Zaproszenie do nadsyłania artykułów naukowych

2021-03-02

Zespół redakcyjny „Rocznika Filozoficznego Ignatianum” zaprasza wszystkich zainteresowanych do publikacji artykułów naukowych na łamach naszego czasopisma. Aktualnie trwa nabór tekstów do kolejnych numerów. Prosimy Państwa o nadsyłanie artykułów z obszaru szeroko rozumianej humanistyki, w tym: filozofii, nauk o kulturze i religii, historii, teologii oraz literatury polskiej i obcej (rozpatrywanej w szerszej perspektywie kulturowej). „Rocznik Filozoficzny Ignatianum” jest otwarty na szerokie spektrum zagadnień uwzględniających misję naszej uczelni jako ośrodka naukowego o charakterze katolickim.

Informujemy Państwa, że artykuły naukowe nadesłane do Redakcji w ciągu najbliższych kilku tygodni, po przejściu standardowego procesu recenzyjnego i zakwalifikowaniu do druku, mają szansę na publikację jeszcze przed końcem roku 2021 (tym samym będą objęte aktualną ewaluacją). Nadsyłane do Redakcji artykuły naukowe najpierw poddawane są wstępnej ocenie przez nasz zespół redakcyjny. Następnie teksty artykułów zakwalifikowanych do procesu recenzyjnego przekazujemy do recenzji zewnętrznej dwóm niezależnym uczonym reprezentującym określoną dyscyplinę.

Poza artykułami naukowymi mile widziane są również recenzje nowości wydawniczych z filozofii, nauk o kulturze i religii, historii, teologii, a także opracowań odnoszących się do literatury polskiej i obcej.

Informacje formalne na temat standardowej wielkości tekstu, zasad redakcyjnych, w tym ilustracji itp. znajdą Państwo w odpowiednich zakładkach na internetowej stronie czasopisma:  czasopisma.ignatianum.edu.pl/rfi

Kontakt z redakcją