Wpływ barier mentalnych, społecznych i zawodowych na jakość życia osób chorych lub niepełnosprawnych

  • Katarzyna Biel-Ziółek Akademia Ignatianum w Krakowie

Abstrakt

Jakość życia osób niepełnosprawnych uwarunkowana jest wieloma barierami oraz czynnikami psychospołecznymi. Bariery mentalne ukryte w świadomości społecznej spowodowane są niezrozumieniem, niewiedzą oraz utrwalonymi od lat stereotypami i uprzedzeniami. Postrzeganie ludzi przez pryzmat niesprawnego ciała nie pozwala na traktowanie ich jako osób myślących, czujących, mających takie same potrzeby, aspiracje, prawa i obowiązki jak inni. Stygmatyzacja chorych zazwyczaj wynika z braku wiedzy oraz z lęku przed ich innością w oczach społeczeństwa. Edukacja, rehabilitacja oraz rozwijanie zainteresowań i pasji mogą uczynić życie ludzi chorych i niepełnosprawnych aktywnym oraz twórczym. Rehabilitacja społeczna i zawodowa przeciwdziała izolacji, marginalizacji oraz wykluczeniu społecznemu, ułatwiając niepełnosprawnym drogę do integracji. Wiedza na temat korzyści z zatrudniania niepełnosprawnych pracowników jest nadal niedostateczna i nie skłania do zatrudnienia ich, mimo zachęt ekonomicznych. Zjawisko dyskryminacji oraz obojętność znacząco spowalniają proces powstawania społeczeństwa uniwersalnego. Aktywne i twórcze życie jest podstawowym wyznacznikiem poczucia godności oraz jakości życia osób chorych bądź niepełnosprawnych.

Bibliografia

Allport G.W., The Nature of Prejudice, Garden City, NY 1958.

Aronson E., Wilson T. D, Akert R. M., Psychologia społeczna. Serce i umysł, Poznań 2012.

Aronson E., Aronson J., Człowiek – istota społeczna, Warszawa 2009.

Bosmans P., Z nimi, http://zatrzymaj--sie--na--chwile.blog.onet.pl/2009/03/31/z--nimi/ [dostęp: 26.09.2016]

Galewicz Wł., Zdrowie jako prawo człowieka, w: Internetowe Czasopismo Filozoficzne Diametros nr 42 (12/2014), Kraków 2014.

http://www.diametros.iphils. uj.edu.pl/index.php/diametros/article/view/682/pl, [dostęp: 26.09.2016].

Goffman E., Piętno. Rozważania o zranionej tożsamości, Gdańsk 2005.

http://www.mikroekonomia.net/system/publication_files/92/original/19.pdf [dostęp: 26.09.2016]

Goleman D., Inteligencja emocjonalna, Poznań 2009.

Granosik B., Nadolna E., Analiza barier w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych na koszalińskim rynku pracy, w: Teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania gospodarki, red. T. Bernat, Szczecin 2009.

Grzybek G., Etyka rozwoju, a wychowanie, Rzeszów 2010.

Januszek H., Sikora J., Socjologia pracy, Poznań 2000.

Jarymowicz M., Studia nad spostrzeganiem relacji Ja-Inni: tożsamość, indywiduacja,przynależność, Wrocław 1988.

Konstytucja Światowej Organizacji Zdrowia, Roczniki „World Health Organization”, New York 1948,

Krawczyk-Blicharska M., Nowak P., Poradnictwo społeczno-zawodowe formą przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, w: Pomoc – wsparcie społeczne – poradnictwo. w: Od teorii do praktyki, red. M. Piorunek, Toruń 2010.

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka www.unesco.pl/fileadmin/user.../pdf/ Powszechna_Deklaracja_Praw_Czlowieka.pdf [dostęp: 26.09.2016].

Obuchowski K., Galaktyka potrzeb – psychologia dążeń ludzkich, Warszawa 2006.

Parsons T., The Social System, Oxfordshire 2005.

Rogaliński P., Dyskryminacja w Polsce – raport, http://przegladdziennikarski.pl/dyskryminacja-w-polsce/ [dostęp: 26.09.2016].

Słownik Języka Polskiego PWN, Warszawa 2006.

Szacka B., Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 2003.

Szewczyk K., O René Dubosie, jego nowej medycynie hipokratesowej i teologii ziemi, Kraków 2006, http://www.diametros.iphils.uj.edu.pl/index.php/diametros/ article/download/262/237 [dostęp: 26.09.2016].

Tobiasz-Adamczyk B., Wybrane elementy socjologii zdrowia i choroby, Kraków 2000.

Terruwe A.A., Baars C.W., Integracja psychiczna, Poznań 1989.

Titkow A., Zachowania i postawy wobec zdrowia i choroby, Warszawa 1983.

de Walden-Gałuszko K., Wykorzystywanie badania jakości życia w psychiatrii.Pamiętnik VII Gdańskich Dni Leczenia Psychiatrycznego. Jurata, 24-25 IX 1993, Gdańsk 1993.

Weigl B., Stereotypy i uprzedzenia,. w: Psychologia, t. 3, red. J. Strelau, Gdańsk 2000.

Zając B., Psychologiczne aspekty funkcjonowania osób niepełnosprawnych, w: Osobisty asystent osoby niepełnosprawnej. Materiały poseminaryjne, red. I. Odrobińska, Dębe 2003.

Opublikowane
2017-10-06
Jak cytować
Biel-Ziółek, K. (2017). Wpływ barier mentalnych, społecznych i zawodowych na jakość życia osób chorych lub niepełnosprawnych. Nauczyciel i Szkoła, 3(63). Pobrano z https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/nis/article/view/936
Dział
ROZPRAWY I ARTYKUŁY NAUKOWE