Przesyłanie tekstów

Przesyłanie tekstów z konta OJS

Jeśli nie posiadasz konta OJS, prześlij materiały przez Email.
Jeśli posiadasz konto OJS do zalogowania się na stronie czasopisma Rocznik Filozoficzny Ignatianum
Przejdź do logowania

 

Wytyczne dla autorów

Przed wysłaniem materiałów do Rocznika, Autor zapoznaje się z działem [O czasopiśmie], a następnie przygotowuje swoje materiały według poniższych wymagań:

 • W przypadku współautorstwa Redakcja zakłada, że pierwsza osoba z listy jest Autorem, a kolejne to Współautorzy. Jedynie Autor odpowiada za kontakt z Redakcją, biorąc osobistą odpowiedzialność za cały zespół.
 • Materiałom towarzyszy Strona Przewodnia zawierająca: tytuł, notkę autorską (z aktualnymi afiliacjami, adresami pocztowymi oraz Email), ilość wyrazów i znaków w tekście, adnotację "Oryginalną pracę wykonano w ramach..." (badań własnych #, działalności statutowej #, finanowania przez #), oświadczenie o wkładzie Autora i wszystkich Współautorów; oświadczenie o braku konfliktu interesów; ew. inne informacje dla Redakcji. Jedynie Strona Przewodnia identyfikuje Autorów. Na kolejnej stronie należy powtórzyć tytuł, umieścić streszczenie i słowa kluczowe - informacje te podaje się po polsku i angielsku, nie powinny one przekraczać 200 wyrazów w każdym z języków. Niespełnienie tych wymagań uprawnia Redakcję (ze względu na recenzje wydawnicze) do ukrycia identyfikacji Autorów przez ingerencję w tekst.
 • Redakcja opracowuje materiały za pomocą systemów [XeLaTeX i BibLaTeX] (zob. dział [XeLaTeX]). Można je wykorzystać albo pozostawić Redakcji wykonanie konwersji.
 • Choć nie wymaga się dostarczenia literatury cytowanej w osobnym pliku BIB bazy danych (np. [Jabref]), należy jednak zawsze podawać stosowne pola pełnego opisu zależnie od typu: [artykuł] [książka] [w książce] itd. (zob. dział [XeLaTeX]).
 • Autor akceptuje reguły wyrażone w [przykładach].

Redakcja zastrzega sobie prawo do adiustacji tekstu i grafiki oraz dostosowania tytułów i opracowania odsyłaczy bibliograficznych. W przypadku materiałów przekraczających 40000 znaków, których druk w jednym numerze jest trudniejszy, mogą być postawione dodatkowe wymagania redakcyjne, np. co do podzielenia materiału, późniejszego terminu druku itp.

 

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych, mogą zostać odrzucone.

 1. Autor deklaruje, że przesyłane materiały nie były wcześniej nigdzie publikowane; nie są również nigdzie złożone do druku (ew. przedruki itp. jawnie zgłasza się Redakcji).

 2. Materiały są tworzone anonimowo, z wyjątkiem Strony Przewodniej:

  Strona Przewodnia dla [artykułu recenzowanego itp.] w Roczniku Filozoficznym Ignatianum

  Tytuł: ...

  Autor: ...
  Afiliacja: ... [pojedyncza]
  Adres do korespondencji: ...
  Email: ...
  Wkład: ... [dot. wieloautorstwa, np. równy; oprac. metodyczne, wyników, wniosków itd.]

  Współautor(zy): [opis jak wyżej]

  Objętość: ... słów ... znaków

  Załączniki: ... [z poszanowaniem praw, środków itd.]

  Originalną pracę wykonano w ramach ...  [badań wsłasnych, grantu NN itp.]

  Uwagi do Redakcji: ...

  [Biorąc odpowiedzialność za zespół współautorski, deklaruję] Deklaruję, że przesyłane materiały nie wchodzą w żaden konflikt interesów.

  [Podpis, data]

 3. Wszystkie źródła są cytowane poprawnie w tekście i odrębnej bibliografii; gdzie możliwe, podawane są także odsyłacze URL. Ew. źródła finansowania są podane jawnie (np. w przypisie, podziękowaniu itp.).

 4. Pliki są w formacie cyfrowym: DOC; DOCX; ODT; RTF; TXT, TEX, BIB (UTF-8); grafika (300-600dpi): JPG, PNG, EPS; typ (i wielkość) czcionek jest stały w całym tekście (12pt, interlinia 1.5); brak jest podkreśleń i zbędnej adiustacji; ilustracje, rysunki i tabele są opisane i podpisane, znajdują się we właściwym miejscu, bez opływu tekstu.

 5. Autor akceptuje, że ze względu na używane przez niego niestandardowe formaty cyfrowe (które nie konwertują się poprawnie w sensie XeLaTeX) może zostać poproszony o wydruk na papierze lub PDF.

 6. Autor jest świadomy, że będąc nierzetelny w pracy naukowej, naraża się na reakcję właściwych instytucji.

 

Prawa autorskie

Rocznik przyjmuje do druku wyłącznie materiały, które nie wchodzą w żaden konflikt interesów, żaden konflikt z prawem autorskim itp. Redakcja prowadzi działania przeciw: plagiatom, ghostwriting1, guest/honorary authorship2 itp. Autor pracy zbiorowej, który jest pierwszy na liście, bierze na siebie odpowiedzialność i ma obowiązek przedstawić wkład wszystkich współautorów. Jeśli publikacja powstała dzięki dedykowanym środkom finansowym, należy ujawnić to np. w Podziękowaniu, przypisie itp. Ew. przedruki wymagają jawnego zgłoszenia i okazania odpowiedniego pozwolenia wydawniczego. Autorzy / Recenzenci nierzetelni narażają się na reakcję właściwą stosownym instytucjom.

______

1 Ma to miejsce, gdy osoba mająca istotny wkład jest pominięta na liście Autorów czy w Podziękowaniu.
2 Zachodzi, gdy na liście autorskiej pojawia się osoba mająca znikomy/żaden udział w pracy.

 

Polityka prywatności

Nazwiska i adresy wprowadzane do tego czasopisma służą wyłącznie jego celom i nie są udostępniane.