Dobro dziecka według bł. Edmunda Bojanowskiego

  • Justyna Sprutta Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Zamiejscowy Nauk Humanistycznych i Społecznych w Mysłowicach

Abstrakt

Edmund Bojanowski, Wielkopolanin wywodzący się ze szlacheckiego domu, był pedagogiem-praktykiem. Stworzył własną koncepcję pedagogiki na bazie poglądów Jana Pestalozziego, Filipa Emanuela Fellneberga, Bronisława Trentowskiego, Augusta Cieszkowskiego i Ewarysta Estkowskiego. Założył ochronki dla wiejskich dzieci, w których on sam, wraz z ochroniarkami, zajmował się wychowywaniem opartym na religii, naturze i historii. Ochronki pełniły funkcję opiekuńczą, zdrowotną, ochronną, dydaktyczną, patriotyczną, religijno-duchową, nie tylko stricte wychowawczą. Ponadto w ochronkach przygotowywano dzieci do nauki szkolnej. Dzięki ochronkom, a chodzi tutaj przecież o wychowawczy system E. Bojanowskiego, szerzyła się także oświata na wsi oraz wzrastał poziom moralny jej mieszkańców. Same ochroniarki wywodziły się ze wsi, nie tylko dzieci, nad którymi sprawowały pieczę. W ochronkach E. Bojanowski urzeczywistniał takie idee pedagogiczne, jak: wychowania fizycznego, zdrowotnego, wychowania przez pracę, wychowania intelektualnego, społecznego, patriotycznego, rodzinnego, w kulturze regionu, estetycznego, moralnego oraz wychowania ukierunkowanego ku wartościom i wychowania religijnego. Jednakże to wychowanie religijne zajmowało w jego pedagogice najwyższe miejsce w hierarchii wspomnianych idei. Od ochroniarek E. Bojanowski wymagał m.in. miłości do Boga i dzieci, uśmiechu, pracowitości, ofiarności i świętości. Wychowując dzieci, miały bowiem prowadzić je do Boga, same będąc dla swoich podopiecznych niekwestionowanym wzorcem na tej drodze.

Bibliografia

Bojanowski E., Dziennik 1853–1871, Wydawnictwo PAX, Warszawa 2015.

Bojanowski E., Dziennik. 1853–1855, oprac. L. Smołka, t. I, Wydawca Zgromadzenie Sióstr Służebniczek N.M. P., Wrocław 2009.

Chałas K., Maj A., Idee pedagogiczne bł. Edmunda Bojanowskiego i ich realizacja w kontekście współczesnych kierunków i standardów wychowania, [w:] Służyć i wychować do miłości. Błogosławiony Edmund Bojanowski – wychowawca i apostoł laikatu, red. L. Opiela, A. Smagacz, S. Wilk, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009, s. 39-136.

Cyran G., Dziecko i jego ochrona w „Dzienniku” Edmunda Bojanowskiego, [w:] Cierpienie dziecka, red. E. Skorupska-Raczyńska, G. Cyran, D. Jastrząb, Wydawnictwo PWSZS, Gorzów Wielkopolski 2008, s. 18-25.

Fąka M., Ziarno wrzucone w ziemię. Edmund Bojanowski (1814–1871). Założyciel Zgromadzenia Sióstr Służebniczek N.M. P. Niepokalanie Poczętej, Wydawca Zgromadzenie Sióstr Służebniczek N.M. P., Wrocław 1988.

Grocholewski Z., Integralne wychowanie według bł. Edmunda Bojanowskiego, [w:] Służyć i wychowywać w miłości. [Błogosławiony Edmund Bojanowski – wychowawca i apostoł laikatu], red. L. Opiela, A. Smagacz, S. Wilk, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009, s. 17-37.

Klimek A. J., Błogosławiony Edmund i jego wizja apostolatu, Wydawnictwo Naukowe PAT, Kraków 2007.

Kowolik P., Edmund Bojanowski (1814–1871) – pedagog i wychowawca, działacz oświatowo-narodowy i społeczno-religijny, „Nauczyciel i Szkoła” 2016, nr 2, s. 307-311.

Panuś K., Bł. Edmund Bojanowski, WAM, Kraków 2009.

Sługa Boży Edmund Bojanowski. Myśli, przeżycia, nauki, oprac. K. Hołd, Wydawnictwo Św. Krzyża, Opole 1985.

Smoll A. M., Analiza psychologiczna poglądów pedagogicznych Edmunda Bojanowskiego, [w:] Sługa Boży Edmund Bojanowski i jego troska o człowieka. [Materiały z II Sympozjum], Wydawca Zgromadzenie Sióstr Służebniczek N.M.P., Grabonóg 1991, s. 24-39.

Opublikowane
2019-01-16
Jak cytować
Sprutta, J. (2019). Dobro dziecka według bł. Edmunda Bojanowskiego. Nauczyciel i Szkoła, 2(66). Pobrano z https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/nis/article/view/1203
Dział
SYLWETKI PEDAGOGÓW