Między dzieciństwem a dorosłością – dzieci odkrywają przyrodę

Eugenia Iwona Laska

Abstrakt


Edukacja ekologiczna stała się wyzwaniem i koniecznością współczesnych
czasów. Jedynie wspólny wysiłek wszystkich ludzi podejmowany w każdym
miejscu: w domu, w pracy, w szkole, w czasie wypoczynku, jest w stanie zahamować i poprawić jakość naszego życia i zdrowia. Szeroko rozumiana
edukacja ekologiczna jest procesem złożonym, długotrwałym, wymagającym
oddziaływań edukacyjnych.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Banaszak J., Wiśniewski H., Podstawy ekologii, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2004.

Danielewicz W., Depedagogizacja dzieciństwa – wybrane obszary, w: U podstaw dialogu w edukacji, red. A. Karpińska, Trans Humana, Białystok 2003.

Delors J., Edukacja. Jest w niej ukryty skarb, UNESCO, Warszawa 1998.

Dymara B., Michałowski S., Wollman-Mazurkiewicz L., Dziecko w świecie

przyrody, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 1998.

Frątczak E., Frątczak J., Edukacja ekologiczna dzieci w wieku przedszkolnym, Kujawsko-Pomorskie Studium Edukacyjne, Bydgoszcz 1996.

Izdebska J., Dziecko osamotnione, w: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, red. T. Pilch, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2002.

Izdebska J., Dziecko w rodzinie u progu XX wieku. Niepokoje i nadzieje, Trans Humana, Białystok 2000.

Łukaszewicz R., Edukacja z wyobraźnią – systemowy obraz edukacji, w: Edukacja alternatywna – dylematy teorii i praktyki, red. B. Śliwerski, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 1992.

Matyjas B., Dzieciństwo w rodzinie bezrobotnych w środowisku małego miasta, Wszechnica Świętokrzyska, Kielce 2003.

Paśko I., Kształtowanie postaw proekologicznych uczniów klas I-III szkół podstawowych, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2003.

Pieczyńska E., Spodniewska I., Ekologia a ochrona środowiska człowieka, Polska Akademia Nauk, Warszawa 1976.

Słownik języka polskiego, red. M. Szymczyk, PWN, Warszawa 1982.

Słownik psychologii, red. A.S. Reber, Scholar, Warszawa 2000.

Smolińska-Theiss B., Dzieciństwo, w: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, red. T. Pilch, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2002.

Smolińska-Theiss B., Dzieciństwo w małym mieście, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1993.

Smolińska-Theiss B., Dzieciństwo – zmieniająca się kategoria społeczna, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2002, nr 4.

Smolińska-Theiss B., Odkrywanie dziecka i dzieciństwa, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 1997, nr 2.

Suchora-Plech A., Kształtowanie postawy ekologicznej w edukacji wczesnej, Pomorska Akademia Pedagogiczna, Słupsk 2000.

Umiński T., Ekologia, środowisko, przyroda, WSiP, Warszawa 1996.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.