W poszukiwaniu innowacyjnych form współpracy rodziny i szkoły w procesie wychowania dzieci w młodszym wieku szkolnym

Piotr Kowolik

Abstrakt


Autor kolejno omówił zasady i cele współpracy rodziny i szkoły w procesie wychowania dzieci w młodszym wieku szkolnym. Wyodrębnił trzy główne formy współpracy: naczelne (zebrania klasowe, indywidualne rozmowy, konsultacje, wywiadówki, wycieczki), uzupełniające i wspomagające. Przedstawił innowacyjne rozwiązania praktyczne. Scharakteryzował też pojęcia przedstawione w słowach kluczowych.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bańko M. (red.), Wielki słownik ucznia, PWN Warszawa 2006.

Brzezińska A., Psychologiczne podstawy oddziaływań wychowawczych na dziecko w wieku przedszkolnym, Instytut Kształcenia Nauczycieli im. Władysława Spasowskiego. Oddział Doskonalenia Nauczycieli, Poznań 1986.

DąbrowskaT.E., Wojciechowska-Charlak B., Między praktyką a teorią wychowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1997.

Encyklopedia organizacji i zarządzania, red. M. Bednarkiewicz, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1982.

Gawrecki L., Techniki pracy menedżera oświaty, Wydawnictwo eMPi2, Poznań 1997.

Goriszowski P., Kowolik P., Nadzór i doradztwo pedagogiczne we wzajemnych relacjach, IKN-ODN, Katowice 1988.

Janiszewski D., Kowolik P., Wywiadówka – płaszczyzna współdziałania szkoły i rodziny, Kuratorium Oświaty w Katowicach, Katowice 1989.

Kalinowski J., Zabytki techniki w województwie śląskim, Wydawnictwa Videograf SA Katowice 2012.

KieżunW., Organizacja pracy własnej dyrektora, Państ. Wydaw. Ekonomiczne Warszawa 1979.

Kobyliński W., ABC organizacji pracy nauczyciela, WSIP, Warszawa 1984.

Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Wiedza Powszechna, Warszawa 1976.

Kowolik P., Niektóre formy pedagogizacji współczesnej rodziny, „Szkoła Zawodowa” 1988, nr 5.

Kowolik P., O ocenie i ocenianiu uczniów, „Życie Szkoły” 1994, nr 8.

Kowolik P., O współpracy szkoły z rodziną, „Rodzina i Szkoła” 1985, nr 4.

Kowolik P., Spotkania z rodzicami uczniów – rozmowa partnerów wychowania, „Życie Szkoły” 1992, nr 7.

Kowolik P., Współpraca szkoły i rodziny w wychowaniu dzieci, „Nauczyciel i Szkoła” 2002, nr 1–2.

Kowolik P., Wycieczka jako swoista forma organizacyjna zajęć dydaktycznych, „Przysposobienie Obronne w Szkole” 1988, nr 4.

Kowolik P., Wywiadówka – płaszczyzną współpracy szkoły z domem rodzinnym w procesie kształcenia i wychowania, „Życie Szkoły” 1981, nr 7.

Kowolik P., Wycieczki w zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej, w: W kręgu edukacji nauk pedagogicznych i krajoznawstwa, red. E. Kameduła, I. Kuźniak, E. Piotrowski, Firma Wydawnicza „MS AG”, Poznań 2003.

Kowolik P., Planowanie i organizacja wycieczek szkolnych jako forma kształtowania odpowiedzialności za stan polskiej przyrody, w: Ekologiczne konteksty warunków życia i ich uwarunkowania, red. U. Kontny, H. Jaskólecki, Wydawnictwo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Kardynała Augusta Hlonda, Mysłowice 2014.

Kupisiewicz Cz., Kupisiewicz M., Słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

Kupisiewicz M., Słownik pedagogiki specjalnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.

Łobocki M., Poradnik wychowawcy klasy, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1985.

Łobocki M., Współdziałanie nauczycieli i rodziców w procesie wychowania, Nasza Księgarnia, Warszawa 1985.

Mart J., Współpraca szkoły z rodzicami, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 1967, nr 5.

Misiorna E., Współpraca nauczycieli z rodzicami uczniów klas młodszych, „Oświata i Wychowanie” 1987, nr 5.

Muszyńska Ł. (red.), Rodzice i nauczyciele, WSiP, Warszawa 1975.

Nowacki T., Teczka biograficzna ucznia, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1960.

Pawlak B., Jak współpracować z rodzicami uczniów klas początkowych, Wydaw. Naukowe AP, Kraków 2003.

Podgrodzka W., Wywiadówka spotkanie partnerów wychowania i przeglądem osiągnięć uczniów, MEN, Katowice 1977.

Radziwiłł A., O współdziałaniu między szkołą a domem, WSiP, Warszawa 1975.

Ratajek Z., Nadzór i doradztwo pedagogiczne, IKN ODN, Kielce 1983.

Rosnowska A., Współpraca wychowawcza szkoły z rodzicami, Wydawnictwa Szkol-ne i Pedagogiczne, Warszawa 1975.

Świecki A., Wywiadówka, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 1965, nr 2.

Wisilewska L., Wychowanie przez współdziałanie, „Oświaty i Wychowanie” 1980, nr 37.
DOI: https://doi.org/10.14632/NiS.2018.68.79

Refbacks

  • There are currently no refbacks.