Leibnizjański kontekst teorii trzech światów K.R. Poppera

  • Halina Święczkowska
Słowa kluczowe: pochodzenie i ewolucja języka, wiedza, trzeci świat Poppera, świat idei Platona, racjonalny obraz świata Leibniza

Abstrakt

Popperowskie poglądy na temat języka i jego funkcji, omawiane w książce zatytułowanej Wiedza a zagadnienie ciała i umysłu, są integralnie powiązane z jego teorią trzech światów. Zamierzam przedstawić podstawowe idee tej teorii, koncentrując się w szczególności na Popperowskiej koncepcji tzw. trzeciego świata i fundamentalnej roli języka w procesie tworzenia tego świata. W wyżej wspomnianej książce Popper opisuje swoją teorię trzech światów z perspektywy historycznej i porównuje tę teorię z koncepcjami Platona, Bolzano i Fregego. Wspominając Leibniza, jako swojego poprzednika, Popper nie przeprowadza jednak analizy Leibnizjańskiej koncepcji świata i języka. W artykule podjęto próbę połączenia teorii Poppera z poglądami Leibniza, a także wskazania na pewne podobieństwa i różnice pomiędzy nimi.

Bibliografia

Chomsky, N. (1990). On the nature, use and acquisition of language. In: Lycan, W. G. (Ed.), Mind and cognition, Blackwell.

Hacking, I., 1975. Why does language matter to philosophy?. Cambridge University Press, Cambridge, New York.

Leakey, R., 1995. Pochodzenie człowieka. Wydawnictwo CiS, Oficyna Wydawnicza MOST, Warszawa.

Leibniz, G. W.Couturat, L. (Ed.), 1961. Opuscules et fragments inédits de Leibniz: extraits des manuscrits de la Bibliothèque royale de Hanovre. Georg Olms, Hildesheim.

Popper, K. R., 1998. Wiedza a~zagadnienie ciała i~umysłu. W~obronie interakcji. Książka i~Wiedza, Warszawa.

Putnam, H. (1977). „Hipoteza wrodzoności” a~modele wyjaśniające w~lingwistyce. In: Stanosz, B. (Ed.), Lingwistyka a~filozofia. Współczesny spór o~filozoficzne założenia teorii języka, PWN.

Święczkowska, H., 1998. Harmonia linguarum --- język i~jego funkcje w~filozofii Leibniza. Wydawnictwo Uniwersytetu w~Białymstoku, Białystok.

Opublikowane
2018-02-22
Jak cytować
Święczkowska, H. (2018). Leibnizjański kontekst teorii trzech światów K.R. Poppera. Rocznik Filozoficzny Ignatianum, 23(2), 117–131. https://doi.org/10.5281/zenodo.1177527
Dział
Sprawozdania i referaty