawy edukacji dzieci 7-10-letnich do odpowiedzialnego działania w środowisku oraz na rzecz ochrony środowiska, w: J. Gzyl, W. Jarosz, E. Korczak, E. Kulka, Z. Nowińska, Nasze środowisko – jak w nim żyć. Podstawy teoretyczne edukacji ekologicznej uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej, Katowice 1996.

Misiorna E., Kształcenie zintegrowane u progu reformy, w: E. Misiorna, E. Ziętkiewicz (red.), Zintegrowana edukacja w klasach I-III, Poznań 1999.

Musioł M., Edukacja techniczna w klasach I-III, Katowice 2011.

Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 1996.

Projekt podstawy programowej dla I etapu edukacyjnego: klasy I-III edukacja wczesnoszkolna, s. 1: www.men.gov.pl/proiekt [dostęp: 30.11.2016].

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 maja 2014 r. zmieniające

rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. 2014, poz. 803). Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych. I etap edukacyjny: klasy I-III edukacja wczesnoszkolna, Załącznik nr 2.

Sielatycki M., Metodyka nauczania zintegrowanego. Program „Nowa Szkoła”. Materiały dla trenerów. Pakiet: Integracja międzyprzedmiotowa, Warszawa 1998.

Więckowski R., Kontrowersje wokół integracji edukacji wczesnoszkolnej, „Życie Szkoły” 1995, nr 4.

Opublikowane
2017-10-06
Jak cytować
Budniak, A., & Musioł, M. (2017). Korelowanie i integrowanie treści kształcenia edukacji społeczno-przyrodniczej i zajęć technicznych w klasach początkowych. Nauczyciel i Szkoła, 3(63). Pobrano z https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/nis/article/view/934
Dział
KOMUNIKATY I SPRAWOZDANIA Z BADAŃ