1988-2012

1988 [t.I] [cover] [remote] DOI:10.5281/zenodo.50745 ~27MB graf.
1989 [t.II] [cover] [remote] DOI:10.5281/zenodo.50746 ~40MB graf.
1990 [t.III] [cover] [remote] DOI:10.5281/zenodo.50747 ~7MB graf.
1991-1992 [t.IV] [cover] [remote] DOI:10.5281/zenodo.50748 ~14MB graf.
1993-1994 [t.V] [cover] [remote] DOI:10.5281/zenodo.50749 ~17MB graf.
1995-1996 [t.VI] [cover] [remote] DOI:10.5281/zenodo.50750 ~13MB graf.
1997-1998 [t.VII] [cover] [remote] DOI:10.5281/zenodo.50751 ~11MB graf.
1999 [t.VIII] [cover] [remote] DOI:10.5281/zenodo.50752 ~9MB graf.
2000-2001 [t.XIX] [cover] [remote] DOI:10.5281/zenodo.50753 ~9MB graf.
2002-2003 t.X [cover] [remote] DOI:10.5281/zenodo.50754 ~15MB graf.
2004-2005 t.XI [cover] [remote] DOI:10.5281/zenodo.50755 ~17MB graf.
2006 t.XII [cover] [remote] DOI:10.5281/zenodo.50756 ~1MB tekst
2007 t.XIII [cover] [remote] DOI:10.5281/zenodo.50758 ~17MB graf.
2008 t.XIV [cover] [remote] DOI:10.5281/zenodo.50759 ~1MB tekst
2009 t.XV [cover] [remote] DOI:10.5281/zenodo.50760 ~2MB tekst
2010 t.XVI [cover] [remote] DOI:10.5281/zenodo.50761 ~2MB tekst
2011 t.XVII [cover] [remote] DOI:10.5281/zenodo.50762 ~3MB tekst
2012 t.XVIII [cover] [remote] DOI:10.5281/zenodo.50763 ~2MB tekst

Rocznik Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie, [t. I] (1988)

[The Yearbook of the Philosophical Faculty of the Society of Jesus in Cracow, vol. I (1988)]

Treść w obrazie graficznym, optymalizacja dla ekranu

[Okładka]

[Str. wyd.]

Bogusław Steczek SJ, 3

 • Słowo wstępne
 • Foreword

[Historia, dokumenty i sprawozdania * History, Documents and Reports]

Roman Darowski SJ, 5

 • Wydział Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego w Krakowie 1932-1988
 • The History of the Philosophical Faculty of the Society of Jesus in Cracow 1932-1988

[Towarzystwo Naukowe], 41
[The Scientific Society]

 • Towarzystwo Naukowe Księży Jezuitów w Krakowie 1951-1988
 • The Scientific Society of Jesuits in Cracow 1951-1988 ??

[Towarzystwo Naukowe], 47
[The Scientific Society]

 • Statut Towarzystwa Naukowego Księży Jezuitów w Krakowie przyjęty na posiedzeniu w dniu 22 X 1976 roku
 • The Statute of the Scientific Society of Jesuit in Cracow Accepted at its Meeting on 22 October 1976 ??

Czesław Michalunio SJ, 49

 • Sprawozdanie z działalności Biblioteki Wydziału Filozoficznego
 • The Report on the Activity of the Library of the Philosophical Faculty

Antoni Jarnuszkiewicz SJ, 55

 • Sprawozdanie z pracy Wydziału Filozoficznego w roku akad. 1987/88
 • The Report on the Activity of the Philosophical Faculty in the Academic Year 1987/88

Rok akademicki 1988/89. [Struktura Wydziału Filozoficznego] * The Academic Year 1988/89. [Structure of the Philosophical Faculty]

Wykaz pracowników naukowych Wydziału, 57
The List of the Staff of the Faculty

Wykaz studentów, 60
The List of Students

Program triennium filozoficznego, 63
General Program of Studies

[Artykuły * Articles]

Antoni Jarnuszkiewicz SJ, 67

 • Enigma metafizyki
 • The Enigma of Metaphysics

Roman Darowski SJ, 77

 • Uwagi na temat filozofii jezuitów w Polsce w XVI wieku
 • Remarks on the Philosophy of Jesuits in Poland in the XVIth Century

Jakub Gorczyca SJ, 105

 • Oblicza odpowiedzialności
 • Aspects of Responsibility

Stanisław Opiela SJ, 115

 • Punkt wyjściowy filozofii według Hegla
 • The Starting Point of the Philosophy according to Hegel

Tadeusz Rostworowski SJ, 125

 • Zagadnienie poznania w pracy ks. kard. K. Wojtyły „Osoba i czyn”
 • The Problem of Knowledge in Cardinal K. Wojtyła`s "The Acting Person"

Stanisław Ziemiański SJ, 135

 • Prawo wzrostu entropii w kosmologii relatywistycznej
 • The Principle of Increasing Entropy in the Relativistic Cosmology

Bibliografia pracowników naukowych Wydziału Filozoficznego * Bibliography of the research staff of the Philosophical Faculty

 • [Jan Popiel SJ, 155]
 • [Jan Sieg SJ, 158]
 • [Tadeusz Ślipko SJ, 160]
 • [Roman Darowski SJ, 167]
 • [Ludwik Piechnik SJ, 173]
 • [Ludwik Grzebień SJ, 175]
 • [Władysław Kubik SJ, 186]
 • [Piotr Lenartowicz SJ, 190]
 • [Bolesław Dyduła SJ, 191]
 • [Jakub Gorczyca SJ, 192]
 • [Antoni Jarnuszkiewicz SJ, 193]
 • [Lech Kontkowski SJ, 194]
 • [Stanisław Kuczkowski SJ, 195]
 • [Mieczysław Lubomirski SJ, 196]
 • [Henryk Pietras SJ, 195]
 • [Stanisław Pyszka SJ, 197]
 • [Stanisław Ziemiański SJ, 199]
 • [Adam Żak SJ, 202]
 • [Czesław Michalunio SJ, 203]
 • [Stanisław Musiał SJ, 204]
 • [Tadeusz Roztworowski SJ, 205]
 • [Józef Sikorski SJ, 206]

[Publikacje Wydziału Filozoficznego * Publications of the Philosophical Faculty]

 • [Lista publikacji (1972-1988), 207]
 • [List of Publications (1972-1988)]

[Spis treści], 209

[Contents], 211


Rocznik Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie, [t. II] (1989)

[The Yearbook of the Philosophical Faculty of the Society of Jesus in Cracow, vol. II (1989)]

[Okładka]

[Str. wyd.]

Wydział Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego w ustawodawstwie państwowym * The Philosophical Faculty of the Society of Jesus in the Polish State Legislation

 • [Ustawa o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (23 maja 1989 r.), 5]
 • [Act on the Relation of the State to the Catholic Church in the People's Republic of Poland (23 May 1989)]
 • [Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 czerwca 1989 r., 6]
 • [Statement of the Minister of National Education of 30 June 1989]

[Sprawozdania z działalności Wydziału Filozoficznego TJ * The report on the Activity of the Philosophical Faculty SJ]

Stanisław Ziemiański SJ, 19

 • Sprawozdanie z pracy Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w roku akademickim 1988/89
 • The report on the Activity of the Philosophical Faculty of the Society of Jesus in the Academic Year 1988/89

Czesław Michalunio SJ, 23

 • Sprawozdanie z działalności Biblioteki Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie w roku akademickim 1988/89
 • The Report on the Activity of the Library of the Philosophical Faculty of the Society of Jesus in Cracow in the Academic Year 1988/89

Jerzy Oleksy SJ, 25

 • Instytut Kultury Religijnej przy Wydziale Filozoficznym Towarzystwa Jezusowego w Krakowie
 • The Institute of Religious Culture of the Philosophical Faculty of the Society of Jesus in Cracow

[Pracownicy Wydziału Filozoficznego TJ * The Staff of the Philosophical Faculty SJ]

Wykaz profesorów Wydziału, 29
The Staff of the Faculty

Streszczenia rozpraw doktorskich * The Summary of the PhD Theses

F. Bargieł SJ, 33

 • Problem ateizmu i nieśmiertelności duszy ludzkiej w pracach Jerzego Gengella SJ (1657-1727)
 • The Problem of the Atheism and the Immortality of Human Soul in the works of Jerzy Gengell SJ (1657-1727)

S. Głaz SJ, 42

 • Poczucie zmiany siebie w okresie tworzenia się osobowości dojrzałej. Studium empiryczne nad młodzieżą akademicką
 • The Awareness of the Self-Change During the Maturation of Personality. Empirical Study on the Udergraduates

Prace naukowe na Wydziale Filozoficznym 1987-1989 * Scientific dissertations on the Philosophical Faculty 1987-1989

[Rozprawy doktorskie, Prace licencjackie, Prace dyplomowe, 47]
[PhD Theses, Bachelor Works, Graduate Works]

[Artykuły * Articles]

J. Sieg SJ, 53

 • Filozoficzne przesłanki Deklaracji Kolońskiej
 • Philosophical Premises of the Cologne Declaration

J. Dorda SJ, 69

 • Krytyka tłumaczenia efektów ruchowych za pomocą specjalnej teorii względności
 • Critical Remarks on the Special Relativity Explanations of the Local Motion Effects

S. Ziemiański SJ, 107

 • Spór między kreacjonizmem a ewolucjonizmem
 • The Controversy Between Creationism and Evolutionism

S. Ziemiański SJ, 125

 • Problem ruchu lokalnego u Arystotelesa
 • The Problem of the Local Motion in Aristotle

A. Jarnuszkiewicz SJ, 137

 • Symptom rozwarstwienia Ja-metafizycznego od ja-psychologicznego
 • The Symptom of Split Between the Metaphysical Ego and the Psychological Ego

T. Rostworowski SJ, 149

 • Refleksje nad pojęciem „solidarność”
 • Some Thoughts on the Concept of "Solidarity"

S. Głaz SJ, 163

 • Kryteria dojrzałej osobowości w psychologii humanistycznej
 • The Criteria of the Mature Persolnality in the Humanist Psychology

T. Sierotowicz SJ, 179

 • O koherencyjnej teorii prawdy kilka uwag krytycznych
 • On the Coherence Theory of Truth - Some Critical Remarks

H. Pietras SJ, 197

 • Oszustwo użyteczne według Orygenesa
 • The Helpful Swindle According to Origen

R. Darowski SJ, 207

 • Początki nauczania filozofii w kolegium jezuitów w Poznaniu (w. XVI)
 • The Beginnings of the Teaching of Philosophy in the Jesuit College of Poznań (16th century)

M. Salamon, 235

 • Zarys myśli absurdalnej w utworach młodzieńczych Alberta Camusa
 • The Outline of the Absurd Thinking in the Juvenile Works of Albert Camus

Nekrologi * Obituary Notices

 • Bronisław Natoński SJ (1914-1989), 255

[Spis treści], 279

[Contents], 281


Rocznik Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie, [t. III] (1990)

[The Yearbook of the Philosophical Faculty of the Society of Jesus in Cracow, vol. III (1990)]

[Okładka]

[Strony wydawnicze]

[Informacje o Wydziale Filozoficznym TJ * Information about the Philosophical Faculty SJ]

 • Informacje ogólne, 5
 • General information
 • Rok akademicki 1990/91. Władze Wydziału, 7
 • The Academic Year 1990/91. The Authorities of the Faculty
 • (1) Filozofia systematyczna. Wykaz profesorów, 8
 • (1) Systematic Philosophy. The Staff
 • (2) Pedagogika religijna. Studium podstawowe. Wykaz wykładowców i przedmiotów w roku akademickim 1990/91, 10
 • (2) Religious Pedagogics. List of Professors and Courses in the Academic Year 1990/91
 • Program studium podstawowego pedagogiki religijnej, 11
 • The program for Basic Study of Religious Pedagogics
 • (3) Instytut Kultury Religijnej. Wykładowcy i przedmioty w IKR w latach 1989-1991, 12
 • (3) The Institute of Religious Culture. Professors and Courses in the Years 1989-1991

[Sprawozdania z działalności Wydziału Filozoficznego TJ * The Report on the Activity of the Philosophical Faculty SJ]

Stanisław Ziemiański SJ, 14

 • Sprawozdanie z działalności Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie w roku akademickim 1989/90
 • The Report on the Activity of the Philosophical Falulty of the Society of Jesus in Cracow in the Academic Year 1989/90

Jerzy Oleksy SJ, 19

 • Sprawozdanie z działalności Instytutu Kultury Religijnej w roku akademickim 1989/90
 • The Report on the Activity of the Institute of Religious Culture in the Academic Year 1989/90

Michalunio Czesław SJ, 20

 • Sprawozdanie z działalności Biblioteki Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie w roku akademickim 1989/90
 • The Report on the Activity of the Library of the Philosophical Faculty of the Society of Jesus in Cracow in the Academic Year 1989/90

Stopnie naukowe uzyskane na Wydziale Filozoficznym TJ w roku 1989/90 * Academic Degrees obtained at the Philosophical Faculty SJ in the Year 1989/90

 • [Habilitacje, 22]
 • [Postdoctoral (Habilitation) Theses]
 • [Doktoraty, 22]
 • [PhD Theses]
 • [Licencjaty, 23]
 • [Bachelor Works]

Artykuły * Articles

Stanisław Ziemiański SJ, 25

 • Problem złożenia bytów z substancji i przypadłości w świetle współczesnej fizyki
 • The Substance-Accidents Relationship and the Modern Physics (Summary in English, p. 35)

Piotr Lenartowicz SJ, 37

 • The Reconstruction of the Genealogy Homo sapiens: a Case Study in the Theory of Evolution
 • [Rekonstrukcja rodowodu Homo sapiens. Refleksja nad empirią i teorią ewolucji gatunku (Streszczenie polskie, p. 51-52)]

Tadeusz M. Sierotowicz SJ, 53

 • O kosmologicznych programach badawczych
 • Cosmological Research Programs

Stanisław Głaz SJ, 73

 • Pozytywna rola postaw i wartości w wychowaniu i nauczaniu
 • The Importance of Attitudes and Values in Education

Jakub Gorczyca SJ, 85

 • Na drogach prawdy. Kilka słów o pewnym aspekcie życia i twórczości Dietricha von Hildebranda
 • On the Ways of Truth: An Aspect of the Life and Activity of Dietrich von Hildebrand

Roman Darowski SJ, 91

 • Stanisław Śmiałkowicz SJ (1592-1648), wykładowca filozofii we Lwowie i Krakowie
 • Stanisław Śmiałkowicz SJ (1592-1648), Professor of Philosohpy in Lwów and Cracow (Summary in French, p. 100)

Franciszek Bargieł SJ, 101

 • Geneza i przyczyny ateizmu według Jerzego Gengella SJ (1657-1727)
 • The Genesis and Causes of Atheism according to Jerzy Gengell SJ (1657-1727)

Roman Darowski SJ, 129

 • Jana Kowalskiego SJ rękopiśmienne wykłady z filozofii przyrody (Ostróg, 1747/48)
 • Jan Kowalski`s SJ Handwritten Lectures on the Natural Philosophy (Ostróg, 17747/48)

[Konferencje naukowe * Scientific Conferences]

Piotr Lenartowicz SJ, 135

 • I Europejski zjazd jezuitów przyrodników - Aix-en-Provence we Francji, 26-30 września 1989 r.
 • The Ist European Meeting of Jesuit Scientists - Aix-en-Provence (France), 26-30 September 1989

[Dokumenty * Documents]

 • Pismo Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie w sprawie projektu ustawy ,,O ochronie dziecka poczętego'', skierowane do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, 143
 • Letter of the Philosophical Faculty of the Society of Jesus in Cracow on a Draft Act "On Protection of the Conceived Child", Addressed to Parliament of the Republic of Poland

[Spis treści], 153

[Contens], 155


Rocznik Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie, [t. IV] (1991-1992)

[The Yearbook of the Philosophical Faculty of the Society of Jesus in Cracow, vol. IV (1991-1992)]

[Okładki]

[Strony wydawnicze]

 • Reprodukcja Błogosławieństwa Papieża Jana Pawła II dla Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie z okazji 50-lecia jego istnienia (1982), 5
 • Copy of the Blessing of the the Pope John Paul II given to the Philosophical Faculty of the Society of Jesus in Cracow on the 50th Anniversary of Its Existence (1982)

[Informacje o Wydziale Filozoficznym TJ * Information about the Philosophical Faculty SJ]

 • Informacje ogólne, 7
 • General Information
 • Statut Wydziału, 9
 • Statute of the Faculty

Rok akademicki 1992/93 * The Academic Year 1992/93

 • Władze Wydziału, 27
 • The Governing Body of the Faculty
 • (1) Filozofia Systematyczna
 • (1) Systematic Philosophy
 • Wykaz profesorów, 29
 • List of Professors
 • (2) Pedagogika Religijna
 • (2) Religious Pedagogies
 • Wykaz profesorów, 32
 • List of Professors
 • Program ramowy pierwszych trzech lat studiów, 35
 • General Program of the First Year of Studies
 • Szczegółowy program przedmiotów realizowany w latach 1991-1993, 39
 • Detailed Program Implemented in the Years 1991-993
 • (3) Instytut Kultury Religijnej
 • (3) The Institute of Religious Culture
 • Wykładowcy i przedmioty w latach 1991-1993, 89
 • Professors and Course Subjects in the Years 1991-1993

[Sprawozdania z działalności Wydziału Filozoficznego TJ * The report on the Activity of the Philosophical Faculty SJ]

Stanisław Ziemiański SJ, 91

 • Sprawozdanie z działalności Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie w roku ak. 1990/91
 • The Report on the Activity of the Faculty in the Academic Year 1990/91

Stanisław Ziemiański SJ, 96

 • Sprawozdanie z działalności Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie w roku akademickim 1991/92
 • The Report on the Activity of the Faculty in the Academic Year 1991/92

[Nowo mianowani wykładowcy * Newly Appointed Lecturers]

Dr hab. Czesław Drążek SJ, 101

 • Curriculum vitae i Bibliografia
 • Curriculum vitae and Bibliography

Artykuły * Articles

Jan Sieg SJ, 119

 • Trzy modele postawy obywatelskiej
 • Three Models of the Attitude of the Citizen to the State

Jerzy Machnacz SDB, 131

 • O filozofii Edyty Stein. Oceny i opinie; najnowsza literatura
 • Edith Stein`s Pholosophy. Evaluations and Opinions; Recent Literature (Summary in German, p. 143)

Adam Żak SJ, 145

 • Odnowa myślenia poprzez dialog. Korespondencja Eugena Rosenstocka-Huessy z Franzem Rosenzweigiem
 • The Renewal of Thought through Dialogue. The Correspondence between Eugen Rosenstock-Huessy and Franz Rosenzweig

Stanisław Ziemiański SJ, 157

 • Czy istnieje więcej niż jeden Bóg?
 • Is there more than one God? (Summary in English, p. 172)

Stanisław Głaz SJ, 173

 • Nakazy i zakazy w życiu jednostki
 • Commands and Prohibitions in the Life of Individual

Antoni Jarnuszkiewicz SJ, 183

 • „Od dialogu do etyki” - Paradoks systemowy. Z filozofii koncepcji systemowej walki z lękiem
 • "From Dialogue to Ethics" - The System Paradox. A Contribution to the Philosophy of the System Concept of the Struggle against Fear

Piotr Lenartowicz SJ, 203

 • Fundamental Patterns of Biological Integration

Piotr Lenartowicz SJ, 219

 • Molecular Codes and Signals

Tadeusz M. Sierotowicz SJ, 245

 • O kosmologicznych programach badawczych (II)
 • Cosmological Research Programs (II)

Roman Darowski SJ, 255

 • Marcin Łubieński SJ (1586-1653), profesor filozofii w Kaliszu i Lwowie
 • Marcin Łubieński SJ (1586-1653), Professor of Philosophy in Kalisz and Lwów (Summary in French, p. 266)

Ludwik Piechnik SJ, 267

 • Wykłady Jana Kormana na Katedrze Polityki Uniwersytetu Wileńskiego (druga połowa XVII wieku)
 • Jan Korman`s Lectures at the University of Vilnius (second half of the XVII Century)

Robert Janusz SJ, 277

 • Poczta elektroniczna EARN
 • Electronic Mail EARN

Publikacje Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie * Books published by the Philosophical Faculty of the Society of Jesus in Cracow

 • [Seria: Teksty i Studia, 305]
 • [Series: Texts and Studies]
 • [Publikacje Instytutu Kultury Religijnej przy Wydziale Filozoficznym Towarzystwa Jezusowego w Krakowie, 307]
 • [Publications of the The Institute of Religious Culture at the Philosophical Faculty of the Society of Jesus in Cracow]

[Spis treści], 299

[Contents], 302


Rocznik Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie, [t. V] (1993-1994)

[The Yearbook of the Philosophical Faculty of the Society of Jesus in Cracow, vol. V (1993-1994)]

[Okładki]

[Strony wydawnicze]

[Artykuły * Articles]

Jakub Gorczyca SJ, 7

 • Wartości i ethos społeczny
 • Valori ed ethos sociale [(Summary in Italian, 16)]

Jan Sieg SJ, 17

 • Obywatelska odpowiedzialność katolików za dobro wspólne
 • Die bürgerliche Verantwortung der Katholiken für das Gemeinwohl [(Summary in German, 34-35)]

Stanisław Pyszka SJ, 37

 • Na marginesie nauczania katolickiej nauki społecznej w uczelnich kościelnych w Polsce
 • Ai margini dell'insegnamento della dottrina sociale della Chiesa cattolica negli atenei cattolici in Polonia d'oggi [(Summary in Italian, 53-55)]

Jakub Gorczyca SJ, 57

 • E. Levinas albo myślenie o człowieku inaczej
 • E. Levinas ovvero pensare sull'uomo diversamente [(Summary in Italian, 64)]

Stanisław Głaz SJ, 65

 • Poczucie zmiany własnej religijności
 • The Feeling of Changes in one's own Religiousness [(Summary in English, 78-79)]

Stanisław Głaz SJ, 81

 • Rola używek w życiu jednostki
 • The Role of Stimulants in the Life of the Individual [(Summary in English, 97-98)]

Piotr Lenartowicz SJ, 99

 • O ,,cudanch'' probablistycznych, czyli fakt selekcji i odmowa poznania tego faktu
 • Probabilistic "Miracles", i.e. the Fact of Selection and the Negation of this Fact [(Summary in English, 147)]

Stanisław Ziemiański SJ, 149

 • Wprowadzenie do filozofii przyrody nieożywionej
 • Introduction to the Philosophy of Inanimate Nature [(Summary in English, 189)]

Roman Darowski SJ, 191

 • Początki filozofii na Litwie
 • The Origins of Philosophy in Lithuania [(Summary in English, 205-207)]

Roman Darowski SJ, 209

 • Marcina Śmigleckiego SJ traktat O lichwie (1596)
 • Le Traité de Martin Śmiglecki [Smiglecius] "De l'usure" (1596) [(Summary in French, 226-228)]

Stanisław Pyszka SJ, 229

 • Jana Chądzyńskiego SJ (1600-1660) trzy koncepcje reformy państwa
 • Tre concetti della riforma di stato in Jan Chądzyński SJ (1600-1660) [(Summary in Italian, 244-245)]

[Konferencje naukowe * Scientific Conferences]

Piotr Lenartowicz SJ, 247

 • III Europejski Zjazd Jezuitów Przyrodników - Gdynia, 8-12 września 1993
 • The IIIrd European Meeting of Jesuit Scientists - Gdynia (Poland), 8-12 September 1993 [(Summary in English, 250)]

Recenzje * Book Reviews

[Henryk Piszkalski CSSR, 251]

 • [Stanisław Głaz SJ, Poczucie zmiany siebie w okresie tworzenia się osobowości dojrzałej. Studium empiryczne młodzieży akademickiej, Wydział Filozoficzny TJ, Kraków 1993]
 • [Stanisław Głaz SJ, The Sense of Self Change During the Formation of a Mature Personality. The Empirical Study of Students, Cracow 1993]

[Stanisław Głaz SJ, 254]

 • [Carl Gustav Jung, Symbol przemiany w mszy, Wydawnictwo Sen, Warszawa 1992]
 • [Carl Gustav Jung, Transformation Symbolism in the Mass, Warsaw 1992]

[Stanisław Głaz SJ, 258]

 • [Anna Gałdowa, Powszechność i wyjątek, Wydawnictwo Platan, Kraków, 1992]
 • [Anna Gałdowa, The Universality and an Exception, Cracow, 1992]

[Informacje o Wydziale Filozoficznym TJ * Information about the Philosophical Faculty SJ]

 • Informacje ogólne o Wydziale Filozoficznym TJ w Krakowie, 261
 • General Information on the Philosophical Faculty SJ in Cracow [(in English)], 263
 • Bibliografia pracowników naukowych Wydziału Filozoficznego TJ w Krakowie, 1989-1993, 265
 • Bibliography of the Academic Staff of the Philosophical Faculty SJ in Cracow, 1989-1993, 265
 • Publikacje Wydziału Filozoficznego TJ w Krakowie, 323
 • Publications of the Philosophical Faculty SJ in Cracow

Rocznik Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie, [t. VI] (1995-1996)

[The Yearbook of the Philosophical Faculty of the Society of Jesus in Cracow, vol. VI (1995-1996)]

[Okładki]

[Strony wydawnicze]

Roman Darowski SJ

 • Wstęp, 7
 • Foreword, 9

[Status wyższych uczelni papieskich * Status of the Pontifical Universities]

 • Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej, 11
 • Announcement by Ministry of National Education

[Informacje o Wydziale Filozoficznym TJ * Information about the Philosophical Faculty SJ]

 • Regulamin studiów na Wydziale Filozoficznym Towarzystwa Jezusowego w Krakowie, 13
 • Regulations of Studies at the Jesuit Philosophical Faculty in Cracow
 • Wydział Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego w Krakowie, Rok akademicki 1995/96, 32
 • The Jesuit Philosophical Faculty in Cracow, The Academic Year 1995/96
 • Sekcja Filozofii Systematycznej, 33
 • Department of Systematic Philosophy
 • Sekcja Pedagogiki Religijnej, 34
 • Department of Religious Pedagogics
 • Zajęcia dydaktyczne prowadzone na Wydziale w roku akad. 1995/96, 37
 • Courses at The Faculty in 1995/96
 • Prace napisane na Wydziale w latach 1976-1995, 41
 • Works written at the Faculty in the Years 1976-1995
 • Absolwenci Sekcji Pedagogiki Religijnej w roku 1995, 54
 • Graduates of the the Department of Religious Pedagogics
 • Absolwenci Instytutu Kultury Religijnej w latach 1991-1995, 57
 • Graduates of the the Institute of Religious Culture in the Years 1991-1995
 • Studenci Wydziału w roku akademickim 1995/96, 59
 • Register of Students in the Academic Year 1995/96
 • Sekcja FIlozofii Systematycznej, 59
 • Department of Systematic Philosophy
 • Sekcja Pedagogiki Religijnej, 60
 • Department of Religious Pedagogics
 • Instytut Kultury Religijnej, 65
 • Institute of Religious Culture

Stanisław Ziemiański SJ

 • Sprawozdanie z działalności Wydziału Filozoficznego TJ w Krakowie w roku akad. 1993/94, 70
 • The Report on the Activity of the Philosophical Faculty SJ in the Academic Year 1993/94

[Inauguracja roku akademickiego 1995/96 * Inauguration of the Academic Year 1995/96]

Roman Darowski SJ, 75

 • Powitanie
 • Greeting

Stanisław Ziemiański SJ, 78

 • Sprawozdanie z działalności Wydziału w Krakowie w roku akademickim 1994/95
 • The Report on the Activity of the Philosophical Faculty in the Academic Year 1994/95

[Artykuły * Articles]

Aleksander Posacki SJ, 83

 • New Age jako wyzwanie filozoficzne
 • "New Age" as a Philosophical Challenge

Roman Darowski SJ, 92

 • Sylwetka naukowa ks. prof. dra hab. Jana Siega SJ
 • Scientific Activity of the prof. dr hab. Jan SIeg S.J.
  • Biografia * Biography, 92
  • Bibliografia * Bibliography, 94
 • Filozofia a świat współczesny: Jan Sieg SJ odpowiada na pytania Romana Darowskiego SJ, 100
 • Philosophy and Modern World: Roman Darowski S.J. interviewing John Sieg S.J.

[Konferencje naukowe * Scientific Conferences]

 • VI Polski Zjazd Filozoficzny, Toruń 5-9 września 1995
 • VIth Polish Philosophical Congress, Toruń (Poland), 5-9 September 1995
 • [Roman Darowski SJ ,,Filozofia jezuitów w Polsce od XVI do XVIII wieku: Wybrane elementy syntezy'' (streszczenie wystąpienia), 120]
 •  [Roman Darowski SJ "The Philosophy of the Jesuits in Poland from the XVIth to the XVIIIth century: Selected Elements of Synthesis" (Summary)]
 • [Piotr Lenartowicz SJ ,,Zjawisko biologiczne a pojęcie racjonalności: Problem pojęć teleologicznych'' (streszczenie wystąpienia), 121]
 •  [Piotr Lenartowicz SJ "Biological Phenomenon and the Concept of Rationality: The Problem of Theological Concepts" (Summary)]
 •  [Jan Sieg SJ ,,Pokój jako problem filozoficzny'' (streszczenie wystąpienia), 122]
 •  [Jan Sieg SJ "The Peace as a Philosophical Problem" (Summary)]
 •  [Tadeusz Ślipko SJ ,,Czym są i gdzie bytują absolutne wartości moralne?'' (streszczenie wystąpienia), 123]
 • [Tadeusz Ślipko SJ "What they are and where Dwell Absolute Moral Values?" (Summary)]
 •  [Stanisław Ziemiański SJ ,,Ruch przestrzenny jako stan'' (streszczenie wystąpienia), 124]
 • [Stanisław Ziemiański SJ "Spatial Movement as a State" (Summary)]
 • [Zebranie naukowe w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa, 23 czerwca 1995]
 • [Scientific Meeting at the Institute of Philosophy and Sociology PAS, Warsaw, 23 June 1995]
 • Roman Darowski SJ, ,,Moja życiowa przygoda z filozofią jezuitów w Polsce'', 125
 •  Roman Darowski SJ, "My Experiences with the Jesuit Philosophy in Poland"

Tezy do egzaminu z całości filozofii, r. 1995 * The Points for the Comprehensive Exsams at the Philosophical Faculty in Cracow, 131

Publikacje Wydziału * Publications of Faculty, 139

Publikacje Instytutu Kultury Religijnej * Publications of the Institute of Religious Culture, 141

Prezentacja najnowszych publikacji Wydziału * Presentation of the Books Recently edited by the Faculty

 • Roman Darowski SJ, Filozofia w szkołach jezuickiech w Polsce w XVI wieku, Wydział Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego w Krakowie, Kraków 1994, 143
 • [Roman Darowski SJ, The Philosophy in the Jesuit Schools in Poland in the XVIth Century, Cracow 1994]
 • Piotr Lenartowicz SJ, Elementy teorii poznania (Szkice wykładów), Wydział Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego w Krakowie, Kraków 1995, 148
 • [Piotr Lenartowicz SJ, Elements of the Theory of Knowledge (Sketches of Lectures), Cracow 1995, 148]
 • Roman Darowski SJ, Wojciech Sokołowski SJ (1586-1631) i jego filozofia, Wydział Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego w Krakowie, Kraków 1995, 154
 • [Roman Darowski SJ, Wojciech Sokołowski SJ (1586-1631) and His Philosophy, Cracow 1995]
 • Stanisław Ziemiański SJ, Teologia naturalna. Filozoficzna problematyka Boga, Wydział Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego w Krakowie, Kraków 1995, 157
 • [Stanisław Ziemiański SJ, Natural theology. The Philosophical Issues of God, Cracow 1995]
 • Henryk Benisz SJ, Filozofia i sztuka u Nietzschego. Od krytyki filozofii wystrzegającej się sztuki do pochwały sztuki stającej się filozofią, Wydział Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego w Krakowie, Kraków 1995, 162
 • [Henryk Benisz SJ, The Philosophy and Art in Nietzsche. From Criticism of Philosphy which Eschew of Art to the Praise of Art Becoming a Philosophy, Cracow 1995]
 • Stanisław Głaz SJ, Zagadnienie doświadczenia religijnego (próba syntezy), Wydział Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego w Krakowie, Kraków 1995, 163
 • [Stanisław Głaz SJ, The question of the religious experience (an Attempt to Synthesis), Cracow 1995]
 • Roman Darowski SJ, Filozofia człowieka. Zarys problematyki, Wydział Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego w Krakowie, Kraków 1995, 165
 • [Roman Darowski SJ, Philosophy of Human Being. The Outline of Issues, Cracow 1995]
 • Tadeusz Loska SJ, Heurystyka integralna. Próba syntezy zasad rozumienia i wyjaśniania Pisma Świętego w Kościele. Studium z zakresu heurystyki duchowości biblijnej, Wydział Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego w Krakowie, Instytut Kultury Religijnej, Kraków 1995, 168
 • [Tadeusz Loska SJ, Integral Heuristics. An Attempt to Synthesis the Principles of Understanding and Explaining the Scriptures in the Church. Studies on Heuristics of the Biblical Spirituality, Cracow 1995]
 • Stanisław Obirek SJ, Wizja państwa w nauczaniu jezuitów polskich w latach 1564-1668, Wydział Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego w Krakowie, Kraków 1995, 171
 • [Stanisław Obirek SJ, The Vision of the State in the Polish Jesuit Education in the Years 1564-1668, Cracow 1995]
 • Krzysztof Rachański, Ks. Roman Darowski SJ. Biografia, Bibliografia. 1935-1995, Kraków 1995, 172
 • [Krzysztof Rachański, Fr. Roman Darowski SJ. Biography, Bibliography. 1935-1995, Cracow 1995]

[Polemiki * Polemics]

Stanisław Ziemiański SJ, 173

 • Uwagi na temat krytyki dowodów na istnienie Boga w Książce L. Kołakowskiego Jeśli Boga nie ma...
 • Coments on L. Kołakowski's Book "If God does not exist..."

Krzysztof Homa SJ, 186

 • Wybrane elementy filozofii Arnobiusza z Sicca. Analiza filologiczno-filozoficzna Adversus nationes ze szczególnym uwzględnieniem księgi drugiej
 • The main Points of the Philosophy of Arnbius from Sicca. Philoslogican and philosophical Analysis of "Adversus nationes", particularly the Book two

[Horyzonty Wiary 1990-1995 * Horizons of Faith 1990-1995]

 • Spis treści, 250
 • Table of Contents

[Rocznik Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie, 1988-1994 * The Yearbook of the Philosophical Faculty of the Society of Jesus in Cracow, 1988-1994]

 • Spis treści, 262
 • Table of Contents

Rocznik Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie, [t. VII] (1997-1998)

[The Yearbook of the Philosophical Faculty of the Society of Jesus in Cracow, vol. VII (1997-1998)]

[Okładki]

[Strony wydawnicze]

[Informacje o Wydziale Filozoficznym TJ * Information about the Philosophical Faculty SJ]

Roman Darowski SJ, 7

 • Wydział Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego w Krakowie: Przeszłość i teraźniejszość
 • The Philosophical Faculty of the Society of Jesus in Cracow: General information, 19

Struktura Wydziału - Rok akademicki 1997/98 * [The Faculty structure - The Academic Year 1997/98], 21

 • Sekcja Filozofii Systematycznej * [Department of Systematic Philosophy], 22
 • Sekcja Pedagogiki Religijnej * [Department of Religious Pedagogics], 23

Doktoraty * PhD Theses

Piotr Aszyk SJ, 27

 • Konflikty moralne a etyka
 • [Moral Conflicts and Ethics]

Zdzisław Śmierzchalski, 31

 • Fizyka doświadczalna jako dziedzina filozofii w okresie oświecenia w Polsce na przykładzie dzieł Józefa Rogalińskiego SJ (1728-1802)
 • [Experimental Physics as a Discipline of Philosophy during the Enlightenment in Poland on the Example of Józef Rogaliński SJ (1728-1802) works]

Krzysztof Dyrek SJ, 35

 • Formacja ludzka w wychowaniu seminaryjnym do kapłaństwa w świetle dokumentów posoborowych kościoła i literatury teologicznej (1967-1997)
 • [Human Formation During Education for the Priesthood in Seminary in Light of Documents of the Post-Conciliar Church and Theological Literature (1967-1997)]

Bogdan Lisiak SJ, 44

 • Pojęcie piękna w ,,Adventures of Ideas'' i ,,Process and Reality'' Alfreda Northa Whiteheada
 • [The Concept of Beauty in "Adventures of Ideas" and "Process and Reality" of Alfred North Whitehead]

Habilitacje * Postdoctoral (Habilitation) Theses

Stanisław Głaz SJ, 47

 • Intensywność doświadczenia religijnego a koncepcja siebie
 • [The Intensity of Religious Experience and Self-Concept]

Stanisław Obirek SJ, 60

 • Jezuici w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w latach 1564-1668
 • [The Jesuits in the Polish-Lithuanian Commonwealth in the Years 1564-1668]

Prace napisane na Wydziale w latach 1996-1998 * Works written at the Faculty in the Years 1996-1998

 • [Prace magisterskie i licencjackie], 73
 • [MA Theses and Bachelor works]
 • [Prace dyplomowe], 74
 • [Graduate Works]

Inauguracja Roku Akademickiego 1996/97 * Inauguration of the Academic Year 1996/97

[Roman Darowski SJ, 77]

 • [Powitanie]
 • [Greeting]

Stanisław Ziemiański SJ, 81

 • Sprawozdanie z działalności Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie ogólnie, a Sekcji Filozofii Systematycznej w szczególności w roku akad. 1995/96
 • [The Report on the Activity of the Philosophical Faculty of the Society of Jesus in Cracow with particular emphasis on the Department of Systematic Philosophy in the Academic Year 1995/96]

Inauguracja Roku Akademickiego 1997/98 * Inauguration of the Academic Year 1997/98

[Roman DarowskiSJ, 87]

 • [Wprowadzenie]
 • [Introduction]

Zenomena Płużek, 89

 • Krzywda i przebaczenie (wykład inauguracyjny)
 • [Hurt and Forgiveness (Inaugural Lecture)]

Stanisław Ziemiański SJ, 97

 • Sprawozdanie z działalności Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie w roku akademickim 1996/97, 97
 • [The Report on the Activity of the Philosophical Faculty of the Society of Jesus in Cracow in the Academic Year 1996/97]

Tezy do egzaminu z całości filozofii w 1998 roku * [The Points for the Comprehensive Exsams in Philosophy in 1998], 101

Charakterystyka kursów prowadzonych nw Wydziale * [Courses taught at the Faculty], 109

Sylwetki pracowników Wydziału * [Information about the Scientific Staff of the Faculty]

Roman Darowski SJ, 143

 • Ks. Tadeusz Tomasz Ślipko SJ jako filozof. W osiemdizesiątą rocznicę urodzin
 • [Fr. Tadeusz Tomasz Ślipko SJ as a Philosopher. In the Eightieth Anniversary of his Birth]

Roman Darowski SJ, 163

 • Ks. Franciszek Bargieł SJ: Biografia - bibliografia. W osiemdziesiątą rocznicę urodzin, 163
 • [Fr. Franciszek Bargieł SJ: Biography - Bibliography. In the Eightieth Anniversary of his Birth]

Ludwik Grzebień SJ, 191

 • Sylwetka i działalność naukowa ks. Henryka Ludwika Frosa SJ (1922-1998)
 • [Fr. Henryk Ludwik Fros SJ (1922-1998) - His Character and Scientific Activity]

[Konferencje naukowe * Scientific Conferences]

[Zebranie naukowe w Zakładzie Historii Nauk Społecznych PAN, Warszawa, 26 września 1996]
[Scientific Meeting at the Department of the History of Social Sciences PAS, Warsaw, 26 September 1996]

 • Roman Darowski SJ ,,Z doświadczeń historyka filozofii jezuitów w dawnej Polsce'', 215
 • [Roman Darowski SJ "The Experience of Historian of the Jesuit Philosophy in Former Poland"]

Prezentacja nowszych publikacji Wydziału * [The Presentation More Recent Publication of the Faculty]

 • [Roman Darowski SJ, Poglądy filozoficzne Antoniego Skorulskiego SJ (1715-1777), Wydział Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego, Kraków 1996, 225]
 • [Stanisław Obirek SJ, Jezuici na dworach Batorego i Wazów 1580-1672, Instytut Kultury Religijnej przy Wydziale Filozoficznym Towarzystwa Jezusowgo w Krakowie, Kraków 1996, 229]
 • Publikacje Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie (kolejność chronologiczna) * [Publications of the Philosophical Faculty of the Society of Jesus in Cracow (Chronological Order)], 231
 • Rocznik Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie. Spis treści 1988-1996 * [The Yearbook of the Philosophical Faculty of the Society of Jesus in Cracow. Table of Contents 1988-1996], 239

Rocznik Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie, [t. VIII] (1999)

[The Yearbook of the Philosophical Faculty of the Society of Jesus in Cracow, vol. VIII (1999)]

[Okładki]

[Strony wydawnicze]

Dokumenty * [Documents]

Congregatio de Institutione Catholica, 7

Polski przekład Pisma Kongregacji, 9

 • Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych o wykonaniu Konkordatu między Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą Polską, 10
 • [Statement of the Minister of Foreign Affairs on the Implementation of the Concordat between the Holy See and the Republic of Poland]
 • Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Konferencją Episkopatu Polski w sprawie statusu prawnego szkół wyższych zakładanych i prowadzonych przez Kościół Katolicki, 11
 • [Agreement Between the Government of the Republic of Poland and Polish Episcopal Conference on the Legal Status of Universities Created and Run by the Catholic Church]
 • List z Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej, 15
 • The Letter from the Secretariat of State of the Holy See

Inauguracja Roku Akademickiego 1998/1999 * [Inauguration of the Academic Year 1998/1999]

 • Przemówienie Ojca Prowincjała dra Adama Żaka SJ, 16
 • [Speech of the Provincial Father dr Adam Żak SJ]
 • Homilia Ojca Generała Petera-Hansa Kolvenbacha SJ, 18
 • [Homily of the Superior General Peter-Hans Kolvenbach SJ]
 • Wykład inauguracyjny Ojca Generała Petera-Hansa Kolvenbacha, 20
 • [Inaugural Lecture of the Superior General Peter-Hans Kolvenbach SJ]

Sesje i sympozja * [Sessions and Symposia]

 • Sympozjum naukowe z okazji 150-lecia śmierci O. Maksymiliana Ryłło SJ, 29
 • [Maksymilian Ryłło SJ Symposium on the 150th Anniversary of His Death]
 • Pierszy Międzynarodowy Jezuicki Kongres ,,Jezuici i Żydzi: Ku większemu zbrataniu i zaangażowaniu'', 30
 • [First International Congress of Jesuits "Jesuits and Jews: Towards Greater Fraternity and Commitment"]
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa ,,Inkulturacja u progu trzeciego tysiąclecia'', 31
 • [International Scientific Conference "Inculturation at the Threshold of the Third Millennium"]
 • Wykłady rabina Dow Marmura z synagogi Holy Blossom Temple w Toronto, 32
 • [Lectures of Rabbi Dow Marmur at Toronto's Holy Blossom Temple]
 • Sesja naukowa ,,Władysław Gurgacz SJ, kapelan Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej (1948-1949)'', 33
 • [Scientific Sessions "Władysław Gurgacz SJ, the Chaplain of the Polish Underground Independency Army (1948-1949)"]
 • Konferencja naukowa ,,Procesy transformacyjne w Kościele katolickim w Polsce w okresie postkomunistycznym'', 34
 • [Scientific Conference "Transformation processes in the Catholic Church in Poland in the Post-communist Period"]

Doktoraty * [PhD Theses]

Dr Tomasz Grodecki, 35

 • Jedność i różnica. Koncepcja ούσϊα i ύπόσταστς w De differentia essentiae et hypostaseos św. Grzegorza z Nyssy i jej geneza
 • [The unity and Difference. The concept ούσϊα and ύπόσταστς in De differentia essentiale et hypostaseos of St. Gregory of Nyssa and its genesis]

Prace napisane na Wydziale w latach 1988-1999 * [Works written at the Faculty in the Years 1996-1998], 38

Sylwetki pracowników Wydziału * [Information about the Scientific Staff of the Faculty]

Stanisław Cieślak SJ, 67

 • Ks. profesor dr Jan Popiel SJ
 • [Fr. Professor Dr. Jan Popiel]

Artykuły * [Articles]

Janusz Salamon SJ, 74

 • Dylemanty analitycznej filozofii religii
 • [Dilemmas of the Analytic Philosophy of Religion]

Stanisław Ziemiański SJ, 102

 • Czas i jego implikacje filozoficzne
 • [Time and Its Philosophical Implications (Summary in German)]

Robert Janusz SJ, 116

 • Przewrót kopernikański w dziejach nauki i cywilizacji
 • [Copernican Revolution in the History of Science and Civilization]

Roman Darowski SJ, 124

 • "Forum Philosophicum"

Polemiki * [Polemics]

Eugeniusz Bobula, 138

 • Wprowadzienie Autora, 138
 • [Authors Introduction]
 • O logicznych podstawach teorii względności, 139
 • [The Logical Foundations of the Theory of Relativity]
 • O błędach interpretacji własności równań falowych jako antycypacji teorii względności, 145
 • [The interpretation errors of properties of wave equations as the anticipation of the theory of relativity]

Recenzje * [Book Reviews]

Janusz Salamon SJ, 149

 • Wprowadzenie w analityczną filozofię religii, Recenzja: B.R. Tilghman, Wprowadzenie w filozofię religii, PWN, Warszawa 1998
 • [Introduction to the Analytical Philosophy of Religion, Review of: B.R. Tilghman, An Introduction to the Philosophy of Religion, Warsaw 1998]

Wykaz publikacji pracowników naukowych Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie * [List of Publications of the Scientific Staff of the Philosophical Faculty of the Society of Jesus in Cracow], 155

Publikacje Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie * [Publications of the Faculty of Philosophy of the Society of Jesus in Cracow], 189


Rocznik Wydziału Filozoficznego Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie, [t. IX] (2000-2001)

[The Yearbook of the Philosophical Faculty of the University of Philosophy and Education Ignatianum in Cracow, vol. IX (2000-2001)]

[Okładki]

[Strony wydawnicze]

Roman Darowski SJ, 7

 • Wybory władz Uczelni - 2002
 • [Election of authorities of the College - 2001 ??]

Sesje i sympozja * [Sessions and Symposia]

 • Interdyscyplinarna Sesja Naukowa połączona z inauguracją Roku Akademickiego 1999/2000: Aniołowie. Duchowa osnowa świata, 11
 • [Interdisciplinary Scientific Session Linked with the Inauguration of the Academic Year 1999/2000: Angels. Spiritual Warp of the World]
 • Konferencja Międzynarodowa pt.: 400-lecie Ratio Studiorum - przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, 17
 • [International Conference Entitled: 400-anniversary Ratio Studiorum - Past, Present and Future*]

Ojciec Generał [the Superior General] Peter-Hans Kolvenbach SJ, 18

 • Przesłanie do uczestników Konferencji
 • [The Message to the Participants of the Conference]

Alaina Besançon, 22

 • Art et christianisme
 • Sesja naukowa pt.: Ku lepszemu poznaniu, czyli o stosunkach polsko-izraelskich, 23
 • [Scientific Session Entitled: Towards a Better Understanding, ie Polish-Israeli Relations]
 • Konferencja naukowa pt.: Jan Paweł II pielgrzym solidarności, 24
 • [Scientific Conference Entitled: John Paul II the Pilgrim of Solidarity]
 • Sympozjum połączone z uroczystością otwarcia nowych pomieszczeń Ignatianum pt.: Uczelnia jezuicka wobec współczesności, 26
 • [Symposium Linked to the Opening Ceremony of the New Rooms of Ignatianum Entitled: Jesuit College in the Face of the Present Days]
 • Cykl wykładów wygłoszonych przez prof. Abrahama Cykierta pt.: Żydowskie rozumienie Pięcioksięgu Mojżesza, 27
 • [A Series of Lectures Delivered by Prof. Abraham Cykiert Entitled: The Jewish Understanding of the Torah of Moses]
 • Sympozjum filozoficzne pt.: Przedmiot metafizyki i sposób jego wyodrębnienia
 • [Philosophical Symposium Entitled: The Subject of Metaphysics and How to Extract It]

Jarosław Paszyński SJ, Jacek Poznański SJ, 27

 • Sprawozdanie
 • [Report]

Referaty * [Lectures]:

Andrzej Maryniarczyk SDB, 30

 • Spór o przedmiot filozofii: byt czy pojęcie bytu
 • [Dispute over the Subject of Philosophy: Being whether the concept of being]

Dariusz Oko, 51

 • Przedmiot metafizyki jako korelat świdomości intencjonalnej
 • [The Subject of Metaphysics as a Correlate of the intentional consciousness]

Stanisław Ziemiański SJ, 61

 • Abstrakcja czy separacja?
 • [Abstraction or Separation?]

Prace przedstawione w roku 2000 na Wydziale Filozoficznym WSF-P Ignatianum * [Works written at the Philosophical Faculty of the UPE Ignatianum], 67

Sylwetki pracowników WSF-P Ignatianum * [Information about the Scientific Staff of the UPE Ignatianum]

Ludwik Grzebień SJ, 71

 • Naukowa sylwetka ks. profesora Ludwika Piechnika SJ
 • [Scientific Profile of Fr. Prof.Ludwik Piechnik SJ ??]

Stanisław Ziemiański SJ, 91

 • Jan Dorda jako filozof
 • [Jan Dorda as a Philosopher]

Roman Darowski SJ, 100

 • Śp. O. Stanisław Kuczkowski SJ
 • [By the late Fr. Stanisław Kuczkowski SJ]

Artykuły * [Articles]

Robert Janusz SJ, 103

 • Internetowy serwis Wyższej Szkoły Filozfoczno-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie
 • [Internet Service of the University of Philosophy and Education Ignatianum in Cracow]

Stanisław Pyszka SJ, 106

 • Problem więzi społecznej. Przyczyny dezintegracji społeczeństwa polskiego po 1989 roku
 • [The Problem of Social Bonds. The causes of Disintegration of Polish Societies after 1989]

Tomasz Homa SJ, 127

 • Rozum i wiara w egzystencji jednostki według ,,Bojaźni i drżenia'' Sørena Kierkegaarda
 • [Reason and Faith in the existence of the unit according to "Fear and Trembling" of Søren Kierkegaard]

Jacek Poznański SJ, 141

 • Wybrane aspekty metaprzedmiotowe nieliniowej termodynamiki procesów nieodwracalnych
 • [Selected Metasubjective Aspects of Nonlinear Thermodynamics of the Irreversible Processes]

Eugeniusz Bobula, 152

 • Mechanika kwantowa i jej miejsce w historii poznania
 • [Quantum Mechanics and its Place in the History of Knowledge]

Eugueniusz Bobula, 157

 • Dedukowane universum materialne
 • [Deduced Material Universe]

Jan Czerniawski, 161

 • Bobula obala teorię względności
 • [Bobula Refutes the Theory of Relativity]

Dariusz Kostrz, 167

 • Józefa Tischnera ,,Spór o istnienie człowieka''
 • [Józef Tischner "Dispute over the Existence of Man"]

Publikacje Ignatianum * [Publication of Ignatianum], 171

Instrumenta laboris

Robert Janusz SJ, 1-39

 • CDS-ISIS. Procedury dostępu do zbioru głównego w języku C
 • Master File Access Procedures for CDS-ISIS in the C Programming Language

Rocznik Wydziału Filozoficznego Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie, t. X (2002-2003)

[The Yearbook of the Philosophical Faculty of the University of Philosophy and Education Ignatianum in Cracow, vol. X (2002-2003)]

[Okładki]

[Strony wydawnicze]

Artykuły * Articles

Janusz Salamon SJ, 9

 • Mit hermetyczności filozofii Johna Henry'ego Newmana
 • Is John Henry Newman`s Philosophy Hermetic?

Jadwiga Skrzypek-Faluszczak, 38

 • Temat miłości w «Uczcie» i «Fajdrosie» Platona
 • Love in Plato's dialogues: «Symposium» i «Phaedrus»

Stanisław Pyszka SJ, 55

 • "Przestało już istnieć społeczeństwo chrześcijańskie''?
 • "The Christian Community Got Lost"?

Stanisław Ziemiański SJ, 67

 • Stosunek nauk przyrodniczych do filozofii Boga
 • Sciences and Philosophy of God (Summary in English, p. 77-79)

Bogdan Lisiak SJ, 81

 • Korespondencja jezuitów polskich z Atanazym Kircherem SJ (1601-1680)
 • Correspondence of Polish Jesuits and Athanasius Kircher SJ (1601-1680)

[Konferencje naukiwe * Scientific Conferences]

 • Konferencja Naukowa: Dyskusja wokół projektu metafizyki klasycznej (WSF-P Ignatianum, 21 stycznia 2004 r.), 96
 • Scientific Conference: On a Project of the Classical Metaphysics (UPE Ignatianum, 21 January 2004)

Piotr Duchliński, 98

 • Kilka uwag o projekcie metafizyki klasycznej
 • Some Comments on a Project of the Classical metaphisics

Stanisław Ziemiański SJ, 110

 • Priorytet teorii poznania czy metafizyki?
 • Does Gnoseology or Metaphysics have Priority?

Stanisław Ziemiański SJ, 116

 • Czy Mieczysław Albert Krąpiec OP jest nominalistą?
 • Is Mieczysław Albert Krąpiec OP a Nominalist?

Tadeusz Biesaga SDB, 130

 • Bonum est faciendum czy Persona est affirmanda?
 • Bonum est faciendum or Persona est affirmanda?
 • Seminarium Filozoficzne: ,,Filozoficzna jesień'' (Ustroń, 15-17 listopada 2002 r.), 138
 • Philosophical Seminary: "Philosophy in Autumn" (Ustroń, Poland, 15-17 November 2002)

Paweł Urgacz, 140

 • Film ,,The Matrix'' - ,,Czy miałeś kiedyś taki sen, który wydawał się być realny? Co by się stało, gdyby trwał? Jak rozpoznałbyś różnicę pomiędzy snem a jawą?'' (streszczenie)
 • Movie "The Matrix" - "Have you ever had a Dream that Seemed to be Real? What would have Happened had Lasted? How do You Recognize the Difference Between Dream and Reality?" (Summary)

Jakub Oblizajek, 142

 • Poznanie zmysłowe i umysłowe w myśli św. Tomasza z Akwinu (streszczenie)
 • Sensitive and Mental Cognition in the Thought of St. Thomas Aquinas (Summary)

Łukasz Sroka, 144

 • Niekończące się spotkanie życia i snu
 • An Endless Meeting of Life and a Dream

Marek Kruszczyński SJ, 149

 • Percepcja - tworzenie świata iluzji czy opisywanie rzeczywistości? (streszczenie)
 • Perception - the Creating the world of illusion or Description of Reality? (Summary)

Paweł Urgacz, 152

 • Platon - scenarzysta filmu "The Matrix" (streszczenie)
 • Plato - a Screenwriter of the film "The Matrix" (Summary)

Józef Bremer SJ, 154

 • Osoba: iluzja czt rzeczywistość? Krytyka współczesnych funkcjonalistycznych teorii osoby (streszczenie)
 • The Person: an Illusion or Reality? The criticism of the Contemporary Functionalist Theories of the Person (Summary)

Dyskusje * Discussions

Jan Czerniawski, 157

 • Skrócenie Lorentza, skrócenie Einsteina i Jan Dorda SJ
 • The Lorentz Contraction, the Einstein Contraction and Jan Dorda SJ

Eugeniusz Bobula, 170

 • Odpowiedź na artykuł: ,,Bobula obala teorię względności''
 • Replay to the Paper: "Bobula Explodes the Theory of Relativity"

Sprawozdania * Reports

Piotr Lenartowicz SJ, 188

 • Działalność Ignatianum w roku akademickim 2002/2003
 • Activities of the Ignatianum in the Academic Year 2002/2003

Piotr Janik SJ, 196

 • European Jesuits in Science, Rzym, 10-14 września 2003
 • European Jesuits in Science, Rome, 10-14 September 2003

Michał Gierat SJ, 198

 • ,,Błąd antropologiczny'' w kulturze. Refleksje na temat V Międzynarodowego Sympozjum Metafizycznego, KUL, Lublin, 12 XII 2002
 • "Antropological Error" in the Culture. Reflections on the Vth International Metaphisical Symposium, KUL, Lublin, 12 XII 2002

Doktoraty w latach 1998-2002 * PhD Theses in 1998-2002

[Zdzisław Śmierzchalski, 201]

 • [Fizyka doświadczalna jako dziedzina filozofii w okresie oświecenia w Polsce na przykładzie dzieł Józefa Rogalińskiego SJ (1728-1802)]
 • [Experimental Physics as a Discipline of Philosophy during the Enlightenment in Poland on the Example of Józef Rogaliński SJ (1728-1802) works]

[Tomasz Grodecki, 202]

 • [Jedność i różnica. Koncepcja ούσϊα i ύπόσταστς w De differentia essentiae et hypostaseos św. Grzegorza z Nyssy i jej geneza]
 • [The unity and Difference. The concept ούσϊα and ύπόσταστς in De differentia essentiale et hypostaseos of St. Gregory of Nyssa and its genesis]

[Andrzej Rekiel, 203]

 • [Myśl społeczno-polityczna ,,Tygodnika Powszechnego'' w latach 1945-1953]
 • [The Socio-political Thought of "Tygodnik Powszechny" in 1945-1953]

[Anna Błasiak, 205]

 • [Wartości przyjmowane przez młodzież na przykładzie badań przeprowadzonych w wybranych klasach maturalnych szkół krakowskich]
 • [The values Accepted by Adolescents on the Example of Studies Conducted in Selected Final Classes of Cracow Schools]

[Grzegorz Grzybek, 206]

 • [Nauczanie społeczne arcybiskupa Józefa Bilczewskiego (1860-1923)]
 • [Social Teaching of Archbishop Józef Bilczewski (1860-1923)]

[Tomasz Homa SJ, 207]

 • [Chrześcijańska formacja społeczeństwa polskiego w okresie przemian ustrojowych na przykładzie działalności Stowarzyszenia Chrześcijańskich Dzieł Wychowania]
 • [Christian Formation of the Polish Society During Political Transformations on the example of the Association of Christian Educational Works]

[Paweł Kaźmierczak, 209]

 • [Personalistyczna koncepcja wychowania w nauczaniu Jana Pawła II]
 • [The Personalistic Concept of Education in the Teaching of John Paul II]

[Katarzyna Wojtasik, 211]

 • [Antropologiczne aspekty modlitwy chrześcijańskiej]
 • [Anthropological Aspects of the Christian Prayer]

[Robert Janusz SJ (PAT), 212]

 • [Filozoficzne aspekty języków obiektowych]
 • [Philosophical Aspects of the Object-Oriented Languages]

[Mieczysław Kożuch SJ, 214]

 • [Antropologiczne podstawy i przebieg kolokwiów wzrostu]
 • [Anthropological Bases and the Course of the Conversations of Growth]

[Janusz Salamon SJ (UJ)]

 • [Newmanowska epistemologia religii. Między brytyjskim empiryzmem i filozofią analityczną]
 • [Newman's Epistemology of Religion. Between British Empiricism and Analytical Philosophy]

Prace magisterskie w latach 2001-2003 * MA Theses in 2001-2003, 219

Licencjaty w latach 2001-2003 * Bachelor Works in 2001-2003, 221

[Sylwetki pracowników WSF-P Ignatianum * Information about the Scientific Staff of the UPE Ignatianum]

[Roman Darowski SJ], 226

 • Prof. Jan Sieg SJ (1919-2001)

[Roman Darowski SJ], 232

 • Prof. Jan Popiel SJ (1914-2003)

Recenzje * Book Reviews

[Paweł Stanisław Czarnecki, 239]

 • [Wojciech Słomski, Szkice o filozofii polskiej XX wieku, Wydawnictwo CMIX, Warszawa 2002]
 • [Wojciech Słomski, Sketche