Kształtowanie wybranych kompetencji kluczowych w toku procesu dydaktyczno-wychowawczego realizowanego w szkole z wykorzystaniem narzędzi myślowych TOC a perspektywa lifelong learning

  • Ewa Kos Uniwersytet Łódzki

Abstrakt

W niniejszym opracowaniu zaprezentowany zostanie schemat konstrukcji
narzędzi myślowych TOC (skrót od angielskiego określenia theory of constraints). Opierają się one na założeniach teorii ograniczeń, która także będzie tu zaprezentowana. TOC to program dający narzędzia do walki z wieloma
ograniczeniami, które może napotkać nauczyciel w toku nauczania.
Mam na myśli m.in. kierowanie uwagi uczniów na konieczność rozumienia
tego, czego się uczą, a nie bezrefleksyjne zapamiętywanie, wspieranie niwelowania problemów z rozumieniem tekstu samodzielnie czytanego,
kształtowanie umiejętności wdrażania zdobywanej wiedzy w rzeczywiste
sytuacje oraz rozwiązywanie konfliktów i innych problemów, przygotowanie
ucznia do ponoszenia konsekwencji własnych wyborów. Podsumowując,
program TOC wspiera nauczycieli i uczniów w nabywaniu wybranych
kompetencji kluczowych, a w konsekwencji daje szansę nabycia umiejętności uczenia się (w tym umiejętności metauczenia, czyli myślenia o uczeniu się), rozpoznawania własnych potrzeb i stawiania sobie celów, antycypowania konsekwencji podjętych działań, rozwijania empatii, szacunku do innych osób.

Bibliografia

http://www.goldratt.pl/ (dostęp: 10.02. 2017).

Adams M., Myślenie pytaniami, Emka, Warszawa 2007.

Buzan B., Buzan T., Mapy twoich myśli, Aha, Łódź 2008.

Dłużniewska A., TOC w wychowaniu ku wartościom, „Meritum” 2008, 1.

Edukacja – jest w niej ukryty skarb, red. J. Delors, UNESCO, Warszawa 1998.

Goldratt E.M., Łańcuch krytyczny, Werbel, Warszawa 2000.

Hetmańczyk-Bajer H., Teoria ograniczeń w kontekście szeroko pojętych działań oświatowych, „Colloquium Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych” 2013, 1.

Kamińska D., Jak bawić się i uczyć z pasją? Zastosowanie narzędzi myślowych TOC w pracy z dziećmi, Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, Kraków 2012.

Mielcarek J., Paradygmat teorii ograniczeń jako koncepcji rachunkowości zarządczej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2005.

Newbold R.C., Project Management in the Fast Lane, Applying the Theory of Constrains, St. Lucie Press 1998.

Zalecenie 2006/962/WE w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie.

Opublikowane
2018-01-30
Jak cytować
Kos, E. (2018). Kształtowanie wybranych kompetencji kluczowych w toku procesu dydaktyczno-wychowawczego realizowanego w szkole z wykorzystaniem narzędzi myślowych TOC a perspektywa lifelong learning. Nauczyciel i Szkoła, 4(64). Pobrano z https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/nis/article/view/1000
Dział
DOŚWIADCZENIA I PROPOZYCJE NAUKOWO-METODYCZNE