Informacje dla autorów

 1. Gotowe teksty prosimy przesyłać na adres e-mailowy redakcji RFI, załączając plik w programie Word (doc lub docx). Artykuł nie powinien przekraczać 1 arkusza wydawniczego (40 tys. znaków ze spacjami).
  Do artykułu należy dołączyć streszczenie w języku polskim i języku angielskim (na 2 tys. znaków ze spacjami) powinno zawierać następujące elementy:
  a) cel artykułu
  b) charakterystykę materiału źródłowego i literatury
  c) charakterystykę metody badawczej
  d) głównę tezę i wnioski.
  Do tekstu należy dołączyć słowa klucze (5-7) w języku polskim i angielskim.
 2. RFI publikuje też sprawozdania i recenzje – maksymalnie 10 tys. znaków.
 3. W przypadku ilustracji, tabel, fragmentów tekstu etc. Autor powinien dostarczyć pisemną zgodę właściciela praw autorskich. Format materiału ilustracyjnego Autor jest zobowiązany uściślić wcześniej przed przesłaniem tekstu do redakcji RFI.
 4. Teksty powinny być sformatowane według ogólnie stosowanych zasad: czcionka Times New Roman 12; interlinia 1,5 wiersza; marginesy 2,5 cm; przypisy dolne.
  W przypisach: czcionka Times New Roman 10, z pojedynczym odstępem.
 5. Redakcja przypisów według Chicago Manual of Style (por. poniżej).

Przykłady:

Monografia:

Pierwsze przywołanie: John Alberth, The Black Death. The Great Mortality of 1348–1350. A Brief History with Documents (New York: Palgrave Macmillan, 2005), 51–63.
Kolejne: Alberth, The Black Death, 72.

Rozdział w monografii:

Pierwsze przywołanie: Dionysios Stathakopoulos, „Crime and Punishment. The Plague in the Byzantine Empire, 541–749”, w Plague and the End of Atiquity. The Pandemic of 541–750, ed. Lester K. Little, (Cambridge: Cambridge University Press, 2007), 106.
Kolejne: Stathakopoulos, „Crime and Punishment”, 100.

Artykuł w czasopiśmie:

Pierwsze przywołanie: Stefan Swieżawski, „Z antropologii filozoficznej XV wieku. (Problemy i trudności w jej studium)”, Studia Mediewistyczne 9 (1969): 238–242.
Kolejne: Swieżawski, „Z antropologii filozoficznej XV wieku”, 240.
Cytowanie skrócone (publikacji cytowanej bezpośrednio wcześniej): ibidem, 242.

Prace zbiorowe:

Jeżeli praca ma 3–5 autorów, należy wymienić wszystkie imiona i nazwiska przy pierwszym cytowaniu, a przy każdym kolejnym jedynie nazwisko pierwszego autora z dopiskiem et al. Jeżeli praca ma więcej niż pięciu autorów, za każdym razem należy podać tylko imię i nazwisko pierwszego z nich z dopiskiem et al.

Źródła rękopiśmienne:

Autor, tytuł, data (jeśli są znane), nazwa archiwum (za pierwszym razem pełna nazwa, następnie skrót w nawiasie okrągłym), nazwa zespołu akt (przy pierwszym cytowaniu pełna nazwa, następnie skrót w nawiasie okrągłym), numer zespołu akt, numer teczki, numer karty.

Źródła internetowe:

Należy zamieszczać pełen link do źródła oraz dodać w nawiasie datę dostępu.

Bibliografia:

Teksty powinny być zaopatrzone w alfabetyczną bibliografię sporządzoną według powyższych wzorów, przy zachowaniu pełnego zapisu imion i nazwisk także w pracach zbiorowych. Układ bibliografii klasyczny: źródła rękopiśmienne, źródła drukowane, książki i monografie, czasopisma, źródła internetowe.

***

Więcej na temat zasad Chicago Manual of Style: http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html