O czasopiśmie

Zakres i zasięg czasopisma

Deklaracja wydawnicza:
W ciągu roku ukazują się dwa zeszyty Rocznika (styczeń-czerwiec, lipiec-grudzień). Wersja drukowana ("papierowa") jest oryginałem publikowanym w nakładzie 150 egz. Wersja cyfrowa spełnia założenia Public Knowledge Project - Open Science: [Open Journal Systems] - [CC-BY].

Kategorie wg Thomson Reuters:
History & Philosophy of Science, Humanities, Multidisciplinary, Philosophy

Dyscypliny naukowe:
filozofia, historia, nauki o kulturze i religii, nauki teologiczne

 • Publikujemy artykuły z obszaru szeroko rozumianej humanistyki, w tym: filozofii, nauk o kulturze i religii, historii, teologii, ale również literatury polskiej i obcej (rozpatrywanej w szerszej perspektywie kulturowej). „Rocznik Filozoficzny Ignatianum” jest otwarty na szerokie spektrum zagadnień uwzględniających misję naszej uczelni jako ośrodka naukowego o charakterze katolickim. Ważnym działem czasopisma są treści odnoszące się do dziedzictwa religijnego i kulturowego Europy oraz jego oddziaływania na inne kontynenty i kręgi cywilizacyjne.
 • Wszystkie materiały składane do druku muszą być oryginalne. Oczekując na decyzję dotyczącą publikacji w RFI, nie można podejmować prób publikacji w innych czasopismach.
 • Języki publikacji: polski, angielski i inne języki kongresowe.
 • W Roczniku mogą być publikowane prace zgodne z [Aktami Prawnymi Ignatianum].
 • Rocznik stosuje zasady recenzowania publikacji zgodne z wytycznymi Ministerstwa Edukacji i Nauki [władze RP].
 • Materiały dostarczone do Redakcji nie są zwracane Autorom.
 • Redakcja przyjmuje materiały w formie cyfrowej, przesyłane głównie pocztą e-mail. Utworzenie konta w systemie OJS jest możliwe po wcześniejszym porozumieniu z Redakcją.
 • Każdy materiał ma swoją Stronę Przewodnią, zawierającą informacje o Autorach, załącznikach, deklaracje, uwagi itp. Tyko Strona Przewodnia identyfikuje Autorów.
 • Wszystkie osoby współpracujące z „Rocznikiem” (Autorzy, Recenzenci itd.) zapewniają tym samym o swojej rzetelności akademickiej, wykluczającej m.in. jakikolwiek konflikt interesów, szanują prawa innych i dokumentują źródła finansowania publikowanych prac.
 • Wszyscy publikujący w „Roczniku” muszą posiadać zdolność do przekazania swoich praw autorskich (prawa te nie mogą zależeć od innych). Po uzyskaniu zgody na druk Autorzy przekazują Wydawnictwu nieodpłatnie prawa licencyjne, określone w pisemnej Umowie (Publication Agreement and Copyright Assignment), co pozwala Wydawnictwu na wydanie i rozpowszechnianie dzieła. Autorzy otrzymują bezpłatnie jeden egzemplarz „Rocznika” ze swoim dziełem, nie pobierając wynagrodzenia za publikacje.
 • Prace odrzucone lub wycofane z druku wolne są od zawieszenia praw autorskich – Autorzy mogą nimi swobodnie dysponować. Wycofanie przez Autora pracy już przyjętej do publikacji lub nieodrzuconej przez Recenzentów (np. skierowanej do poprawy) może się wiązać ze zwrotem kosztów poniesionych przez Wydawnictwo.

Proces recenzji

Artykuły dopuszczone (w wyniku oceny wewnętrznej) do recenzji są przesyłane do dwóch Recenzentów zewnętrznych. Recenzje są podwójnie anonimowe (Double-Blind Review): żaden Recenzent nie wie, czyj artykuł recenzuje (Redakcja, wysyłając artykuł, pomija Stronę Przewodnią z nazwiskami i notkami o Autorach i ew. inne informacje identyfikujące), oraz żaden Autor nie wie, kto recenzował jego artykuł.

Zasady szczegółowe:

 1. Redaktorzy pytają specjalistów (Professional Peer-Review) o zgodę na recenzję wydawniczą danego tytułu i gdy jest to możliwe,
 2. przesyłają im anonimowy tekst oraz stosowne informacje redakcyjne, zadając kilka pytań pomocnych do oceny treści.
 3. Recenzent, przyjmując pracę do oceny, zobowiązuje się do rzetelności naukowej i zachowania wszystkich praw przynależnych Autorom artykułów, które ocenia. Jego opinie nie mają charakteru decyzyjnego.
 4. Następnie Redaktorzy przesyłają Autorom do wglądu właściwe recenzje bez nazwisk Recenzentów i bez uwag przeznaczonych dla Redaktorów.
 5. Na podstawie recenzji Redakcja, w dialogu z Autorami (i ew. Radą Naukową oraz Recenzentami), decyduje o druku, korekcie albo wycofaniu artykułu z „Rocznika”. Jedna recenzja negatywna (także – recenzja wewnętrzna) wystarcza, aby odmówić publikacji artykułu.

Polityka otwartego dostępu

Czasopismo działa na zasadach Open Access pozwalających na swobodny i globalny dostęp do treści.

Punktacja

Sponsors

 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie

Historia czasopisma

 • Rocznik Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie (1988-1999: ISSN 0860-9675)
 • Rocznik Wydziału Filozoficznego Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej "Ignatianum" w Krakowie (2000-2012: ISSN 1730-1599)
 • Rocznik Wydziału Filozoficznego Akademii Ignatianum w Krakowie

Tradycja Rocznika Filozoficznego Ignatianum

Rocznik ukazuje się od roku 1988 (tom I wydano w 1989), gdyż wcześniej władze państwowe uniemożliwiały jakąkolwiek swobodną działalność wydawniczą. Dzięki pontyfikatowi św. papieża Jana Pawła II oraz ruchowi "Solidarność" doszło do zmian w Polsce, które umożliwiły otwartą działalność naukową.

Ze względu na niekorzystne warunki, Rocznik pełnił początkowo również funkcję "Informatora akademickiego", wypracowując z czasem właściwą sobie formę przekazu. Wraz z rozwojem uczelni Rocznik zmieniał, niestety, nazwę, zachowując jednak ciągłość właściwą Wydziałowi Filozoficznemu, a następnie Akademii Ignatianum.

.Z historii Wydziału Filozoficznego Ignatianum

Jezuickie Collegium Romanum rozpoczęło swą działalność w Rzymie w roku 1551. Zaowocowało to opracowaniem i opublikowaniem pierwszej, ogólnoświatowej metody studiów Ratio atque Institutio Studiorum Societatis Jesu (1599). Opierając się na tej nowatorskiej metodzie, jezuici zorganizowali w XVI w. ośrodki nauczania filozofii w: Wilnie, Braniewie, Poznaniu i Kaliszu. Chociaż w roku 1773 Towarzystwo Jezusowe zostało rozwiązane w większości państw, Fryderyk II i Katarzyna II nie przyjęli brewe Dominus ac Redemptor Klemensa XIV. W Połocku otwarto nawet Akademię z Wydziałem Filozoficznym (1813), która działała do roku 1820. Tymczasem w roku 1814 Pius VII (Sollicitudo Omnium Ecclesiarum) przywrócił jezuitów na całym świecie, powierzając Tadeuszowi Brzozowskiemu SJ urząd generała zakonu. Odrodzone Towarzystwo zostało wygnane z Rosji i po części osiadło w Galicji, gdzie polscy jezuici zorganizowali studia filozoficzne w Tarnopolu (1823), następnie w Starej Wsi (1827-1848) i, po kasacie Prowincji Galicyjskiej, znowu w Tarnopolu. W 1852 r. Austriacy ponownie zezwolili jezuitom na działalność w Galicji, co umożliwiło w 1859 roku powrót filozofii do Starej Wsi.

.Seminarium Cracoviense Societatis Jesu przy ul. Kopernika 26 w Krakowie otwarto w roku 1867. Jest to traktowane jako kontynuacja (poprzez Akademię w Połocku) tradycji filozoficznej Towarzystwa sprzed kasaty. Niekorzystne warunki na ziemiach polskich sprawiały, że filozofia nadal była przenoszona do różnych miejsc. Mimo ogólnie trudnego okresu dla filozofii chrześcijańskiej Marian Morawski SJ opublikował w roku 1876 dzieło Filozofia i jej zadanie. Przewidział tym samym odnowę filozofii w Kościele Katolickim, którą rozpoczął Leon XIII (Aeterni Patris, 1879). Jednak dopiero w Polsce odrodzonej po okresie zaborów warunki ustabilizowały się na tyle, że w roku 1926 studium mogło powrócić na stałe do Krakowa, do nowego Kolegium. Uzyskało też czasowo prawa kościelne (1932), uznane definitywnie 2 II 1934 roku jako odpowiadające konstytucji Deus Scientiarum Dominus Piusa XI.

Okupacja Niemiec hitlerowskich rozproszyła ponownie studia filozofii, które przeniesiono do Starej Wsi i Nowego Sącza. Po wojnie wróciły one do Krakowa w roku 1946, jednakże władze komunistyczne umieściły w budynku Kolegium kliniki medyczne, ograniczając możliwości działania, nie tylko naukowego. Za niedopuszczenie władz do kontroli seminarium i ośrodka naukowego jezuici przypłacili rewizjami i doszło nawet do groźby (1966) zamknięcia Wydziału.

W roku 1968 na Wydziale wprowadzono Normae Generales de Studiis, które zamknęły wielowiekowe tradycje jednolitego Ratio. Po opublikowaniu konstytucji Sapientia Christiana (Jan Paweł II, 1979) wprowadzono zaś Normae Generales. Ustawa Sejmu PRL (17 V 1989) przyznała Wydziałowi Filozoficznemu osobowość prawną. Po zawarciu Konkordatu i stosownych umów z władzami Rzeczpospolitej Polskiej Wydział Filozoficzny mógł wreszcie rozpocząć w miarę normalną działalność naukową. Na jego bazie powstała Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum", z której wyrosła następnie Akademia Ignatianum.

[Biblioteka] Prowincji, udostępniająca swe zasoby Akademii Ignatianum, zawiera wiele rozproszonych materiałów, które inspirowały do powstania Rocznika i dotąd stymulują jego rozwój [Rocznik w Bibliotece].

Zestawienie sumaryczne stron wydawniczych Rocznika (przed platformą OJS)

Redaktorzy: Roman Darowski SJ [t. I-V] (t. X), Ludwik Grzebień SJ [t. I, II], Adam Jonkisz (t. XVIII-), Jakub Kołacz SJ [t. VIII, IX], Marek Majczyna SJ [t. VI, VII], Stanisław Pyszka SJ (t. X), Stanisław Ziemiański SJ [t. I-IV] (t. XI-XVII).
Sekretarze: Robert Grzywacz SJ (t. XVII), Robert Janusz SJ (t. XVI, XVIII-).
Redaktorzy wydawniczy: Jolanta Koszteyn (t. XIX/1-).
Redaktorzy językowi: Katarzyna Stokłosa (t. XVIII-), Katharina Breckner (t. XVIII-), Carl Humphries (t. XVIII-).
Redaktorzy techniczni: Tadeusza Dyrek BDNP [t. III], Dariusz Piskulak SJ [t. I, II].
Projekty okładki: Andrzej Sochacki [t. VIII], (t. XVIII-).
Inne: Rada Naukowa: (t. XI, XVIII-).
Recenzenci: (t. XII-XVII) [www][PL].
ISSN [PL] 0860-9675 [t. II-IX] (t. X-XVII) 1730-1599 (t. XVIII).
Superiorum permissu [t. I-III].
Seria: "Teksty i studia": 22 [t. II], 27 [t. III], 30 [t. IV].
Druk: Zakład Małej Poligrafii Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego "Zaskale" w Krakowie [t. I, II].
Skład: Zakład Małej Poligrafii Prowincji Polski Południowej TJ "Zaskale" / Druk: Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy [t. III].
Skład i druk: Drukarnia WAM, Księża Jezuici, Kraków [t. IV].
Drukarnia Wydawnictwa WAM, Księża Jezuici, ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków [t. V-VII].
Skład / druk: Drukarnia Wydawnictwa WAM, ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków [t. VIII, IX] (t. X-XV) (t. XVII).

Literatura