Chocim – polskie Lepanto

Aspekt religijny zwycięstwa odniesionego nad Turkami w 1621 r.

Słowa kluczowe: Chocim, Lepanto, wojny polsko-tureckie, Marcin Szyszkowski, Pius V

Bibliografia

Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów: perg. 454 (430), rkps. Kr. B. 13 rkps. 2., rkps. R 800a

Archiwum Krakowskiej Kapituły Katedralnej: rkps. AA 12

„Czas” nr 244 za 24 X 1858 r.

Acta Sanctae Sedis necnon Magistrorum et Capitulorum generalium sacri Ordinis Praedicatorum pro Societate SS. Rosarii, red. Joseph Maria Larroca, Vol. II, Pars I–II (Lugduni: Typis Xaverii Jevain, 1890).

Andrzejowicz (Litwanides) Walerian, Ogród różany […] (Kraków: Druk Fran- ciszka Cezarego, 1627).

Bzowski Abraham, Propago D. Hiacynthi Thaumaturgi Poloni Seu De rebus pra- eclare gestis in Provincia Poloniae Ordinis Praedicatorum. Commentarius (Cracoviae: 1606).

Bzowski Abraham, Różaniec Panny Maryey teraz na nowo u Świętej Trójcy w Krakowie reformowany [...] (Kraków: Druk Wojciecha Kobylińskiego, 1600).

Dramat staropolski od początków do powstania sceny narodowej. Bibliografia, t. II: Programy drukiem wydane do r. 1765, cz. I: Programy teatru jezuickiego, oprac. Władysław Korotaj, Jadwiga Szwedowska, Magdalena Szymańska (Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo PAN, 1976).

Gramatowski Wiktor, Polonika liturgiczne w Kongregacji Obrzędów 1588–1632. Studium z dziejów Kurii Rzymskiej (Rzym–Warszawa: Wydział Teologiczny Towarzystwa Jezusowego „Bobolanum”, 1988).

Kraiński Krzysztof, Postylla Kościoła Powszechnego Apostolskiego Słowem Bożym ugruntowanego i zbudowanego na Jezusie Chrystusie [...] [b. m. i r. w.].

Malewska Hanna, Listy staropolskie z epoki Wazów (Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1977).

Miechoviensis Justinus, Discursus praedicabiles super Litaniae Laurentanas Bea- tissimae Virginis Mariae [...] (Lutetiae-Parisiorum: 1642).

Oborski Mikołaj, Relacja abo krótkie opisanie cudów niektórych i dobrodziejstw przedniejszych B. Stanisława Kostki Soc. Iesu [...] (Kraków: 1630).

Officium de festo SS. Patronorum Regni Poloniae pro felici victoria de Turcis obtenta (Varsavia: 1624).

Officium gratiarum actionis pro victoria ex Turcis obtenta […] (Cracoviae: 1629).

Officium gratiarum pro victoria ex Turcis obtenta […] (Cracoviae: 1633).

Propugnaculum tutelare B. Stanislaus Kostka Societatis Iesu bello ad Chocimum Dacico contra Osmanum Turcarum Imperatorem Auxiliaris Polonorum [...] (Cracoviae: 1669).

Pruszcz Piotr Hiacynt, Morze łaski bożey; Które Pan Bog w Koronie Polskiey po rożnych mieyscach, przy Obrazach Chrystusa Pana, y Matki iego Przena- świętszey, na serca ludzi pobożnych, y w potrzebach ratunku żądaiących z głębokośći miłosierdzia swego nieprzebranego, co dzień obficie wylewa. A żeby ta szczodrobliwa łaska Boża, wszystkim wiernym zawsze pokazywana, była wiadoma (Kraków: Drukarnia Dziedziców Stanisława Lenczewskiego Bertutowicza, 1662).

Pruszcz Piotr Hiacynt, Stołecznego miasta Krakowa kościoły y kleynoty […] (Kraków: Druk Franciszka Cezarego, 1647).

Przewodnik abo kościołów krakowskich y rzeczy w nich widzenia godnych krótkie opisanie […] (Kraków: Druk Jakuba Sibeneychera, 1603).

Siedem Kościołów Krakowskich […] (Kraków: Druk Franciszka Cezarego, 1621).

Synodus provincialis Gnesnensis provincie [...] Petricoviae Anno D.ni Millesimo sexcentesimo vigesimo octavo, die vigesima secunda mensis Maii celebrata (Cracoviae: In officina Andreae Petricovii, 1629).

Wielewicki Jan, Dziennik spraw domu zakonnego OO. Jezuitów u św. Barbary w Krakowie, t. IV: Od r. 1620 do r. 1629 (włącznie) ( Kraków: Drukarnia C.K. Uniwersytetu Jagiellońskiego pod zarządem Józefa Filipowskiego, 1899).

Barącz Sadok, Cudowne obrazy Matki Najświętszej w Polsce (Lwów: Druk Szczęsny Bednarski, 1891).

Bruździński Andrzej, „Bractwa religijne w siedemnastowiecznym Krakowie”, w: Historia świadectwem czasów. Księdzu Profesorowi Markowi Tomaszowi Zahajkiewiczowi, red. Włodzimiez Bielak, Stanisław Tylus (Lublin: Wydawnictwo KUL, 2006).

Buchwald-Pelcowa Paulina, „Imiona wasze wiek wiekowi podawać będzie... Kil- ka kartek z dziejów sławy wojny chocimskiej 1621 roku”, w: Wojny, bitwy i potyczki w kulturze staropolskiej, red. Wiesław Pawlak, Magdalena Piskała (Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN, 2011), 160–175.

Buliński Melchior, Historia Kościoła Polskiego, t. III (Kraków: Księgarnia i Wydawnictwo „Czytelni Ludowej” A. Nowoleckiego, 1874).

Chodyński Stanisław, Pamięć wieczna wojny chocimskiej w nabożeństwie koś- cielnym (Włocławek: Druk Dyecezalna, 1909).

Mattei Roberto, Pio V. Storia di un papa santo (Torino: Edizioni Lindau, 2021).

Gładysz Bronisław, Officium in gratiarium actione pro victoria chocimensi w historycznym rozwoju przedstawione z uwzględnieniem dwóch nieznanych druków liturgicznych z XVII wieku (Poznań: Wydawnictwo PTPN, 1928).

Graff Tomasz, Wołyniec Bartłomiej Michał, Wróbel Elżbieta Elena, Mikołaj Zebrzydowski. Szkic biograficzny (Kraków: Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2020).

Lenart Mirosław, Miles pius et iustus. Żołnierz chrześcijański katolickiej wiary w kulturze i piśmiennictwie dawnej Rzeczypospolitej (XVI–XVIII wiek) (Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN, 2009).

Mączyński Jozef, Wiadomość historyczna o cudownym obrazie N[ajświętszej] Maryi P[anny] Różańca Ś[więte]go w kościele Ojców Dominikanów w Krakowie (Kraków: Drukarnia „Czasu”, 1863).

„Oborski Mikołaj”, w: Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach polskich i Litwy (1564–1995), oprac. Ludwik Grzebień (Kraków: Wydawnictwo WAM, 2004).

Pawłowska Anna, „Retoryka sztuki. Rola fundacji artystycznych w krakowskim kościele Dominikanów w dobie potrydenckiej reformy Kościoła”, w: Sztuka w kręgu krakowskich dominikanów, red. Anna Markiewicz, Marcin Szyma, Marek Walczak (Kraków: Wydawnictwo Esprit SC, 2013), 567–577.

Podhorodecki Leszek, Chocim 1621 (Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1988).

Reychman Leszek, Historia Turcji (Wrocław–Warszawa–Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1973).

Rożek Michał, Uroczystości w barokowym Krakowie (Kraków: Wydawnictwo Literackie Kraków, 1975).

Tretiak Jozef, Historia wojny chocimskiej (1621) (Lwów: Drukarnia Włodzimierza Łozińskiego, 1889).

Wojtyska Henryk Damian, Miłościwe lata: dzieje Wielkich Jubileuszów Chrześcijaństwa (z udziałem Polaków) (Olsztyn: Wydawnictwo Hosianum, 2000).

Żukiewicz Konstanty Maria, Cudowny obraz Matki Boskiej Różańcowej w koś- ciele krakowskich dominikanów (Kraków: Nakładem OO. Dominikanów w Krakowie, 1921).

Bodzioch Beata, „Officium gratiarum actione pro victoria ex Turcis obtenta zachowane w antyfonarzach rodziny Piotrkowczyków” (cz. I – Teksty), Roczniki Teologiczne 63/13 (2016): 41–53.

Bodzioch Beata, „Officium gratiarum actione pro victoria ex Turcis obtenta zachowane w antyfonarzach rodziny Piotrkowczyków” (cz. II – Melodie), Roczniki Teologiczne 65/13 (2018): 45–55.

Czyżewski Krzysztof Józef, Walczak Marek, „Oprawa artystyczna świąt i uroczystości Arcybractwa Różańcowego w kościele dominikanów w Krakowie”, Rocznik Historii Sztuki 45 (2020): 59–84

Czyżewski Krzysztof Józef, Walczak Marek, „The Archconfraternity of the Rosary in the Dominican Churches of Krakow. Piety and Patronage of the Arts”, Acta Historiae Artis Slovenica 23/2 (2018): 139–162.

Goszczyński Artur, „Nieszczęścia gorsze od wroga. Głód i niedostatki w armii Rzeczypospolitej podczas kampanii chocimskiej z 1621 r.”, Wschodni Rocznik Humanistyczny 18/3 (2021): 27–51.

Goszczyński Artur, „O wpływie warunków atmosferycznych na przebieg bitwy pod Chocimiem w 1621 roku”, Radzyński Rocznik Humanistyczny 19 (2021): 7–16.

Kochaniewicz Bogusław, „Wpływ zwycięstwa pod Lepanto na liturgię Kościoła Zachodniego”, Salvatoris Mater 5/1 (2003): 208–209.

Korytko Andrzej, „Chocim 1621 roku w polskiej literaturze i malarstwie”, Wschodni Rocznik Humanistyczny 18/3 (2021): 119–137.

Majewski Ryszard, „Polski wysiłek obronny przed wojną chocimską 1621 r.”, Studia i Materiały do Historii Wojskowości 7/1 (1961), 3–39.

Michałowska Marta, „Palladium polskie. Militarne aspekty ikonografii maryjnej XVII–XVIII w.”, Studia Claromontana 6 (1985): 25–46.

Nagielski Mirosław, „Kampania chocimska 1621 roku”, Wschodni Rocznik Huma- nistyczny18/3 (2021): 7–25.

Nagielski Mirosław, „Kozaczyzna Zaporoska w dobie kampanii chocimskiej 1621 roku”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne 143/2 (2016): 277–285.

Podhorodecki Leszek, „Kampania chocimska 1621 roku”, Studia i Materiały do Historii Wojskowości 10/2 (1964): 88–143; 10/1 (1965): 37–68.

Wołyniec Bartłomiej Michał, „Biskup Marcin Szyszkowski jako twórca nabożeństwa «Siedmiu kościołów krakowskich»”, Folia Historica Cracoviensia 21 (2015): 189–208.

Opublikowane
2022-06-29
Jak cytować
Wołyniec, B. M. (2022). Chocim – polskie Lepanto: Aspekt religijny zwycięstwa odniesionego nad Turkami w 1621 r. Rocznik Filozoficzny Ignatianum, 28(1), 141-166. https://doi.org/10.35765/rfi.2022.2801.9
Dział
Artykuły