Człowiek jako mikrokosmos w ujęciu Hildegardy z Bingen

  • Teresa Obolevich Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Abstrakt

Man as Microcosm according to Hildegard of Bingen

Bibliografia

Beer F (1996), "Kobiety i doświadczenie mistyczne w Średniowieczu" Kraków Wydawnictwo Znak.

Burakowski D (2006), "Struktura anima mundi w Platońskim Timaiosie", Idea --- Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych. Vol. 18, pp. 23-28.

Burnett C (1998), "Hildegard of Bingen and the Science of the Stars", In Hildegard of Bingen. The Context of her Thought and Art. London , pp. 111-120. The Warburg Institute.

Carlevaris A (1998), "Ildegarda e la Patristica", In Hildegard of Bingen. The Context of her Thought and Art. London , pp. 65-80. The Warburg Institute.

Caviness MH (1998), "Hildegard as Designer of the Illustrations of her Works", In Hildegard of Bingen. The Context of her Thought and Art. London , pp. 29-63. The Warburg Institute.

Dronke P (2000), "Hildegard's Inventions. Aspects of her Language and Imagery", In Hildegard von Bingen in ihrem historischen Umfeld. Mainz , pp. 299-320. Verlag Philopp von Zabern.

Dronke P (1998), "The Allegorical World-Picture of Hildegard of Bingen: Revaluations and New Problems", In Hildegard of Bingen. The Context of her Thought and Art. London , pp. 1-16. The Warburg Institute.

Flanagan S (2002), "Hildegarda z Bingen. Żywot wizjonerki" Warszawa Państwowy Instytut Wydawniczy.

Frey L (2008), "Hildegarda z Bingen (1098--1179) średniowieczna znawczyni przyrody", Wiadomości Botaniczne. Vol. 52(1-2), pp. 126-130.

Godlewicz-Adamiec J (2005), "Plastyczne i językowe środki wyrazu w dziełach mistyków niemieckich epoki średniowiecza" Warszawa Instytut Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Godlewicz-Adamiec J and Wolting M (2001), "Symbol wody życia w wizji Hildegardy z Bingen", Studia Niemcoznawcze. (21), pp. 263-270.

Hertzka G (2010), "Tak leczy Bóg: medycyna św. Hildegardy z Bingen jako nowy sposób naturalnego leczenia" Legnica Polskie Centrum św. Hildegardy.

Hildegard of Bingen (2006), "Letter to Guibert of Gembloux" Oxford University Press.

Hildegard of Bingen (2006), "Letter to the Clerics of Cologne" Oxford University Press.

Hildegard of Bingen (2006), "Letter to the Abot Gedolphus" Oxford University Press.

Hildegard of Bingen (1998), "Fifth Vision", In Jutta and Hildegard. The Biographical Sources. Turnhout Brepols.

Hildegarda z Bingen (2011), "Księga pierwsza i druga" Tyniec Vol. 1(57) Wydawnictwo Benedyktynów.

Hildegarda z Bingen (2005), "Księga dzieł Bożych", In Studia nad filozofią starożytną i średniowieczną, t. 3: Filozoficzne aspekty średniowiecznej mistyki. Warszawa , pp. 243-252. Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Hildegarda z Bingen (2003), "List do kongregacji mniszek", In Hildegarda z Bingen. Teologia muzyki. Kraków , pp. 165-167. Homini.

Hildegarda z Bingen (2003), "List 23 do prałatów mogunckich", In Hildegarda z Bingen. Teologia muzyki. Kraków , pp. 155-161. Homini.

Hirscher P (2006), "Leczymy się i gotujemy ze św. Hildegardą: receptury i recepty ze średniowiecznego klasztoru" Warszawa Instytut Wydawniczy PAX.

Jabłońska A and Kowalska A (2003), "Hildegarda z Bingen. Szkic do portretu", In Niebem i sercem okryta. Studia historyczne dedykowane dr Jolancie Malinowskiej. Toruń , pp. 27-40. Wydawnictwo Adam Marszałek.

Jamróz M (2003), "Byt i muzyka w Ordo virtutum Hildegardy z Bingen", In Filozofia muzyki. Studia. Kraków , pp. 233-242. Musica Iagellonica.

Kluge H (2008), "Wielka księga Hildegardy z Bingen: tajemnice zdrowego życia" Kielce Wydawnictwo Jedność.

Kowalewska M (2007), "Bóg --- Kosmos --- Człowiek w twórczości Hildegardy z Bingen" Lublin Wydawnictwo UMCS.

Kowalewska M (2007), "Komentarz do biblijnego opisu stworzenia (Gen 1--2) w Liber Divinorum Operum Hildegardy z Bingen", Acta Mediaevalia. (20), pp. 163-176.

Kowalewska M (2005), "Hildegardy z Bingen wizja człowieka", Acta Mediaevalia. (18), pp. 267-286.

Kowalewska M (2000), "Prophetica teutonica --- święta Hildegarda z Bingen: życie i dzieło", In Duchowość i religijność kobiet dawniej i dziś. Poznań , pp. 29-46. Wydawnictwo Fundacji Humaniora.

Kuc L (1949--1950), "Z historii poglądów na człowieka w wieku dwunastym. Święta Hildegarda z Bingen", Roczniki Filozoficzne. (2-3), pp. 398-407.

Kurdziałek M (1971), "Średniowieczne doktryny o człowieku jako obrazie świata", Roczniki Filozoficzne. (19(1)), pp. 5-39.

Matusiak B (2004), "Zbawienie jako przywrócenie harmonii świata. Analiza pasyjnej antyfony Hildegardy z Bingen", Rocznik Teologiczny. (46(2)), pp. 215-222.

Matusiak B (2001), "To powiada żyjące światło: korespondencja Hildegardy z Bingen z Tenxwindą z Andernach", Canor. (33), pp. 17-20.

Milcarek M (1997), "Zagadnienia antropologiczne w "Scivias" św. Hildegardy z Bingen", Studia Philosophiae Christianae. (2), pp. 111-118.

Moulinier L (1998), "Abbesse et agronomie: Hildegard et la savoir botanique de son temps", In Hildegard of Bingen. The Context of her Thought and Art. London , pp. 135-156. The Warburg Institute.

Newman B (1989), "Sister of Wisdom. St. Hildegard's Theology of the Feminine" Berkeley, Los Angeles University of California Press.

Nowak B (2011), "Musica mundana --- musica humana w refleksji filozoficznej Hildegardy z Bingen", In Filozoficzne konteksty edukacji artystycznej. Poznań Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM.

Olerud A (1951), "L'idée de macrocosmos et de microcosmos dans le Timée de Platon: étude de mythologie comparée" Uppsala Almqvist and Wiksells Boktryckeri AB.

Otlewska M (2011), "Struktura duszy w myśli Hildegardy z Bingen", In Współczesne refleksje wokół kartezjańskiej wizji podmiotu. Łódź Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

Otlewska M (2008), "Teofania stworzenia w myśli św. Hildegardy z Bingen", In Człowiek i świat wokół niego. Studia z filozofii średniowiecznej. Wrocław , pp. 159-167. Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Piętka R (2009), "Mikro- i makrokosmos w starożytności --- od presokratyków do Ojców Kościoła", In Makrokosmos versus Mikrokosmos. Poznań Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk -- Wydawnictwo Kontekst.

Platon (2005), "Timaios", In Dialogi. Kęty Vol. 2, pp. 657-743. Wydawnictwo Antyk.

Posch H (2001), "Co to jest medycyna Hildegardy?" Kraków Wydawnictwo Czuwajmy.

Pregenzer B and Schmidle B (2008), "Św. Hildegarda z Bingen: praktyczny poradnik zdrowego życia" Kraków Wydawnictwo M.

Pregenzer B and Schmidle B (2007), "Św. Hildegarda z Bingen: leczenie chorób" Kraków Wydawnictwo M.

Schipflinger T (1998), "Sophia --- Maria: A holistic Vision of Creation" New York Samuel Weiser Inc..

Schulte-Übbing C (2011), "Św. Hildegarda z Bingen: Medycyna dla kobiet" Kraków Wydawnictwo Esprit.

Singer C (1917), "The Scientific Views and Visions of Saint Hildegard (1098--1180)", In Studies in History and Method of Science. Oxford , pp. 1-55. At the Clarendon Press.

Stevens J (1998), "The Musical Individuality of Hildegard's Songs: A Liturgical Shadowland", In Hildegard of Bingen. The Context of her Thought and Art. London , pp. 163-188. The Warburg Institute.

Strehlow W (2011), "Żywność, która leczy: terapia żywieniowa św. Hildegardy z Bingen: przepisy, lekarstwa, diety" Kraków Wydawnictwo Esprit.

Strehlow W (2010), "Wiedza lecznicza św. Hildegardy z Bingen od A do Z: jak być zdrowym "od stóp do głów"" Kraków Wydawnictwo Esprit.

Strehlow W (2009), "Książka kucharska św. Hildegardy" Warszawa Klub dla Ciebie --- Bauer-Weltbild Media.

Sur CW (1993), "The Feminine Images of God in the Visions of Saint Hildegard of Bingen's Scivias" Lewiston, Queenston, Lampeter The Edwin Mellen Press.

Tancredi L (2009), "Hildegarda z Bingen. Opowieść o życiu naznaczonym łaską" Warszawa PROMIC.

Walkowska A (2006), "Powrót do harmonii. Program zdrowia według św. Hildegardy z Bingen" Wrocław Wydawnictwo Atla 2.

Walkowska A (2005), "Życie i działalność św. Hildegardy z Bingen (1098--1179)", Perspectiva. Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne. (2), pp. 203-230.

Wetherbee W (1988), "Philosophy, Cosmology, and the Twelfth-century Renaissance", In A History of Twelfth-Century Western Philosophy. Cambridge Cambridge University Press.

Wieczorek B (2002), "Symboliczny świat Hildegardy z Bingen", Przegląd Filozoficzny --- Nowa Seria. (3(43)), pp. 131-149.

Łukaszewska-Haberkowa J (2009), "Makro- i mikrokosmos w Trzeciej Wizji z Pierwszej księgi Scivias Hildegardy z Bingen", Prace Komisji Filologii Klasycznej PAU. (39), pp. 103-127.

Łukaszewska-Haberkowa J (2008), "Prophetia Hildegardis. Autorytet Hildegardy z Bingen w sporach między jezuitami i Akademią Krakowską", Roczniki Filozoficzne. Vol. 56(2), pp. 343-357.

Гайденко ПП (2009), "История греческой философии в ее связи с наукой" Москва URSS: Книжный дом «ЛИБРОКОМ».

Койре А (2004), "Аристотелизм и платонизм в средневековой философии", In Очерки истории философской мысли. О влиянии философских концепций на развитие научных теорий. Москва , pp. 51-73. Эдиториал УРСС.

Романенко ЮМ (2000), "«Тимей» Платона: образ космоса в гадательном зеркале", In AΚΑΔΗΜΕΙΑ. Материалы и исследования по истории платонизма. Санкт-Петербург Vol. 3, pp. 52-75. Издательство С.-Петербургского университета, СМУ.

(2006), "The Personal Correspondence of Hildegard of Bingen" New York, Oxford Oxford University Press.

(2005), "Preaceptores. Teologia i teologowie języka niemieckiego" Poznań Wydawnictwo Poznańskie.

(2003), "Św. Hildegarda z Bingen. Przyrodolecznictwo" Kraków Wydawnictwo M.

(2003), "Hildegarda z Bingen. Teologia muzyki" Kraków Homini.

(2000), "Zioła św. Hildegardy: lecznicze właściwości ziół według opisu św. Hildegardy z Bingen" Kraków Wydawnictwo M.

Opublikowane
2013-06-30
Jak cytować
Obolevich, T. (2013). Człowiek jako mikrokosmos w ujęciu Hildegardy z Bingen. Rocznik Filozoficzny Ignatianum, 19(1), 87-116. https://doi.org/10.5281/zenodo.35752
Dział
Sprawozdania i referaty