Zagadnienie praw i wolności w dziele Andrzeja Frycza Modrzewskiego "Commentariorum de Republica emendanda libri quinque"

  • Joanna Marszk
Słowa kluczowe: prawa, wolność

Abstrakt

Temat artykułu stanowi zagadnienie praw i wolności w dziele Andrzeja Frycza Modrzewskiego "Commentariorum de Republica emendanda libri quinque". Celem pracy jest pokazanie, jak twórca renesansowy opisuje te katogorie oraz jak postrzega związki między nimi. Na wstępie przybliżone są źródła środkowoeuropejskiego myślenia o prawach i wolności. Przedstawia się sylwetkę autora na tle epoki. W części właściwej artykułu występuje charaterystyka wybranych idei na podstawie dzieła Frycza. Zaprezentowana jest koncepcja pisarza, w której podstawą praw są obyczaje. Podaje się zasadnienie dla istnienia praw pisanych. Wyróżnia się dwa kryteria, wedle których Modrzewski ocenia prawa, tj. rozum i sprawiedliwość. Następnie ukazane zostaje negatywne oblicze niektórych praw, wśród których pierwsze miejsce zajmuje ustawa dla mężobójców. Wskazuje się niewłaściwe traktowanie chłopów. Przybliżone są kryteria wyboru urzędników. Kolejno podany jest nowatorski projekt reformy sądownictwa, którego kluczowy punkt stanowi utworzenie stałych sądów. Następnie ujmuje się podejście Frycza do zagadnienia wolności. Przedstawia się tę wizję z podziałem na wolność wewnętrzną oraz zewnętrzną. Wreszcie zaprezentowany jest związek dwóch pojęć, gdzie podkreśla się jego nierozerwalny charakter. W zakończeniu akcentuje się specyfikę polskiego spojrzenia na poruszane kwestie.

Bibliografia

Arystoteles (2005), "Polityka" Wrocław Zakład Narodowy im. Ossolińskich, De Agostini.

Ekes J (1987), "Złota demokracja" Warszawa Instytut Wydawniczy Pax.

Grześkowiak-Krwawicz A (2008), "Wolność jako zasada ustrojowa Rzeczypospolitej", In Lex est Rex in Polonia et in Lithuania...: Tradycje prawno-ustrojowe Rzeczypospolitej --- doświadczenie i dziedzictwo. Warszawa , pp. 25-41. Biuro Trybunału Konstytucyjnego, Wydawnictwo DiG.

Korolko M (1978), "Andrzej Frycz Modrzewski. Humanista, pisarz" Warszawa Wiedza Powszechna.

Machiavelli N (1972), "Rozważania nad pierwszym dziesięcioksięgiem historii Rzymu Liwiusza", In Wybór pism. Warszawa , pp. 231-623. Państwowy Instytut Wydawniczy.

Modrzewski AF (1953), "O poprawie Rzeczypospolitej" Warszawa Państwowy Instytut Wydawniczy.

Platon (1997), "Prawa" Warszawa Wydawnictwo Alfa-Wero.

Plutarch z Cheronei (1996), "Żywoty sławnych mężów" Wrocław, Warszawa, Kraków Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Sójka-Zielińska K (2000), "Drogi i bezdroża prawa. Szkice z dziejów kultury prawnej Europy" Wrocław, Warszawa, Kraków Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Starnawski J (1981), "Andrzej Frycz Modrzewski. Żywot, dzieło, sława" Łódź Wydawnictwo Łódzkie.

Vives JL (1993), "O wspomaganiu ubogich albo o niedostatku ludzkim" Kraków, Rzeszów Caritas.

Ziętek W (2006), "Koncepcja ustroju państwa Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Studium filozoficzno-prawne" Kraków Oficyna Wydawnicza AFM.

(1986), "Koran" Warszawa Państwowy Instytut Wydawniczy.

(1980), "Biblia Tysiąclecia. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu" Poznań, Warszawa Wydawnictwo Pallottinum.

Opublikowane
2015-12-31
Jak cytować
Marszk, J. (2015). Zagadnienie praw i wolności w dziele Andrzeja Frycza Modrzewskiego "Commentariorum de Republica emendanda libri quinque". Rocznik Filozoficzny Ignatianum, 21(2), 64-85. https://doi.org/10.5281/zenodo.44503
Dział
Artykuły recenzowane