Stanisława Ziemiańskiego SJ teologia naturalna. Wybrane zagadnienia

Słowa kluczowe: Stanisław Ziemiański, teologia naturalna, argumentacja teistyczna

Abstrakt

W niniejszym artykule przedstawiam lub rekonstruuję oraz krytycznie komentuję argumenty za istnieniem Boga podane przez Stanisława Ziemiańskiego SJ. Wśród tych argumentów odróżniam argumenty ogólnometafizyczne, metafizyczno-przyrodnicze oraz metafizyczno-antropologiczne. Głównym założeniem argumentów ogólnometafizycznych jest teza o niekonieczności powiązania istnienia z różnymi treściami/istotami bytów (przygodność istnieniowa/radykalna) oraz form substancjalnych lub przypadłościowych z ich podmiotami (przygodność istotowa/częściowa). Gwarantem zachodzenia tego powiązania ma być Bóg jako byt, w którym związek między wymienionymi czynnikami przyjmuje charakter konieczny. Argumenty metafizyczno-przyrodnicze nie są aż tak abstrakcyjne, lecz odwołują się do pewnych danych kosmologii (Wielki Wybuch, negentropia) i biologii (powstanie organizmów żywych jako samopowielających się całości funkcjonalnych). Odwołanie się do działania Boga ma wyjaśniać te (same w sobie) jednorazowe lub znikomo prawdopodobne zdarzenia lub zjawiska. Na inne dane zwracają uwagę argumenty metafizyczno-antropologiczne. Są to mianowicie następujące, powszechnie występujące wśród ludzi, fenomeny: pragnienie szczęścia, poczucie prawa moralnego, oddawanie czci istocie najwyższej. Według omawianego Autora wyjaśnienie tych fenomenów jedynie w odwołaniu do czynników psychologicznych i społecznych jest niesprawne. Natomiast stają się one zrozumiałe, gdy potraktujemy je jako odmiany ludzkich odniesień do realnie istniejącego Boga. Dyskutując powyższe argumenty, zwracam uwagę na szanse i ograniczenia argumentacji teistycznej we współczesnych dyskusjach filozoficznych. Wartość argumentów metafizyczno-przyrodniczych zależy od zmieniającego się stanu wiedzy naukowej, a argumentów metafizyczno-antropologicznych – od zmieniających się ludzkich nastawień. Od powyższych zależności wolne są argumenty ogólnometafizyczne, jednak wydają się one zbyt abstrakcyjne dla współczesnego czytelnika.

Bibliografia

Feser Edward, Scholastic Metaphysics. A Contemporary Introduction (Heusenstamm: Editiones Scholasticae, 2014).

Craig William Lane, “The Cosmoligical Argument”, w: The Rationality of Theism, red. Paul Copan, Paul K. Moser (London – New York: Routledge, 2004): 112–131.

Duchliński Piotr, W stronę aporetycznej filozofii klasycznej. Konfrontacja tomizmu egzystencjalnego z wybranymi koncepcjami filozofii współczesnej (Kraków: Ignatianum – WAM, 2014).

Ziemiański Stanisław, Teologia naturalna. Filozoficzna problematyka Boga (Kraków: Fakultet Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego, 1995).

Ziemiański Stanisław, Spacerem po filozofii (Kraków: Petrus, 2011). Ziemiański Stanisław, Śladami życiowej i ideowej wędrówki znad Wisłoka nad Wisłę (Kraków: Ignatianum, 2021).

Kerr Gaven, „Author’s Response to Contributors”, Roczniki Filozoficzne 57 (2019) 4: 147–169, https://dx.doi.org/10.18290/rf.2019.67.4-10.

Piwowarczyk Marek „Trudności analizy faktu istnienia”, Roczniki Filozoficzne 65 (2017) 4: 61–91, http://dx.doi.org/10.18290/rf.2017.65.4-4.

Wojtysiak Jacek, „Jeszcze o istnieniu  próba rekapitulacji”, Roczniki Filozoficzne 65 (2017) 4: 93–114, http://dx.doi.org/10.18290/rf.2017.65.4-5.

Opublikowane
2022-12-28
Jak cytować
Wojtysiak, J. (2022). Stanisława Ziemiańskiego SJ teologia naturalna. Wybrane zagadnienia. Rocznik Filozoficzny Ignatianum, 28(2), 35-52. https://doi.org/10.35765/rfi.2022.2802.4
Dział
Artykuły