Samowychowanie w szkole

  • Marta Filipowicz Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie

Abstrakt

Artykuł podejmuje kwestię samowychowania realizowanego w szkole. Punktem wyjścia w rozważaniach jest próba odpowiedzenia na pytanie: Czym jest samowychowanie? Czym jest wychowanie? Jak szkoła wychowuje do samowychowania? Jaka jest rola wychowawcy w tym procesie?

Samowychowanie to proces złożony i wieloaspektowy. Ważną rolę w tym procesie odgrywa wychowawca – autorytet, który pomaga młodemu człowiekowi wejść na drogę samowychowania, wziąć odpowiedzialność za własne życie, odkryć sens życia.

Bibliografia

Dziewiecki M., Osoba i wychowanie. Pedagogika personalistyczna w praktyce, Rubikon, Kraków 2003.

Granat W., Personalizm chrześcijański. Teologia ludzkiej osoby, Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań 1985.

Jan Paweł II, Evangelium Vitae, w: Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, Dom Wydawniczy Rafaelo, Kraków 2014, s. 543-638.

Jan Paweł II, Pomagamy młodym budować fundament pod ich przyszłe życie. Homilia podczas mszy św., Łowicz 14 czerwca 1999, w: Pójdźcie za mną w trzecie tysiąclecie. Homilie i przemówienia. Siódma podróż apostolska Jana Pawła II do Polski 5-17 czerwca 1999 r., Wydawnictwo św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej, Kraków 1999, s. 174-183.

Jan Paweł II, Szkoła uzupełnieniem wychowania w rodzinie. Do nauczycieli i wychowawców, León, 4 marca 1983, w: Rodzina w nauczaniu Jana Pawła II, red. J. Żukowicz, WAM, Kraków 1990, s. 157-158.

Jundziłł I, Samowychowanie, w: Encyklopedia pedagogiczna, red. W. Pomykała, Fundacja Innowacja, Warszawa 1993, s. 716-717.

Jundziłł I., O samowychowaniu. Podręcznik dla młodzieży, Nasza Księgarnia, Warszawa 1975.

Kiereś B., Wychowania filozofia, w: Powszechna encyklopedia filozofii, red. A. Maryniarczyk, t. 9, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2008, s. 857-864.

Kiszczak M.T., Samokształcenie a rozwój zawodowy nauczyciela, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1990.

Kukołowicz T., Wychowanie do samowychowania warunkiem osiągnięcia dojrzałej osobowości, w: Szkice o kształtowaniu osobowości, red. J. Kostkiewicz, Wydawnictwo WSP, Rzeszów 1997, s. 49-57.

Kupisiewicz C., Kupisiewicz M., Słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

Kuźma J., Nauka o szkole. Studium monograficzne. Zarys koncepcji, Impuls, Kraków 2011.

Maciejewski J., Samokształcenie w procesie nauczania, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 1998.

Mastalski J., Zarys teorii wychowania, Wydawnictwo Naukowe PAT w Krakowie, Kraków 2002.

Matulka Z., Samokształcenie, w: Wprowadzenie do pedagogiki dorosłych, red. T. Wujek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992, s. 205-212.

Nowak M., Autonomia osoby a wychowanie religijne, „Paedagogia Christiana” 1(13), 2004, s. 9-31.

Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Żak, Warszawa 2007.

Ożóg T., Samowychowanie, w: Encyklopedia katolicka, red. E. Gigilewicz, t. 17, TN KUL, Lublin 2012, s. 993-995.

Pacek S., Samowychowanie studentów. Warunki i efekty, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1977.

Pedagogika. Leksykon PWN, red. B. Milerski, B. Śliwerski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.

Solak A., Proces samowychowania w środowisku rodzinnym i szkolnym, „Paedagogia Christiana” 2(14), 2004, s. 187-202.

Śliwerski B., Współczesne teorie i nurty wychowania, Impuls, Kraków 2001.

Opublikowane
2019-01-16
Jak cytować
Filipowicz, M. (2019). Samowychowanie w szkole. Nauczyciel i Szkoła, 1(65). https://doi.org/10.14632/NiS.2018.65.13
Dział
ROZPRAWY I ARTYKUŁY NAUKOWE