Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone. Przesłanie tekstu jest równoznaczne z oświadczeniem o oryginalnym charakterze artykułu naukowego.
 • Autor deklaruje, że przesyłane materiały nie były wcześniej nigdzie publikowane; nie są również nigdzie złożone do druku (ew. przedruki itp. jawnie zgłasza się Redakcji).

 • Materiały są tworzone anonimowo, z wyjątkiem Strony Przewodniej:

  Strona Przewodnia dla [artykułu recenzowanego itp.] w Roczniku Filozoficznym Ignatianum

  Tytuł: ...

  Autor: ...
  Afiliacja: ... [pojedyncza]
  Adres do korespondencji: ...
  Email: ...
  Wkład: ... [dot. wieloautorstwa, np. równy; oprac. metodyczne, wyników, wniosków itd.]

  Współautor(zy): [opis jak wyżej]

  Objętość: ... słów ... znaków

  Załączniki: ... [z poszanowaniem praw, środków itd.]

  Originalną pracę wykonano w ramach ...  [badań wsłasnych, grantu NN itp.]

  Uwagi do Redakcji: ...

  [Biorąc odpowiedzialność za zespół współautorski, deklaruję] Deklaruję, że przesyłane materiały nie wchodzą w żaden konflikt interesów.

  [Podpis, data]

 • Wszystkie źródła są cytowane poprawnie w tekście i odrębnej bibliografii; gdzie możliwe, podawane są także odsyłacze URL. Ew. źródła finansowania są podane jawnie (np. w przypisie, podziękowaniu itp.).

 • Pliki są w formacie cyfrowym: DOC; DOCX; ODT; RTF; TXT, TEX, BIB (UTF-8); grafika (300-600dpi): JPG, PNG, EPS; typ (i wielkość) czcionek jest stały w całym tekście (12pt, interlinia 1.5); brak jest podkreśleń i zbędnej adiustacji; ilustracje, rysunki i tabele są opisane i podpisane, znajdują się we właściwym miejscu, bez opływu tekstu.

 • Autor akceptuje, że ze względu na używane przez niego niestandardowe formaty cyfrowe (które nie konwertują się poprawnie w sensie XeLaTeX) może zostać poproszony o wydruk na papierze lub PDF.

 • Autor jest świadomy, że będąc nierzetelny w pracy naukowej, naraża się na reakcję właściwych instytucji.

Wytyczne dla autorów

Przed wysłaniem materiałów do Rocznika, Autor zapoznaje się z działem [O czasopiśmie], a następnie przygotowuje swoje materiały według poniższych wymagań:

 • W przypadku współautorstwa Redakcja zakłada, że pierwsza osoba z listy jest Autorem, a kolejne to Współautorzy. Jedynie Autor odpowiada za kontakt z Redakcją, biorąc osobistą odpowiedzialność za cały zespół.
 • Materiałom towarzyszy Strona Przewodnia zawierająca: tytuł, notkę autorską (z aktualnymi afiliacjami, adresami pocztowymi oraz Email), ilość wyrazów i znaków w tekście, adnotację "Oryginalną pracę wykonano w ramach..." (badań własnych #, działalności statutowej #, finanowania przez #), oświadczenie o wkładzie Autora i wszystkich Współautorów; oświadczenie o braku konfliktu interesów; ew. inne informacje dla Redakcji. Jedynie Strona Przewodnia identyfikuje Autorów. Na kolejnej stronie należy powtórzyć tytuł, umieścić streszczenie i słowa kluczowe - informacje te podaje się po polsku i angielsku, nie powinny one przekraczać 200 wyrazów w każdym z języków. Niespełnienie tych wymagań uprawnia Redakcję (ze względu na recenzje wydawnicze) do ukrycia identyfikacji Autorów przez ingerencję w tekst.
 • Redakcja opracowuje materiały za pomocą systemów [XeLaTeX i BibLaTeX] (zob. dział [XeLaTeX]). Można je wykorzystać albo pozostawić Redakcji wykonanie konwersji.
 • Choć nie wymaga się dostarczenia literatury cytowanej w osobnym pliku BIB bazy danych (np. [Jabref]), należy jednak zawsze podawać stosowne pola pełnego opisu zależnie od typu: [artykuł] [książka] [w książce] itd. (zob. dział [XeLaTeX]).
 • Autor akceptuje reguły wyrażone w [przykładach].

Redakcja zastrzega sobie prawo do adiustacji tekstu i grafiki oraz dostosowania tytułów i opracowania odsyłaczy bibliograficznych. W przypadku materiałów przekraczających 40000 znaków, których druk w jednym numerze jest trudniejszy, mogą być postawione dodatkowe wymagania redakcyjne, np. co do podzielenia materiału, późniejszego terminu druku itp.

Artykuły recenzowane

Artykuły filozoficzne

Art. rec. specjalne

Artykuły z pogranicza filozofii i innych nauk

Polityka prywatności

Nazwiska i adresy wprowadzane do tego czasopisma służą wyłącznie jego celom i nie są udostępniane.