Formy agnostycyzmu XVII i XVIII wieku — od Pascala do Kanta

  • Zbigniew Drozdowicz
Słowa kluczowe: agnostycyzm pascalowski, agnostycyzm hume’owski, agnostycyzm kantowski

Abstrakt

W rozważaniach tych podejmuję próby pokazania, że w myśli filozoficznej XVII i XVIII stulecia pojawiły się zarówno takie formy agnostycyzmu, które określały swoją ideową tożsamość poprzez odwoływanie się do wiary religijnej, jak i takie, które określały ją poprzez opozycję do niej. Spotykały się one i niejednokrotnie spotykają do dzisiaj z surową oceną zarówno ze strony niektórych Kościołów, jak i zdeklarowanych ateistów. Warto się nieco uważniej przyjrzeć argumentacji zwolenników tych form agnostycyzmu. Być może pozwoli to uniknąć przynajmniej niektórych nieporozumień związanych z ich stanowiskiem.

Bibliografia

Dawkins, R., 2007. Bóg urojony. Wydawnictwo CiS, Warszawa.

Drozdowicz, Z., 1993. Antynomie Pascala. Kantor Wydawniczy SAWW, Poznań.

Drozdowicz, Z. (2016). Co to jest agnostycyzm i~kto jest agnostykiem?, Przegląd Religioznawczy : 79-93.

Goldmann, L., 1955. Le dieu caché: étude sur la vision tragique dans les Pensées de Pascal et dans le théâtre de Racine. Gallimard, Paris.

Himmelfarb, G., 2004. The Roads to modernity. The British, French and American enlightenments. Alfred A.~Knopf, New York.

Hume, D., 1962. Dialogi o~religii naturalnej. PWN, Warszawa.

Hume, D., 1977. Badania dotyczące rozumu ludzkiego. PWN, Warszawa.

Kant, I., 1957. Krytyka czystego rozumu. PWN, Warszawa.

Kant, I., 2002. Krytyka praktycznego rozumu. Wydawnictwo Antyk, Kęty.

Pascal, B., 1972. Myśli. Instytut Wydawniczy „Pax”, Warszawa.

Płużański, T., 1974. Pascal. Wiedza Powszechna, Warszawa.

Weischedel, W., 1997. Die philosophische Hintertreppe. Die großen Philosophen in Alltag und Denken. Dt. Taschenbuch-Verlag, München.

Woleński, J., 2004. Granice niewiary. Wydawnictwo Literackie, Kraków.

Katechizm Kościoła Katolickiego. Pallottinum, Poznań.

Opublikowane
2018-02-22
Jak cytować
Drozdowicz, Z. (2018). Formy agnostycyzmu XVII i XVIII wieku — od Pascala do Kanta. Rocznik Filozoficzny Ignatianum, 23(2), 132–150. https://doi.org/10.5281/zenodo.1177531
Dział
Sprawozdania i referaty