Rozwój kompetencji matematycznych dzieci w wieku przedszkolnym w oparciu o program „Klucz do uczenia się”

  • Małgorzata Gałan Miejskie Przedszkole nr 34, im. Jasia i Małgosi w Katowicach

Abstrakt

Rozwój kompetencji matematycznych małego dziecka prowadzi do osiągnięcia
gotowości szkolnej, opisanej w podstawie programowej wychowania
przedszkolnego. Wszystkie działania podejmowane przez dzieci mają charakter dobrze zorganizowanej zabawy i wyzwań stawianych dziecku na granicy jego możliwości tak, aby skutecznie motywować dzieci do uczenia się.
Działania edukacyjne opisane są przez pryzmat modułów programu opartego
na teorii rozwoju Lwa Wygotskiego „Klucz do uczenia się”.

Bibliografia

Bee H., Psychologia rozwoju człowieka, Poznań 2014.

Birch A., Psychologia rozwojowa w zarysie, Warszawa 2007.

Dolya G., Klucz do uczenia się. Technologia rozwoju dziecka, Gdańsk 2007

Dolya G., N. Veraksa, Program Wychowania Przedszkolnego „Klucz do uczenia się”, Gdańsk 2009.

Gruszczyk-Kolczyńska E., Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki, Warszawa 1992.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej, Dz. U. 2017, poz. 356.

Schaffer H. R., Psychologia dziecka, Warszawa 2007.

Trempała J., D. Czyżowska, Rozwój moralny, w: Psychologia rozwoju człowieka. Rozwój funkcji poznawczych, B. Harwas-Napierała, J. Trempała (red.), Warszawa 2006.

Wiatrowska L., H. Dmochowska, Dziecko u progu szkoły, Kraków 2013.

Opublikowane
2017-10-06
Jak cytować
Gałan, M. (2017). Rozwój kompetencji matematycznych dzieci w wieku przedszkolnym w oparciu o program „Klucz do uczenia się”. Nauczyciel i Szkoła, 3(63). Pobrano z https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/nis/article/view/940
Dział
DOŚWIADCZENIA I PROPOZYCJE NAUKOWO-METODYCZNE