Dialog w rodzinie w ujęciu chrześcijańskiej koncepcji wychowania

Abstrakt

Artykuł będzie podejmował temat dialogu w rodzinie. Podstawą do prowadzenia rozważań będzie chrześcijańska koncepcja wychowania. W tekście zostanie podjęta próba udzielenia odpowiedzi na pytania, czym jest dialog i jakie są jego zasady; co ułatwia, a co utrudnia prowadzenie dialogu w rodzinie. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na kwestię godności i podmiotowości. Końcowe przesłanie zawarte w artykule będzie dotyczyło miłości jako podstawy dialogu w rodzinie.

Bibliografia

Bilicki T., Dziecko i wychowanie w pedagogii Jana Pawła II – na podstawie jego encykliki, adhortacji, wybranych listów i przemówień, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2005.

Dyczewski L., Rodzina, [w:] Katolicka Nauka Społeczna. Podstawowe zagadnienia z życia społecznego i politycznego, red. S. Fel, J. Kupny, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2007, s. 88-107.

Gawęcka M., Rodzina wiktymologiczna rezultatem braku dialogu, w: Dialog pokoleń. Studium interdyscyplinarne, red. K. Franczak, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 2007, s. 173-184.

Jan Paweł II, Papież do Episkopatu Polski – o tym, co ważne w dialogu – 5.06.1979; https://opoka.org.pl/bibloteka/W/WP/jan-pawel-ii/podroze/jp2_pielgrzymka1979.html [dostęp: 25.01.2019].

Jan Paweł II, Redemptor hominis, [w:] Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, Dom Wydawniczy Rafael, Kraków 2009.

Jan Paweł II, Redemptoris missio, [w:] Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, Dom Wydawniczy Rafael, Kraków 2009.

Jankowska M., Dialog między rodzeństwem – świadomość pełnienia ról, [w:] Dialog w rodzinie – dobre praktyki, red. B. Parysiewicz, M. Wyżlic, K. Komsta-Tokarzewska,Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, s. 33-39.

Jusiak R., Pedagogika społeczna Kościoła Katolickiego, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013.

Kądziołka W., Dialog źródłem wychowania w rodzinie, Wydawnictwo WAM, Kraków 2012.

Kiereś H., Dialog, [w:] Powszechna encyklopedia filozofii, t. 2, red. A. Maryniarczyk, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2001, s. 569-570.

Łuczyński A., Rola pedagogiki chrześcijańskiej w kształtowaniu pozytywnego rozumienia małżeństwa i rodziny, [w:] Pedagogika chrześcijańska. Tradycja. Współczesność. Nowe wyzwania, red. J. Michalski, A. Zakrzewska, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, 483-494.

Łukaszyk R., Dialog, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 3, red. R. Łukaszyk, L. Bieńkowski, F. Gryglewicz, TN KUL, Lublin 1995.

Marzec D., Znaczenie dialogu w wychowaniu, [w:] Komunikacja i podmiotowość w relacjach szkolnych, red. S. Badora, D. Marzec, J. Kosmala, Wydawnictwo WSP, Częstochowa 2001, s. 47-57.

Mastalski J., Zarys teorii wychowania, Wydawnictwo Naukowe PAT, Kraków 2002.

Nagórny J., Wychowanie do wartości, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012.

Nowak M., Pedagogika wzorów i pedagogika spotkania w dialogu pokoleń, [w:] Dialog pokoleń. Studium interdyscyplinarne, red. K. Franczak, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 2007, s. 76-98.

Pisarzak M., Mistrz dialogu – Jana Paweł II; https://mateusz.pl/mt/mp/Marian-Pisarzak-MIC-Mistrz-dialogu-Jan-Pawel-II.htm [dostęp: 25.01.2019].

Rynio A., Integralne wychowanie w myśli Jana Pawła II, Wydawnictwo KUL, Lublin 2004.

Skawińska M., Rodzina w nauczaniu społecznym katolickiego Kościoła, (1878–1968), Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2001.

Solak A., W kręgu dialogu międzypokoleniowego na płaszczyźnie rodzinnej, [w:] Dialog pokoleń. Studium interdyscyplinarne, red. K. Franczak, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 2007, s. 146-160.

Śnieżyński M., Dialog w rodzinie, [w:] W trosce o ducha rodzinnego w szkole salezjańskiej. Materiały z sympozjum edukacyjnego dla salezjańskich nauczycieli i wychowawców na temat ducha rodzinnego w systemie zapobiegawczym św. Jana Bosko, Wydawnictwo Poligrafa ITS, Kraków 2006, s. 97-119.

Śnieżyński M., Dialog w rodzinie. Studium teoretyczno-empiryczne, Wydawnictwo WAM, Kraków 2014.

Tarnowski J., Człowiek – Dialog – Wychowanie. Zarys chrześcijańskiej pedagogiki personalno-egzystencjalnej, „Znak” 1991, nr 436 (9), s. 69-78.

Tarnowski J., Wychowanie do pokoju z Bogiem i ludźmi, Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań 1984.

Opublikowane
2019-12-07
Jak cytować
Filipowicz, M. (2019). Dialog w rodzinie w ujęciu chrześcijańskiej koncepcji wychowania. Nauczyciel i Szkoła, 1(69). https://doi.org/10.14632/NiS.2019.69.49
Dział
DOŚWIADCZENIA I PROPOZYCJE NAUKOWO-METODYCZNE