Pojęcie granicy jako klucz hermeneutyczny myślenia o polskiej historii

Słowa kluczowe: granica duchowa, historia Polski, miles christianus, błogosławieństwo broni, Kościół walczący

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie pojęcia granicy jako użytecznego odniesienia myślowego do zaprezentowania specyfiki myślenia o polskiej historii. Historyczne granice Polski pozwalają na wielorakie rekonstruowa- nie wpływów, choćby językowych, czy też wymiany kulturowej: od sztuki po zwyczaje, praktykowane w obrębie niewielkich czasem społeczności, zwłaszcza jeśli mówimy o organizacji państwowej charakteryzującej się wieloetnicznością. Ponadto dla ludzi myślących w języku polskim pojęcie granicy zakodowane zostało na przestrzeni dziejów w określeniach takich jak np.: „Polska od morza do morza”, „przedmurze chrześcijaństwa”, czy też „kresy”, co z trudnością napotyka odniesienia w umysłach zwykłych dokonywać operacji myślowych za pomocą słownictwa przypisanego do innych kodów kulturowych. Dodajmy jeszcze, że wszystkie wymienione wyżej pojęcia odnoszą się nie tylko do znaczeń ściśle związanych z określonym terytorium, ale mają swoją nośność emocjonalną, budowaną na wiedzy historycznej, przekazanej przede wszystkim w procesie kształcenia, uzupełnionego bagażem własnych doświadczeń nabytych za sprawą komunikowania się z otoczeniem. Autor, przywołując ustalenia historyków, polityków, a nawet liturgistów, ukazuje, jak bardzo pojęcie granicy związane jest z myśleniem w horyzoncie wartości, charakterystycznym dla polskiej kultury. W toku prowadzonych analiz przywołuje refleksje zaczerpnięte także z dzieł literackich o różnym charakterze: od utworu scenicznego Kontrakt Sławomira Mrożka, przez esej Jana Parandowskiego Polska leży nad Morzem Śródziemnym, po poezję Juliusza Słowackiego. Szczególne miejsce w przywołanych źródłach stanowią teksty związane z wojną i wojskowością, powstałe w kręgu literatury chrześcijańskiej. Dzięki temu ukazany został ciąg literackich obrazów służących przez stulecia wykształceniu polskich żołnierzy, dla których podręczniki życia duchowego pisali sławni kaznodzieje królewscy: Piotr Skarga, Mateusz Bembus czy Szymon Starowolski. Uchwycone zostało również powiązanie pomiędzy myśleniem o granicy a kulturą rycerską, w której broni się nie tylko jakiegoś terytorium, ale także określonych wartości. Szczególnym nawiązaniem do tego w polskiej kulturze jest wzorzec osobowy, określany jako miles christianus, stanowiący doskonałe połączenie idei walki duchowej, obecnej w kulturze monastycznej, z walką fizyczną w obronie chrześcijaństwa. Porównując ze sobą teksty z różnych dziedzin, autor wysnuwa istotne wnioski na temat charakteru polskiej religijności. W jej ukształtowaniu bardzo istotną rolę odegrała idea walki, a zwłaszcza obrona chrześcijaństwa. Dlatego też obecny model chrześcijaństwa, proponowany przez papieża Franciszka, w którym wszelka wojna i przemoc są odrzucone, nie spotyka się ze zrozumieniem wśród polskich katolików. Przyzwyczajeni do wizji Kościoła walczącego, z trudem utożsamiają się z nowym modelem eklezjologicznym, zdominowanym przez wizję Kościoła zwycięskiego, odrzucającego wszelkie bariery i podziały w świecie.

Bibliografia

Bembus Mateusz (Matthaeo Bembo), Bellator christianus, hoc est Ratio christiane, pie feliciterque bella et apparandi, et gerendi, summorum imperatorum, regum et aliorum christianorum ducum exemplis expressa et notis brevibus illustrata. Accesserunt ss. Ambrosii et Augustini militaria monita, vetus praeterea Romanorum militaris disciplina a Josepho descripta, nec non precatiunculae militares ex Sacris Literis, potissimum Psalmis Davidicis, petitae, authore R.P. … Soc. Jesu doctore theol., Coloniae Agrippinae: Birkmannien, sumptibus Hermanni Mylii, 1617, (Cracoviae: Franciscus Cesarius, 1617, 1618)

Bernanos Georges, Pamiętnik wiejskiego proboszcza, tłum. Wacław Rogowicz, (Warszawa: „Pax”, 1991).

Erdman Carl, Die Entstehung des Kreuzzugsgedankens, (Stuttgart: Kohlhammer, 1935; przedruk: Stuttgart: Kohlhammer Verlag, 1965).

Franz Adolf, (Freiburg im Breisgau: Herdersche Verlagshandlung, 1909; przedruk: Bonn: Verlag Nova & Vetera, 2006).

Gadamer Hans Georg, Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej, tłum. i red. Bogdan Baran, (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007).

Graciotti Sante, „Polskie przedmurze we Włoszech w XVI i XVII wieku. O barokowej ewolucji pewnego mitu”, w Sante Graciotti, Od Renesansu do Oświecenia, t. 1, (Warszawa: PIW, 1992).

Herodot, Dzieje, tłum. i red. Seweryn Hammer, (Warszawa: Czytelnik, 2007).

Humanizm. Idee, nurty i paradygmaty humanistyczne w kulturze polskiej, red. Alina Nowicka-Jeżowa (Warszawa: Neriton, 2008-2011).

Il “Pontificalis liber” di Agostino Patrizi Piccolomini e Giovanni Burcardo (1485), ed. Manlio Sodi, (Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2006).

Konopczyński Władysław, „Obrona kultury zachodniej”, w Polska w kulturze powszechnej, red. Feliks Koneczny, t. 1, (Kraków: Polskie Spółki Oszczędności i Pożyczek, 1918), 32–51.

Lenart Mirosław, „Miles Christianus e Heroina Christiana come modelli personali nella tradizione culturale polacca dal XVI al XVIII secolo”, w Obedience and Authority. Obbedienza e Autorità, red. Andrzej Gieniusz, Teresa Grabińska, Agnieszka Hennel-Brzozowska, Mirosław Lenart, (Kraków: Wydawnictwo «Scriptum», 2018), 123–143.

Lenart Mirosław, Miles pius et iustus. Żołnierz chrześcijański katolickiej wiary w kulturze i piśmiennictwie dawnej Rzeczypospolitej (XVI–XVIII w.), (Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN, 2009).

Lenart Mirosław, „Miles christianus od Skargi do Starowolskiego”, w Humanizm polski. Długie trwanie – tradycje – współczesność (wstęp do badań), red. Alina Nowicka-Jeżowa, Marcin Cieński, (Neriton: Warszawa 2009), 91–113.

Lenart Mirosław, „«Trattato… sopra il modo di fare un compito libro militare» di Antonio Possevino. Un’importante fonte per autori di libri indirizzati ai soldati polacchi nel Seicento”, w Vita pubblica e vita privata nel Rinascimento. Atti del XX Convegno internazionale, ed. Luisa Secchi Tarugi, (Firenze: Franco Cesati Editore, 2010), 333–348.

Lenart Mirosław, „La «nuova» religiosità dei soldati polacchi dopo il Concilio di Trento”, w Lingue e testi delle riforme cattoliche in Europa e nelle Americhe (sec. XVI–XXI), ed. Rita Librandi, (Firenze: Franco Cesati Editore, 2012), 77–92. Lenart Mirosław, „Podręcznik życia wojskowego i religijnego Piotra Skargi”, w „Kto ojczyźnie swej służy sam sobie służy”. Pamiątka obchodów czterechsetlecia śmierci Piotra Skargi, red. Mirosław Lenart, (Opole: Archiwum Państwowe w Opolu, 2014), 45–56.

Lenart Mirosław, „Wzorce osobowe doby potrydenckiej w perspektywie idei walki”, w Kultura pierwszej Rzeczypospolitej w dialogu z Europą. Hermeneutyka wartości, t. VI: Formowanie kultury katolickiej w dobie potrydenckiej. Powszechność i narodowość katolicyzmu polskiego, red. Justyna Dąbkowska-Kujko, (Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2016), 351–387.

Łacina jako język elit, red. Jerzy Axer, (Warszawa: Wyd. „DiG”, 2004).

Manuale selectissimarum Benedictionum Coniurationum, Exorcismorum, Absolutionum, Rituum; Ad Commodiorem Usum Parochorum, omniumque Sacerdotum tam Saecularium, quam Religiosorum ex diversis ritualibus atque probatissimis auctoribus collectum, (Kempten: per Johannem Mayr, Ducalis Campidonensis, 1723).

Menozzi Daniele, Chiesa, pace e guerra nel Novecento. Verso una delegittimazione religiosa dei conflitti (Bologna: Il Mulino, 2008).

Paiano Maria, La preghiera e la Grande guerra. Benedetto XV e la nazionalizzazione del culto in Italia (Pisa: Pacini Editore, 2017).

Parandowski Jan, „Polska leży nad Morzem Śródziemnym”, w Polskie wizje Europy w XIX i XX wieku, red. Peter Oliver Loew, (Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2004), 132–138.

Pontificale Romanum. Editio princeps 1595–1596, anast. con introduzione edd. Manlio Sodi, Achille Maria Triacca, Gabriella Foti, (Roma: Libreria Editrice Vaticana, 1997).

Pontificale Romanum, editio typica 1961–1962, anast. con nuova introduzione edd. Manlio Sodi, Alessandro Toniolo, (Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2008).

Schram Tomasz, Długie i krótkie stulecie. Szkice z historii XIX i XX wieku (Poznań: Wydawnictwo Instytutu Historii UAM, 2019). Słowacki Juliusz, Wiersze i poematy (Warszawa: PIW, 1983).

Tazbir Janusz, Polskie przedmurze chrześcijańskiej Europy. Mity a rzeczywistość historyczna (Warszawa: Polska Akademia Umiejętności, 1987).

Tessore Dag, La mistica della guerra. Spiritualita delle armi nel Cristianesimo e nell’Islam, pref. Franco Cardini, (Roma: Fazi, 2003).

Ceglarska Anna, „Wpływy orientalne na myśl polityczną starożytnej Grecji”, Miscellanea Historico-Iuridica 15/2 (2016): 236–237.

Chodubski Andrzej, „O dziedzictwie kulturowym Europy”, Athenaeum 14–15 (2006): 11–30.

Deszczyńska Martyna, „Wyobrażenie «przedmurza» w piśmiennictwie schyłku polskiego oświecenia”, Przegląd Historyczny 92/3 (2001): 285–300.

Flori Jean, „Chevalerie et liturgie. Remise des armes et vocabulaire «chevaleresque» dans les sources liturgiques du 9ème au 14ème siècle”, Le Moyen Age 84/1 (1978): 247–278, 409–442.

Głombiowski Karol, „Pojęcia »hellenizmu« i »barbaryzmu« jako wyznaczniki herodotowej i europejskiej humanitas”, Meander 58/3–4 (2003): 253–263.

Kopeć Jerzy Józef, „Błogosławieństwa w polskiej tradycji religijnej”, Seminare 13 (1997): 23–50.

Litawa Karol, „Rytuał Piotrkowski z 1631 roku i jego znaczenie na tle historii Rytuału Rzymskiego”, Perspektywy Kultury 33/2 (2021): 47–59.

Mrożek Sławomir, „Kontrakt. Sztuka w trzech aktach”, Dialog 31/1 (1986): 5–30. Parandowski Jan, „Polska leży nad Morzem Śródziemnym”, Arkady 5/3 (1939): 113–116.

Encyklika Fratelli tutti ojca świętego Franciszka o braterstwie i przyjaźni społecznej: https://www.vatican.va/content/francesco/pl/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#_ftn1 (dostęp: 19.07.2021).

«Noi siamo la nostra memoria. Quando morirò, ricorderò tutto», Umberto Eco risponde alle domande di Hans Ulrich Obrist : la videoinstallazione alla Biennale di Venezia 2015 – di Davide Ferrario /Corriere TV tłum. Mirosław Lenart, https://video.corriere.it/noi-siamo-nostra-memoria-quando-moriro-ricordero-tutto/758ccc6c-d7f6-11e5-afdf-d68b3faa1595 (dostęp: 19.07.2021).

Opublikowane
2020-11-25
Jak cytować
Lenart, M. (2020). Pojęcie granicy jako klucz hermeneutyczny myślenia o polskiej historii. Rocznik Filozoficzny Ignatianum, 26(1), 13-36. https://doi.org/10.35765/rfi.2020.2601.3
Dział
Artykuły

Inne teksty tego samego autora